Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak

NN 80/2010 (28.6.2010.), Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2287

Na temelju članka 104. stavka 8. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ŠTETE ZA PROTUPRAVNO IZVAĐEN ŠLJUNAK I PIJESAK

I.

Ovom Odlukom se određuje visina naknade štete za protupravno izvađeni ili iskopani šljunak i pijesak, te kamen i zemlju, uključivo i glinu (u daljnjem tekstu: materijal) na području značajnom za vodni režim.

Ovom Odlukom se ne uređuje šteta na okolišu i drugim materijalnim dobrima, koja se naplaćuje u kaznenom ili parničnom postupku po pravilima obveznoga prava.

II.

Osobe iz članka 104. stavaka 1. i 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09; u daljnjem tekstu: Zakon o vodama), koje protupravno eksploatiraju materijal (u daljnjem tekstu: štetnici) naknađuju štetu koja se sastoji od naknade za izvađeni i otuđeni materijal u visini od 100 kuna/m3 izvađenog i otuđenog materijala, troškova sanacije i troškova postupka.

Iznos naknade štete se utvrđuje rješenjem Hrvatskih voda iz članka 104. stavka 5. Zakona o vodama.

III.

Naknada za izvađeni i otuđeni materijal prihod je Državnog proračuna.

Trošak sanacije štetnik naknađuje trećoj osobi koja u upravnom ovršnom postupku umjesto štetnika izvrši sanaciju, odnosno Hrvatskim vodama ako su one podmirile trećoj osobi taj trošak.

Trošak postupka utvrđivanja osnova štete, identiteta štetnika i količina izvađenog, te otuđenog materijala prihod je Državnog proračuna, a trošak postupka utvrđenja troška sanacije i nadzora nad sanacijom prihod je Hrvatskih voda.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/0027

Urbroj: 538-10/3-0-52-10/20

Zagreb, 17. lipnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i
ministar regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.