Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN 80/2010 (28.6.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

HRVATSKI SABOR
2276
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvstake, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. lipnja 2010. godine.
Klasa: 011-01/10-01/52
Urbroj: 71-05-03/3-10-2
Zagreb, 21. lipnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04. i 73/08.) u članku 6. stavku 2. riječi: »stavka 1., 11. i 27.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1., 11. i 12.«

U stavku 3. točki 1. riječi: »i nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja« brišu se.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za naukovanje za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima,«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Porez na dohodak plaća se po stopi od 12% od porezne osnovice do visine dvostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku porezne osnovice između dvostrukog i šesterostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka te po stopi od 40% na poreznu osnovicu iznad šesterostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. iza točke 8. briše se točka, stavlja zarez i dodaje točka 9. koja glasi:

»9. primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala), rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.«.

U stavku 2. riječi: »primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge i to« brišu se.

U točki 2.1. podtočki 2.1.1. riječ: »poginulih« zamjenjuje se riječima: »smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih«.

U podtočki 2.1.3. umjesto zareza stavlja se točka iza koje se dodaje tekst:

»Dohotkom se ne smatraju primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica,«.

Točka 2.7. mijenja se i glasi:

»2.7. novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica,«.

Iza točke 2.7. dodaje se točka 2.8. koja glasi:

»2.8. potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe.«.

Članak 4.

U članku 10. točki 13. na kraju rečenice briše se zarez i dodaje tekst: »i stipendije koje se isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima i to studentima za redovno školovanje na visokim učilištima,«.

U točki 16. iza riječi: »športašima« dodaje se riječ: »amaterima«.

Iza točke 16. briše se točka, stavlja zarez i dodaju točke 17. i 18. koje glase:

»17. premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, do visine 500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 6.000,00 kuna godišnje,

18. stipendije studentima izabranima na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, za redovno školovanje na visokim učilištima koje isplaćuju, odnosno dodjeljuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije registrirane u Republici Hrvatskoj za odgojno-obrazovne ili znanstveno-istraživačke svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja.«.

Članak 5.

U članku 12. stavak 9. briše se.

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. točki 1. podtočki 1.4. iza riječi: »dopunskog« stavlja se zarez i dodaje se riječ: »dodatnog«, a iza riječi: »dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja« dodaju se riječi: »iznad propisanog iznosa«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. točki 5. riječi: »školovanje i stručno usavršavanje koje je« zamjenjuju se riječima: »obrazovanje i izobrazba koje su«.

U stavku 2. iza točke 5. briše se točka, stavlja zarez i dodaje točka 6. koja glasi:

»6. dodatak na mirovinu isplaćen sukladno Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.«.

Članak 8.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Izdacima koji se oduzimaju od primitaka iz članka 14. ovoga Zakona pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada, smatraju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka.«.

Članak 9.

U članku 21. iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Izdacima se smatraju i premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja uplaćene u korist radnika i/ili osobno poreznog obveznika koji obavlja samostalnu djelatnost iz članka 18. ovoga Zakona, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, na koje se ne plaća porez na dohodak sukladno članku 10. točki 17. ovoga Zakona.«.

Članak 10.

U članku 24. stavku 1. riječi: »veći od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »veći od 3.500,00 kuna«.

Članak 11.

U članku 30. stavku 4. iza riječi: »primici« dodaju se riječi: »u naravi«.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Dohotkom od kapitala smatraju se i primici iz članka 68. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 12.

U članku 31. stavku 4. iza riječi: »premijama osiguranja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno premijama osiguranja na koje se ne plaća porez na dohodak sukladno članku 10. točki 17. ovoga Zakona«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Dohotkom od osiguranja smatraju se i primici u visini uplaćenih premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak sukladno članku 10. točki 17. ovoga Zakona te su poslodavcu ili osobno poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost iz članka 18. ovoga Zakona, bile porezno priznati rashod, odnosno izdatak.«.

Članak 13.

U članku 32. stavku 3. točki 10. iza riječi: »športašima« dodaje se riječ: »amaterima«.

