Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća

NN 81/2010 (30.6.2010.), Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2313

Na temelju članka 145. stavka 5. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA

Predmet pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje:

1) utemeljenje prvog radničkog vijeća,

2) raspisivanje prvih, redovitih i izvanrednih izbora za radničko vijeće,

3) donošenje odluke o provođenju izbora,

4) lista kandidata za članove radničkog vijeća,

5) način imenovanja i dužnosti izbornog odbora i biračkog odbora,

6) obveze poslodavca u postupku izbora radničkog vijeća,

7) utvrđivanje i objava popisa birača,

8) glasački listić,

9) način glasovanja za radničko vijeće,

10) utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora za radničko vijeće,

11) provođenje izbora za radnička vijeća organizacijskih jedinica i utemeljenje glavnog radničkog vijeća.

(2) Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Raspisivanje izbora za utemeljenje prvog radničkog vijeća

Članak 2.

(1) Prijedlog za utemeljenje prvog radničkog vijeća mogu podnijeti u pisanom obliku sindikati koji kod poslodavca imaju svoje članove ili najmanje deset posto radnika zaposlenih kod poslodavca (u daljnjem tekstu: predlagatelj).

(2) Kada je predlagatelj iz stavka 1. ovoga članka skupina radnika, prijedlog mora sadržavati imena, prezimena i potpise tih radnika.

(3) Prijedlog za utemeljenje prvog radničkog vijeća objavljuje se na svim oglasnim mjestima poslodavca i dostavlja se sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu. Prijedlog sadrži obavijest da svaki sindikat i svaka skupina od najmanje deset posto radnika koja namjerava podnijeti listu kandidata za članove radničkog vijeća (članak 6. ovoga Pravilnika), mora na skupu radnika odrediti svog predstavnika i njegovog zamjenika u izbornom odboru, a skupina radnika koja nije ujedno i predlagatelj iz stavka 1. ovoga članka, dužna je istodobno podnijeti i popis radnika s njihovim imenima, prezimenima i potpisom.

(4) U ime predlagatelja iz stavka 1. ovoga članka, njegov potpisnik će sazvati skup radnika radi utvrđivanja zakonskih uvjeta za utemeljenje radničkog vijeća i imenovanja izbornog odbora, a koji ne može biti sazvan u razdoblju kraćem od petnaest dana od dana objave prijedloga za utemeljenje radničkog vijeća. Predlagatelj je dužan savjetovati se s poslodavcem o vremenu i mjestu održavanja skupa radnika, vodeći pri tome računa da se time ne šteti djelotvornosti poslovanja poslodavca. Ako se poslodavac ne slaže s predloženim vremenom i mjestom održavanja skupa radnika, dužan se o tome pisano očitovati u roku od dva dana od dana zaprimljenog prijedloga predlagatelja skupa, uz navođenje opravdanosti razloga protivljenja. Odluka o sazivanju skupa radnika objavljuje se na svim oglasnim mjestima poslodavca najmanje tri radna dana prije dana održavanja skupa.

(5) Na održanom skupu radnika iz stavka 4. ovoga članka, sastavlja se zapisnik.

(6) Odluku o provođenju izbora za prvo radničko vijeće donosi izborni odbor u roku od pet radnih dana od dana imenovanja na skupu radnika.

Raspisivanje redovitih izbora za radničko vijeće

Članak 3.

(1) Odluku o raspisivanju redovitih izbora za radničko vijeće donosi radničko vijeće najkasnije pet tjedana prije isteka svog izbornog razdoblja. Odluka se objavljuje na svim oglasnim mjestima poslodavca i dostavlja se sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu. Odluka sadrži i obavijest da je svaki sindikat i svaka skupina od najmanje deset posto radnika koja namjerava podnijeti listu kandidata za članove radničkog vijeća (članak 6. ovoga Pravilnika), dužna u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja, odnosno od dana dostavljanja odluke, odrediti u pisanom obliku svog predstavnika i zamjenika u izbornom odboru.

(2) Odluka radničkog vijeća o imenovanju izbornog odbora dostavlja se predsjedniku i članovima toga odbora i njihovim zamjenicima.

(3) Ako radničko vijeće ne donese odluku o raspisivanju redovitih izbora u roku iz stavka 1. ovoga članka, na postupak izbora za radničko vijeće na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. ovoga Pravilnika.

Raspisivanje izvanrednih izbora za radničko vijeće

Članak 4.

(1) Izvanredni izbori za radničko vijeće mogu se raspisati:

1) ako zbog prestanka radnog odnosa, ostavke ili isključenja članova radničkog vijeća ili njihovih zamjenika utvrđenih zapisnikom o konačnim rezultatima izbora, radničko vijeće više nema broj članova niti njihovih zamjenika potreban za odlučivanje na način predviđen poslovnikom o radu radničkog vijeća,

2) ako su pravomoćnom sudskom odlukom poništeni izbori za radničko vijeće,

3) ako je pravomoćnom sudskom odlukom raspušteno radničko vijeće,

4) ako je u sporu radi poništenja izbora za radničko vijeće, privremenom mjerom suda zabranjeno djelovanje radničkog vijeća do pravomoćnog okončanja spora.

(2) Odluku o raspisivanju izvanrednih izbora zbog razloga iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ovlašten je donijeti predsjednik radničkog vijeća, a ako on u roku od trideset dana od dana nastanka razloga ne donese takvu odluku, kao i u slučajevima iz stavka 1. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Na sadržaj te način objavljivanja i dostavljanja odluke iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Na izvanrednim izborima za radničko vijeće provedenim zbog razloga iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, članovi radničkog vijeća i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme do isteka izbornog razdoblja ostalih članova toga vijeća, a zbog razloga iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, biraju se na vrijeme do pravomoćnog okončanja spora pred sudom, odnosno na rok od tri godine od dana objavljivanja rezultata izvanrednih izbora ako je sud poništio prethodno provedene izbore.

Odluka o provođenju izbora za radničko vijeće

Članak 5.

(1) Odluku o provođenju izbora za radničko vijeće donosi izborni odbor u roku od pet radnih dana od dana dostave odluke o imenovanju predsjedniku i članovima toga odbora i njihovim zamjenicima.

(2) Izborni odbor je dužan prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka, savjetovati se s poslodavcem o vremenu i mjestu, odnosno mjestima glasovanja na izborima te voditi računa da vrijeme i mjesto, odnosno mjesta glasovanja ne štete djelotvornosti poslovanja poslodavca.

(3) Ako je rad organiziran u smjenama, izborni odbor može odlučiti da se glasovanje obavi pri kraju jedne smjene i na početku iduće smjene, ali vrijeme glasovanja ne smije biti određeno kraće od jedne trećine trajanja smjene. Kada se ne glasuje tijekom čitave smjene, izborni odbor odnosno birački odbor dužan je, najmanje pet radnih dana prije dana glasovanja, objaviti na oglasnim mjestima poslodavca vrijeme početka i završetka glasovanja za svaku od smjena.

(4) Radnik koji iz bilo kojeg razloga neće biti na radu na dan glasovanja ili je njegovo mjesto rada udaljeno od biračkog mjesta, može izbornom odboru, najmanje pet radnih dana prije dana glasovanja, podnijeti pisani zahtjev da mu se uruči glasački listić i omotnica s poštanskom markom za obično rukovanje radi glasovanja putem pošte. Glasački listić uzet će se u obzir kod utvrđivanja rezultata izbora ako je na adresu sjedišta poslodavca upućen poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »ne otvarati – za Izborni odbor« i ako je izbornom odboru stigao do dana glasovanja, a omotnicu je otvorio izborni odbor.

(5) Izborni odbor može sam ili na prijedlog poslodavca odlučiti da se onim radnicima čije je mjesto rada udaljeno od biračkog mjesta, bez njihovog pisanog zahtjeva, osigura glasovanje na način iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Odlukom o provođenju izbora za radničko vijeće:

1) određuje se zakonom predviđeni broj članova radničkog vijeća (članak 138. Zakona o radu),

2) odlučuje se o vremenu i mjestu, odnosno mjestima glasovanja (dan, sat, adresa, naziv prostorije i slično),

3) određuje se rok od pet radnih dana za podnošenje liste kandidata za članove radničkog vijeća (članak 6. ovoga Pravilnika),

4) ako je određeno više biračkih mjesta, pozivaju se podnositelji liste kandidata da u roku od pet radnih dana mogu odrediti po jednog svog predstavnika i njegovog zamjenika za svaki od biračkih odbora (članak 8. ovoga Pravilnika),

5) obavještava se o mogućnosti glasovanja putem pošte (stavak 4. i 5. ovoga članka).

