Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska

NN 80/2010 (28.6.2010.), Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2285

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OČEVIDNIKU VAĐENJA ŠLJUNKA I PIJESKA

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj očevidnika vađenja šljunka i pijeska (u daljnjem tekstu: očevidnik), način vođenja očevidnika, rokovi čuvanja očevidnika, oblik i sadržaj obrasca iz stavka 4. članka 100. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09; u daljnjem tekstu: Zakon o vodama), te metodologija izrade geodetskih snimki, analize granulometrijskog sastava izvađenog materijala odnosno elaborata iz članka 99. stavka 3., 4. odnosno 5. Zakona o vodama.

OBLIK I SADRŽAJ OČEVIDNIKA

Članak 2.

Očevidnik se vodi za svaku pojedinu lokaciju vađenja materijala koja predstavlja tehničku cjelinu i za koju je izrađena zasebna tehnička dokumentacija.

Očevidnik se na prikladan način uvezuje u formatu A4 (fascikla, registrator ili sl.).

Obveznik vođenja očevidnika je izvođač radova.

Očevidnik se vodi na obrascu, u elektroničkom obliku ili pisanom obliku. Obrazac je tiskan uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac 1).

Članak 3.

Očevidnik se sastoji od:

– popunjenih dnevnih obrazaca očevidnika (Obrazac 1),

– obrađenih geodetskih snimki prije početka radova na mjestu vađenja s ucrtanim gabaritima iskopa i dokaznicom mjera (Elaborat vađenja – početno stanje),

– obrađenih geodetskih snimki na mjestima mogućeg razmještanja prije početka radova (Elaborat razmještanja – početno stanje),

– obrađenih geodetskih snimki uređene obalne deponije prije početka odlaganja, ako se materijal odlaže na deponiju radi ugradnje u regulacijsko-zaštitne vodne građevine, prodaje radi ugradnje u druge javne građevine ili prodaje na slobodnom tržištu putem javnog nadmetanja,

– analize granulometrijskog sastava materijala predviđenog za vađenje, osim ako materijal nije predviđen za razmještanje unutar korita vodotoka ili kanala,

– obrađenih geodetskih snimki na mjestu vađenja nakon završetka radova, uspoređenih sa stanjem prije početka radova i dokaznicom mjera izvedenog stanja (Elaborat vađenja – izvedeno stanje),

– obrađenih geodetskih snimki na mjestima razmještanja nakon završetka radova, uspoređenih sa stanjem prije početka radova razmještanja i dokaznicom mjera razmještenog šljunka i pijeska (Elaborat razmještanja – izvedeno stanje),

– obrađenih geodetskih snimki deponiranog materijala na obalnoj deponiji (ako se materijal odlaže na deponiju), uspoređenih sa stanjem prije početka deponiranja i dokaznicom mjera za deponiranu količinu,

– preslike Odluke Vlade Republike Hrvatske ili od nje ovlaštenoga tijela, o ugradnji šljunka i pijeska u regulacijsko-zaštitne vodne građevine,

– završne prijave na obrascu tiskanom uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac 2).

NAČIN VOĐENJA OČEVIDNIKA

Članak 4.

Za svaku lokaciju iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika Izvođač radova je obvezan:

1. prije početka radova vađenja

– dostaviti naručitelju radova i državnoj vodopravnoj inspekciji pisanu odluku o imenovanju voditelja očevidnika elektroničkom poštom ili telefaksom,

– dostaviti naručitelju radova, državnoj vodopravnoj inspekciji, rudarskoj inspekciji i Hrvatskim vodama dokumentaciju iz očevidnika navedenu u članku 3. stavku 1. podstavcima 2., 3., 4., 5. i 9. ovog Pravilnika;

2. za vrijeme obavljanja radova

– dnevno, uredno i potpuno voditi dnevne obrasce očevidnika (Obrazac 1) u razdoblju određenom Zakonom o vodama,

