Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije

NN 81/2010 (30.6.2010.), Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2316

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O EKSTRAKTIMA KAVE I EKSTRAKTIMA CIKORIJE[1]

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kakvoće kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati ekstrakti kave i ekstrakti cikorije (u daljnjem tekstu: proizvodi), a odnose se na:

– nazive, definicije i opće zahtjeve;

– sastav;

– tehnološke postupke koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi;

– analitičke metode za utvrđivanje sukladnosti s općim zahtjevima kakvoće;

– dodatne zahtjeve označavanja.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na »café torrefacto soluble«.

Članak 3.

Nazivi, definicije i opći zahtjevi kakvoće proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika propisani su u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

II. OZNAČAVANJE

Članak 4.

(1) Na označavanje proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« br. 41/08)[2] te odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na označavanje.

(2) Nazivi iz Priloga 1. ovoga Pravilnika mogu se upotrebljavati samo za proizvode definirane u tom Prilogu i moraju se koristiti za njihovo označavanje pri stavljanju na tržište. Nazivi se, ovisno o vrsti proizvoda, nadopunjuju sljedećim izrazima:

– »pasta« ili »u obliku paste« ili

– »tekućina« ili »u tekućem obliku«.

(3) Nazivi proizvoda mogu se dopuniti izrazom »koncentriran« u slučaju:

– proizvoda iz Priloga 1. točke 1.c ovoga Pravilnika koji sadrže više od 25% mase suhe tvari kave;

– proizvoda iz Priloga 1. točke 2.c ovoga Pravilnika koji sadrže više od 45% mase suhe tvari cikorije.

(4) Proizvodi iz Priloga 1. točke 1. ovoga Pravilnika, pod uvjetom da sadržaj kofeina nije veći od 0,3% mase suhe tvari kave, moraju biti označeni navodom »bez kofeina« koji se mora nalaziti u istom vidnom polju s nazivom proizvoda.

(5) Proizvodi iz Priloga 1. točke 1.c i 2.c ovoga Pravilnika moraju biti označeni navodom: »sa...«, »konzervirano sa...«, »s dodatkom...« ili »prženo s...« iza čega slijedi(e) naziv(i) upotrijebljenog(ih) šećera. Ovaj se navod mora nalaziti u istom vidnom polju s nazivom proizvoda.

(6) Proizvodi iz Priloga 1. točke 1.b i 1.c ovoga Pravilnika moraju imati označen minimalni sadržaj suhe tvari kave izražen kao maseni postotak gotovog proizvoda. Proizvodi iz Priloga 1. točke 2.b i 2.c ovoga Pravilnika moraju imati označen minimalni sadržaj suhe tvari cikorije izražen kao maseni postotak gotovog proizvoda.

III. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 5.

Za utvrđivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima kakvoće propisanim ovim Pravilnikom, u svrhu službene kontrole koriste se validirane i međunarodno priznate metode.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o kavi, kavovinama te proizvodima od kave i kavovina (»Narodne novine« br. 172/04).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-02/10-01/71

Urbroj: 525-13-2-0705/10-26

Zagreb, 23. lipnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

NAZIVI, DEFINICIJE I OPĆI ZAHTJEVI KAKVOĆE PROIZVODA

1. »Ekstrakt kave«, »topivi ekstrakt kave«, »topiva kava« ili »instant kava« je koncentrirani proizvod dobiven ekstrakcijom iz prženih zrna kave, pri čemu se kao sredstvo za ekstrakciju koristi samo voda, a isključuje svaki postupak hidrolize dodavanjem kiseline ili lužine. Ekstrakt kave mora sadržavati samo topive i aromatske sastojke kave, uz netopive tvari koje je tehnički nemoguće odstraniti te netopiva ulja koja potječu iz kave. Metode za određivanje sadržaja jednostavnih i složenih ugljikohidrata u topivoj kavi moraju udovoljavati odredbama Priloga II. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine« br. 99/07,74/08)[3] te moraju biti validirane i međunarodno priznate.

Sadržaj suhe tvari kave u ekstraktima kave mora biti:

a) najmanje 95% mase u slučaju suhog ekstrakta kave;

b) 70 – 85% mase u slučaju ekstrakta kave u pasti;

c) 15 – 55% mase u slučaju tekućeg ekstrakta kave.

Ekstrakt kave u prahu ili pasti ne smije sadržavati druge tvari osim onih koje se dobiju ekstrakcijom kave. Tekući ekstrakt kave može sadržavati jestive šećere, pržene ili ne, u udjelu koji ne prelazi 12% mase.

2. »Ekstrakt cikorije«, »topiva cikorija« ili »instant cikorija« je koncentrirani proizvod, dobiven ekstrakcijom iz pržene cikorije, pri čemu se kao sredstvo za ekstrakciju koristi samo voda, a isključuje se svaki postupak hidrolize dodavanjem kiseline ili lužine.

Cikorija podrazumijeva korijenje Cichorium inthybus L., koje se ne upotrebljava za proizvodnju radiča witloof, a koji se, primjereno očišćeni za sušenje i prženje, upotrebljavaju za pripremu napitaka.

Sadržaj suhe tvari cikorije u ekstraktima cikorije mora biti:

a) najmanje 95% mase u slučaju suhog ekstrakta cikorije;

b) 70 – 85% mase u slučaju ekstrakta cikorije u pasti;

c) 25 – 55% mase u slučaju tekućeg ekstrakta cikorije.

Ekstrakt cikorije u prahu ili pasti ne smije sadržavati više od 1% mase tvari koje nisu iz cikorije.

Tekući ekstrakt cikorije može sadržavati šećere namijenjene za konzumaciju, pržene ili ne, u udjelu koji ne prelazi 35% mase.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 1999/4/EZ od 22. veljače 1999. koja se odnosi na ekstrakte kave i ekstrakte cikorije

[2] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na označavanje, prezentaciju i reklamiranje prehrambenih proizvoda

[3] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe 882/2004 /EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije poštovanja zakona o hrani za životinje i hrani te propisa o zdravlju i zaštiti životinja