Pravilnik o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

NN 80/2010 (28.6.2010.), Pravilnik o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2282

Na temelju članka 65. alineja 6. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O NEPOŽELJNIM TVARIMA U HRANI ZA ŽIVOTINJE[1]

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju nepoželjne tvari u proizvodima namijenjenim za hranu za životinje.

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje odredbe iz:

(a) Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj: 9/07)[2];

(b) Pravilnika o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (»Narodne novine«, broj: 156/09)[3];

(c) Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj: 148/08, 49/09, 118/09 i 36/10)[4];

(d) posebne propise* iz područja veterinarstva koji se odnose na zdravlje ljudi i životinja.

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika primjenjuju se sljedeći pojmovi:

(a) »hrana za životinje« – proizvodi biljnog ili životinjskog podrijetla, u njihovom prirodnom stanju, svježi ili konzervirani i proizvodi dobiveni iz industrijske prerade istih, te organske ili anorganske tvari koje se koriste pojedinačno ili u mješavinama, sa ili bez dodataka hrani za životinje, za peroralnu hranidbu životinja;

(b) »krmiva« – proizvodi biljnog ili životinjskog podrijetla u izvornom obliku, svježi ili konzervirani i proizvodi dobiveni industrijskom preradom istih i organske ili anorganske tvari, sa ili bez dodataka hrani za životinje, za peroralnu hranidbu životinja ili izravno kao takvi ili nakon prerade za pripremu krmnih smjesa ili kao supstrati za premikse;

(c) »dodaci hrani za životinje« – u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom a) Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj: 9/07)2;

(d) »premiksi« – mješavine dodataka hrani za životinje ili mješavine jednog ili više dodatka hrani za životinje s tvarima koje se koriste kao nosači, namijenjeni za proizvodnju hrane za životinje;

(e) »krmna smjesa« – mješavina krmiva sa ili bez dodataka hrani za životinje namijenjena peroralnoj hranidbi životinja u obliku potpune ili dopunske krmne smjese;

(f) »dopunska krmna smjesa« – mješavina hrane za životinje s visokim udjelom pojedinih sastojaka koja je zbog svog sastava dovoljna za dnevni obrok samo ukoliko se koristi u kombinaciji s drugom hranom za životinje;

(g) »potpuna krmna smjesa« – mješavina hrane za životinje koja je zbog svog sastava dovoljna za dnevni obrok;

(h) »proizvodi namijenjeni za hranu za životinje« – krmiva, premiksi, dodaci hrani za životinje, hrana za životinje i svi drugi proizvodi namijenjeni hranidbi ili koji se koriste kao hrana za životinje;

(i) »dnevni obrok« – prosjek ukupne količine hrane za životinje, preračunate na 12% udjela vlage, koji predstavlja dnevnu potrebu životinje određene vrste, dobne kategorije i proizvodnosti, koji je potreban za zadovoljavanje svih njezinih potreba;

(j) »životinje« – životinjske vrste koje se uobičajeno hrane i drže ili koriste za prehranu ljudi, kao i životinje koje žive slobodno u divljini u slučajevima kada se hrane hranom za životinje;

(k) »stavljanje na tržište« – držanje proizvoda za hranu za životinje u svrhu prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili bilo koji oblik prijenosa trećoj strani, bez obzira na to je li naplatan ili ne, te prodaju i druge oblike prijenosa kao takve;

(l) »nepoželjne tvari« – bilo koja tvar ili proizvod osim patogenih mikroorganizama, koja je prisutna u i/ili na proizvodu namijenjenom za hranu za životinje i koja predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje životinja, ljudi, okoliš ili može negativno utjecati na stočarsku proizvodnju;

(m) »nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;

(n) »treće zemlje« – zemlje koje nisu članice Europske unije, osim Republike Hrvatske;

(o) »države članice« – države članice Europske unije.

Članak 3.

(1) Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje smiju se uvoziti iz trećih zemalja, stavljati na tržište i/ili koristiti ako su zdravstveno ispravni, nepatvoreni i tržišne kakvoće, te ako pravilnim korištenjem ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi, životinja ili okoliš i nemaju nikakav negativan utjecaj na stočarsku proizvodnju.

(2) Smatra se da proizvodi namijenjeni za hranu za životinje ne udovoljavaju zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka ako prisutnost nepoželjnih tvari u navedenim proizvodima prelazi najveću dopuštenu količinu određenu u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Dozvoljena je prisutnost nepoželjnih tvari navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika u proizvodima namijenjenim za hranu za životinje isključivo u skladu sa zahtjevima iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) U svrhu smanjenja ili uklanjanja izvora nepoželjnih tvari u proizvodima namijenjenim za hranu za životinje, nadležno tijelo u suradnji sa subjektima u poslovanju s hranom za životinje utvrđuje izvore nepoželjnih tvari u hrani za životinje u slučajevima kada su najveće dopuštene količine prekoračene i u slučajevima kada je to prekoračenje utvrđeno, uzimajući u obzir prirodne količine tih tvari u proizvodima namijenjenim za hranu za životinje.

(3) Pragovi za pokretanje postupka i način postupanja kod utvrđivanja izvora pojedinih nepoželjnih tvari iz stavka 2. ovoga članka, u slučaju prekoračenja najvećih dopuštenih količina navedeni su u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(4) Nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji (u daljnjem tekstu: Komisija) i državama članicama sve bitne informacije i nalaze o izvoru i o poduzetim mjerama za smanjenje količine ili uklanjanje nepoželjnih tvari. Ova se informacija dostavlja u okviru godišnjeg izvještaja koji se dostavlja Komisiji prema odredbama članka 44. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07)[5]. U slučajevima kada je informacija od neposrednog značaja za države članice, informacija se prenosi odmah.

Članak 5.

Proizvode namijenjene za hranu za životinje, koji sadrže nepoželjne tvari u količini većoj od najveće dopuštene količine propisane u Prilogu I. ovoga Pravilnika, zabranjeno je miješati u svrhu njihovog razrjeđenja s istim ili drugim proizvodima namijenjenim za hranu za životinje.

Članak 6.

Dopunske krmne smjese ne smiju, uzimajući u obzir omjer propisan za njihovo korištenje u dnevnom obroku, sadržavati količine nepoželjnih tvari navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika koje prekoračuju one utvrđene za potpune krmne smjese.

Članak 7.

(1) Na temelju novih informacija ili ponovnog razmatranja postojećih informacija nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a koje ukazuju da najveća dopuštena količina utvrđena u Prilogu I. ovoga Pravilnika, ili nepoželjna tvar koja nije navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika, predstavlja opasnost za zdravlje životinja ili ljudi ili za okoliš, nadležno tijelo može privremeno smanjiti postojeću najveću dopuštenu količinu, utvrditi najveću dopuštenu količinu ili zabraniti prisustvo takve nepoželjne tvari u proizvodima namijenjenim za hranu za životinje.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo će o tome odmah obavijestiti države članice i Komisiju, navodeći razloge svoje odluke.

Članak 8.

(1) Nadležno tijelo može odrediti dodatne kriterije prihvatljivosti detoksikacijskog procesa kao dopunu kriterijima utvrđenim za proizvode namijenjene za hranu za životinje koji su bili podvrgnuti takvom procesu.

(2) Nadležno tijelo provodi mjere nadzora i kontrole nad provedenim postupkom detoksikacije iz stavka 1. ovog članka i kontrole najveće dopuštene količine nepoželjnih tvari u detoksiciranim proizvodima namijenjenim za hranu za životinje u skladu s Prilogom I. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje koji udovoljavaju uvjetima ovoga Pravilnika ne podliježu nikakvim ograničenjima prilikom stavljanja na tržište u pogledu prisustva nepoželjnih tvari propisanih ovim Pravilnikom i Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07).5

Članak 10.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se i na proizvode namijenjene za hranu za životinje proizvedene u Republici Hrvatskoj koji se izvoze.

(2) Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo može odobriti uvoz radi izvoza prema uvjetima propisanim u članku 12. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj: 46/07)[6]. Odredbe članka 22. Zakona o hrani primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 11.

Prilog I. i Prilog II. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 12.

(1) Odredba članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika odnosi se i na uvoz iz država članica do ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

(2) Danom ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije u članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika, riječi »nadležno tijelo« zamjenjuju se riječima »Europska komisija«.

Članak 13.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nepoželjnim i zabranjenim tvarima u hrani za životinje (»Narodne novine«, broj: 118/07).

(2) Hrana za životinje proizvedena u skladu s propisom iz stavka 1. ovoga članka, može se stavljati na tržište, radi iskorištenja zalihe ambalaže, najkasnije do 1. siječnja 2011. godine i nalaziti se na tržištu do isteka roka valjanosti.

Članak 14.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 4. stavka 4. i članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/10-01/73

Urbroj: 525-06-0238/10-6

Zagreb, 25. svibnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

NAJVEĆE DOPUŠTENE KOLIČINE NEPOŽELJNIH TVARI U HRANI ZA ŽIVOTINJE

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje (17)

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm), kada je udio vlage u hrani za životinje, preračunat na 12%

(1)

(2)

(3)

1. Arsen(5) (6)

Krmiva

2

osim:

– brašna dobivenog od trava, sušene lucerke ili djeteline te sušeni repini rezanci i sušeni melasirani repini rezanci

4

– pogače od palminih koštica

4(7)

– fosfata i kalcificiranih morskih algi

10

– kalcijevog karbonata

15

– magnezijevog oksida

20

– hrane za životinje dobivene preradom ribe ili drugih morskih životinja, uključujući ribu

25(7)

– brašna morskih algi i krmiva dobivenih preradom morskih algi

40(7)

Čestice željeza koje se koriste kao markeri

50

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini elementi u tragovima

30

osim:

– bakrov sulfat petahidrat i bakrov karbonat

50

– cinkov oksid, magnezijev oksid i bakrov oksid

100

Potpune krmne smjese

2

osim:

– potpunih krmnih smjesa za hranidbu riba i potpunih krmnih smjesa za hranidbu krznaša

10(7)

Dopunske krmne smjese

4

osim:

– mineralnih mješavina

12

2. Olovo(9)

Krmiva

10

osim:

– zelene krme(8)

30(10)

– fosfata i kalcificiranih morskih algi

15

– kalcijevog karbonata

20

– kvasaca

5

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini elementi u tragovima

100

osim:

– cinkovog oksida

400(10)

– manganovog oksida, željeznog karbonata, bakrovog karbonata

200(10)

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i sredstava za sprječavanje stvaranja gruda

30(10)

osim:

– klinoptiolita vulkanskog podrijetla

60(10)

Premiksi

200(10)

Dopunske krmne smjese

10

osim:

– mineralnih mješavina

15

Potpune krmne smjese

5

3. Fluor(11)

Krmiva

150

osim:

– krmiva životinjskog podrijetla osim morskih rakova kao što su morski krili

500

– morskih rakova kao što su morski krili

3000

– fosfata

2000

– kalcijevog karbonata

350

– magnezijevog oksida

600

– kalcificiranih morskih algi

1000

Vermikulit (E 561)

3000(16)

Dopunske krmne smjese

 

– koje sadrže ≤ 4% fosfora

500

– koje sadrže > 4% fosfora

125 za svakih 1% fosfora

Potpune krmne smjese

150

osim:

– potpunih krmnih smjesa za goveda, ovce i koze

 

– u laktaciji

30

– ostale

50

– potpunih krmnih smjesa za svinje

100

– potpunih krmnih smjesa za perad

350

– potpunih krmnih smjesa za piliće

250

– potpunih krmnih smjesa za ribe

350

4. Živa (*) (**)

Krmiva

0,1

osim:

– hrane za životinje proizvedene od ribe ili dobivene preradom od ribe ili drugih akvatičnih životinja

0,5

– kalcijevog karbonata

0,3

Krmne smjese (dopunske i potpune)

0,1

osim:

– mineralne mješavine

0,2

– krmne smjese za ribe

0,2

– hrane za pse, mačke i krznaše

0,3

5. Nitriti

Krmiva

15 (izraženo kao natrijev nitrit)

osim:

– ribljeg brašna

30 (izraženo kao natrijev nitrit)

– silaže

-

Potpune krmne smjese

15 (izraženo kao natrijev nitrit)

osim:

– potpunih krmnih smjesa za pse i mačke sa sadržajem vlage većim od 20%

_

6. Kadmij(12)

Krmiva biljnog podrijetla

1

Krmiva životinjskog podrijetla

2

Krmiva mineralnog podrijetla

2

osim:

– fosfata

10

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini elementi u tragovima

10

osim:

– bakrovog oksida, manganovog oksida, cinkovog oksida i manganovog sulfat monohidrata

30(10)

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i sredstava za sprječavanje stvaranja gruda

2

Premiksi

15(10)

Mineralne mješavine

 

– koje sadrže < 7% fosfora

5

– koje sadrže ≥ 7% fosfora

0,75 za svakih 1% fosfora, najveća dopuštena količina 7,5

Dopunska krmna smjesa za kućne ljubimce

2

Ostale dopunske krmne smjese

0,5

Potpune krmne smjese za goveda, ovce i koze i hrana za ribe

1

osim:

– potpunih krmnih smjesa za kućne ljubimce

2

– potpunih krmnih smjesa za telad, janjad i jarad te ostalih potpunih krmnih smjesa

0,5

7. Aflatoksin B1

Sva krmiva

0,02

Potpune krmne smjese za goveda, ovce i koze

0,02

osim:

– potpunih krmnih smjesa za životinje za proizvodnju mlijeka

0,005

– potpunih krmnih smjesa za telad i janjad

0,01

Potpune krmne smjese za svinje i perad (osim mladih životinja)

0,02

Ostale potpune krmne smjese

0,01

Dopunske krmne smjese za goveda, ovce i koze (osim dopunskih krmnih smjesa za životinje za proizvodnju mlijeka, telad i janjad)

0,02

Dopunske krmne smjese za svinje i perad (osim mladih životinja)

0,02

Ostale dopunske krmne smjese

0,005

8. Cijanovodična kiselina

Krmiva

50

osim:

– sjemenki lana

250

– pogača od lanenog sjemena

350

– proizvoda od tapioke i bademove pogače

100

Potpune krmne smjese

50

osim:

– potpunih krmnih smjesa za piliće

10

9. Slobodni gosipol

Krmiva

20

osim:

– sjemenki pamuka

5000

– brašna i pogače od sjemenki pamuka

1200

Potpune krmne smjese

20

osim:

– potpunih krmnih smjesa za odrasla goveda

500

– potpunih krmnih smjesa za ovce (osim janjadi) i koze (osim jaradi)

300

– potpunih krmnih smjesa za perad (osim nesilica) i telad

100

– potpunih krmnih smjesa za kuniće, janjad, jarad i svinje (osim prasadi)

60

10. Teobromin

Potpune krmne smjese

300

osim:

– potpunih krmnih smjesa za svinje

200

– potpunih krmnih smjesa za pse, kuniće, konje i krznaše

50

11. Eterično ulje gorušice

Krmiva

100

osim:

– pogača uljane repice

4000 (izraženo kao alil izotiocijanat)

Potpune krmne smjese

150 (izraženo kao alil izotiocijanat)

osim:

– potpunih krmnih smjesa za goveda, ovce i koze (osim mladih životinja)

1000 (izraženo kao alil izotiocijanat)

– potpunih krmnih smjesa za svinje (osim prasadi) i perad

500 (izraženo kao alil izotiocijanat)

12. Viniloksazolidon tion (Vinyloxazolidine thione)

Potpune krmne smjese za perad

1000

osim:

– potpunih krmnih smjesa za nesilice

500

13. Glavnica raži
(Claviceps purpurea)

Sva hrana za životinje koja sadrži nemljevene žitarice

1000

14. Sjeme korova te nemljeveni i neoljušteni plodovi koji sadrže alkaloide, glukozide i druge otrovne tvari, pojedinačno ili u kombinaciji, uključujući:

sjeme kužnjaka (Datura sp.)

Sva hrana za životinje

3000

1000

15. Sjeme i ljuske ricinusa – (Ricinus communis L.), Croton tiglium L. i Abrus precatorius L., te nijhove prerađevine, pojedinačno ili u kombinaciji (19)

Sva hrana za životinje

10

16. Crotalaria spp.

Sva hrana za životinje

100

17. Aldrin(13)

Sva hrana za životinje osim:

0,01(14)

18. Dieldrin(13)

– masti i ulja

0,1(14)

– hrana za ribe

0,02 (14)

19. Kamfeklor (toksafen) – zbroj indikatora srodnika (kongenera) CHB 26, 50 i 62(15)

– ribe, druge akvatične životinje, njihovi proizvodi i nusproizvodi, osim ribljeg ulja

0,02

– riblje ulje(16)

0,2

– hrana za ribe(16)

0,05

20. Klordan (zbroj cis– i trans– izomera i oksiklordana, izraženog kao klordan)

Sva hrana za životinje

0,02

osim:

– masti i ulja

0,05

21. DDT (zbroj DDT-, DDD-(ili TDE-) i DDE-izomera, izraženih kao DDT)

Sva hrana za životinje

0,05

osim:

– masti i ulja

0,5

22. Endosulfan (zbroj alfa- i beta-izomera i endosulfansulfata, izraženog kao endosulfan)

Sva hrana za životinje

0,1

osim:

– kukuruza i proizvoda dobivenih preradom kukuruza

0,2

– sjemenki uljarica i proizvoda dobivenih njihovim preradom, osim sirovog biljnog ulja

0,5

– sirovo biljno ulje

1,0

– potpune krmne smjese za ribe

0,005

23. Endrin (zbroj endrina i delta-ketoendrina, izražen kao endrin)

Sva hrana za životinje

0,01

osim:

– masti i ulja

0,05

24. Heptaklor (zbroj heptaklora i heptaklorepoksida, izražen kao heptaklor)

Sva hrana za životinje

0,01

osim:

– masti i ulja

0,2

25. Heksaklorbenzen (HCB)

Sva hrana za životinje

0,01

osim:

– masti i ulja

0,2

26. Heksaklorcikloheksani (HCH)

 

 

26.1. Alfa-izomer

Sva hrana za životinje

0,02

osim:

– masti i ulja

0,2

26.2. Beta-izomer

Sva krmiva

0,01

osim:

– masti i ulja

0,1

Sve krmne smjese

0,01

osim:

– krmnih smjesa za mliječna goveda

0,005

26.3. Gama-izomer

Sva hrana za životinje

0,2

osim:

– masti i ulja

2,0

27a. Dioksini (zbroj polikloriranih dibenzo-para-dioksina (PCDD) i polikloriranih dibenzo-furana (PCDF) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći toksične ekvivalentne faktore, 1997.,WHO-TEF(1)

a) krmiva biljnog podrijetla, osim biljnih ulja i njihovih nusproizvoda

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

b) biljna ulja i njihovi nusproizvodi

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

c) krmiva mineralnog podrijetla

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

d) životinjska mast, uključujući mliječnu mast i mast iz jaja

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

e) ostali proizvodi podrijetlom od kopnenih životinja, uključujući mlijeko i proizvode od mlijeka te jaja i proizvode od jaja

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

f) riblje ulje

6,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

g) ribe, druge akvatične životinje, njihovi proizvodi i nusproizvodi, osim ribljeg ulja i hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti(4)

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

h) hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

i) dodaci hrani za životinje: kaolin, kalcijev sulfat dihidrat, vermikulit, natrolit-fonolit, sintetski kalcijevi aluminati i klinoptioliti sedimentnog podrijetla koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i sredstava za sprečavanje stvaranja gruda

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

j) dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini elementi u tragovima