(7) Odluka o provođenju izbora za radničko vijeće objavljuje se na svim oglasnim mjestima i dostavlja se poslodavcu idućeg radnog dana po donošenju.

Lista kandidata za članove radničkog vijeća

Članak 6.

(1) Na listi kandidata za članove radničkog vijeća (u nastavku: lista kandidata) mora biti predloženo onoliko radnika koliko će članova imati to vijeće te najmanje isti broj njihovih zamjenika.

(2) Za uvrštenje na listu kandidata potreban je prethodni pisani pristanak radnika, čije se izjave o takvom pristanku prilažu listi kandidata prilikom njenog podnošenja.

(3) Prilikom sastavljanja liste kandidata potrebno je voditi računa o ravnopravnoj zastupljenosti svih organizacijskih jedinica i skupina radnika (po spolu, dobi, stručnoj spremi, poslovima na kojima rade i slično).

(4) Prvoimenovani radnik na listi kandidata smatra se nositeljem te liste.

(5) Lista kandidata dostavlja se predsjedniku izbornog odbora. Ako lista kandidata nije podnesena na način iz stavka 1. i 2. ovoga članka, predsjednik izbornog odbora pisano će pozvati podnositelja liste da u roku od tri radna dana otkloni nedostatak. Ako nedostatak nije otklonjen u tom roku dostavljanjem ispravljene liste kandidata ili nedostajućih izjava o pristanku na uvrštenje u listu, ili ako lista kandidata nije podnesena u objavljenom roku, smatrat će se da lista nije niti bila podnesena.

(6) Listu kandidata može podnijeti onaj sindikat ili skupina radnika koja je u roku iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, u pisanom obliku odredila svog predstavnika i zamjenika u izbornom odboru.

(7) Liste kandidata objavljuju se na svim oglasnim mjestima poslodavca, a na dan glasovanja moraju na vidljivom mjestu biti objavljene u prostoriji, odnosno u prostorijama u kojima se glasuje.

Izborni odbor

Članak 7.

(1) Izborni odbor priprema, provodi, nadzire i utvrđuje rezultate izbora za radničko vijeće.

(2) Izborni odbor čine predsjednik i članovi te isti broj njihovih zamjenika. Izborni odbor ima s predsjednikom neparni broj članova, a najmanje tri člana i tri njihova zamjenika.

(3) Svaki sindikat i svaka skupina radnika koja namjerava podnijeti listu kandidata, određuje po jednog svog predstavnika i po jednog njegovog zamjenika u izborni odbor, a ako je to potrebno radi neparnog broja članova toga odbora, još jednog predstavnika i njegovog zamjenika daje sindikat s najvećim brojem članova kod poslodavca, odnosno skupina s najvećim brojem radnika na popisu iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Radnik koji je kandidat za člana radničkog vijeća ili zamjenika člana toga vijeća, ne može biti član izbornog odbora, niti zamjenik člana toga odbora.

(5) Radničko vijeće, odnosno skupina radnika u slučaju iz članka 2. ovoga Pravilnika, odnosno predsjednik radničkog vijeća u slučaju iz članka 4. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika imenuje izborni odbor, a odluku o imenovanju dostavlja predsjedniku i članovima toga odbora i njihovim zamjenicima.

(6) Dužnosti su izbornog odbora:

1) donijeti odluku o provođenju izbora za radničko vijeće,

2) utvrditi listu radnika koji imaju biračko pravo (u nastavku: popis birača), a ako se glasuje na dva ili više biračkih mjesta, i izvode iz toga popisa za svako od biračkih mjesta,

3) imenovati biračke odbore ako se glasuje na dva ili više biračkih mjesta,

4) pripremiti glasačke listiće,

5) pripremiti i provesti glasovanje te nadzirati zakonitost izbornog postupka,

6) davati upute i naloge biračkom odboru te mu dostaviti ovjereni izvod iz popisa birača za biračko mjesto i potreban broj glasačkih listića,

7) nadzirati zakonitost izbornog postupka i odlučiti o prijavama nepravilnosti toga postupka te o prigovorima na rezultat izbora,

8) sastaviti zapisnik o prethodnim i o konačnim rezultatima izbora,

9) čuvati sve izborne materijale do konačnog utvrđivanja rezultata izbora, a zatim te materijale predati radničkom vijeću.

(7) Izborni odbor odlučuje običnom većinom glasova.

