Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda

NN 81/2010 (30.6.2010.), Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2318

Na temelju članka 80. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OČEVIDNIKU ZAHVAĆENIH I KORIŠTENIH KOLIČINA VODA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja očevidnika količina voda koje zahvaćaju pravne i fizičke osobe iz članka 80. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) (u daljnjem tekstu: Obveznici), uključivo i mjerenje zahvaćenih ili korištenih količina voda, te dostavljanje tih podataka Hrvatskim vodama.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuje i način registriranja ostalih podataka za pravne i fizičke osobe koji vodu koriste prema odredbama članka 74. stavka 1. točaka 2., 3., 5. i 7. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) (u daljnjem tekstu: Obveznici), te način dostavljanja podataka Hrvatskim vodama.

OBVEZA PRIKUPLJANJA PODATKA, UGRADNJE VODOMJERA, OPREME I VOĐENJA OČEVIDNIKA

Članak 2.

(1) Obveznik iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika je dužan putem mjernog uređaja (vodomjera) registrirati količine voda iz Priloga 1, Priloga 2 odnosno Priloga 3 ovoga Pravilnika i o tome voditi očevidnik.

(2) Obveznici iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika kao i svi ostali obveznici koji, temeljem vodopravne dozvole ili ugovora o koncesiji, zahvaćaju vodu u količini iznad 10.000 m3 godišnje, dužni su ugraditi opremu za telemetrijski nadzor, prikupljanje, kontrolu i registraciju obračunskih podataka (u daljem tekstu: Oprema za telemetrijski nadzor), koja će registrirati podatke iz Priloga 1, Priloga 2 odnosno Priloga 3 ovoga Pravilnika.

(3) Telemetrija u smislu ovog Pravilnika predstavlja očitavanje i mjerenje vrijednosti i potrebnih fizikalnih veličina iz Priloga 1, Priloga 2 i Priloga 3 ovog Pravilnika, te elektronski prijenos tih podataka prema središnjem mjestu gdje se ti podaci mogu koristiti.

OPREMA I MJERNI UREĐAJI

Članak 3.

(1) Oprema za telemetrijski nadzor mora biti takva da pruža mogućnost pregleda i očitavanja podataka iz Priloga 1, Priloga 2 i Priloga 3 ovoga Pravilnika neovisno o drugim podacima koje vodi isporučitelj vodnih usluga.

(2) Obveznik iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika dužan je mjerni uređaj i Opremu za telemetrijski nadzor održavati u ispravnom stanju.

(3) Mjerni uređaj je potrebno redovito baždariti sukladno propisima o mjeriteljstvu.[1]

(4) Oprema za telemetrijski nadzor koja je u izravnom dodiru s vodom mora biti vodonepropusna te posjedovati certifikate zdravstvene ispravnosti tijela nadležnog za javno zdravstvo i tijela nadležnog za mjeriteljstvo.

(5) Oprema za telemetrijski nadzor mora imati mogućnost neprekidnog napajanja električnom energijom i dostavljanja podataka iz Priloga 1, Priloga 2 i Priloga 3 ovoga Pravilnika u računalni sustav obveznika, a mora imati i zaštitu od neovlaštenog pristupa.

(6) Obveznik iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika dužan je na traženje Hrvatskih voda predočiti odgovarajuću dokumentaciju o ispravnosti i/ili baždarenju mjernog uređaja i Opreme za telemetrijski nadzor, te staviti na uvid očevidnik iz Priloga 1, Priloga 2 i Priloga 3 ovoga Pravilnika.

(7) U slučaju da je mjerni uređaj odnosno Oprema za telemetrijski nadzor neispravna ili izvan uporabe, u očevidnik treba upisati razdoblje nekorištenja mjernog uređaja odnosno Opreme za telemetrijski nadzor, s time da obveznik odmah po saznanju obavijesti Hrvatske vode o neispravnosti uređaja.

(8) Mjerni uređaj odnosno Oprema za telemetrijski nadzor može biti izvan uporabe do 30 dana, a u tom razdoblju količine zahvaćene vode dopušteno je odrediti iz rada crpki, odnosno načina kojeg će propisati Hrvatske vode na zahtjev obveznika.

SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA OČEVIDNIKA

Članak 4.

(1) Obveznici iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika, osim obveznika iz stavka 2. ovoga članka, vode očevidnik na obrascu iz Priloga 1 i Priloga 3 – Obrazac 3b ovoga Pravilnika.

(2) Obveznici iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika – isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe iz članka 202. stavka 1. i članka 204. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) koji zahvaćaju vodu iz tijela površinskih i/ili podzemnih voda radi njihovog korištenja za isporuku vode namijenjenoj ljudskoj potrošnji vode očevidnik na obrascu iz Priloga 2 i Priloga 3 – Obrazac 3a ovoga Pravilnika.

(3) Hrvatske vode ovlaštene su, ako postoje opravdani razlozi, rješenjem odrediti i drukčiju dinamiku očitanja količina iz Priloga 1, Priloga 2 i Priloga 3 ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Očevidnik se mora voditi dnevno, uredno i potpuno.

(2) Očevidnik se mora voditi u elektroničkom obliku.

(3) Obveznik iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika dužan je mjesečno izraditi ispis izvatka iz dnevnoga očevidnika za protekli mjesec prvog dana narednog mjeseca. Svi izvadci iz dnevnog očevidnika se na kraju godine uvezuju u jednu knjigu.

(4) Očevidnik se mora čuvati u poslovnim prostorijama obveznika koje su najbliže mjestu zahvaćanja vode i mora biti zaštićen od vanjskih utjecaja, uključivo i utjecaja neovlaštenih osoba.

(5) Obveznik iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika mora osigurati dostupnost očevidnika i dnevnih izvadaka radi obavljanja inspekcijskog nadzora i vodnoga nadzora Hrvatskih voda.

(6) Voditelj očevidnika je zaposlenik obveznika imenovan pisanom odlukom zakonskog zastupnika obveznika. U protivnom smatra se da je zakonski zastupnik obveznika – voditelj očevidnika.

DOSTAVLJANJE PODATAKA IZ OČEVIDNIKA

Članak 6.

(1) Obveznici iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika dužni su podatke iz očevidnika zahvaćenih i korištenih količina vode dostavljati Hrvatskim vodama, putem obrasca za prijavu podataka iz Priloga 3 ovoga Pravilnika, ovisno o vrsti korištenja voda sukladno članku 74. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09):

– mjesečno za količine zahvaćene vode u količini jednakoj ili višoj od 10.000 m3/godišnje,

– tromjesečno za količine zahvaćene vode više od 1.000 m3/godišnje, a manje od 10.000 m3/godišnje,

– godišnje za količine zahvaćene vode manje ili jednake od 1.000 m3/godišnje.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se do 15. dana u mjesecu po isteku mjeseca, tromjesečja odnosno godine iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Obveznici iz članka 74. stavka 1. točke 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) koji koriste vodnu snagu za proizvodnju električne energije, dužni su voditi podatke o količini proizvodnje električne energije na pragu svih svojih hidroelektrana i ostvarenoj ponderiranoj cijeni električne energije te ih dostavljati Hrvatskim vodama jednom godišnje do 31. ožujka za prethodnu godinu putem prijave na Obrascu 4a iz Priloga 4 ovoga Pravilnika.

(2) Obveznici iz članka 74. stavka 1. točke 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) koji koriste vodnu snagu za pogonske namjene dužni su voditi podatke o instaliranoj snazi postrojenja i dostavljati ih Hrvatskim vodama jednom godišnje do 31. ožujka za prethodnu godinu putem prijave na Obrascu 4b iz Priloga 4 ovoga Pravilnika.

(3) Obveznici iz članka 74. stavka 1. točke 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) koji koriste vodu radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama dužni su voditi podatke o obujmu ribogojilišta i podatke o ukupnoj zapunjenosti ribogojilišta u m3 i dostavljati ih Hrvatskim vodama tromjesečno putem prijave na Obrascu 4c iz Priloga 4 ovoga Pravilnika.

(4) Obveznici iz članka 74. stavka 1. točke 5. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) koji koriste vode za splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima dužni su voditi podatke o broju plovila i broju putničkih mjesta u plovilu i dostavljati ih Hrvatskim vodama jednom godišnje putem prijave na Obrascu 4d iz Priloga 4 ovoga Pravilnika.

(5) Obveznici iz članka 74. stavka 1. točke 7. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) koji koriste vode za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na vodama dužni su voditi podatke o broju plutajućih ili plovećih objekata na vodama kao i podatke o zaposjednutoj vodenoj površini (tlocrtna projekcija) plutajućeg ili plovećeg objekta izraženu u m2 i dostavljati ih Hrvatskim vodama jednom godišnje putem prijave na Obrascu 4e iz Priloga 4 ovoga Pravilnika.

(6) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se do 15. dana u mjesecu po isteku tromjesečja iz stavka 3. ovoga članka odnosno godine iz stavaka 1., 2., 4. i 5. ovoga članka.

PRILOZI

Članak 8.

(1) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

1. Prilog 1 – Obrazac očevidnika zahvaćenih količina vode za obveznike, osim isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe;

2. Prilog 2 – Obrazac očevidnika zahvaćenih količina vode za isporučitelje vodne usluge javne vodoopskrbe;

3. Prilog 3 – Obrasci prijave za obveznike iz članka 1. stavka 1. Pravilnika, i to:

– Obrazac 3a,

– Obrazac 3b;

4. Prilog 4 – Obrasci prijave za obveznike iz članka 1. stavka 2. Pravilnika, i to:

– Obrazac 4a,

– Obrazac 4b,

– Obrazac 4c,

– Obrazac 4d,

– Obrazac 4e.

(2) Hrvatske vode su dužne:

– izraditi obrasce iz Priloga 1, 2, 3 i 4 ovoga Pravilnika u digitalnom obliku i omogućiti njihovo preuzimanje sa internetske stranice Hrvatskih voda, te

– omogućiti obvezniku elektroničku dostavu prijava iz Priloga 3 i 4 ovoga Pravilnika u Informacijski sustav voda – Hrvatskih voda.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Obveznici iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika koji u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika nemaju ugrađen vodomjer dužni su ga ugraditi najkasnije do 30. lipnja 2011.

(2) Obveznici iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika koji u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika nemaju ugrađenu Opremu za telemetrijski nadzor dužni su je ugraditi najkasnije do 1. siječnja 2013.

Članak 10.

(1) Hrvatske vode su dužne ispuniti svoju obvezu iz članka 8. stavka 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika u roku do 30 dana po stupanju na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Hrvatske vode su dužne ispuniti svoju obvezu iz članka 8. stavka 2. podstavka 2. ovoga Pravilnika do 1. siječnja 2011.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i crpljenih količina voda (»Narodne novine«, broj 57/96).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/0046

Urbroj: 538-10/1-0-18-10/06

Zagreb, 17. lipnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.