– dostavljati naručitelju radova i državnoj vodopravnoj inspekciji dnevnu prijavu na Obrascu 1 elektroničkom poštom ili telefaksom; prijava se podnosi tekućeg dana za prethodni dan,

– čuvati očevidnik na mjestu vađenja ili najbližem uredu zaštićen od vanjskih utjecaja, uključivo i utjecaja neovlaštenih osoba,

– osigurati dostupnost očevidnika na mjestu vađenja radi nadzora naručitelja i inspekcijskog nadzora;

3. nakon završetka radova u roku 10 dana od primopredaje šljunka i pijeska dostaviti naručitelju radova, državnoj vodopravnoj inspekciji, rudarskoj inspekciji i Hrvatskim vodama dokumentaciju iz očevidnika navedenu u članku 3. stavku 1. podstavcima 6., 7., 8. i 10. ovoga Pravilnika.

Prijava iz članka 100. stavka 4. Zakona o vodama je izvadak iz papirnoga očevidnika ili dnevni ispis iz elektroničkog oblika očevidnika.

Voditelj očevidnika je zakonski zastupnik izvođača radova ili osoba imenovana pisanom odlukom zakonskog zastupnika izvođača radova.

Voditelj očevidnika svojim potpisom potvrđuje vjerodostojnost i točnost podataka u očevidniku na svakom dnevnom obrascu, odnosno dnevnoj prijavi.

Za dane kada izvođač radova ne obavlja radove vađenja šljunka i pijeska iz određenog razloga, dužan je to navesti na dnevnom obrascu i obrazložiti ga. Ako prekid traje više dana može se popuniti jedan obrazac za cijelo vrijeme prekida.

UTVRĐIVANJE IZVAĐENIH KOLIČINA ŠLJUNKA I PIJESKA

Članak 5.

Izvođač radova je dužan radove na vađenju, razmještanju, ugradnji i deponiranju pijeska i šljunka organizirati na način da se izvađene, razmještene, ugrađene i deponirane količine materijala uvijek mogu utvrditi na siguran način, ovisno o okolnostima izvođenja radova.

Naručitelj radova obavlja ugovorni (stručni) nadzor nad ukupnim količinama šljunka i pijeska izvađenih, razmještenih, ugrađenih i deponiranih tijekom radova.

Članak 6.

Dnevne količine izvađenog šljunka i pijeska utvrđuju se na jedan od sljedećih načina:

– istisnutim volumenom plovnog objekta i dokumentiranim podacima o volumenskoj težini izvađene tvari, ili

– geodetskim mjerenjem i preračunom volumena izgrađene građevine ili formirane deponije.

Ako nije moguće količinu izvađenog materijala utvrditi na jedan od načina iz stavka 1. ovoga članka te ako se radi o interventnim radovima, a priroda vodotoka na mjestu iskopa i razmještanja je takva da geodetsko utvrđivanje količina nije moguće, ukupna količina će se utvrditi na osnovi podataka o kapacitetu plovnog bagera ili građevinskog stroja, odnosno volumena tovarnih sanduka prijevoznih sredstava uz prethodnu pisanu suglasnost naručitelja radova i uz obavezno obavještavanje državne vodopravne inspekcije i rudarske inspekcije.

METODOLOGIJA IZRADE GEODETSKIH SNIMKI

Članak 7.

Geodetska snimka iz članka 99. stavka 3. podstavka 1. i stavka 4. Zakona o vodama mora biti digitalna (hidrografska) snimka. Snimka mora obuhvatiti poprečne profile s maksimalnim razmakom profila od 50 metara, a po potrebi i manje ako se radi o koritu vodotoka s većim neravninama dna, kada će razmak profila odrediti naručitelj radova ili široki pojas snimanja, kada se snima cjelokupna površina dna na mjestu vađenja s maksimalnim rasterom mreže točaka 2,0/2,0 metara.

Obrada snimljenih podataka obuhvaća izradu kartografskog prikaza mjesta vađenja na podlozi karte 1: 25 000 i situacije u mjerilu 1: 5 000 s ucrtanim rasterom poprečnih profila, granica područja iskopa (rubovi plovnog puta ili sl.), te izradu poprečnih i uzdužnih profila u mjerilu 1:1000/100.