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

k) premiksi

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

l) krmne smjese, osim hrane za krznaše, hrane za ribe i hrane za kućne ljubimce

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

m) hrana za ribe, hrana za kućne ljubimce

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

27b. Zbroj dioksina i dioksinu sličnih PCBa (zbroj polikloriranih dibenzo-paradioksina (PCDDa), polikloriranih dibenzo-furana (PCDFa) i polikloriranih bifenila (PCBa) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći toksične ekvivalentne faktore, 1997.,WHO-TEF (1)

a) krmiva biljnog podrijetla, osim biljnih ulja i njihovih nusproizvoda

1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

b) biljna ulja i njihovi nusproizvodi

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

c) krmiva mineralnog podrijetla

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

d) životinjska mast, uključujući mliječnu mast i mast iz jaja

3 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

e) ostali proizvodi podrijetlom od kopnenih životinja, uključujući mlijeko i proizvode od mlijeka te jaja i proizvode od jaja

1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

f) riblje ulje

24 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

g) ribe, druge akvatične životinje, njihovi proizvodi i nusproizvodi, osim ribljeg ulja i hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti(4)

4,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

h) hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti

11 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

i) dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i sredstava za sprječavanje stvaranja gruda

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

j) dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini elementi u tragovima

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

k) premiksi

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

l) krmne smjese, osim hrane za krznaše, hrane za kućne ljubimce i hrane za ribe

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

m) hrana za ribe, hrana za kućne ljubimce

7,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

28. Neoljušteni plod bukve (bukvica) (Fagus silvatica L.)

Sva hrana za životinje

Sjemenje i plodovi biljnih vrsta navedenih u stupcu 1. od broja 28. do 34. kao i njihovi derivati mogu biti prisutni u hrani za životinje samo u tragovima koje nije moguće količinski utvrditi

29. Jatropha curcas L.

30. Indijska gorušica – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

31. Sareptska gorušica – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea

32. Kineska gorušica – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

33. Crna gorušica – Brassica nigra (L.) Koch

34. Etiopijska gorušica – Brassica carinata A. Braun

35. Lasalocid natrij

Krmiva

1,25

Krmna smjesa za:

– pse, telad, kuniće, kopitare, životinje za proizvodnju mlijeka, svu perad koja služi za proizvodnju jaja, purane (> 12 tjedana) i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana)

1,25

– piliće za tov, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (< 16 tjedana) i purani (< 12 tjedana) za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba lasalocid natrija zabranjena

1,25

– druge životinjske vrste

3,75

Premiksi za hranu u kojoj nije odobrena uporaba lasalocid natrija

(18)

36. Narazin

Krmiva

0,7

Krmna smjesa za:

– purane, kuniće, kopitare, svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana)

0,7

– piliće za tov za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba narazina zabranjena

– druge životinjske vrste

0,7

Premiksi za hranu u kojoj nije odobrena uporaba narazina

(18)

37. Salinomicin natrij

Krmiva

0,7

Krmna smjesa za:

– kopitare, purane, svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 12 tjedana)

0,7

– piliće za tov, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (< 12 tjedana) i kuniće za tov za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba salinomicin natrija zabranjena

0,7

– druge životinjske vrste

2,1

Premiksi za hranu u kojoj nije odobrena uporaba salinomicin natrija

(18)

38. Monensin natrij

Krmiva

1,25

Krmna smjesa za:

– kopitare, pse, male preživače (ovce i koze), patke, goveda, životinje za proizvodnju mlijeka, sve nesilice, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana) i purane (> 16 tjedana)

1,25

– piliće za tov, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (< 16 tjedana) i purane (< 16 tjedana) za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba monensin natrija zabranjena

1,25

– druge životinjske vrste

3,75

Premiksi za hranu u kojoj nije odobrena uporaba monensin natrija

(18)

39. Semduramicin natrij

Krmiva

0,25

Krmna smjesa za:

– svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana)

0,25

– piliće za tov za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba semduramicin natrija zabranjena

0,25

– druge životinjske vrste

0,75

Premiksi za hranu u kojoj nije odobrena uporaba semduramicin natrija

(18)

40. Maduramicin amonij alfa

Krmiva

0,05

Krmna smjesa za:

– kopitare, kuniće, purane (> 16 tjedana), svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana)

0,05

– piliće za tov i purane (< 16 tjedana) za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba maduramicin amonija alfa zabranjena

0,05

– druge životinjske vrste

0,15

Premiksi za hranu u kojoj nije odobrena uporaba maduramicin amonija alfa

(18)

41. Robenidin hidroklorid

Krmiva

0,7

Krmna smjesa za:

– svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana)

0,7

– piliće za tov, kuniće za tov i uzgoj i purane za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba robenidin hidroklorida zabranjena

0,7

– druge životinjske vrste

2,1

Premiksi za hranu u kojoj nije odobrena uporaba robenidin hidroklorida

(18)

42. Dekokvinat

Krmiva

0,4

Krmna smjesa za:

– svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana)

0,4

– piliće za tov za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba dekokvinata zabranjena;

0,4

– druge životinjske vrste.

1,2

Premiksi za hranu u kojoj nije odobrena uporaba dekokvinata.

