Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

NN 81/2010 (30.6.2010.), Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2314

Na temelju članka 85. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine.

(2) Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

(1) Obračun plaće i naknade plaće sadrži:

1) podatke o poslodavcu:

– za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i žiro račun,

– za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i žiro račun,

2) podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, račun,

3) razdoblje za koje se plaća ili naknada plaće isplaćuje,

4) podatke o radnom vremenu i iznosu plaće.

Članak 3.

(1) Podaci o radnom vremenu i iznosu plaće iz članka 2. stavka 1. podstavka 4. ovoga Pravilnika sadrže najmanje:

1) planirani redoviti fond sati u isplatnom razdoblju, s posebno iskazanim planiranim satima rada danju, odnosno planiranim satima rada noću,

2) ostvarene sate rada danju s posebno iskazanim satima:

– redovitog rada prema rasporedu radnog vremena,

– prekovremenog rada i

– rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom,

3) ostvarene sate rada noću s posebno iskazanim satima:

– redovitog rada prema rasporedu radnog vremena,

– prekovremenog rada i

– rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom,

4) sate pripravnosti,

5) sate za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće, s posebno iskazanim satima:

– godišnjeg odmora,

– privremene spriječenosti za rad zbog bolesti,

– sate blagdana i neradnih dana utvrđenih posebnim zakonom,

– sate plaćenog dopusta,

– sate u kojima je radnik odbio raditi zbog neprovedenih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,

– sate prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran,

– sate u kojima radnik ne radi zbog drugih opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom,

6) sate u kojima radnik nije radio iz razloga za koje je sam odgovoran,

7) ostale propisane, utvrđene ili ugovorene dodatke i primitke,

8) vrste i iznose doprinosa za obvezna osiguranja koji se obustavljaju iz plaće i to:

– za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup),

– za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

9) iznos predujma poreza i prireza porezu na dohodak,

10) utvrđeni iznos plaće ili naknade plaće,

11) utvrđeni iznos obustave,

12) utvrđeni iznos za isplatu,

13) datum isplate plaće,

14) datum dospijeća plaće odnosno naknade plaće koja nije isplaćena ili nije isplaćena u cijelosti.

Članak 4.

(1) Obračun otpremnine sadrži:

1) podatke o poslodavcu:

– za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, OIB i žiro račun,

– za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i žiro račun,

2) podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, račun,

3) podatke o otpremnini.

Članak 5.

(1) Podaci o otpremnini iz članka 4. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika sadrže najmanje:

1) mjerila za utvrđivanje otpremnine i to:

– broj godina za koje je radnik ostvario pravo na otpremninu,

– iznos prosječne bruto plaće u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu,

– druga ugovorena ili utvrđena mjerila,

2) iznos bruto otpremnine i od toga:

– neoporezivi iznos,

– oporezivi iznos,

3) vrste iznosa doprinosa za obvezna osiguranja koji se obustavljaju iz otpremnine i to:

– za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup),

– za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

4) iznos predujma poreza i prireza porezu na dohodak,

5) iznos otpremnine za isplatu, kojeg čine zbroj neoporezivog iznosa i neto od oporezivog iznosa otpremnine,

6) datum isplate,

7) datum dospijeća za isplatu otpremnine koja nije isplaćena ili nije isplaćena u cijelosti.

Članak 6.

(1) Obračun plaće radnika upućenog na rad u inozemstvo, osim podataka iz članka 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika, sadrži i podatak o osnovici prema kojoj su obračunati doprinosi.

(2) Obračun plaće pomorca koji je član posade broda u međunarodnoj plovidbi, sadrži podatke o iznosu bruto plaće i o broju dana za koje pomorac ima pravo na dodatak, te iznos pomorskog dodatka.

Članak 7.

Ako inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da poslodavac u propisanom roku radniku nije dostavio obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće ili otpremnine ili utvrdi da poslodavac radniku nije dostavio obračun dugovane, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine ili utvrdi da ti obračuni nemaju propisani sadržaj, rješenjem će poslodavcu naložiti dostavu obračuna sa svim propisanim podacima.

Članak 8.

Poslodavac je obračunske isprave, čiji je sadržaj propisan ovim Pravilnikom, dužan čuvati trajno.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 10.

