Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa

NN 79/2010 (24.6.2010.), Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2271

Na temelju članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OBRAČUNU I NAPLATI VODNOGA DOPRINOSA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje: osnovica, obračun, korekcijski koeficijenti, način i rokovi plaćanja vodnoga doprinosa, te vođenje očevidnika vodnoga doprinosa radi osiguranja provedbe nadzora nad obračunom i naplatom vodnoga doprinosa.

II. OSNOVICA I OBRAČUN

Članak 2.

Vodni doprinos se obračunava po službenoj dužnosti. Obveznik vodnoga doprinosa (investitor) dužan je dostaviti Hrvatskim vodama ispunjen i potpisom i pečatom ovjeren obrazac iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa (obrazac IM-1 ili obrazac IM-2) i po projektantu izrađen i potpisom i pečatom ovjeren analitički iskaz izračuna mjera građevine.

Obrazac IM-1 i obrazac IM-2 sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Primjer analitičkog iskaza izračuna mjera građevine daju Hrvatske vode na svojoj internetskoj stranici.

Projektant jamči za istinitost podataka ispunjenih u obrascu iskaza mjera za obračun vodnog doprinosa i analitičkom iskazu izračuna mjera građevine.

Vodni doprinos se obračunava na temelju podataka iz obrazaca IM-1 i IM-2 i analitičkog iskaza izračuna mjera građevine.

Ako izračun vodnoga doprinosa na temelju podataka iz obrazaca IM-1 i IM-2 i analitičkog iskaza izračuna mjera građevine u bitnom odstupa od podataka iz glavnoga projekta ili projekta izvedenoga stanja odnosno idejnoga projekta kada se gradi na temelju rješenja o uvjetima građenja (dalje u tekstu: projektna dokumentacija) Hrvatske vode pozivaju projektanta, s obavijesti investitoru, da izmijeni podatke o iskazu mjera u obrascima IM-1, odnosno IM-2 i analitičkom iskazu izračuna mjera građevine radi usklađenja s podacima iz projektne dokumentacije. Rok za izmjenu je 15 dana po primitku poziva. Za izmjenu podataka iz ovoga stavka dostatna je ovjera potpisom i pečatom projektanta.

Ne postupi li projektant po pozivu iz stavka 6. ovoga članka, Hrvatske vode će obračunati vodni doprinos temeljem projektne dokumentacije i prijaviti projektanta nadležnoj komori.

Članak 3.

Ako je ovim Pravilnikom propisan korekcijski koeficijent, visina vodnoga doprinosa izračunava se umnoškom visine vodnoga doprinosa propisane u članku 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, broj 78/10, u daljnjem tekstu Uredba), i korekcijskog koeficijenta.

Iznos vodnoga doprinosa obračunava se umnoškom visine vodnoga doprinosa iz stavka 1. ovoga članka s mjerama građevine koja se gradi.

Članak 4.

Na izračun mjera građevine primjenjuju se odredbe propisa o prostornom uređenju i gradnji i propisa o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnoga doprinosa.

Članak 5.

Na građenje građevina iz tarifnih brojeva 1. i 5. stavka 1. članka 4. Uredbe, vodni doprinos se na obujam do 6 metara svijetle visine etaže plaća primjenom korekcijskog koeficijenta 1,0, a na obujam iznad 6 metara svijetle visine etaže primjenom korekcijskog koeficijenta 0,0.

Ako građevina iz stavka 1. ovog članka, ima više etaža iznad 6 metara svijetle visine, na obujam od svake od njih vodni doprinos se plaća po pravilu iz prethodnoga stavka.

Na građenje plastenika i staklenika namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji vodni se doprinos plaća po tarifnom broju 5. iz stavka 1. članka 4. Uredbe i to na obujam do 3 metra svijetle visine etaže primjenom korekcijskog koeficijenta 0,25, a na obujam iznad 3 metra svijetle visine etaže primjenom korekcijskog koeficijenta 0,0.

Članak 6.