(18)

43. Halofuginon hidrobromid

Krmiva

0,03

Krmna smjesa za:

– sve nesilice, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana) i purane (> 12 tjedana)

0,03

– piliće za tov i purane (< 12 tjedana) za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba halofuginon hidrobromida zabranjena

0,03

– druge životinjske vrste osim pilenki (< 16 tjedana)

0,09

Premiksi za hranu u kojoj nije odobrena uporaba halofuginon hidrobromida

(18)

44. Nikarbazin

Krmiva

0,5

Krmna smjesa za:

– kopitare, svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana)

0,5

– piliće za tov za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba nikarbazina (u kombinaciji sa narazinom) zabranjena

0,5

– druge životinjske vrste

1,5

Premiksi za hranu u kojoj nije odobrena uporaba nikarbazina (u kombinaciji sa narazinom)

(18)

45. Diklazuril

Krmiva

0,01

Krmna smjesa za:

– sve nesilice, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana) i purane za tov (> 12 tjedana)

0,01

– kuniće za tov i uzgoj za razdoblje prije klanja u kojem je uporaba diklazurila zabranjena

0,01

– druge životinjske vrste osim pilenki koje se uzgajaju za nesenje (< 16 tjedana), piliće za tov i purane za tov (< 12 tjedana)

0,03

Premiksi za hranu u kojoj nije odobrena uporaba diklazurila

(18)

(1) WHO-TEF za procjenu rizika za zdravlje ljudi na temelju zaključaka sa zasjedanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Stockholmu, Švedska, od 15. do 18. lipnja 1997. (Van den Berg et al., 1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs and PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775)

Srodnici (kongeneri)

TEF vrijednosti

Srodnici(kongeneri)

TEF vrijednosti

Dibenzo paradioksini (PCDD)

Dioksinima slični poliklorirani bifenili

 

2,3,7,8 TCDD

1

Ne orto PCBi + Mono orto PCBi

 

1,2,3,7,8 PeCDD

1

Ne orto PCBi

 

1,2,3,4,7,8 HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8 HxCDD

0,1

PCB 81

0,0001

1,2,3,7,8,9 HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8 HpCDD

0,01

PCB 169

0,01

OCDD

0,0001

 

Dibenzofurani (PCDF)

Mono orto PCBi

 

2,3,7,8 TCDF

0,1

PCB 105

0,0001

1,2,3,7,8 PeCDF

0,05

PCB 114

0,0005

2,3,4,7,8 PeCDF

0,5

PCB 118

0,0001

1,2,3,4,7,8 HxCDF

0,1

PCB 123

0,0001

1,2,3,6,7,8 HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,7,8,9 HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

2,3,4,6,7,8 HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF

0,01

PCB 189

0,0001

1,2,3,4,7,8,9 HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0001

 

Korištene kratice: »T« tetra; »Pe« penta; »Hx« heksa; »Hp« hepta, »O« okta, »CDD« klordibenzodioksin, »CDF« klordibenzofuran, »CB« klorbifenil.

(2) Gornje količine – izračunate su pod pretpostavkom da su sve vrijednosti različitih kongenera (srodnika) ispod granice kvantifikacije jednake kvantifikacijskoj granici.

(3) Pojedinačna najveća dopuštena količina dioksina (PCDD/F) ostaje važeća privremeno. Njihova količina u proizvodima namijenjenim za hranu za životinje navedena u točki 27a mora biti niža od najveće dopuštene za dioksine i od zbroja dioksina i dioksinu srodnih PCBa tijekom tog privremenog perioda.

(4) Svježa, neprerađena riba koja se koristi za hranidbu krznaša nije predmet ograničenja količina dioksina i srodnika. Za hranidbu kućnih ljubimaca, životinja u zoološkim vrtovima i životinja u cirkusu dopuštena razina je 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg proizvoda i 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg proizvoda. Proteini životinjskog podrijetla proizvedeni od ovih životinja (krznaši, kućni ljubimci, životinje u zoološkim vrtovima i životinje u cirkusu) ne smiju se koristiti u hranidbenom lancu niti se smiju koristiti za hranidbu životinja koje se koriste za proizvodnju hrane.

(5) Najveća dopuštena količina odnosi se na ukupni arsen.

(6) Najveća dopuštena količina odnosi se na analitičko utvrđivanje arsena ekstrakcijom dušičnom kiselinom (5 % w/w) tijekom 30 minuta na temperaturi vrenja. Ekvivalentni postupci ekstrakcije mogu se primjenjivati ako se može dokazati da korišteni postupci ekstrakcije imaju jednaku učinkovitost.

(7) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje na zahtjev nadležnog tijela dužan je priložiti rezultate analiza kojima dokazuje da je količina anorganskog arsena manja od 2 ppm. Ova analiza posebno je značajna kod morske alge vrste Hizikia fusiforme.

(8) Zelena krma uključuje sijeno, silažu, svježu travu, itd.

(9) Najveća dopuštena količina odnosi se na analitičko utvrđivanje olova ekstrakcijom dušičnom kiselinom (5 % w/w) tijekom 30 minuta na temperaturi vrenja. Ekvivalentni postupci ekstrakcije mogu se primjenjivati ako se može dokazati da korišteni postupci ekstrakcije imaju jednaku učinkovitost.