U stavku 7. riječi: »sa ačlankom« zamjenjuju se riječima: »sa člankom«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Izdaci iz stavka 5. ovoga članka priznaju se pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od drugog dohotka.«.

Članak 14.

U članku 33. stavku 2. iza riječi: »prema Zakonu o doprinosima« riječi: »za obvezna osiguranja« brišu se.

Članak 15.

U članku 35. stavak 6. briše se.

Članak 16.

U članku 36. stavku 5. iza riječi: »doplatka za djecu,« dodaju se riječi: »potpora za novorođenče, odnosno«.

Stavci 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. i 26. brišu se.

Dosadašnji stavak 27. postaje stavak 12.

U dosadašnjem stavku 28. koji postaje stavak 13. riječi: »stavcima 10. – 27.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 10., 11. i 12.«.

Članak 17.

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Porez na dohodak obračunava se po stopi od 12% od godišnje porezne osnovice do visine dvostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku godišnje porezne osnovice između dvostrukog i šesterostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka i po stopi od 40% na iznos porezne osnovice koji prelazi iznos šesterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka.«.

Članak 18.

U članku 38. stavku 1. riječi: »a ni izdaci za uplaćene premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. ovoga Zakona i to na način iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Na način iz stavka 1. i 2. ovoga članka obvezan je postupiti i poslodavac i isplatitelj primitaka ako je radnik i druga fizička osoba koja ostvaruje primitke iz članka 14. stavka 1. i 3. ovoga Zakona u tijeku poreznog razdoblja koristila pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se prema posebnim propisima isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja, osim ako je to pravo koristila svih 12 mjeseci poreznog razdoblja, odnosno u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te bi na temelju godišnjeg obračuna radnik i druga fizička osoba ostvarila razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernoga godišnjeg oporezivanja, odnosno izravnanja porezne osnovice.«.

Članak 19.

U članku 39. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi rezident ako dohodak iz stavka 1. ovoga članka ostvari izravno iz inozemstva i/ili ako dohodak iz članka 5. ovoga Zakona ostvari izravno iz inozemstva pri čemu predujmovi poreza na dohodak od tog dohotka nisu u tuzemstvu plaćeni i/ili su u tuzemstvu plaćeni u iznosu manjem od iznosa koji bi se obračunao prema odredbama ovoga Zakona.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Porezni obveznik iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. ovoga Zakona. Ako uz dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada porezni obveznik iskaže i dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. ovoga Zakona, obvezan je iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, a prema članku 5. ovoga Zakona.«.

Članak 20.

U članku 40. stavku 2. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3.

Članak 21.

U članku 45. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se po stopi od 12% od mjesečne porezne osnovice do visine dvostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku mjesečne porezne osnovice između dvostrukog i šesterostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka i po stopi od 40% na razliku mjesečne porezne osnovice iznad šesterostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 22.

Ispred članka 49. u podnaslovu riječ: »predujma« zamjenjuje se riječima: »poreza na dohodak«.

U članku 49. riječi: »Predujam poreza« zamjenjuju se riječju: »Porez«, iza riječi: »prema Zakonu o doprinosima« riječi: »za obvezna osiguranja« brišu se, a riječi: »po stopi od 45%« zamjenjuju se riječima: »po stopi od 40%«.

Članak 23.

U članku 50. stavku 1. riječi: »po stopi od 15%« zamjenjuju se riječima: »po stopi od 12%«.

Članak 24.

U članku 51. stavku 1. i 2. riječi: »po stopi od 35%« zamjenjuju se riječima: »po stopi od 40%«.

U stavku 3. riječi: »po stopi od 15%« zamjenjuju se riječima: »po stopi od 25%«.

Članak 25.

U članku 52. stavku 2. iza riječi: »uplaćenih premija osiguranja« dodaju se riječi: »te u visini uplaćenih premija osiguranja na koje se ne plaća porez na dohodak sukladno članku 10. točki 17. ovoga Zakona«, a riječi: »po stopi od 15%« zamjenjuju se riječima: »po stopi od 12%«.

Članak 26.

U članku 56. stavku 1. riječi: »te za iznos isplaćenih nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja« brišu se.

U stavku 2. riječi: »Zavoda za zapošljavanje« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za zapošljavanje«.

U stavku 6. riječi: »po osnovi izdataka za školovanje i stručno usavršavanje radnika i tih obveznika osobno i to u visini ukupno nastalih izdataka u poreznom razdoblju« zamjenjuju se riječima: »za iznos državne potpore za naukovanje za obrtnička zanimanja te za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, prema posebnim propisima.«.

Članak 27.

U članku 61. ispred riječi: »Tijela« stavlja se oznaka »(1)«, a riječi: »ovlaštene organizacije za platni promet« zamjenjuju se riječju: »banke«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Obveza isplate na žiroračun kod banke prema stavku 1. ovoga članka primjenjuje se i za isplate dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 9. stavka 1. točke 2. i članka 68. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 28.

U članku 64. točki 7. iza riječi: »športašima« dodaje se riječ: »amaterima«.

U točki 10. riječi: »evidencija i« brišu se.

U točki 15. riječi: »od nesamostalnog rada« brišu se, a riječi: »članak 45.« zamjenjuju se riječima: »članci 45. do 52.«.

U točki 16. iza riječi: »rokove« dodaju se riječi: »te način«.

Članak 29.

U članku 65. riječi: »Zakona o prekršajima« zamjenjuju se riječima: »Prekršajnog zakona«.

Članak 30.

U članku 66. riječi: »od 500,00« zamjenjuju se riječima: »od 2.000,00«.

Članak 31.

U članku 67. stavku 1. i 2. riječi: »od 500,00« zamjenjuju se riječima: »od 2.000,00«.

Članak 32.

U članku 68. stavku 2. riječi: »po stopi od 15%« zamjenjuju se riječima: »kao predujam poreza po stopi od 12%«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 33.

(1) Iznimno od članka 4. stavka 3. ovoga Zakona, premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, za 2010. godinu oslobođene su oporezivanja ukupno do 3.000,00 kuna na godišnjoj razini, za uplate izvršene u 2010. godini, a nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Dohodak od osiguranja iz članka 31. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04. i 73/08.) utvrđuje se od primitaka po osnovi premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje su uplaćene i porezno priznate do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Za 2010. godinu uvećanje osobnog odbitka iz članka 36. stavaka 12. do 25. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04. i 73/08.) i izdatke iz članka 12. stavka 9. toga Zakona, porezni obveznik rezident može koristiti u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave u ukupnom iznosu do najviše 6.000,00 kuna godišnje i to za uplate izvršene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Godišnji porez na dohodak iz članka 37. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04. i 73/08.) za koji se podnosi godišnja porezna prijava, za 2010. godinu obračunava se po stopi od 13,5% od godišnje porezne osnovice do visine dvostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku godišnje porezne osnovice između dvostrukog i peterostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 30% na razliku godišnje porezne osnovice između peterostrukog i šesterostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 37,5% na razliku godišnje porezne osnovice između šesterostrukog i 14-erostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka i po stopi od 42,5% na iznos porezne osnovice koji prelazi iznos 14-erostrukog osnovnoga osobnog odbitka.

(5) Godišnji porez na dohodak od nesamostalnog rada iz članka 38. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04. i 73/08.) za 2010. godinu obračunava se prema stavku 4. ovoga članka.

(6) Ovlašćuje se ministar financija da donosi podrobnije propise za provedbu ovoga Zakona te da najkasnije u roku od tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu propiše:

1. vjerodostojne isprave i vođenje evidencije za darovanja dana za zdravstvene potrebe iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona,

2. vođenje i sadržaj evidencije o dodijeljenim stipendijama iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona,

3. vođenje i sadržaj evidencije o uplaćenim premijama dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na koje se ne plaća porez na dohodak iz članka 4. stavka 3., članka 9. stavka 1. i članka 12. ovoga Zakona.

(7) Ovlašćuje se ministar financija uskladiti provedbene propise iz članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04. i 73/08.) s odredbama ovoga Zakona u roku od četiri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 34.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2010.

Klasa: 410-01/10-01/01

Zagreb, 18. lipnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.