Uredba o visini naknade za korištenje voda

NN 82/2010 (1.7.2010.), Uredba o visini naknade za korištenje voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2335

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2010. godine donijela

UREDBU

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuje visina naknade za korištenje voda i korekcijski koeficijenti kojima se umanjuje iznos naknade za korištenje voda.

Članak 2.

Visina naknade za korištenje voda koje prelazi granice općeg korištenja voda i slobodnog korištenja voda, a čija je osnovica obračuna određena temeljem članka 24. stavka 1. točke 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, osim oblika korištenja voda iz članaka 3. do 6. ove Uredbe, iznosi:

a) za površinske vode

– 0,80 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode kategorije »vrlo dobro stanje«;

– 0,72 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode kategorije »dobro stanje«;

– 0,56 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode kategorije »umjereno stanje«;

– 0,32 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode kategorije »loše i vrlo loše stanje«;

b) za podzemne vode

– 0,80 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode kategorije »dobro stanje«;

– 0,32 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode kategorije » loše stanje«;

– 1,60 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene mineralne, termalne i termomineralne vode.

Pod zahvaćenom vodom u smislu stavka 1. ovoga članka razumijeva se voda zahvaćena s vodozahvata na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Visina naknade za korištenje voda, koja se plaća za korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije iznad 5 MW iznosi 7,5% od cijene jednog kilovatsata (1 kWh) ostvarene prosječne cijene električne energije proizvedene na pragu svih hidroelektrana pojedinog obveznika.

Visina naknade za korištenje voda, koja se plaća za korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije do 5 MW iznosi 5% od cijene jednog kilovatsata (1 kWh) ostvarene prosječne cijene električne energije proizvedene na pragu svih hidroelektrana pojedinog obveznika.

Članak 4.

Visina naknade za korištenje voda, koja se plaća za korištenje vodne snage za pogon postrojenja, osim postrojenja za proizvodnju električne energije, iznosi 2,00 kune godišnje za jedan kilovat (kW) ukupne instalirane snage postrojenja.

Članak 5.

Visina naknade za korištenje voda za potrebe grijanja i hlađenja stambenih građevina i poslovnih prostora, osim za termalne i termomineralne vode, iznosi 0,10 kuna za prostorni metar (1 m3) zahvaćene vode.

Članak 6.

Visina naknade za korištenje voda za navodnjavanje, pri kojem se mjeri količina zahvaćene vode, iznosi kako je uređeno člankom 2. ove Uredbe.

Ako se količina vode za navodnjavanje iz bilo kojih razloga ne mjeri naknada za korištenje voda iznosi 500 kuna godišnje po hektaru (ha) navodnjavanih površina.

Članak 7.

Korekcijski koeficijent (k1) ukupnog iznosa naknade za korištenje voda za zahvaćanje površinskih i podzemnih voda za navodnjavanje iznosi 0,1 u svrhu poljoprivredne proizvodnje, a za sve ostale namjene navodnjavanja iznosi 1,0.

Korekcijski koeficijent k1 se ne primjenjuje na korištenje voda iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 8.

Do donošenja plana iz članka 46. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), umjesto kategorija voda iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe primjenjivat će se kategorije voda iz propisa navedenih u članku 41. stavku 1. Zakona o vodama, pri čemu:

– za površinske vode kategorija »vrlo dobro stanje« iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe odgovara kategoriji I. iz priloga D-2 Državnoga plana za zaštitu voda (»Narodne novine«, broj 8/99), kategorija »dobro stanje« iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe odgovara kategoriji II. iz priloga D-2 Državnoga plana za zaštitu voda, kategorija »umjereno stanje« iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe odgovara kategoriji III. iz priloga D-2 Državnoga plana za zaštitu voda;

– za podzemne vode – kategorija »dobro stanje« odgovara kategorijama I., II. i III. iz priloga D-2 Državnoga plana za zaštitu voda.

Na vode koje nisu navedene u prilogu D-2 Državnoga plana za zaštitu voda primjenjuje se kategorija vode prijemnog vodotoka.

Članak 9.

Do roka određenog člankom 95. stavkom 1. vezano za odredbe iz članka 95. stavka 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, visina naknade za korištenje voda isporučenih korisnicima putem komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, iznosi 0,8 kuna za prostorni metar (1 m3) isporučene vode.

Nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka naknada za korištenje voda isporučenih korisnicima putem komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, iznosi kako je određeno člankom 2. ove Uredbe.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, od 1. siječnja 2013. do roka određenog člankom 95. stavkom 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, naknada za korištenje voda za vodu koju isporučuje isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema članku 95. stavku 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, a visina naknade za korištenje voda iznosi:

– 0,80 kuna za prostorni metar (1 m3) isporučene vode, ako je omjer stvarnih i tehnički prihvatljivih gubitaka (u daljnjem tekstu: koeficijent gubitka) u sustavu javne vodoopskrbe na tom području veći od 8;

– 0,76 kuna za prostorni metar (1 m3) isporučene vode, ako je koeficijent gubitka u sustavu javne vodoopskrbe na tom području od 4 do 8;

– 0,72 kuna za prostorni metar (1 m3) isporučene vode, ako je koeficijent gubitka u sustavu javne vodoopskrbe na tom području od 2 do 4;

– 0,64 kuna za prostorni metar (1 m3) isporučene vode, ako je koeficijent gubitka u sustavu javne vodoopskrbe na tom području ispod 2,

pod uvjetom da odnosni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe ima ugrađenu opremu za nadzor, prikupljanje, kontrolu i registraciju obračunskih podataka koja je u funkcionalnom stanju, i to propisanu propisom iz članka 80. stavka 2. Zakona o vodama, te da se koeficijent gubitka iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje sukladno metodologiji propisanoj propisom iz članka 203. stavka 2. Zakona o vodama.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, broj 94/2007).

Članak 11.

Ova Uredba se objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 325-01/10-01/06

Urbroj: 5030125-10-1

Zagreb, 24. lipnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.