Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska

NN 80/2010 (28.6.2010.), Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2286

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OČEVIDNIKU DEPONIRANOG ŠLJUNKA I PIJESKA

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj očevidnika deponiranog šljunka i pijeska (u daljnjem tekstu: očevidnik), način vođenja očevidnika, rokovi čuvanja očevidnika i rokovi podnošenja izvješća iz članka 103. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, u daljnjem tekstu: Zakon o vodama).

OBLIK I SADRŽAJ OČEVIDNIKA

Članak 2.

Očevidnik se vodi na propisanom obrascu u elektroničkom ili pisanom obliku, tiskanom uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac 1).

Izvješće iz članka 103. stavka 3. Zakona o vodama sastavni je dio očevidnika i podnosi se na obrascu tiskanom uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac 2).

Obveznik vođenja očevidnika je naručitelj radova.

NAČIN VOĐENJA OČEVIDNIKA

Članak 3.

Naručitelj radova vodi očevidnik o količinama deponiranog šljunka i pijeska, za svaku pojedinu deponiju, od trenutka prihvata prve količine šljunka i pijeska na deponiju do potpunog pražnjenja deponije.

Naručitelj radova upisuje podatke u očevidnik svaki dan kada postoji ulaz odnosno izlaz šljunka i/ili pijeska na deponiju.

Naručitelj radova je dužan ispisati dnevni izvadak očevidnika za svaki dan kada postoji ulaz odnosno izlaz šljunka i/ili pijeska na deponiju. Dnevni izvatci se do 31. prosinca tekuće godine uvezuju u jednu knjigu.

Voditelj očevidnika je zakonski zastupnik naručitelja radova ili osoba imenovana pisanom odlukom zakonskog zastupnika naručitelja radova.

Voditelj očevidnika svojim potpisom potvrđuje vjerodostojnost i točnost podataka u očevidniku, na svakoj stranici ispisa dnevnoga izvatka i/ili mjesečnog (godišnjeg) iz očevidnika.

Voditelj očevidnika dužan je sačiniti zapisnik o količinama:

– prodanog šljunka i pijeska radi ugradnje u druge javne građevine,

– prodanog šljunka i pijeska na javnom nadmetanju,

– šljunka i pijeska prirodno odnešenoga uslijed velikih voda ili drugih izvanrednih okolnosti,

– protupravno otuđenoga šljunka i pijeska.

Zapisnik iz stavka 6. ovoga članka sastavni je dio očevidnika.

IZVJEŠĆE

Članak 4.

Izvješće iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika podnosi naručitelj radova po potpunom pražnjenju deponije, a najmanje jednom godišnje ako deponija nije ispražnjena, u roku od 15 dana po pražnjenju deponije, odnosno najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu i dostavlja ga ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo i ministarstvu nadležnom za financije.

ROK ČUVANJA OČEVIDNIKA

Članak 5.

Rok čuvanja očevidnika je 10 godina.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/0028

Urbroj: 538-10/3-0-52-10/21

Zagreb, 17. lipnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

Obrazac 1

Očevidnik o deponiranim količinama pijeska i šljunka za pojedinu deponiju prema lokaciji

Naručitelj:

za dan:___ / ___ / _______ godine

napomena

Deponija (lokacija)/poddeponija:

Zapisnik o primopredaji deponije:

Geodetska snimka deponiranog materijala, izrađivač, broj i datum

Granulometrijski sastav, izrađivač, broj i datum

Količine deponiranog šljunka i pijeska po preuzimanju (m³)

Odluka Vlade RH ili od nje ovlaštenoga tijela*

Količine šljunka i pijeska ugrađene u regulacijsko-zaštitne vodne građevine (m³)

Količine šljunka i pijeska ugrađene u druge građevine (m³)

Količine šljunka i pijeska prodane na slobodnom tržištu (m³)

UKUPNO (m³)

Izvješće izradio:

Voditelj očevidnika:

* Odluka o količinama šljunka i pijeska koje će se ugraditi u regulacijsko-zaštitne vodne građevine, u druge građevine ili prodati na slobodnom tržištu

Obrazac 2

Izvješće iz očevidnika o deponiranim količinama pijeska i šljunka za pojedinu deponiju prema lokaciji

Naručitelj:

datum izvješća: ___ / ___ / _______ godine

napomena

Deponija (lokacija)/poddeponija

 

 

Izvješće nakon pražnjenja - broj/godina ili godišnje izvješće (označiti)

nakon pražnjenja, redni broj izvješća ____ / _____ god.

godišnje izvješće za _______ godinu

 

Prethodna uzvješća u godini za koju se podnosi izvješće, broj i datum

1.

4.

 

2.

5.

 

3.

6.

 

Zapisnik o primopredaji deponije (posljednji zapisnik) broj/datum:

 

 

Geodetska snimka deponiranog materijala za posljednju primopredaju, izrađivač, broj i datum

 

 

Granulometrijski sastav, izrađivač, broj i datum

 

 

KOLIČINE:

 

od zadnjeg izvješća

Ukupno u godini

 

ULAZ – količine deponiranog šljunka i pijeska po primopredaji (m³)

 

 

 

IZLAZ – po Odlukama Vlade RH ili od nje ovlaštenoga tijela

Odluka broj i datum*

 

 

 

Količine šljunka i pijeska ugrađene u regulacijsko-zaštitne vodne građevine (m³)

 

 

 

 

Količine šljunka i pijeska ugrađene u druge građevine (m³)

 

 

 

 

Količine šljunka i pijeska prodane na slobodnom tržištu (m³)

 

 

 

 

SVEUKUPNO (m³)

 

 

 

STANJE NA DEPONIJI (m³)

**

 

 

Izvješće izradio:

Voditelj očevidnika:

* Odluka o količinama šljunka i pijeska koje će se ugraditi u regulacijsko-zaštitne vodne građevine, u druge javne građevine ili prodati na slobodnom tržištu putem javnog nadmetanja

** Nakon pražnjenja deponije, količina treba biti 0,0 m³, tj. deponija je prazna