Uredba o visini naknade za zaštitu voda

NN 82/2010 (1.7.2010.), Uredba o visini naknade za zaštitu voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2334

Na temelju članka 36. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2010. godine, donijela

UREDBU

O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuju visina naknade za zaštitu voda i korekcijski koeficijenti kojima se umanjuje ili uvećava iznos naknade za zaštitu voda.

Članak 2.

Visina naknade za zaštitu voda (u daljnjem tekstu: naknada) određuje se kao:

– vrijednost T za 1 m³ ispuštene otpadne vode,

– vrijednost T∆t za 1 m³ ispuštene rashladne vode,

– vrijednost Tg za tonu mineralnog gnojiva (neto),

– vrijednost Tzb za kilogram sredstva za zaštitu bilja (neto).

Članak 3.

Vrijednost T iz članka 2. ove Uredbe iznosi 0,90 kuna za 1 m³ ispuštene otpadne vode.

Vrijednost T∆t iz članka 2. ove Uredbe iznosi 0,0009 kuna za 1 m³ ispuštene rashladne vode.

Vrijednost Tg iz članka 2. ove Uredbe iznosi 1,00 kunu za tonu mineralnog gnojiva (neto).

Vrijednost Tzb iz članka 2. ove Uredbe iznosi 0,20 kuna za kilogram sredstva za zaštitu bilja (neto).

Ako se tijekom važenja Uredbe u pojedinoj godini cijene na malo promijene za više od 5%, računajući prema indeksu cijena na malo u Republici Hrvatskoj, pristupit će se usklađenju vrijednosti iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, s promjenama cijena na malo u skladu s objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku.

Članak 4.

Za potrebe obračuna naknade za zaštitu voda određuju se korekcijski koeficijenti k1, k2 i kf.

k1 je korekcijski koeficijent koji izražava sastav otpadnih voda kroz pokazatelje onečišćenja voda i prisutnost opasnih i drugih onečišćujućih tvari u otpadnim vodama.

Koeficijent iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se na osnovi ispitivanja sastava otpadnih voda kojeg obavljaju ovlašteni laboratoriji na pokazatelje određene vodopravnom dozvolom ili propisom kojim se određuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda ili rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.

k2 je korekcijski koeficijent kojim se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda na područjima naselja u kojima je izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i koji postiže zahtijevani učinak u pročišćavanju otpadnih voda.

kf je jedinstveni fiksni korekcijski koeficijent pokazatelja onečišćenja za ispuštanje otpadnih voda koje nisu tehnološke, a koje se pri obavljanju gospodarske djelatnosti ispuštaju u sustav javne odvodnje ili u septičke ili sabirne jame, u količini većoj od 30 prostornih metara (m3) dnevno.

Popis gospodarskih djelatnosti iz stavka 5. ovoga članka odredit će se propisom kojim se određuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda.

Članak 5.

Korekcijski koeficijent k1 određuje se sukladno propisu kojim se određuje obračunavanje i plaćanje naknade za zaštitu voda.

Korekcijski koeficijent k2 iznosi:

a) 0,70 – za obveznike koji otpadne vode ispuštaju preko uređaja prvog stupnja pročišćavanja otpadnih voda ili uređaja odgovarajućeg stupnja pročišćavanja s podmorskim ispustom,

b) 0,30 – za obveznike koji otpadne vode ispuštaju preko uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda s obradom i odlaganjem mulja ili prvog stupnja pročišćavanja s podmorskim ispustom te imaju riješeno odlaganje mulja,

c) 0,20 – za obveznike koji otpadne vode ispuštaju preko uređaja trećeg stupnja pročišćavanja te imaju riješenu obradu i odlaganje mulja.

Fiksni korekcijski koeficijent pokazatelja onečišćenja otpadnih voda kf iznosi 1, 2.

Rješenje o primjeni korekcijskog koeficijenta k2 donose Hrvatske vode u upravnom postupku najmanje jedanput godišnje.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o visini naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, broj 58/2000).

Članak 7.

Ova Uredba objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 325-01/10-01/10

Urbroj: 5030125-10-1

Zagreb, 24. lipnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.