Na građenje građevine koja se gradi na mjestu uklonjene građevine odnosno koja se dograđuje, vodni doprinos će se obračunati samo na povećane mjere (obujam, površinu odnosno duljinu, ovisno o vrsti građevine) takvog građenja u odnosu na mjere građevine koja se uklanja radi građenja nove građevine, odnosno u odnosu na mjere postojeće nedograđene građevine.

Vodni doprinos se ne obračunava ako mjere građevine iz stavka 1. ovoga članka nisu povećane.

Ako se na mjestu građevine koja se uklanja gradi građevina s dvije ili više namjena navedenih u stavku 1. članka 4. Uredbe, vodni doprinos se obračunava na povećane mjere nove građevine primjenom nižega izraza:

gdje je:

N – iznos vodnoga doprinosa

Mg – mjere građevine koja se gradi

Mu- mjere građevine koja se uklanja

Mi – mjera građevine koja se gradi za svaku od namjena i; i=1,2,...,n

Ti – visina vodnog doprinosa iz članka 4. Uredbe i

i – namjena građevine iz članka 2. Uredbe; i=1, 2,..., n, ovisno o broju namjena.

Članak 7.

Na građenje spremišta za poljoprivredne proizvode i/ili vino, obveznika koji je poljoprivredni proizvođač, vodni se doprinos plaća po tarifnom broju 1. stavka 1. članka 4. Uredbe, primjenom korekcijskog koeficijenta 0,25.

Na građenje spremišta za poljoprivrednu mehanizaciju vodni doprinos se obračunava po tarifnom broju 5. stavka 1. članka 4. Uredbe, primjenom korekcijskog koeficijenta 0,25.

Na građenje građevina u voćnjacima, vinogradima, maslinicima, ribarskih spremišta koje obveznicima – fizičkim osobama služi kao spremište za poljoprivredne proizvode i/ili alate, vodni doprinos se obračunava po tarifnom broju 3. stavka 1. članka 4. Uredbe, uz primjenu korekcijskog koeficijenta 0,25.

Na građenje otvorenih objekata komunalne infrastrukture, vodni doprinos se obračunava po tarifnom broju 9. stavka 1. članka 4. Uredbe, primjenom korekcijskog koeficijenta 0,20.

Hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskoga rata i članovima obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, status kojih je utvrđen sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vodni doprinos se obračunava na građenje građevina iz tarifnoga broja 2a. stavka 1. članka 4. Uredbe primjenom korekcijskog koeficijenta 0,50, a ostalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata primjenom korekcijskog koeficijenta 0,80.

Članak 8.

Ako su obveznici vodnoga doprinosa suinvestitori iste građevine za sve njih će se donijeti jedno rješenje o obračunu, a oni solidarno odgovaraju za uplatu ukupnog iznosa vodnoga doprinosa.

Članak 9.

Rješenja u postupku obračuna i naplate vodnoga doprinosa izdaju se na obrascu koji mora sadržavati naziv Republika Hrvatska i grb Republike Hrvatske u obliku vodenoga znaka.

Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na sve druge akte koje u postupku obračuna i naplate vodnoga doprinosa izdaju Hrvatske vode.

III. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

Članak 10.

Vodni doprinos se plaća jednokratno.

Vodni doprinos iz stavka 1. ovoga članka plaća se u roku do 30 dana od dana donošenja rješenja o obračunu vodnoga doprinosa.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, obvezniku iz članka 11. ovoga Pravilnika, odobrit će se obročna otplata, na njegov zahtjev.

Prvi obrok je plativ u roku iz stavka 2. ovoga članka.

Odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se kad je obveznik Republika Hrvatska putem svoga tijela.

Iznos drugoga i ostalih obroka uvećavaju se za kamatu po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke važećoj na dan donošenja rješenja o obračunu, počevši od dospijeća prvoga obroka.

Članak 11.

