Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz "sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru" u 2010. godini

NN 79/2010 (24.6.2010.), Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz "sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru" u 2010. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2267

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ »SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU« U 2010. GODINI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu mjerama strukturne politike u segmentu gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: potpora), korisnici te način provedbe potpore.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za provedbu mjera strukturne politike.

2. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika i Natječaja za sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, pogonskih strojeva i plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: Natječaj).

3. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove ribarstva.

4. Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

5. Podnositelj – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu temeljem Natječaja.

6. Projekt – cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost nekog korisnika koji se sastoji od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova.

7. Ulaganje – prihvatljivi trošak projekta za koji se traži potpora.

Članak 3.

(1) Potpora je namijenjena ostvarivanju ciljeva strukturne politike u ribarstvu definiranih u članku 6. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kojima se sufinanciraju mjere strukturne politike (u daljnjem tekstu: mjera).

(3) Potporu za isto ulaganje moguće je ostvariti iz različitih izvora financiranja pod uvjetom da ukupan iznos sufinanciranja ne prelazi postotak i iznos sufinanciranja definiran člankom 4. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Temeljem ovoga Pravilnika, potpora se provodi sukladno članku 11. Zakona kroz mjere investicija u povećanje selektivnosti i investicije na samom plovilu.

(2) U smislu ovoga Pravilnika pod ribolovnim alatima se smatraju alati sukladno Pravilniku o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 6/06, 46/06, 93/06, 125/07 i 41/09) kao i njihovi pojedinačni dijelovi,

(3) U smislu ovoga Pravilnika pod opremom se smatraju:, rasvjeta, konopi, konci, oprema za navigaciju, oprema za traženje ribe, vinč, puretić blok i ledomati uz uvjet da je sve navedeno namijenjeno za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

(4) U smislu ovoga Pravilnika kod pogonskoga stroja sufinancirati će se kupnja novoga pogonskoga stroja, uz troškove propulzije.

(5) Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 50% vrijednosti ulaganja, a najviše do 50.000,00 kuna.

Korisnik potpore

Članak 5.

(1) Korisnik može biti pravna i fizička osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru temeljem Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 56/10) (u daljnjem u tekstu: korisnik).

(2) Korisnik mora u trenutku prijave imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu.

(3) Korisnik mora biti u sustavu PDV-a.

(4) Korisnik mora imati ostvarenih 60 ribolovnih dana u 2009. godini.

(5) U slučaju da je korisnik postao ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru tijekom 2009. ili 2010. godine, mora imati ostvarenih prosječno 5 ribolovnih dana mjesečno od razdoblja kada je postao ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov do 1. lipnja 2010. godine.

(6) Iznimno od odredbi stavaka 4. i 5. ovoga članka korisnik može imati i manje ribolovnih dana godišnje (u slučaju bolesti, havarije i više sile) što mora potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 6.

(1) Neprihvatljivi troškovi projekta, za koji se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost,

– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade,

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,

– financijska dokumentacija od dobavljača koji su međusobno vlasnički povezani sa podnositeljem Prijave,

– rabljeni strojevi i oprema,

– troškovi transporta,

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci,

– plaćanja u naturi,

– svi troškovi održavanja, amortizacije i najma.

(2) Ostali mogući neprihvatljivi troškovi definirat će se Natječajem.

II. PROVEDBA NATJEČAJA

Opće odredbe

Članak 7.

(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava namijenjenih za dodjelu potpore donosi ministar.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuju se ukupno raspoloživa sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu Natječaja.

(3) Natječaj na prijedlog Ministarstva raspisuje i provodi Agencija za plaćanja, u roku od 10 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Prijava na Natječaj

Članak 8.

(1) Prijava se podnosi se na temelju Natječaja.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanje (www.dmssa.hr).

(3) Natječajem se određuje sljedeće:

1. naziv i svrha mjere,

2. rokovi i uvjeti za podnošenje Prijava,

3. uvjeti koje korisnici moraju zadovoljavati,

4. točan udio ili iznos potpore,

5. prihvatljivi i ostali neprihvatljivi troškovi.

(4) Prijave se podnose na Obrascu I. koji je prilog ovoga Pravilnika, zajedno sa traženom dokumentacijom u Natječaju, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju.

Obrada Prijava

Članak 9.

(1) Prijave pristigle po objavljenom Natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom obrade Prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje Prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem.

(3) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene prijave izdaje se Zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatne dokumentacije u roku od 10 dana od dana primitka Zahtjeva.

(4) Potpune i pravovremeno dopunjene Prijave ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje Prijava

Članak 10.

(1) Nakon administrativne kontrole svake pristigle Prijave, i provedene kontrole na terenu, utvrdit će se rang lista Prijava, u padajućem nizu, sukladno kriterijima rangiranja.

