Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

NN 80/2010 (28.6.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2283

Na temelju članka 42. stavka 6., članka 89. stavka 5., članka 93. stavka 6., članka 95. stavka 5. i stavka 8., članka 102. stavka 3. i članka 109. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI VETERINARSKE ORGANIZACIJE, VETERINARSKA PRAKSA I VETERINARSKA SLUŽBA U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (»Narodne novine« broj 45/09) u članku 54. stavku 1. broj godine »2010.« zamjenjuje se s brojem godine »2011.«.

Članak 2.

Članak 55. mijenja se i glasi:

Veterinarskim organizacijama kojima su povjereni poslovi javnih ovlasti po obavljenim natječajima na temelju odredaba Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) i koje su započele akreditacijski postupak do 30. lipnja 2010. godine mogu se povjeriti poslovi službenih kontrola kao kontrolnim tijelima bez objavljivanja novog natječaja, ako ispune uvjete iz članka 46. ovoga Pravilnika do 31. prosinca 2011.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/149

Urbroj: 525-06-1-0249/10-3

Zagreb, 17. lipanj 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.