Za niže obračunati iznos vodnoga doprinosa obvezniku će se odobriti otplata u obrocima i rokovima kako slijedi:

do 10.000 kn 2 tromjesečna obroka

više od 10.000 kn do 50.000 kn 3 tromjesečna obroka

više od 50.000 kn do 100.000 kn 6 tromjesečnih obroka

više od 100.000 kn do 500.000 kn 9 tromjesečnih obroka

više od 500.000 kn 12 tromjesečnih obroka.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka na građenje stambenih građevina, investitor kojih je fizička osoba, osim obrtnika i osoba slobodnih zanimanja, za niže obračunati iznos vodnoga doprinosa odobrit će se otplata u obrocima i rokovima kako slijedi:

do 7.000 kn 3 tromjesečna obroka

više od 7.000 kn do 20.000 kn 6 tromjesečnih obroka

više od 20.000 kn do 30.000 kn 9 tromjesečnih obroka

više od 30.000 kn 12 tromjesečnih obroka.

Odredba stavka 2. ovoga članka primjenjuje se i na građenje stambene građevine, ako je grade suinvestitori koji ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

Obvezniku se može odobriti plaćanje vodnoga doprinosa na manje obroka nego što je propisano stavcima 1. odnosno 2. ovoga članka.

Članak 12.

Obvezniku koji vodni doprinos plaća sukladno članku 10. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika, Hrvatske vode će bez odgode izdati potvrdu o plaćenom vodnom doprinosu, kada ga isti uplati u cijelosti.

Obvezniku koji vodni doprinos plaća sukladno članku 10. stavcima 3. i 4. ovoga Pravilnika, Hrvatske vode će bez odgode izdati potvrdu o plaćenom prvom obroku vodnoga doprinosa.

U slučaju iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika Hrvatske vode će donijeti rješenje o obustavi postupka.

Potvrde iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i obrazloženje rješenja iz stavka 3. ovoga članka, sadržavaju izjavu da sa stajališta propisa o vodnom doprinosu nema zapreke da se obvezniku izda akt o dopuštenju građenja odnosno izvedenoga stanja.

Članak 13.

Hrvatske vode neće izvršiti rješenje o obračunu vodnoga doprinosa protiv obveznika kojem nakon što je to rješenje postalo izvršno, vodi žalbeni postupak ili upravni spor zbog odbacivanja ili odbijanja njegovoga zahtjeva za izdavanje akta kojim se odobrava građenje ili izvedeno stanje.

Za vrijeme iz stavka 1. ovoga članka ne teku zatezne kamate.

Nastupom izvršnosti akta kojim se odobrava građenje ili izvedeno stanje Hrvatske vode će obvezniku iz stavka 1. ovoga članka, na njegov zahtjev, izmijeniti rješenje o obračunu vodnoga doprinosa i odrediti druge rokove plaćanja.

Ako se obvezniku iz stavka 1. izvršno ili pravomoćno odbaci ili odbije zahtjev za izdavanje akta kojim se odobrava građenje ili izvedeno stanje Hrvatske vode će ukinuti rješenje o obračunu vodnoga doprinosa po službenoj dužnosti.

Obveznik je dužan Hrvatskim vodama dostaviti akt iz stavka 3. odnosno stavka 4. ovoga članka u roku od 15 dana po primitku akta. U protivnom Hrvatske vode će izvršiti rješenje o obračunu vodnoga doprinosa iz stavka 1. bez primjene odredbe iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 14.

Obvezniku kojem je nastupila izvršnost rješenja o obračunu vodnoga doprinosa a nije izvršio jednokratnu uplatu ili uplatu prvoga obroka vodnoga doprinosa, Hrvatske vode će, na njegov zahtjev i samo jednom, izmijeniti rješenje o obračunu vodnoga doprinosa i odrediti druge rokove plaćanja.

Za vrijeme iz stavka 1. ovoga članka ne teče zatezna kamata, a prvobitno konačno rješenje o obračunu vodnoga doprinosa neće se izvršiti.

Članak 15.