(10) Najveće dopuštene količine će se mijenjati u skladu s znanstveno-tehnološkim spoznajama s ciljem smanjivanja njihove količine.

(11) Najveća dopuštena količina odnosi se na analitičko utvrđivanje flora, ekstrakcijom s 1 N hidrokloridnom kiselinom tijekom 20 minuta na sobnoj temperaturi. Ekvivalentni postupci ekstrakcije mogu se primjenjivati ako se može dokazati da korišteni postupci ekstrakcije imaju jednaku učinkovitost.

(12) Najveća dopuštena količina određuje se nakon 30 minuta ekstrakcije nitritnom kiselinom (5% w/w) na temperaturi vrenja. Ekvivalentni postupci ekstrakcije mogu se primjenjivati ako se može dokazati da korišteni postupci ekstrakcije imaju jednaku učinkovitost.

(13) Pojedinačno ili skupno izraženo kao dieldrin.

(14) Najveća dopuštena količina aldrina i dieldrina, pojedinačno ili skupno izraženi kao dieldrin.

(15) Sustav brojčanog označavanja po Parlaru, sa prefiksom ‘CHB’ ili ‘Parlar’

– CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornane,

– CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonachlorobornane,

– CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.

(16) Najveće dopuštene količine će se mijenjati u skladu s znanstveno-tehnološkim spoznajama u svrhu smanjivanja njihove količine.

(17) Ne dovodeći u pitanje odobrene količine koje su određene Pravilnikom o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07) kojim su preuzete odredbe Uredbe br. 1831/2003 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje.

(18) Najveća dopuštena količina tvari u premiksima je koncentracija koja neće rezultirati količinom te tvari većom od 50% maksimalne količine utvrđene za hranu za životinje prema uputama za korištenje premiksa.

(19) Odredivo mikroskopskom pretragom.

(*)Najveća dopuštena količina odnosi se na ukupnu količinu žive.

(**) Najveća dopuštena količina odnosi se na analitičko utvrđivanje žive ekstrakcijom dušičnom kiselinom (5 % w/w) tijekom 30 minuta na temperaturi vrenja. Ekvivalentni postupci ekstrakcije mogu se primjenjivati ako se može dokazati da korišteni postupci ekstrakcije imaju jednaku učinkovitost.

PRILOG II.

PRAG ZA POKRETANJE POSTUPKA UTVRĐIVANJA IZVORA, PODRIJETLA I UZROKA PRISUTNOSTI NEPOŽELJNIH TVARI U HRANI ZA ŽIVOTINJE

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje

Prag za pokretanje postupka kada je udio vlage u hrani za životinje preračunat na 12%

Napomene i dodatne informacije (npr. vrsta postupka koje treba poduzeti)

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Dioksini (zbroj polikloriranih dibenzo-para-dioksina (PCDD) i polikloriranih dibenzo-furana (PCDF) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći toksične ekvivalentne faktore, 1997.,WHO– TEF (1)

(a) Krmiva biljnog podrijetla, osim biljnih ulja i njihovih nusproizvoda

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(b) Biljna ulja i njihovi nusproizvodi

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(c) Krmiva mineralnog podrijetla

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(d) Životinjska mast uključujući mliječnu mast i mast iz jaja

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(e) Drugi proizvodi od kopnenih životinja uključujući mlijeko i mliječne proizvode te jaja i proizvode od jaja

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(f) Riblje ulje

5,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)

U mnogim slučajevima nije potrebno provesti postupke utvrđivanja izvora kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim, u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari iznad praga za poduzimanje mjera svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., trebaju biti evidentirani s ciljem omogućavanja budućeg poduzimanja mjera i postupaka kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

 

(g) Ribe, druge akvatične životinje, njihovi proizvodi i nusproizvodi, osim ribljeg ulja i hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)

U mnogim slučajevima nije potrebno provesti postupke utvrđivanja izvora kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim, u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari iznad praga za poduzimanje mjera svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja budućeg poduzimanja mjera i postupaka kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

 

(h) Hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti

1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)

U mnogim slučajevima nije potrebno provesti postupke utvrđivanja izvora kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim, u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari iznad praga za poduzimanje mjera svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja budućeg poduzimanja mjera i postupaka kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

 

(i) Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i sredstava za sprječavanje stvaranja gruda

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(j) Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini elementi u tragovima

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(k) Premiksi

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(l) Krmne smjese, osim krmnih smjesa za hranidbu krznaša, hrane za kućne ljubimce i hrane za ribe

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(m) Hrana za ribe i hrana za kućne ljubimce

1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)

U mnogim slučajevima nije potrebno provesti postupke utvrđivanja izvora kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim, u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari iznad praga za poduzimanje mjera svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja budućeg poduzimanja mjera i postupaka kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

2. Dioksinu slični PCBa (zbroj polikloriranih bifenila (PCBa) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći toksične ekvivalentne faktore, 1997.WHO– TEF (1)

(a) Krmiva biljnog podrijetla, osim biljnih ulja i njihovih nusproizvoda

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(b) Biljna ulja i njihovi nusproizvodi

