Uredba o osnivanju sigurnosnog fonda za žitarice i industrijsko bilje

NN 83/2010 (5.7.2010.), Uredba o osnivanju sigurnosnog fonda za žitarice i industrijsko bilje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2364

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje (»Narodne novine«, broj 79/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. lipnja 2010. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU SIGURNOSNOG FONDA ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se način osnivanja Sigurnosnog fonda za žitarice i industrijsko bilje (u daljnjem tekstu: Sigurnosni fond), visina i način izračunavanja iznosa obveznih uplata ili položenog neopozivog bankovnog jamstva te način upravljanja i uvjeti korištenja sredstava Sigurnosnog fonda.

Članak 2.

Sigurnosni fond predstavlja izdvojene izvore sredstava za podmirenje zakonskih potraživanja vlasnika žitarica ili industrijskog bilja i vlasnika skladišnica, u slučaju propusta ovlaštenih skladištara.

Članak 3.

(1) Sredstva Sigurnosnog fonda uplaćuju se na račun državnog proračuna Republike Hrvatske i prate izdvojeno preko depozitnog računa kojeg određuje Ministarstvo financija.

(2) Sredstva Sigurnosnog fonda iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sljedećih izvora:

a) inicijalna sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu – razdjela Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,

b) godišnje uplate ovlaštenih skladištara za članstvo u Sigurnosnom fondu i

c) sredstva ostvarena uplatom depozita ili naplatom bankovnog jamstva položenog u korist Sigurnosnog fonda.

Članak 4.

(1) Ovlašteni skladištari obvezni su sudjelovati u Sigurnosnom fondu kroz godišnju uplatu za članstvo u Sigurnosnom fondu, za prvu godinu u iznosu 10 kn/t ovlaštenog kapaciteta skladišta, a najkasnije 15 dana prije početka izdavanja skladišnica.

(2) U slučaju izmjene ovlaštenja i povećanja ovlaštenog kapaciteta, ovlašteni skladištar je dužan izvršiti uplatu, sukladno stavku 1. ovoga članka, za razliku ovlaštenog kapaciteta skladišta.

(3) Za svaku narednu godinu ovlašteni skladištar je dužan izvršiti uplatu u iznosu 2 kn/t ovlaštenog kapaciteta skladišta, a najkasnije 15 dana prije isteka razdoblja godine za koju je članstvo uplaćeno.

(4) U slučajevima otkazivanja ili prestanka ovlaštenja, ovlašteni skladištar nema pravo na povrat uplaćenih sredstava za članstvo u Sigurnosnom fondu.

Članak 5.

(1) Ovlašteni skladištar je obvezan za izdane i evidentirane skladišnice položiti depozit ili neopozivo bankovno jamstvo u korist Sigurnosnog fonda na rok ne kraći od 60 dana po isteku skladištenja, u visini 1% od naznačene vrijednosti izdane skladišnice, a najmanje 1.000,00 kuna.

(2) Najmanja količina za koju se izdaje pojedinačna skladišnica je 100 t za žitarice, 50 t za industrijsko bilje, te 25 t za brašno, šećer i ulje.

(3) Uplata depozita iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u korist Sigurnosnog fonda na račun iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe najkasnije 1 dan prije preuzimanja bjanko skladišnica.

(4) Bankovno jamstvo iz stavka 1. ovoga članka predaje se Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) najkasnije 1 dan prije preuzimanja bjanko skladišnica.

(5) Ovlašteni skladištar ima pravo na povrat depozita ili bankovnog jamstva iz stavaka 3. i 4. ovoga članka nakon isteka roka od 60 dana po isteku skladištenja, odnosno ranije ukoliko nema pretpostavke za njihovim aktiviranjem.

(6) Rješenje o povratu depozita iz sredstava Sigurnosnog fonda donosi Ministarstvo po ispunjenju uvjeta iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Rješenje iz stavka 6. ovoga članka sadrži naziv skladištara, OIB, naziv banke i broj računa te iznos koji treba isplatiti radi povrata depozita iz sredstava Sigurnosnog fonda.

(8) U roku tri dana od donošenja rješenja iz stavka 6. ovoga članka, isto se mora dostaviti Ministarstvu financija radi povrata depozita iz sredstava Sigurnosnog fonda.

(9) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom.

Članak 6.

(1) Sredstva Sigurnosnog fonda koriste se radi zaštite potraživanja vlasnika žitarica ili industrijskog bilja i vlasnika skladišnica, za podmirenje njihovih zakonskih potraživanja u slučaju propusta skladištara.

(2) U slučaju propusta ovlaštenog skladištara vlasnik skladišnice može za potraživanja potvrđena sudskom presudom podnijeti zahtjev Ministarstvu za podmirenje potraživanja iz sredstava Sigurnosnog fonda uz koji treba priložiti dokaze da su provedene pravne radnje i iscrpljeni pravni mehanizmi naplate potraživanja od strane ovlaštenog skladištara.

(3) Ministarstvo će u postupku rješavanja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka utvrditi opravdanost zahtjeva, te prethodno poduzete radnje radi naplate od ovlaštenog skladištara i iznos koji se može isplatiti.

(4) Rješenje o isplati sredstava iz Sigurnosnog fonda donosi Ministarstvo nakon provedbe postupka utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za isplatu iz sredstava Sigurnosnog fonda, a u roku 30 dana od podnesenog zahtjeva zakonskog držatelja skladišnice čije utvrđene tražbine nisu namirene potraživanjem od ovlaštenog skladištara.

(5) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka može se donijeti samo ako iznos potraživanja za isplatu ne prelazi raspoloživa sredstva Sigurnosnog fonda.

(6) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka sadrži naziv zakonskog držatelja skladišnice, OIB, naziv banke i broj računa, te utvrđeni iznos potraživanja koji treba isplatiti iz sredstava Sigurnosnog fonda, a koji ne smije prelaziti raspoloživa sredstva Sigurnosnog fonda.

(7) U roku tri dana od donošenja rješenja iz stavka 4. ovoga članka, isto se mora dostaviti Ministarstvu financija radi isplate potraživanja iz sredstava Sigurnosnog fonda.

(8) Rješenje o aktiviranju bankovnog jamstva ili depozita u korist Sigurnosnog fonda donosi Ministarstvo u slučaju donošenja rješenja iz stavka 4. ovoga članka.

(9) Protiv rješenja iz stavaka 4. i 8. ovoga članka nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom.

Članak 7.

(1) Sigurnosnim fondom upravlja ministar nadležan za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj.

(2) Administrativne i tehničke poslove za Sigurnosni fond obavlja Ministarstvo.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/10-02/07
Urbroj: 5030112-10-1
Zagreb, 10. lipnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.