(2) Rang lista iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se bodovanjem Prijave a sukladno sljedećem redoslijedu kriterija:

1. Kupnja pogonskog stroja

1.1. Broj ribolovnih dana;

1.2. Zamjena starijeg pogonskog stroja;

1.3. Prebivalište/sjedište korisnika na otocima I. skupine otoka sukladno Zakonu o otocima (»Narodne novine« br. 24/99, 32/02 i 33/06);

1.4. Članstvo u ribarskoj zadruzi sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama (»Narodne novine« br. 48/10);

1.5. Veći udio vlastitih uloženih sredstava u projekt za koji se traži potpora;

1.6. Kupnja pogonskog stroja od domaćeg proizvođača.

2. Kupnja plovila

2.1. Broj ribolovnih dana;

2.2. Prebivalište/sjedište korisnika na otocima I. skupine otoka sukladno Zakonu o otocima (»Narodne novine« br. 24/99, 32/02 i 33/06);

2.3. Članstvo u ribarskoj zadruzi sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama (»Narodne novine« br. 48/10);

2.4. Veći udio vlastitih uloženih sredstava u projekt za koji se traži potpora;

2.5. Kupnja plovila od domaćeg proizvođača.

3. Kupnja opreme

3.1. Broj ribolovnih dana;

3.2. Prebivalište/sjedište korisnika na otocima I. skupine otoka sukladno Zakonu o otocima (»Narodne novine« br. 24/99, 32/02 i 33/06);

3.3. Članstvo u ribarskoj zadruzi sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama (»Narodne novine« br. 48/10);

3.4. Veći udio vlastitih uloženih sredstava u projekt za koji se traži potpora;

3.5. Kupnja opreme od domaćeg proizvođača.

4. Kupnja ribolovnih alata

4.1. Broj ribolovnih dana;

4.2. Kupnja alata sljedećim redoslijedom: stajaćice, obalne potegače, koće, plivarice, ostalo;

4.3. Prebivalište/sjedište korisnika na otocima I. skupine otoka sukladno Zakonu o otocima (»Narodne novine« br. 24/99, 32/02 i 33/06);

4.4. Članstvo u ribarskoj zadruzi sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama (»Narodne novine« br. 48/10);

4.5. Veći udio vlastitih uloženih sredstava u projekt za koji se traži potpora;

4.6. Kupnja ribolovnih alata od domaćeg proizvođača.

(3) U slučaju da dvije ili više Prijava imaju isti broj bodova, izvršiti će se rangiranje tih Prijava temeljem ranijeg datuma podnošenja potpune Prijave.

(2) Ukoliko dvije ili više Prijava imaju isti broj bodova i jednaki datum podnošenja potpune Prijave, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike

Članak 11.

(1) Podnositelj čija prijava udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem, o tome će biti obaviješten pisanim putem Odlukom o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. listu korisnika:

2. maksimalni iznos ili udio odobrene potpore;

3. namjena dodijeljene potpore;

4. način isplate potpore;

5. obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na projekt sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore;

6. obveza, način i rokovi postupanja sa predmetom potpore;

7. način i postupak izvještavanja;

8. obveza korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje, te obveza davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane za ulaganje;

9. zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa sufinanciranja sukladno članku 4. stavku 4. ovoga Pravilnika;

10. postupanje u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti tijekom izvršenja ulaganja;

11. nadležni sud u slučaju spora.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka izdat će se u roku od 30 radnih dana od dana završetka Natječaja te će se ista poslati korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Odluka o odbijanju Prijave

Članak 12.

(1) Podnositelj čija Prijava ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem o tome će biti obaviješten pisanim putem, Odlukom o odbijanju Prijave.

(2) Neudovoljavanje uvjetima u smislu stavka 1. ovog članka smatrat će se:

a. neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

b. namjerno davanje krivih podataka u Prijavi od strane podnositelja.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka izdat će se u roku od 30 radnih dana od dana završetka Natječaja te će se ista poslati korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Zahtjev za isplatu

Članak 13.

(1) Potpora se korisniku dodjeljuje na temelju Zahtjeva za isplatu na Obrascu II. koji je prilog ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik je nakon završetka projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u dva primjerka do datuma naznačenog u Odluci iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odobrenoj Prijavi.

(4) U slučaju da korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu u roku, Agencija za plaćanja će zatražiti od korisnika pisano obrazloženje.

(5) Korisnik je dužan, sukladno stavku 4. ovoga članka, dostaviti pisano obrazloženje u kojem navodi opravdane razloge za nedostavljanje Zahtjeva za isplatu.

(6) Ukoliko Agencija za plaćanja ocijeni razloge opravdanim odgodit će obvezu u skladu sa zahtjevom korisnika.

(7) Agencija za plaćanja će korisniku izdati Odluku o poništenju obveze u slučajevima kada:

a) korisnik u pisanom obrazloženju navede da ulaganje nije ni započelo,

b) korisnik ne dostavi pisano obrazloženje ili Zahtjev za isplatu u roku od 15 dana od primitka dopisa Agencije za plaćanje.

Članak 14.

(1) U slučaju utvrđivanja određenih nepravilnosti utvrđenih temeljem Zahtjeva za isplatom te usporedbe sa Prijavom, Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a) obavijest o nepotpunosti Zahtjeva za isplatu ili

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(2) Obavijest o nepotpunosti Zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja će izdati u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu.

(3) Nadopunu Zahtjeva za isplatu sukladno Obavijesti o nepotpunosti Zahtjeva za isplatu, korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostaviti najkasnije 10 dana nakon zaprimanja Obavijesti.

