Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 82/2010 (1.7.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

2347

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj 122/09., 9/10. – isp. i 61/10.) u Tabeli I u točki XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova, u gradu VISU za naselje Milna razred C mijenja se u razred B, u popisu općina u općini Šolta za naselje Grohote razred C mijenja se u razred D, za naselja Rogač i Stomorska razred C mijenja se u razred B.

U točki XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova u gradu BUJE – BUIE za naselja Kanegra – Canegra i Škrile – Scrile razred B mijenja se u razred A, u gradu NOVIGRADU – CITTANOVA za naselje Antenal – Antenal razred C mijenja se u razred B, za naselja Bužinija – Businia i Mareda – Mareda razred B mijenja se u razred A, u gradu UMAGU za naselja Babići – Babici, Crveni Vrh – Monte Rosso, Čepljani – Ceppiani, Đuba – Giubba, Finida – Finida, Juricani – Giurizzani, Kmeti – Metti, Križine – Crisine, Materada – Matterada, Monterol – Monterol, Murine – Morno, Petrovija – Petrovia, Seget – Seghetto, Sveta Marija na Krasu – dio – Madonna del Carso – in parte, Valica – Valizza, Vardica – Vardiza i Vilanija – Villania razred B mijenja se u razred A, u popisu općina u općini Fažana – Fasana za naselje Valbandon razred B mijenja se u razred A.

U točki XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA u popisu općina, u općini Orebić za naselja Lovište i Stanković razred C mijenja se u razred B.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/12

Urbroj: 529-05-10-01

Zagreb, 8. lipnja 2010.

Ministar
Damir Bajs, v. r.