Ako se izvršnim aktom kojim se odobrava građenje odnosno izvedeno stanje izmijeni investitor, na zahtjev novoga investitora, uz suglasnost dotadašnjega investitora – obveznika vodnoga doprinosa, izmjenit će se rješenje o obračunu vodnoga doprinosa.

Članak 16.

Obveznik kojem istekne akt kojim se odobrava građenje odnosno izvedeno stanje, a građenje nije započeo ili mu se akt kojim se odobrava građenje, odnosno izvedeno stanje izvršno i/ili pravomoćno ukine, poništi ili proglasi ništavim, tako da za naredni zahvat na građevini za koju je u cijelosti ili djelomično naplaćen vodni doprinos mora ponovno ishoditi akt kojim se odobrava gradnja odnosno izvedeno stanje, na njegov zahtjev vratit će se nominalni iznos vodnoga doprinosa, odnosno razlika više uplaćenog vodnog doprinosa bez uvećanja za zateznu kamatu.

Rješenje o povratu donose Hrvatske vode u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za povrat.

Vodni doprinos se vraća u roku do 30 dana po uredno podnesenom zahtjevu.

Članak 17.

Vodni doprinos se uplaćuje na posebni uplatni račun Hrvatskih voda propisan naredbom ministra financija.

IV. OČEVIDNIK VODNOGA DOPRINOSA

Članak 18.

Očevidnik vodnoga doprinosa mora sadržavati podatke o: obvezniku, oznaci građevine iz glavnoga projekta, ili druge projektne dokumentacije za koju se, prema propisima o gradnji, ishoduje akt kojim se odobrava građenje odnosno izvedeno stanje, mjerama građevine (obujmu, površini, duljini), vrsti građevine iz članka 2. Uredbe, zoni građevine iz članka 3. Uredbe, izračunu po članku 4. Uredbe, obračunatom iznosu vodnoga doprinosa, jednokratnoj i obročnoj otplati, datumima pojedinačnih uplata, rješenju o obustavi postupka iz članka 12. stavka 3. ovoga Pravilnika, opomenama i ovrhama, povratu iznosa vodnoga doprinosa i datumima izvršenja povrata.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 30/06 i 142/06).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/0009

Urbroj: 538-10/2-0-46-10/16

Zagreb, 23. lipnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


NOVE GRAĐEVINE (obrazac IM-1)

ISKAZ MJERA ZA OBRAČUN VODNOGA DOPRINOSA
(Sve rubrike u obrascu se moraju popuniti!)

INVESTITOR / SUINVESTITORI (Popunjava investitor/suinvestitori!)

NAZIV/IME I PREZIME: _____________ MBG/MBS/MB:________

OIB:____________________ ADRESA: ______________________

PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE: ________________________________

OSOBA ZA KONTAKT: ___________________________________

TELEFONI ZA KONTAKT: _____________ E-POŠTA: __________

POSLOVNI RAČUN INVESTITORA PRAVNE OSOBE, OBRTNIKA ILI
SLOBODNOGA ZANIMANJA

_________________________________

NAČIN PLAĆANJA (zaokružiti): A – jednokratno, B – u ratama
(navesti broj rata _________)

PROJEKTANT (Popunjava projektant!)

NAZIV/IME I PREZIME: ___________ MBG/MB: _______________

ADRESA: ___________ PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE: _____________

OSOBA ZA KONTAKT: _______ TEL. ZA KONTAKT: __________

E-POŠTA: _______________________________________________

PODACI O GRAĐEVINI

NAZIV: _________________________________________________

ADRESA: ____________K.O.: ____________KČ.BR.: ___________

GRAD/OPĆINA: ___________________ ŽUPANIJA: ____________

ISKAZ MJERA (Upisati pune mjere nove građevine!)

