Pravilnik o zootehničkim i genealoškim uvjetima uvoza uzgojno valjanih životinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka iz trećih zemalja

NN 83/2010 (5.7.2010.), Pravilnik o zootehničkim i genealoškim uvjetima uvoza uzgojno valjanih životinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka iz trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2373

Na temelju članka 24., stavka 6. i članka 25., stavka 2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ZOOTEHNIČKIM I GENEALOŠKIM UVJETIMA UVOZA UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA, NJIHOVA SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA IZ TREĆIH ZEMALJA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zootehnički i genealoški uvjeti pri uvozu iz trećih zemalja uzgojno valjanih životinja, njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka, a odnose se na goveda, svinje, ovce i koze, kopitare te ostale životinje ne dovodeći u pitanje odredbe u pogledu njihova zdravlja.

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika ne utječu na:

– primjenu odredbi o određenim tvarima koje imaju hormonalno ili tireostatsko djelovanje ili beta – agoniste kod uzgoja uzgojno valjanih životinja,

– uvoz životinja, njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka iz članka 1. ovoga Pravilnika namijenjenih tehničkim ili znanstvenim ispitivanjima provedenim pod nadzorom nadležnih tijela.

(2) Uvoz životinja, jajnih stanica i zametaka ne može se zabraniti, spriječiti ili ometati zbog zootehničkih ili genealoških razloga osim onih koji proizlaze iz ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika, ovlaštena organizacija treće zemlje je bilo koja organizacija, uzgojna organizacija, uzgojno društvo, privatni poduzetnik ili ovlaštena ustanova koja se bavi provedbom uzgoja određene vrste i/ili pasmine uzgojno valjanih životinja za koje vodi matične knjige ili upisnike.

Članak 4.

(1) Nadležne vlasti treće zemlje moraju odrediti popis ovlaštenih organizacija u odnosu na određenu vrstu i/ili pasminu uzgojno valjanih životinja, te o navedenom izvijestiti Europsku komisiju.

Dopuštenje se mora odmah obustaviti ili povući od strane treće zemlje u slučaju da se više ne ispunjavaju uvjeti navedeni u stavku 2. ovoga članka, te se o navedenom mora izvijestiti Europska komisija.

(2) Kako bi bila na popisu predviđenom u stavku 1. ovoga članka, ovlaštena organizacija treće zemlje mora:

(a) biti na popisu koji sastavlja nadležna vlast treće zemlje i dostavlja Europskoj komisiji i državama članicama;

(b) udovoljavati za svaku vrstu i/ili pasminu, odgovarajućim zahtjevima propisanim zakonodavstvom Europske unije za ovlaštene organizacije odobrene u Europskoj uniji, a posebice:

– odredbama primjenjivim za upis i registraciju u matične knjige ili upisnike,

– odredbama primjenjivim za prihvaćanje životinja za uzgojne svrhe,

– odredbama primjenjivim za korištenje sjemena, jajnih stanica i zametaka životinja,

– metodama testiranja i procjeni uzgojne vrijednosti životinja;

(c) biti nadzirana od strane ovlaštene inspekcije treće zemlje;

(d) obvezati se upisati ili registrirati u njihove matične knjige pasmina životinje, sjeme, jajne stanice i zametke i životinje koje od njih potječu.

(3) Popis iz stavka 1. ovoga članka može se mijenjati i dopunjavati.

Članak 5.

Da bi se uvezle, uzgojno valjane životinje iz trećih zemalja moraju:

– biti upisane u matičnu knjigu ili upisnik koje vodi ovlaštena organizacija treće zemlje koja je uvrštena na popis iz članka 4. ovoga Pravilnika,

– biti praćene rodovnikom i potvrdom o podrijetlu,

– biti praćene dokazima uvoznika iz kojih je razvidno da će one biti upisane u matičnu knjigu ili upisnik.

Članak 6.

Da bi se uvezlo, sjeme iz trećih zemalja mora:

– potjecati od uzgojno valjane životinje koju vodi ovlaštena organizacija treće zemlje koja je uvrštena na popis iz članka 4. ovoga Pravilnika,

– potjecati od uzgojno valjane životinje koja je podvrgnuta testiranju i procjeni uzgojne vrijednosti sukladno posebnim propisima,

– biti praćeno rodovnikom i potvrdom o podrijetlu.

Članak 7.

Da bi se uvezle, jajne stanice iz trećih zemalja moraju:

– potjecati od uzgojno valjane životinje koju vodi ovlaštena organizacija treće zemlje koja je uvrštena na popis iz članka 4. ovoga Pravilnika,

– biti praćene rodovnikom i potvrdom o podrijetlu.

Članak 8.

Da bi se uvezli, zameci iz trećih zemalja moraju:

– potjecati od uzgojno valjane životinje koju vodi ovlaštena organizacija treće zemlje koja je uvrštena na popis iz članka 4. ovoga Pravilnika,

– biti praćeni rodovnikom i potvrdom o podrijetlu.

Članak 9.

RH može, uz postojanje dokaza podnijeti Europskoj komisiji zahtjev da predvidi dodatne zootehničke i genealoške zahtjeve za uvoz iz trećih zemalja određenih životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka uzimajući u obzir posebnu situaciju u trećoj zemlji.

Članak 10.

(1) Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 154/08, 154/09 i 28/10)[2] primjenjiv je obzirom na životinje, kako je propisano člankom 2. ovoga Pravilnika.

(2) Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 132/08 i 153/09)[3] primjenjiv je obzirom na, sjeme, jajne stanice i zametke kako je propisano člankom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) U svrhu odobravanja popisa iz članka 4. stavka 1. i uvjeta iz članaka 5., 6., 7. i 8., stručnjaci Europske komisije i država članica provode nadzor.

(2) Stručnjake država članica odgovorne za taj nadzor određuje Europske komisija na prijedlog država članica.

(3) Troškove nadzora iz stavka 1. ovoga članka podmiruje Europska unija.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/10-01/150

Urbroj: 525-02-1-0565/10-1

Zagreb, 11. lipnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 94/28/EC od 23. lipnja 1994. kojom se predviđaju načela koja se odnose na zootehničke i genealoške uvjete primjenjive na uvoz iz trećih zemalja životinja, njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka, te kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 77/504/EEZ o čistokrvnim govedima za rasplod

[2] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o načelima kojima se regulira organizacija veterinarske kontrole životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja i kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ

[3] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja