Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf

NN 80/2010 (28.6.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf

HRVATSKI SABOR

2278

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvstake, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRALIŠTIMA ZA GOLF

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. lipnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/55
Urbroj: 71-05-03/3-10-2
Zagreb, 21. lipnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRALIŠTIMA ZA GOLF

Članak 1.

U Zakonu o igralištima za golf (»Narodne novine«, br. 152/08.) članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuje pojam igrališta za golf, te ostala pitanja značajna za igrališta za golf kao bitnih elemenata za razvoj hrvatskog turizma.

(2) Nadležna tijela Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su na odgovarajući način, a osobito planiranjem infrastrukture, podržavati razvoj izgradnje igrališta za golf.«

Članak 2.

U članku 2. u uvodnoj rečenici riječi: »površine najmanje od 85 ha,« brišu se.

U podstavku 2. iza točke na kraju rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Te građevine, zajedno s igralištem za golf u užem smislu iz podstavka 1. ovoga članka, čine igralište za golf u širem smislu.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Igralište za golf u užem smislu jest teren izgrađen i pripremljen za igranje golfa s najmanje 9 rupa.

(2) Gustoća izgrađenosti građevina iz članka 2. podstavka 2. ovoga Zakona utvrđuje se dokumentima prostornog uređenja, a ista ne smije zauzimati više od 25% od ukupne tlocrtne površine na kojoj se planira izgradnja ugostiteljsko-turističkih građevina namijenjenih smještaju.«

Članak 4.

Članak 5. briše se.

Članak 5.

Članak 6. briše se.

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Radi trajnog ispunjavanja propisanih minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju objekta sukladno posebnom propisu, vlasnici posebnih dijelova ugostiteljsko-turističkih građevina iz članka 2. podstavka 2. ovoga Zakona mogu povjeriti upravljanje tih nekretnina investitoru igrališta za golf.

(2) Investitor, odnosno upravitelj igrališta za golf iz članka 2. podstavka 2. ovoga Zakona obvezan je osigurati održavanje zajedničkih dijelova ugostiteljsko-turističkih građevina iz stavka 1. ovoga članka, kako bi isti trajno ispunjavali propisane minimalne uvjete i uvjete za kategoriju objekta sukladno posebnom propisu.«

Članak 7.

U članku 8. riječ: »posebni« briše se.

Članak 8.

Članak 9. briše se.

Članak 9.

U članku 10. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ako postoje razlozi koji opravdavaju potrebu hitnog stupanja u posjed prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, korisnik izvlaštenja podnosi zahtjev za stupanje u posjed uredu državne uprave nadležnom za imovinskopravne poslove u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za imovinskopravne poslove.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odobrit će se ako korisnik izvlaštenja podnese dokaz da je prijašnjem vlasniku, sukladno Zakonu o izvlaštenju, dana na ime naknade druga odgovarajuća nekretnina ili mu je plaćena naknada, odnosno dokaz da je prijašnji vlasnik pismeno pozvan, ali je odbio primiti isplatu utvrđene naknade i ako se utvrdi da je to neophodno zbog hitnosti slučaja ili da bi se otklonila znatnija šteta.«

Članak 10.

U članku 11. riječ: »dužne su« zamjenjuju se riječju: »mogu«, a brojka: »30« brojkom: »20«.

Članak 11.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Ministar nadležan za turizam pravilnikom uz suglasnost ministra nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo, propisuje minimalno tehničke standarde za igrališta za golf.«

Članak 12.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Pravilnik iz članka 13. ovoga Zakona ministar nadležan za turizam donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«

Članak 13.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Postupci vezani uz izgradnju igrališta za golf započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a koji do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nisu pravomoćno okončani, dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.«

Članak 14.

Ako je dokumentom prostornog uređenja gustoća izgrađenosti građevina iz članka 2. podstavka 2. Zakona veća od 25% ukupne tlocrtne površine na kojoj se planira izgradnja ugostiteljsko-turističkih građevina namijenjenih smještaju primjenjuju se odredbe članka 3. ovog Zakona.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/10-01/01
Zagreb, 18. lipnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.