Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske

NN 82/2010 (1.7.2010.), Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske

MINISTARSVTO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2344

Na temelju članka 127. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 150/2008 i 71/2010) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA, ČUVANJA, PRIKUPLJANJA I RASPOLAGANJA MEDICINSKOM DOKUMENTACIJOM PACIJENATA U CENTRALNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: CEZIH).

Članak 2.

Izabrani doktor opće/obiteljske medicine, doktor dentalne medicine, specijalist dentalne medicine, specijalist pedijatrije, specijalist ginekologije i specijalist školske medicine obvezni su voditi osobni zdravstveni karton osigurane osobe sukladno Pravilniku o načinu vođenja osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku.

Podaci iz osobnog zdravstvenog kartona osigurane osobe dostavljaju se elektroničkim putem u središnji dio integralnog informacijskog sustava CEZIH-a.

Podaci iz osobnog zdravstvenog kartona osigurane osobe čuvaju se u središnjem dijelu integralnog informacijskog sustava CEZIH-a.

Članak 3.

Podatke iz stavka 2. članka 2. ovoga Pravilnika dostavljene u CEZIH može koristiti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), Hrvatski zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: HZZOZZR) i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: MZSS).

Ovlašteni korisnici iz stavka 1. ovoga članka obvezni su odrediti ovlaštene osobe – svoje radnike koji koriste CEZIH.

Ovlaštene osobe iz stavka 2. ovoga članka imaju pravo uvida u podatke iz CEZIH-a koji su isključivo u nadležnosti HZZO-a, HZJZ-a, HZZOZZR-a i MZSS-a čiji su oni radnici i mogu ih koristiti samo u svrhu izrade izvješća sukladno važećim propisima, odnosno u svrhu izrade statističkih izvješća.

Članak 4.

Ovlaštene osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezne su čuvati tajnost, odnosno povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije pacijenta iz CEZIH-a sukladno odredbama Zakona o tajnosti podataka (»Narodne novine« 79/07, odnosno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« br. 103/03, 118/06 i 41/08).

Osim ovlaštenih osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika, sukladno stavku 1. ovoga članka obvezni su postupati i ovlašteni proizvođači, odnosno izvršitelji održavanja programske podrške u dijelovima integralnog informacijskog sustava te svi drugi subjekti, odnosno neovlašteni korisnici koji mogu doći u doticaj sa sustavom i/ili podacima.

Ovlaštene osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezne su čuvati tajnost, odnosno povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije pacijenta u CEZIH-u i nakon prestanka ovlaštenja temeljem kojega imaju pravo pristupa tim podacima.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva za primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (»Narodne novine«, br. 4/95) u dijelu koji se odnosi na način izrade izvješća tima opće/obiteljske medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-02/10-04/25

Urbroj: 534-07-10-1

Zagreb, 24. lipnja 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.