Pravilnik o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih matičnih goveda

NN 81/2010 (30.6.2010.), Pravilnik o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih matičnih goveda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2315

Na temelju članka 24., stavka 6. i članka 25., stavka 2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRIHVAĆANJU ZA UZGOJ UZGOJNO VALJANIH MATIČNIH GOVEDA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti prihvaćanja za uzgoj uzgojno valjanih matičnih goveda, njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka.

Članak 2.

Ne dovodeći u pitanje odredbe o zdravlju životinja, prihvaćanje za uzgoj uzgojno valjanih matičnih ženskih goveda za rasplod, te prihvaćanje za uzgoj uzgojno valjanih matičnih bikova za prirodni pripust ne može se zabraniti, sprječavati ili ometati te upotreba u uzgoju jajnih stanica i zametaka od uzgojno valjanih matičnih ženskih goveda.

Članak 3.

(1) Ne smije se zabraniti, sprječavati ili ometati:

– korištenje uzgojno valjanih matičnih bikova ili njihovog sjemena u cilju njihova testiranja u količini koja je dostatna za provedbu testa,

– korištenje uzgojno valjanih matičnih bikova ili njihovog sjemena kada su oni prihvaćeni za umjetno osjemenjivanje u državama članicama Europske unije na temelju testiranja provedenih sukladno Pravilniku o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda (»Narodne novine« 134/05 i 142/08)[2].

(2) Ako pri provedbi odredbi ovoga Pravilnika dođe do neslaganja, i to naročito u pogledu rezultata testiranja, može se zatražiti stručno mišljenje.

Članak 4.

Podrijetlo uzgojno valjanih matičnih bikova i njihovog sjemena iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika mora biti potvrđeno analizom krvne grupe ili drugim odgovarajućim postupkom.

Članak 5.

(1) Sjeme uzgojno valjanih matičnih bikova namijenjeno prodaji mora se prikupljati, obrađivati i pohranjivati u službeno odobrenom centru za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje ili centru za sakupljanje sjemena sukladno Zakonu o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 41/07).

(2) Iznimno iz stavka 1. ovoga članka sjeme uzgojno valjanih matičnih bikova namijenjeno prodaji može se pohranjivati u centru za skladištenje sjemena sukladno Pravilniku o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena goveda (»Narodne novine« br. 60/08 i 135/08)[3].

Članak 6.

Referentni centar nadležan za suradnju na usklađivanju postupaka ispitivanja i ocjene rezultata je određen posebnim propisom[4].

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/10-01/143

Urbroj: 525-02-1-0565/10-6

Zagreb, 11. lipnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 87/328/EEZ od 18. lipnja 1987. godine kojom se prihvaćaju za uzgoj čistokrvnih goveda te Direktiva Vijeća 2005/24/EZ od 14. ožujka 2005. godine s obzirom na upotrebu jajanih stanica i zametaka i centara za skladištenje sjemena od čistokrvnih goveda.

[2] Pravilnikom su preuzete odredbe Odluke Komisije 2006/427/EZ od 20. lipnja 2006. godine o metodama za praćenje i procjenu genetske vrijednosti čistokrvnih uzgojno valjanih goveda.

[3] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 88/407/EEZ od 14. lipnja 1988. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu unutar Zajednice i uvoz duboko smrznutog sjemena domaćih životinja goveđih vrsta.

[4] Nacionalno zakonodavstvo kojim se preuzima zakonodavstvo Europske unije ili zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.