(4) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom i Natječajem;

b) neprihvatljivosti ulaganja i/ili troškova;

c) dostavljanja Zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka;

d) dostavljanja nadopune Zahtjeva za isplatu sukladno Obavijesti o nepotpunosti Zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka;

e) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu, te pristupa prilikom kontrole dobavljačima;

f) korištenja predmeta sufinanciranja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom.

(5) Odluke iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 90 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu.

Isplata i povrat potpore

Članak 15.

(1) Potpora se isplaćuje na račun korisnika, a nakon zaprimanja potpunog i ispravnog Zahtjeva za isplatu.

(2) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu isplaćene potpore od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške;

b) ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario potporu.

(3) Korisnik je dužan isplaćenu potporu vratiti u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o povratu isplaćenih sredstava potpore.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima

Članak 16.

(1) Na donesene Odluke sukladno ovome Pravilniku podnositelj Prijave ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od 15 dana od dana primitka Odluke.

(2) Odluke po prigovorima su konačne.

(3) Ministar će rješenjem imenovati Povjerenstvo u roku od 45 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

III. KONTROLA I NADZOR

Administrativna kontrola

Članak 17.

(1) Administrativnu kontrolu provodi Agencija za plaćanja, kontrolom Prijave podnositelja sa svom priloženom dokumentacijom i njihovu usklađenost sa ovim Pravilnikom i Natječajem, izradom rang liste, kontrolom Zahtjeva za isplatu, te analizom projekta.

(2) Agencija za plaćanja vodi Evidenciju zaprimljenih Prijava, odobrenih i isplaćenih potpora te odbijenih Prijava.

(3) Agencija za plaćanja će dostavljati Ministarstvu mjesečna izvješća o provedbi Natječaja.

Kontrola na terenu

Članak 18.

(1) Kontrolu na terenu provodi Agencija za plaćanja.

(2) Kontrola na terenu provodi se prije i nakon isplate potpore.

(3) Kontrolom na terenu mora biti obuhvaćeno najmanje 10% korisnika.

(4) Kada Agencija za plaćanja kontrolom na terenu utvrdi nepravilnosti o tome će izvijestiti nadležnu inspekciju.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/148

Urbroj: 525-08-2-0339/10-3

Zagreb, 15. lipnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

REPUBLIKA HRVATSKA

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Ulica grada Vukovara 269D, Zagreb

OBRAZAC ZA PRIJAVU SUFINANCIRANJA MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ »SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU« U 2010. GODINI

1. Osnovni podaci o podnositelju Prijave

1.

Naziv obrta/trgovačkog društva:

2.

Sjedište (broj pošte, mjesto, ulica i broj):

3.

Telefon:

Mobitel:

Telefaks:

E-mail:

4.

Ime i prezime odgovorne osobe:

5.

Broj povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru:

6.

CFR:

7.

Obveznik PDV-a (zaokružiti):

da) ne)

8.

Matični broj prema DSZ:

9.

OIB:

10.

Broj žiro-računa:

11.

Naziv banke kod koje je otvoren žiro-račun:

2. Detaljna financijska dokumentacija

Redni broj

Namjena

Broj računa/ predračuna/ ugovora/ obvezujućeg predugovora*

Iznos
(kn)

1.

Kupnja opreme za obavljanje gospodarskog ribolova na moru:

2.

Kupnja ribolovnih alata za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

3.

Kupnja plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

4.

Kupnja pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

UKUPNO

* po potrebi dodati dodatne redove

3. Način financiranja projekta

Redni broj

Namjena

Ukupna vrijednost investicije
(kn)

Vlastita sredstva
(kn)

Kredit financijske institucije (kn

Ostalo

(kn)

1.

Kupnja opreme za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

2.

Kupnja ribolovnih alata za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

3.

Kupnja plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

4.

Kupnja pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

UKUPNO

datum ispunjavanja obrasca

potpis odgovorne osobe i pečat

2

0

1

0

Obavezno se pridržavati naputka!

NAPUTAK

1. Obrazac koji se nalazi na web –stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.dmssa.hr) potrebno je ispuniti i vlastoručno ga potpisati.

2. Obrazac prijave ne smije se ni na koji način mijenjati, osim u točki 2. gdje je moguće dodavati nove redove.

DODATAK II.

REPUBLIKA HRVATSKA

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Ulica grada Vukovara 269D, Zagreb

ZAHTJEV ZA ISPLATU

1. Podaci o korisniku

1.

Ime i prezime/naziv korisnika:

2.

OIB korisnika:

3.

MB korisnika:

4.

Adresa korisnika:

5.

Referentni broj/Klasa i urudžbeni broj (iz Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike):

2. Podaci o ulaganju

6.

Područje sufinanciranja

7.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja:

8.

Iznos potpore (Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike

3. Podaci o računu na koji će Agencija za plaćanja uplatiti sredstva

9.

Naziv banke:

10.

Broj računa korisnika:

-

11.

Datum zaprimanja (popunjava Agencija za plaćanja)

Stavke od 1 do 10 popunjava korisnik