Pri izradi obračunskih isprava iz ovoga Pravilnika, može se koristiti obrazac obračunske isprave za isplatu plaće i naknade plaće (obrazac OP) i obrazac obračunske isprave za otpremninu (obrazac OTP), koji su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Klasa: 011-01/09-01/241

Urbroj: 526-08-01/1-10-11

Zagreb, 21. lipnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

OBRAČUNSKA ISPRAVA ZA ISPLATU PLAĆE – NAKNADE PLAĆE

(Obrazac OP)

I. PODACI O POSLODAVCU

1. Naziv / ime i prezime ____________________________________

2. Adresa _______________________________________________

3. Osobni identifikacijski broj ________________________________

4. Žiro račun _____________________ kod ____________________

II. PODACI O RADNIKU

1. Ime i prezime ________________________________

2. Adresa ______________________________________

3. Osobni identifikacijski broj ________________________

4. Račun __________________ kod ________________

III. RAZDOBLJE NA KOJE SE PLAĆA ODNOSI: GODINA _______, MJESEC ______ DANI U MJESECU OD ______ DO _______

IV. PODACI O RADNOM VREMENU I PLAĆI

SATI/DATUM

IZNOS

1. PLANIRANI REDOVITI FOND SATI (za razdoblje isplate)

1.1. sati rada danju po rasporedu radnog vremena

1.2. sati rada noću po rasporedu radnog vremena

2. OSTVARENI SATI PO VREMENU

2.1. sati rada danju

2.1.1. sati redovitog rada po rasporedu radnog vremena

2.1.2. sati prekovremenog rada

2.1.3. sati rada u dane blagdana ili neradnih dana

2.2. sati rada noću

2.2.1. sati redovitog rada po rasporedu radnog vremena

2.2.2. sati prekovremenog rada

2.2.3. sati rada u dane blagdana ili neradnih dana

2.3. sati pripravnosti (ukupno)

3. SATI ZA KOJE SE OSTVARUJE PRAVO NA NAKNADU

3.1. sati godišnjeg odmora

3.2. sati privremene spriječenosti za rad zbog bolesti

3.3. sati blagdana i neradnih dana

3.4. sati plaćenog dopusta

3.5. sati u kojima je radnik odbio raditi zbog neprovedenih mjera zaštite

3.6. sati prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran

3.7. sati u kojima radnik ne radi zbog drugih opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom

4. SATI U KOJIMA RADNIK NIJE RADIO IZ RAZLOGA ZA KOJE JE SAM ODGOVORAN

5. UKUPNO SATI ( 2+3+4)

6. OSTALI PROPISANI, UTVRĐENI ILI UGOVORENI DODACI I PRIMICI

7. UKUPNI IZNOS PRIMITAKA PO OSNOVAMA IZ TOČKE 2. – 6.

8. VRSTE I IZNOSI DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA KOJI SE OBUSTAVLJAJU IZ PLAĆE

8.1. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. STUP)

8.2. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. STUP)

9. IZNOS PREDUJMA POREZA I PRIREZA POREZU NA DOHODAK

10. UTVRĐENI IZNOS PLAĆE – NAKNADE

11. OSNOVA I IZNOS OBUSTAVE

12. UTVRĐENI IZNOS ZA ISPLATU

13. DATUM ISPLATE

14. DATUM DOSPIJEĆA PLAĆE ILI NAKNADE PLAĆE KOJA NIJE ISPLAĆENA ILI NIJE ISPLAĆENA U CIJELOSTI

NAPOMENE:


(Obrazac OTP)

OBRAČUNSKA ISPRAVA ZA ISPLATU OTPREMNINE

I. PODACI O POSLODAVCU

1. Naziv / ime i prezime ____________________________________

2. Adresa _______________________________________________

3. Osobni identifikacijski broj ________________________________

4. Žiro račun _____________________ kod ____________________

II. PODACI O RADNIKU

1. Ime i prezime ________________________________

2. Adresa ______________________________________

3. Osobni identifikacijski broj ________________________

4. Račun __________________ kod ________________

III. PODACI O OTPREMNINI

1. MJERILA ZA UTVRĐIVANJE OTPREMNINE

BROJ/DATUM

IZNOS

1.1. broj godina za koje je radnik ostvario pravo na otpremninu

1.2. iznos prosječne bruto plaće u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu

1.3. druga ugovorena ili utvrđena mjerila

2. IZNOS BRUTO OTPREMNINE – OD TOGA:

2.1. neoporezivi iznos

2.2. oporezivi iznos

3. VRSTE I IZNOSI DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA KOJI SE OBUSTAVLJAJU IZ OTPREMNINE

3.1. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. STUP)

3.2. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. STUP)

4. IZNOS PREDUJMA POREZA I PRIREZA POREZU NA DOHODAK

5. IZNOS OTPREMNINE ZA ISPLATU (neoporezivi iznos + neto od oporezivog iznosa otpremnine)

6. DATUM ISPLATE OTPREMNINE

7. DATUM DOSPIJEĆA ZA ISPLATU OTPREMNINE KOJA NIJE ISPLAĆENA ILI NIJE ISPLAĆENA U CIJELOSTI

NAPOMENE: