Uredba o visini naknade za uređenje voda

NN 82/2010 (1.7.2010.), Uredba o visini naknade za uređenje voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2336

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2010. godine donijela

UREDBU

O VISINI NAKNADE ZA UREĐENJE VODA

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se visina naknade za uređenje voda, te izuzeća i oslobođenja od plaćanja naknade za uređenje voda.

Članak 2.

Za potrebe obračuna naknade za uređenje voda, nekretnine se razvrstavaju u sljedeće tarifne razrede:

1. tarifni razred 1. – Poslovne prostorije trgovine i usluga; U tarifni razred 1. pripadaju zatvoreni poslovni prostori koji su namijenjeni obavljanju djelatnosti:

– rudarstvo i vađenje (B),

– opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (D),

– građevinarstvo (F),

– trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (G),

– pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane (I) osim djelatnosti kampova i prostora za kampiranje (55.3),

– informacije i komunikacije (J) osim izdavanja knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti (58.1), proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (59) i ostale informacijske uslužne djelatnosti (63.9),

– financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K),

– poslovanje nekretninama (L),

– stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (M) osim znanstvenoga istraživanja i razvoja (72), ostalih stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (74) i veterinarske djelatnosti (75),

– administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) osim djelatnosti zapošljavanja (78) i djelatnosti čišćenja (81.2),

– kockanje i klađenje (92).

2. tarifni razred 2. – Poslovne prostorije proizvodnih djelatnosti i usluga;

2.1. U tarifni razred 2. pripadaju zatvoreni poslovni prostori koji su namijenjeni obavljanju djelatnosti:

– poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (A),

– prerađivačka industrija (C),

– prijevoz i skladištenje (H).

2.2. U tarifni razred 2. pripadaju i zatvoreni poslovni prostori koji su namijenjeni obavljanju djelatnosti: opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (E) čiji su zakoniti posjednici koncesionari.

2.3. U tarifni razred 2. pripadaju i zatvoreni poslovni prostori koji su namijenjeni obavljanju djelatnosti: obrazovanje (P) i zdravstvena zaštita i socijalna skrb (Q) čiji su vlasnici odnosno zakoniti posjednici trgovačka društva, trgovci pojedinci, obrtnici ili fizičke osobe koje u njima obavljaju slobodna zanimanja.

2.4. U tarifni razred 2. pripadaju i zatvoreni poslovni prostori koji su namijenjeni obavljanju djelatnosti:

– kampova i prostora za kampiranje (55.3),

– izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti (58.1),

– proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (59),

– ostale informacijske uslužne djelatnosti (63.9),

– znanstveno istraživanje i razvoj (72),

– ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (74),

– veterinarske djelatnosti (75),

– djelatnost zapošljavanja (78),

– djelatnost čišćenja (81.2),

– djelatnosti fitness centara (93.13),

– popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (95) i

– ostale osobne uslužne djelatnosti (96).

3. tarifni razred 3. – Poslovne prostorije uprave, društvenih djelatnosti i drugih javnih službi;

3.1. U tarifni razred 3. pripadaju i zatvoreni poslovni prostori koji su namijenjeni obavljanju djelatnosti: obrazovanje (P), javna uprava i obrana; obvezno i socijalno osiguranje (O) i zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (Q), čiji su vlasnici odnosno zakoniti posjednici Republika Hrvatska, jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima, ustanove, udruge i vjerske zajednice.

3.2. U tarifni razred 3. pripadaju i zatvoreni poslovni prostori koji su namijenjeni obavljanju djelatnosti: opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (E) čiji je vlasnik odnosno zakoniti posjednik javni isporučitelj javnih usluga.

3.3. U tarifni razred 3. pripadaju i zatvoreni poslovni prostori koji su namijenjeni obavljanju djelatnosti:

– umjetnost, zabava i rekreacija (R) osim djelatnosti kockanja i klađenja (92) i djelatnosti fitness centara (93.13),

– ostale uslužne djelatnosti (S) osim djelatnosti popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (95) i ostalih osobnih uslužnih djelatnosti (96),

– djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela (U).

4. tarifni razred 4. – Stambene prostorije;

4.1. U tarifni razred 4. pripadaju stanovi, obiteljske kuće, kuće za odmor, garaže i garažna mjesta u zatvorenim prostorima stambenih građevina, ako pobrojane služe osobnim potrebama.

4.2. U tarifni razred 4. pripadaju i prostorije iz podtočke 4.1. ove točke ako služe obavljanju djelatnosti kućanstava kao poslodavaca ili djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe (T).

5. tarifni razred 5. – Otvoreni poslovni prostori trgovine i usluga; U tarifni razred 5. pripadaju manipulativni prostori, prostori za promet i pretovar, otvorena skladišta, sportski i rekreacijski tereni, te svi otvoreni poslovni prostori namijenjeni obavljanju djelatnosti iz tarifnog razreda 1.

6. tarifni razred 6. – Ostali otvoreni poslovni prostori; U tarifni razred 6. pripadaju manipulativni prostori, prostori za promet i pretovar, otvorena skladišta, sportski i rekreacijski tereni, svi otvoreni poslovni prostori namijenjeni obavljanju djelatnosti iz tarifnoga razreda 2. i 3., te otvoreni prostori komunalne infrastrukture namijenjeni za rekreacijske, kulturne i športske djelatnosti u općoj uporabi, uključujući parkove i druge zelene površine.

7. tarifni razred 7. – Ostala zemljišta; U tarifni razred 7. pripadaju zemljišta: neizgrađeno građevno zemljište (podrazred 7.1.), pod autocestama i drugim razvrstanim cestama (podrazred 7.2.), pod željeznicom (podrazred 7.3.), pod zračnom lukom i helidromom i otvorenim poslovnim prostorom poljoprivrednih i športskih uzletišta (podrazred 7.4.), u pojasu pod dalekovodom, naftovodom i magistralnim plinovodom (podrazred 7.5.), šumsko zemljište (podrazred 7.6.), zemljište u granicama nacionalnog parka (podrazred 7.7.) i zemljište u granicama parka prirode (podrazred 7.8.).

Jednoslovna oznaka, dvoznamenkasti, troznamenkasti i četveroznamenkasti broj u zagradama u stavku 1. ovoga članka upućuju na područja, odjeljke, skupine i razrede iz Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/2007 i 72/2007).

Članak 3.

Visina naknade za uređenje voda iznosi kako slijedi:

Tarifni razred

Podrazred

Tarifa po m2

1

 

1,05 kn mjesečno

2

 

0,30 kn mjesečno

3

 

0,20 kn mjesečno

4

 

0,20 kn mjesečno

5

 

0,20 kn godišnje

6

 

0,10 kn godišnje

7

7.1.

0,50 kn godišnje

7.2.

 

pod kolnikom

0,10 kn godišnje

 

u cestovnom pojasu

0,05 kn godišnje

 

7.3.

 

 

pod planumom pruge

0,10 kn godišnje

 

u pružnom pojasu

0,05 kn godišnje

 

7.4.

 

 

pod uzletno-sletnom stazom

0,15 kn godišnje

 

stajanke, spojnice i rulne staze, te u pojasu uz uzletno-sletne staze i pod otvorenim poslovnim prostorom poljoprivrednih i športskih uzletišta

0,10 kn godišnje

 

7.5.

0,10 kn godišnje

 

7.6.

0,0015 kn godišnje

7.7.

0,0005 kn godišnje

7.8.

0,001 kn godišnje

Na zatvoreni poslovni prostor čija namjena nije određena obračunava se naknada za uređenje voda u visini od 0,60 kn po četvornom metru (m2) mjesečno.

Članak 4.

Naknada za uređenje voda ne plaća se na izgrađeno građevinsko zemljište izvan tlocrtne površine građevine u kojoj su prostorije iz tarifnih razreda 1. do 6.

Naknadu za uređenje voda ne plaćaju obveznici čiji ukupni iznos naknade ne prelazi 40 kuna godišnje.

Članak 5.

Na zahtjev obveznika, naknada za uređenje voda neće se obračunati na nekretninu koju obveznik ne može koristiti zbog miniranosti, te na nekretninu za koju je doneseno konačno rješenje o zabrani korištenja ili konačno rješenje o rušenju, za razdoblje dok se ta nekretnina ne može koristiti.

Hrvatske vode su ovlaštene izuzeti od plaćanja naknade za uređenje voda nekretnine iz tarifnih razreda 1. do 4. u slučaju elementarne nepogode (požar, poplava i dr.), odnosno dok traje sanacija stanja na njima izazvanoga elementarnom nepogodom. Izuzeće se ostvaruje na zahtjev obveznika ili po službenoj dužnosti.

Članak 6.

Ako se u prostorijama iz tarifnog razreda 4. obavlja djelatnost iz tarifnog razreda 1. ili 2. na istu će se primijeniti visina naknade za uređenje voda za tarifne razrede 1. odnosno 2.

Ako je vlasnik nekretnine jedna osoba, a zakoniti posjednik druga osoba, obveznikom naknade za uređenje voda smatra se osoba koja u tom prostoru obavlja djelatnost.

Ako se temeljna djelatnost vlasnika, odnosno zakonitoga posjednika nekretnine razlikuje od namjene nekretnine (npr. trgovina na veliko i malo – G u odnosu na skladišta koja pripadaju u djelatnost prijevoza i skladištenja – H) nekretnina se za potrebe obračuna naknade za uređenje voda razvrstava prema temeljnoj djelatnosti vlasnika, odnosno zakonitoga posjednika.

Članak 7.

Jedinice lokalne samouprave koje obračunavaju komunalnu naknadu, a čiji broj stanovnika prema važećem Popisu stanovnika ne prelazi 2000 nisu dužne obračunavati i naplaćivati naknadu za uređenje voda uz komunalnu naknadu na način uređen odredbom članka 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. Za obveznike na području tih jedinica lokalne samouprave obračun i naplatu naknade za uređenje voda obavljaju Hrvatske vode.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, jedinice lokalne samouprave koje obračunavaju komunalnu naknadu, a čiji broj stanovnika prema važećem Popisu stanovnika ne prelazi 2000 mogu zatražiti preuzimanje poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda, ako se ocijeni da su sposobne uredno izvršavati te poslove.

O preuzimanju poslova iz stavka 2. ovoga članka Hrvatske vode donose odluku koja se obvezatno dostavlja jedinici lokalne samouprave.

Članak 8.

Hrvatske vode ovlaštene su preuzeti obračun i naplatu naknade za uređenje voda i od jedinica lokalne samouprave koje nisu izuzete od obveze obračuna i naplate naknade za uređenje voda prema članku 7. stavku 1. ove Uredbe:

– ako se u postupku iz članka 83. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva utvrdi da nisu sposobne uredno obavljati poslove obračuna i naplate za uređenje voda ili ne prenose redovno naplaćena sredstva naknade za uređenje voda na propisane uplatne račune Hrvatskih voda ili

– ako Hrvatske vode utvrde da su troškovi obračuna i naplate naknade za uređenje voda putem jedinica lokalne samouprave znatno veći od troškova obračuna i naplate od strane Hrvatskih voda.

O preuzimanju poslova iz stavka 1. ovoga članka Hrvatske vode donose odluku koja se obvezatno dostavlja jedinici lokalne samouprave.

Članak 9.

Prijenos podataka, vođenje očevidnika naknade za uređenje voda, dostavljanje izvješća o obračunatoj i naplaćenoj naknadi, snošenje materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati, kao i druga pitanja u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda, kada ih obavlja jedinica lokalne samouprave uz komunalnu naknadu uređuju se ugovorom između Hrvatskih voda i te jedinice lokalne samouprave, odnosno pravne osobe kojoj je jedinica lokalne samouprave povjerila obračun komunalne naknade.

Članak 10.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave mogu radi zaštite određenih socijalno ugroženih i drugih kategorija obveznika preuzeti njihov dug ili preuzeti ispunjenje njihovog duga s osnove naknade za uređenje voda.

Članak 11.

Upravni postupci započeti do stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se po odredbama Uredbe o visini naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, br. 14/2006 i 20/2007), osim postupaka iz stavka 2. ovoga članka.

Upravni postupci koji se vode za izuzeća ili oslobođenja od plaćanja naknade za uređenje voda, a na koje su primjenjive odredbe članka 4. i 5. ove Uredbe dovršit će se po odredbama ove Uredbe.

Članak 12.

U roku od 6 mjeseci nakon objave ove Uredbe u »Narodnim novinama«, sporazumi o snošenju troškova obračuna i naplate naknade za uređenje voda sklopljeni do 31. prosinca 2009. između Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave, odnosno pravnih osoba kojima je povjeren obračun komunalne naknade, uskladit će se s člankom 9. ove Uredbe.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, br. 14/2006 i 20/2007).

Članak 14.

Ova Uredba objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 325-08/10-01/02

Urbroj: 5030125-10-1

Zagreb, 24. lipnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.