Poslovne građevine, osim proizvodnih građevina

obujam

Obiteljske kuće do 400 m²

obujam

Ostale stambene građevine za stalno stanovanje

obujam

Stambene građevine za povremeno stanovanje

obujam

Objekti društvenog standarda i religijski objekti

obujam

Proizvodne građevine

obujam

Prometne građevine

površina

m2

Produktovodi

duljina

m

Kabelska kanalizacija

duljina

m

Otvorene poslovne građevine

površina

m2

Druge otvorene građevine

površina

m2

Potpis Investitora:                   Potpis Projektanta:

_________________        __________________

Fizička osoba (koja nije građevinski poduzetnik) – Ime, prezime, prebivalište i adresa, telefonski broj za kontakt, MBG i OIB, MBS (matični broj stranca)

Fizička osoba koja je građevinski poduzetnik (obrt ili trgovac pojedinac) – Ime, prezime, sjedište i poslovna adresa obrta, MBG pod kojim obrt posluje

Pravna osoba – Naziv iz sudskog registra, sjedište i poslovna adresa, MB iz Državnog zavoda za statistiku, OIB, brojevi telefona i ime osobe za kontakt

Investitor i projektant jamče za istinitost podataka koje popunjavaju u ovom obrascu.

GRAĐEVINE KOJE SE GRADE NA MJESTU UKLONJENIH
GRAĐEVINA/REKONSTRUIRAJU ILI DOGRAĐUJU (obrazac IM-2)

ISKAZ MJERA ZA OBRAČUN VODNOGA DOPRINOSA
(Sve rubrike u obrascu se moraju popuniti!)

INVESTITOR/SUINVESTITORI (Popunjava investitor/suinvestitori!)

NAZIV/IME I PREZIME: _____________ MBG/MBS/MB:________

OIB:____________________ ADRESA: ______________________

PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE: ________________________________

OSOBA ZA KONTAKT: ___________________________________

TELEFONI ZA KONTAKT: _____________ E-POŠTA: __________

POSLOVNI RAČUN INVESTITORA PRAVNE OSOBE, OBRTNIKA
ILI SLOBODNOGA ZANIMANJA

_________________________________

NAČIN PLAĆANJA (zaokružiti): A – jednokratno, B – u ratama
(navesti broj rata _________)

PROJEKTANT (Popunjava projektant!)

NAZIV/IME I PREZIME: __________ MBG/MB: ________________

ADRESA: ___________ PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE: _____________

OSOBA ZA KONTAKT: _______ TEL. ZA KONTAKT: __________

E-POŠTA: _______________________________________________

PODACI O GRAĐEVINI

NAZIV: _________________________________________________

ADRESA: ____________K.O.: ____________KČ.BR.: ___________

GRAD/OPĆINA: ___________________ ŽUPANIJA: ____________

ISKAZ MJERA (Upisati samo povećane mjere između građevine koja se
gradi na mjestu uklonjene građevine/rekonstruirane, odnosno dograđene
građevine u odnosu na postojeće stanje!)

Poslovne građevine, osim proizvodnih građevina

obujam

Obiteljske kuće do 400 m²

obujam

Ostale stambene građevine za stalno stanovanje

obujam

Stambene građevine za povremeno stanovanje

obujam

Objekti društvenog standarda i religijski objekti

obujam

Proizvodne građevine

obujam

Prometne građevine

površina

m2

Produktovodi

duljina

m

Kabelska kanalizacija

duljina

m

Otvorene poslovne građevine

površina

m2

Druge otvorene građevine

površina

m2

Potpis Investitora:                     Potpis Projektanta:

_________________          __________________

Fizička osoba (koja nije građevinski poduzetnik) – Ime, prezime, prebivalište i adresa, telefonski broj za kontakt, MBG i OIB, MBS (matični broj stranca)

Fizička osoba koja je građevinski poduzetnik (obrt ili trgovac pojedinac) – Ime, prezime, sjedište i poslovna adresa obrta, MBG pod kojim obrt posluje

Pravna osoba – Naziv iz sudskog registra, sjedište i poslovna adresa, MB iz Državnog zavoda za statistiku, OIB, brojevi telefona i ime osobe za kontakt

Investitor i projektant jamče za istinitost podataka koje popunjavaju u ovom obrascu.