(8) Na sjednicama izbornog odbora vodi se zapisnik u koji se unose podaci o danu održavanja sjednice, o prisutnim osobama te o donesenim odlukama.

Birački odbor

Članak 8.

(1) Birački odbor, po uputama i nalozima izbornog odbora, organizira i nadzire glasovanje za izbor radničkog vijeća na biračkom mjestu kojeg je odredio izborni odbor.

(2) Na sastav biračkog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 7. stavka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(3) Odluku o imenovanju biračkog odbora donosi izborni odbor i dostavlja je predsjedniku i članovima toga odbora i njihovim zamjenicima.

(4) Dužnosti biračkog odbora su:

1) pripremiti, provesti i nadzirati pravilnost glasovanja na biračkom mjestu,

2) sastaviti zapisnik o rezultatima glasovanja na biračkom mjestu,

3) idućeg radnog dana nakon dana glasovanja objaviti zapisnik o rezultatima glasovanja na oglasnom mjestu biračkog mjesta, a primjerak toga zapisnika te izvoda iz popisa birača koji su na biračkom mjestu imali biračko pravo, kao i važeće, nevažeće i neupotrebljene glasačke listiće, u vrijednosnom pismu poslati na adresu sjedišta poslodavca, s napomenom: »ne otvarati – za Izborni odbor.«

Obveze poslodavca

Članak 9.

(1) Poslodavac je dužan u roku od tri radna dana od dana primitka zahtjeva predsjednika izbornog odbora, dostaviti mu odvojeno popis radnika koji su u radnom odnosu na dan izrade popisa i koji su članovi njegovih upravnih i nadzornih tijela ili su članovi njihovih obitelji ili su ovlašteni zastupati ga u odnosu na kod njega zaposlene radnike te popis ostalih radnika koji su u radnom odnosu na dan izrade popisa.

(2) Popisi radnika iz stavka 1. ovoga članka sadrže redne brojeve, imena i prezimena radnika po abecednom redoslijedu prezimena i njihov osobni identifikacijski broj.

(3) Ako je izborni odbor odredio više biračkih mjesta, poslodavac je na način iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužan predsjedniku izbornog odbora dostaviti popise radnika za svako od biračkih mjesta.

(4) Poslodavac je dužan osigurati materijalno-tehničke uvjete i omogućiti nesmetano glasovanje za izbor radničkog vijeća u vrijeme i na biračkim mjestima koje je odredio izborni odbor.

(5) Poslodavac snosi sve troškove potrebne za provođenje postupka izbora radničkog vijeća.

Popis birača

Članak 10.

(1) Izborni odbor je dužan u roku od tri radna dana od dana dostavljanja popisa radnika iz članka 9. stavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika, utvrditi i na svim oglasnim mjestima poslodavca objaviti popis birača, a ako se glasuje na dva ili više biračkih mjesta, dužan je na oglasnom mjestu toga biračkog mjesta objaviti i popis birača toga biračkog mjesta.

(2) Popis birača sadrži podatke iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika, pouku da svaki radnik ima pravo u roku od tri radna dana od dana objavljivanja popisa podnijeti izbornom odboru pisani prigovor na popis birača, te potpis predsjednika izbornog odbora i datum objavljivanja popisa. U popisu moraju biti naznačeni birači kojima je izborni odbor omogućio glasovanje putem pošte.

(3) O prigovoru na popis birača, izborni odbor je dužan odlučiti u roku od tri radna dana od dana dostavljanja prigovora.

(4) Odluka o prigovoru na popis birača je konačna i dostavlja se podnositelju prigovora. Ako je prigovor usvojen, popis birača se ispravlja, a na odgovarajućem oglasnom mjestu objavljuje se odluka o usvajanju prigovora. Odluke o odbijanju i odbacivanju prigovora se ne objavljuju.

(5) Poslodavac je dužan u roku od dva radna dana od nastale promjene, pisano obavijestiti izborni odbor o promjenama nastalim nakon dostavljanja popisa radnika (članak 9. ovoga Pravilnika), a izborni odbor je dužan po službenoj dužnosti brisati iz popisa birača radnika kojem je u razdoblju od konačnosti popisa birača do dana glasovanja za izbor radničkog vijeća prestao radni odnos i uvrstiti u taj popis radnika koji je u tom razdoblju zasnovao radni odnos.

(6) Ispravljeni popis birača temeljem usvojenog prigovora na popis ili naknadne promjene, ne mora se objaviti na oglasnim mjestima poslodavca.