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(c) Krmiva mineralnog podrijetla

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(d) Životinjska mast uključujući mliječnu mast i mast iz jaja

0,75 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(e) Drugi proizvodi od kopnenih životinja uključujući mlijeko i mliječne proizvode te jaja i proizvode od jaja

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(f) Riblje ulje

14,0 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)

U mnogim slučajevima nije potrebno provesti postupke utvrđivanja izvora kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim, u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari iznad praga za poduzimanje mjera svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja budućeg poduzimanja mjera i postupaka kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

 

(g) Ribe, druge akvatične životinje, njihovi proizvodi i nusproizvodi, osim ribljeg ulja i hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti

2,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)

U mnogim slučajevima nije potrebno provesti postupke utvrđivanja izvora kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim, u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari iznad praga za poduzimanje mjera svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja budućeg poduzimanja mjera i postupaka kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

 

(h) Hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti

7,0 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)

U mnogim slučajevima nije potrebno provesti postupke utvrđivanja izvora kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim, u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari iznad praga za poduzimanje mjera svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja budućeg poduzimanja mjera i postupaka kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

 

(i) Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i sredstava za sprečavanje stvaranja gruda

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(j) Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini elementi u tragovima

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(k) Premiksi

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(l) Krmne smjese, osim krmnih smjesa za hranidbu krznaša, hrane za kućne ljubimce i hrane za ribe

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)

Utvrditi izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere kada je to moguće s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(m) Hrana za ribe i hrana za kućne ljubimce

3,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)

U mnogim slučajevima nije potrebno provesti postupke utvrđivanja izvora kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim, u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari iznad praga za poduzimanje mjera svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja budućeg poduzimanja mjera i postupaka kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

(1) WHO-TEF za procjenu rizika za zdravlje ljudi na temelju zaključaka sa zasjedanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Stockholmu, Švedska, od 15. do 18. lipnja 1997. (Van den Berg et al., 1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs and PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775)

Srodnici (kongeneri)

TEF vrijednosti

Srodnici (kongeneri)

TEF vrijednosti

Dibenzo paradioksini (PCDD)

 

Dioksinima slični poliklorirani bifenili

 

2,3,7,8 TCDD

1

Ne orto PCBi + Mono orto PCBi

 

1,2,3,7,8 PeCDD

1

Ne orto PCBi

 

1,2,3,4,7,8 HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8 HxCDD

0,1

PCB 81

0,0001

1,2,3,7,8,9 HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8 HpCDD

0,01

PCB 169

0,01

OCDD

0,0001

 

 

Dibenzofurani (PCDF)

 

Mono orto PCBi

 

2,3,7,8 TCDF

0,1

PCB 105

0,0001

1,2,3,7,8 PeCDF

0,05

PCB 114

0,0005

2,3,4,7,8 PeCDF

0,5

PCB 118

0,0001

1,2,3,4,7,8 HxCDF

0,1

PCB 123

0,0001

1,2,3,6,7,8 HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,7,8,9 HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

2,3,4,6,7,8 HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF

0,01

PCB 189

0,0001

1,2,3,4,7,8,9 HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0001

 

 

Kratice »T« tetra, »Pe« penta, »Hx« heksa, »Hp« hepta, »O« okta, »CDD« klordibenzodioksin, »CDF« klordibenzofuran, »CB« klorbifenil.

(2) Gornje količine – izračunate su pod pretpostavkom da su sve vrijednosti različitih kongenera (srodnika) ispod granice kvantifikacije jednake kvantifikacijskoj granici.

[1] Ovim se Pravilnikom preuzimaju odredbe Direktive 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

[2] Pravilnikom o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje

[3] Pravilnikom o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (»Narodne novine«, broj: 156/09) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i ukidanju Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, Direktive Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ

[4] Pravilnikom o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj: 148/08, 49/09, 118/09 i 36/10) preuzete su odredbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) 396/2005 od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla koja nadopunjuje Direktivu Vijeća 91/414/EEZ, te njezinim izmjenama i dopunama: Uredbom Komisije (EZ) br.178/2006 od 1. veljače 2006., Uredbom Komisije (EZ) br. 149/2008 od 29. siječnja 2008., Uredbom Komisije (EZ) br. 260/2008 od 18. ožujka 2008., Uredbom (EZ) br. 299/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008., Uredbom Komisije (EZ) br. 839/2008., Uredbom Komisije (EZ) br. 822/2009 od 27. kolovoza 2009. Uredbom Komisije (EZ) br. 256/2009 od 23. ožujka 2009., Uredbom Komisije (EZ) br. 1050/2009 od 28. listopada 2009. i .Uredbom Komisije (EZ) br. 1097/2009 od 16. studenoga 2009.

* Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

[5] Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno zakonu o hrani, te propisima o zdravlju i zaštiti životinja

[6] Zakonom o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) Europskog Parlamenta i Vijeća br. 178/2002 od 28. siječnja 2002. kojom se utvrđuju opća načela i uvjeti Zakona o hrani, osniva Europska agencija za sigurnost hrane te se utvrđuju postupci u predmetu zdravstvene ispravnosti hrane