Zakon o izmjeni Zakona o šumama

NN 80/2010 (28.6.2010.), Zakon o izmjeni Zakona o šumama

HRVATSKI SABOR
2280

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvstake, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ŠUMAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o šumama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. lipnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/54
Urbroj: 71-05-03/3-10-2
Zagreb, 21. lipnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.


ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ŠUMAMA

Članak 1.

U Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05., 82/06. i 129/08.) u članku 62. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se u visini 0,0525% od ukupnog prihoda i uplaćuje se na poseban račun Trgovačkog društva za namjene iz članka 64. ovoga Zakona, tromjesečno i po završnome računu.«

Članak 2.

Ministar nadležan za poslove šumarstva uskladit će Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (»Narodne novine«, br. 22/07.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2010.

Klasa: 321-01/10-01/01

Zagreb, 18. lipnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.