Glasački listić

Članak 11.

(1) Izborni odbor odlučuje o broju glasačkih listića koji će biti pripremljeni za glasovanje za izbor radničkog vijeća. Taj broj ne smije biti manji od broja radnika upisanih u popis birača, niti veći za više od pet posto toga broja.

(2) Glasački listići ovjeravaju se pečatom poslodavca te ovisno o njihovom broju, potpisom, parafom ili faksimilom potpisa predsjednika izbornog odbora. Glasačke listiće pečatom ovjerava predstavnik poslodavca u prisustvu predsjednika izbornog odbora.

(3) Pri dnu glasačkog listića mora se staviti sljedeća napomena: »Glasuje se isključivo zaokruživanjem jednog od rednih brojeva. Glasački listić na kojem nije zaokružen jedan od rednih brojeva ili na kojem je zaokruženo više od jednog broja, smatrat će se nevažećim.«

Postupanje prije uručenja glasačkog listića

Članak 12.

(1) Izborni odbor, odnosno birački odbor ovlašten je od radnika zatražiti na uvid osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja njegovog identiteta u trenutku kada je pristupio glasovanju, ako niti jedan od članova toga odbora ne može potvrditi identitet radnika.

(2) Nakon utvrđivanja identiteta radnika, a prije uručenja glasačkog listića, jedan od članova izbornog odbora, odnosno biračkog odbora dužan je na popisu birača zaokružiti redni broj ispred imena i prezimena radnika koji je pristupio glasovanju.

Način glasovanja

Članak 13.

(1) Glasovanje za izbor radničkog vijeća je neposredno i tajno, a obavlja se zaokruživanjem jednog rednog broja na glasačkom listiću ispred liste kandidata, odnosno ispred imena i prezimena nositelja liste kandidata podnijete od skupine radnika, odnosno ispred imena i prezimena kandidata.

(2) Glasački listić na kojem nije zaokružen niti jedan redni broj ili na kojem je zaokruženo više od jednog rednog broja je nevažeći.

(3) Ako radničko vijeće čini jedan član (članak 138. stavak 1. podstavak 1. Zakona o radu), na glasačkom listiću nalaze se imena i prezimena kandidata i njihovih zamjenika, a iza kandidata i zamjenika koje je podnio sindikat, u zagradi je i naziv toga sindikata.

(4) Ako radničko vijeće čine tri ili više člana, na glasačkom listiću nalazi se naziv sindikata koji je podnio listu kandidata, te ime i prezime nositelja te liste, odnosno ime i prezime nositelja liste kandidata koju je podnijela skupina radnika.

(5) Izborni odbor, odnosno birački odbor, dužan je poduzeti potrebne radnje kojima se osigurava tajnost glasovanja, te je dužan voditi računa da je glasačka kutija tako zatvorena da se iz nje ne mogu izvaditi glasački listići prije otvaranja i da se otvara po isteku vremena određenog za glasovanje, odnosno ranije samo ako su prije toga vremena već glasovali svi radnici upisani u popis birača.

Zapisnik biračkog odbora

Članak 14.

(1) Zapisnik biračkog odbora o rezultatima izbora za radničko vijeće sadrži:

1) podatak o danu održavanja sjednice i o prisutnim osobama,

2) podatak o vremenu glasovanja,

3) podatak o broju radnika upisanih u popis birača biračkog mjesta,

4) podatak o broju glasačkih listića dostavljenih na biračko mjesto,

5) podatak o broju radnika koji su pristupili glasovanju,

6) podatak o broju važećih, nevažećih i neupotrebljenih glasačkih listića,

7) podatak o broju glasova koje je dobila svaka od lista kandidata, odnosno svaki od kandidata,

8) potpis predsjednika biračkog odbora.

Zapisnik o prethodnim rezultatima izbora

Članak 15.