Geodetsko snimanje prostora obalne deponije prije početka odlaganja materijala i deponije nakon dovršetka odlaganja materijala obavlja se s maksimalnim razmakom profila od 10 metara i razmakom točaka od 5,0 metara, a po potrebi i gušće, ovisno o lokalnim neravninama.

ANALIZA GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA

Članak 8.

Analiza granulometrijskog sastava šljunka i pijeska iz članka 99. stavka 3. podstavka 2. Zakona o vodama mora uključiti granulometrijske krivulje i koeficijente rastresitosti za na obalu nasuti i vodom zbijeni i ocijeđeni materijal s mjesta vađenja, u skladu s pravilima struke, a od strane za to, po posebnim propisima, registrirane pravne osobe.

ZAVRŠNA PRIJAVA

Članak 9.

U roku do 30 dana po završetku radova vađenja izvođač podnosi završnu prijavu naručitelju radova i državnoj vodopravnoj inspekciji na Obrascu 2.

Prihvatljiva odstupanja između podataka iz dnevnih prijava i obrasca završne prijave su:

– +/– 10% za razmješteni materijal u koritu vodotoka, uzimajući u obzir intenzitet donošenja ili odnošenja materijala na mjestu iskopa i mjestu odlaganja,

– +/– 5% za materijal na obalnoj deponiji, uvažavajući koeficijente rastresitosti iz analize granulometrijskog sastava, za predmetnu vrstu materijala i tehnologiju deponiranja.

U slučaju deponiranja šljunka i pijeska na obalnu deponiju radi ugradnje u regulacijsko-zaštitne vodne građevine, prodaje radi ugradnje u druge javne građevine i prodaje na slobodnom tržištu putem javnog nadmetanja, izvođač radova predaje naručitelju materijal u količini utvrđenoj završnom prijavom.

ROK ČUVANJA OČEVIDNIKA

Članak 10.

Rok čuvanja očevidnika i dnevnih ispisa je 10 godina.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Korisnici ugovora o koncesiji sklopljenih temeljem Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05) dužni su, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do isteka roka na koji je ugovor o koncesiji sklopljen, voditi očevidnik koji se vodi na obrascu tiskanom uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac 3).

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju očevidnika o količini i kakvoći izvađenih tvari (»Narodne novine« broj 78/97).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/0029
Urbroj: 538-10/3-0-52-10/21
Zagreb, 17. lipnja 2010.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

Obrazac 1

Dnevni obrazac o izvađenim količinama pijeska i šljunka za pojedino mjesto vađenja prema Ugovoru

Izvođač:

Naručitelj:

za dan:

Redni broj dnevnog obrasca – prijave:

Mjesto vađenja – vodotok, od rkm do rkm

 

Prema Ugovoru broj / redni broj očevidnika

 

Plovni objekt, stroj, naprava

 

Radno vrijeme (h)

 

Prekid rada od – do i razlog

 

Izvađena količina/m³ – šljunak, pijesak, ostalo

 

Elaborat vađenja – početno stanje, izrađivač, broj i datum:

 

Granulometrijski sastav, izrađivač, broj i datum

 

Količina po dokaznici vađenja/m³

 

Postupanje sa šljunkom i pijeskom (označiti)*

1.

2.

3.

