Odluka o određivanju osjetljivih područja

NN 81/2010 (30.6.2010.), Odluka o određivanju osjetljivih područja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2310

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2010. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU OSJETLJIVIH PODRUČJA

I.

Ovom Odlukom se određuju osjetljiva područja u Republici Hrvatskoj na vodnom području rijeke Dunav i jadranskom vodnom području.

Ovom Odlukom se ne određuju manje osjetljiva područja.

II.

Osjetljiva područja iz točke I. ove Odluke određena su sukladno kriterijima utvrđenim propisom iz članka 41. stavka 1. Zakona o vodama.

III.

Na osjetljiva područja iz točke I. ove Odluke odnose se odgovarajuće odredbe uređene propisom iz članka 60. stavka 3. Zakona o vodama.

IV.

Na kartografskom prikazu iz Priloga ove Odluke prikazana su osjetljiva područja po vodnim područjima.

Vodno područje rijeke Dunav je u cijelosti sliv osjetljivog područja.

Na jadranskom vodnom području, sva područja određena kao eutrofna, područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju i zaštićena područja prirode čine osjetljivo područje.

V.

Kartografski prikaz područja iz točke I. ove Odluke daje se u Prilogu, koji je sastavni dio ove Odluke, u mjerilu 1:25.000 i čuva se, kao izvornik, u Hrvatskim vodama, a dostavlja se bez naknade na zahtjev tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.

VI.

Ova Odluka se objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 325-01/10-01/08

Urbroj: 5030125-10-1

Zagreb, 24. lipnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG

Kartografski prikaz osjetljivih područja u Republici Hrvatskoj