(1) Zapisnik izbornog odbora o prethodnim rezultatima izbora za radničko vijeće, pored podataka iz članka 7. stavka 8. ovoga Pravilnika sadrži:

1) podatak o vremenu glasovanja,

2) utvrđenje o valjanosti izbora za radničko vijeće (članak 145. stavak 3. Zakona o radu),

3) podatak o broju pripremljenih glasačkih listića,

4) podatak o broju važećih, nevažećih i neupotrebljenih glasačkih listića,

5) podatak o broju glasova koji je dobila svaka od lista kandidata, odnosno svaki od kandidata,

6) imena i prezimena izabranih članova radničkog vijeća i njihovih zamjenika (članak 146. Zakona o radu),

7) pouku da svaki radnik može u roku od tri radna dana od dana objavljivanja zapisnika, podnijeti izbornom odboru pisanu prijavu o nepravilnosti izbornog postupka za radničko vijeće,

8) pouku da svaki kandidat za člana radničkog vijeća može u roku od tri radna dana od dana objavljivanja zapisnika podnijeti izbornom odboru pisani prigovor na utvrđeni rezultat izbora,

9) dan objavljivanja zapisnika te potpis predsjednika izbornog odbora.

(2) Zapisnik o prethodnim rezultatima izbora za radničko vijeće mora tijekom tri radna dana biti objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca.

Postupak po prijavama nepravilnosti i prigovorima

Članak 16.

(1) Izborni odbor je dužan u roku od tri radna dana od dostavljene prijave, odlučiti o prijavljenoj nepravilnosti izbornog postupka i o prigovoru kandidata za radničko vijeće na rezultat izbora (članak 15. stavak 1. podstavak 7. i 8. ovoga Pravilnika) te svoju odluku dostaviti podnositelju prijave, odnosno prigovora.

(2) Izborni odbor, u roku od tri radna dana po proteku roka za podnošenje prijava i prigovora, odnosno nakon donijetih odluka o prijavama i prigovorima iz stavka 1. ovoga članka, ocjenjuje postoje li nepravilnosti izbornog postupka zbog kojih je potrebno ponoviti čitav izborni postupak ili neki njegov dio.

(3) Odluka o ponavljanju čitavog izbornog postupka ili njegovog dijela objavljuje se na svim oglasnim mjestima poslodavca.

Zapisnik o konačnim rezultatima izbora

Članak 17.

(1) Zapisnik izbornog odbora o konačnim rezultatima izbora za radničko vijeće, pored podataka iz članka 7. stavka 8. ovoga Pravilnika sadrži:

1) podatak o vremenu glasovanja,

2) podatak o broju radnika upisanih u popis birača,

3) podatak o broju pripremljenih glasačkih listića,

4) podatak o broju radnika koji su pristupili glasovanju,

5) podatak o broju važećih, nevažećih i neupotrebljenih glasačkih listića,

6) podatak o broju glasova koje je dobila svaka od lista kandidata, odnosno svaki od kandidata,

7) imena i prezimena izabranih članova radničkog vijeća i njihovih zamjenika s liste kandidata koje su dobile predstavnička mjesta,

8) datum objavljivanja zapisnika te potpis predsjednika izbornog odbora.

(2) Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za radničko vijeće mora tijekom tri radna dana biti objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca, a primjerak zapisnika mora se dostaviti poslodavcu, sindikatima koji su podnijeli liste kandidata za radničko vijeće te nositeljima liste kandidata za radničko vijeće podnesene od skupine radnika.

Radničko vijeće organizacijske jedinice

Članak 18.

(1) Radničko vijeće organizacijske jedinice može biti utemeljeno ako je u njoj zaposleno najmanje dvadeset radnika.

(2) Prijedlog za utemeljenje radničkog vijeća organizacijske jedinice može nakon savjetovanja s poslodavcem dati sindikat koji u organizacijskoj jedinici ima svoje članove ili najmanje deset posto radnika organizacijske jedinice.

(3) Broj članova radničkog vijeća organizacijske jedinice određuje se odgovarajućom primjenom odredbi članka 138. Zakona o radu.

(4) Na postupak izbora radničkog vijeća organizacijske jedinice odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o postupku izbora za radničko vijeće.

(5) Izborni odbor organizacijske jedinice ima dužnosti i ovlaštenja koja su ovim Pravilnikom predviđena za izborni odbor.

(6) Odluka o raspisivanju izbora za radničko vijeće organizacijske jedinice sadrži i popis ustrojstvenih dijelova koji čine organizacijsku jedinicu u kojoj će se utemeljiti radničko vijeće te jedinice.

Obrasci

Članak 19.

U provođenju izbornog postupka propisanog ovim Pravilnikom, mogu se koristiti obrasci 1-20, koji su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Stupanje na snagu

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provođenju izbora za radničko vijeće (»Narodne novine« broj 12/02).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/243

Urbroj: 526-08-01-01/1-10-14

Zagreb, 14. lipnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.