Način utvrđivanja izvađenih količina

 

Mjesto ugradnje u regulacijsko-zaštitne vodne građevine (rkm) / bliža oznaka građevine, neposredno nakon vađenja

 

Količina/m³

Odluka Vlade RH ili od nje ovlaštenoga tijela broj

 

Elaborat razmještanja – početno stanje, izrađivač, broj i datum

 

Mjesto razmještanja u vodotoku (rkm), obala/građevina-naziv i rkm, deponija-naziv (rkm)

 

Količina/m³

Odluka Vlade RH ili od nje ovlaštenoga tijela broj

 

Namjena prema Odluci Vlade RH

 

Obalna deponija (naziv) vodotok, rkm

 

Količina/m³

Geodetska snimka obalne deponije – početno stanje, izrađivač, broj i datum

 

UKUPNO DNEVNO

 

UKUPNO KUMULATIVNO

 

Nadzorni inženjer/ovlaštenik za nadzor: ime i prezime i broj Odluke

 

Potpis

Voditelj očevidnika – ime i prezime i broj Odluke:

 

Potpis

* 1. razmještanje u vodotoku ili vodnom dobru

2. ugradnja u regulacijsko-zaštitne vodne građevine, neposredno nakon njihovoga vađenja

3. odlaganje na obalnu deponiju

Obrazac 2

Strana 1

Završna prijava uz očevidnik o izvađenim količinama pijeska i šljunka za pojedino mjesto vađenja prema Ugovoru

 

Izvođač:

Naručitelj:

za razdoblje od dana ______ do __________20__ g.

Mjesto vađenja – vodotok, od rkm do rkm

 

Prema Ugovoru broj/redni broj očevidnika

 

Plovni objekt, stroj, naprava

 

Ukupno sati rada (h)

 

Elaborat vađenja – početno stanje, izrađivač, broj i datum:

 

Granulometrijski sastav, izrađivač, broj i datum

 

Količina po dokaznici vađenja/m³

 

Način utvrđivanja izvađenih količina – dnevno/završno

 

 

POSTUPANJE SA IZVAĐENIM MATERIJALOM

Mjesto (rkm), naziv elaborata ili geodetske snimke

Odluka Vlade ili odobrenje Naručitelja

1. Mjesto razmještanja u vodotoku (rkm) / Elaborat razmještanja – početno stanje, izrađivač, broj i datum, odobrenje naručitelja

 

 

2. Mjesto ugradnje u regulacijsko-zaštitne vodne građevine (rkm) / bliža oznaka građevine, neposredno nakon vađenja / Odluka Vlade RH ili od nje ovlaštenoga tijela broj

 

 

3. Geodetska snimka obalne deponije – početno stanje, izrađivač, broj i datum, mjesto deponije / Odluka Vlade RH ili od nje ovlaštenoga tijela broj

 

 

Nadzorni inženjer/ovlaštenik za nadzor: ime i prezime i broj Odluke

 

Potpis:

Voditelj očevidnika – ime i prezime i broj Odluke

 

Potpis:

Obrazac 2

Strana 2

KOLIČINE:

Po dnevnim prijavama/m³

Po geodetskim snimkama – elaboratu izvedenog stanja/m2

razlika/%

Konačno utvrđena količina

Napomena

1. Razmještena količina (m³)

 

 

 

 

 

2. Ugrađeno u regulacijsko-zaštitne vodne građevine (m³)

 

 

 

 

 

3. Istovareno na obalnu deponiju (m³)

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

Dodatno obrazloženje razlike količina po dnevnim prijavama i geodetskim snimkama-elaboratima, te količina ugrađenih u regulacijsko-zaštitne objekte neposredno nakon vađenja:

 

Nadzorni inženjer/ovlaštenik za nadzor: ime i prezime i broj Odluke

 

Potpis:

Voditelj očevidnika – ime i prezime i broj Odluke

 

Potpis:

Obrazac 3

Očevidnik o izvađenim količinama šljunka i pijeska za pojedino eksploatacijsko polje

Korisnik:

za dan

mjesec

/

 

godine

 

Eksploatacijsko polje (lokacija):

Vodopravna dozvola i koncesija broj:

izdata od:

rok važenja:

DATUM

PLOVNI OBJEKT, STROJ, NAPRAVA

RADNO VRIJEME (h)

IZVAĐENA KOLIČINA/m³

NAČIN UTVRĐIVANJA IZVAĐENIH KOLIČINA

OPASKA

pijesak

šljunak

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

Izvješće izradio:

 

Odgovorna osoba korisnika: