Pravilnik o hrani bez glutena

NN 83/2010 (5.7.2010.), Pravilnik o hrani bez glutena

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2374

Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 14. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/2007) ministar zdravstva i socijalne skrbi, uz suglasnost ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O HRANI BEZ GLUTENA[1]

Članak 1.

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuje se sastav i označavanje hrane bez glutena, namijenjene osobama intolerantnim na gluten.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na početnu i prijelaznu hranu za dojenčad koja je definirana Pravilnikom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu (»Narodne novine« broj 74/08)[2].

Članak 2.

Definicije

U smislu ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) »hrana namijenjena osobama intolerantnim na gluten« jest hrana za posebne prehrambene potrebe posebno proizvedena, pripremljena i/ili prerađena kako bi zadovoljila posebne prehrambene potrebe osoba intolerantnih na gluten;

(b) »gluten« jest proteinska frakcija pšenice, raži, ječma, zobi ili njihovih hibridnih vrsta i derivata, na koju su neke osobe intolerantne, a koji su netopljivi u vodi i 0,5 M otopini natrijeva klorida;

(c) »pšenica« podrazumijeva sve vrste Triticum vrsta.

Članak 3.

Sastav i označavanje hrane za osobe intolerantne na gluten

1. Hrana namijenjena osobama intolerantnim na gluten, a koja se sastoji ili sadrži jedan ili više sastojaka proizvedenih od pšenice, raži, ječma, zobi ili njihovih hibridnih vrsta posebno prerađenih s ciljem smanjenja količine glutena, ne smije sadržavati količinu glutena višu od 100 mg/kg u gotovom proizvodu.

2. Prilikom označavanja, reklamiranja i prezentiranja hrana iz stavka 1. ovoga članka, mora biti označena navodom »vrlo mali sadržaj glutena». Ukoliko je sadržaj glutena u hrani kao gotovom proizvodu manji od 20 mg/kg, takva hrana može se označiti navodom »bez glutena«.

3. Zob koju sadrži hrana namijenjena osobama intolerantnim na gluten mora se posebno proizvoditi, priređivati i/ili prerađivati na način kojim se sprječava kontaminacija pšenicom, raži, ječmom i/ili njihovim hibridnim vrstama, a količina glutena u takvoj zobi ne smije biti viša od 20 mg/kg.

4. Hrana namijenjena osobama intolerantnim na gluten, a koja se sastoji ili sadrži jedan ili više sastojaka koji su zamjena za pšenicu, raž, ječam, zob ili njihove hibridne vrste ne smije sadržavati količinu glutena koja je viša od 20 mg/kg u gotovom proizvodu. Prilikom označavanja, reklamiranja i prezentiranja takvi se proizvodi mogu označiti navodom »bez glutena«.

5. Kad hrana namijenjena osobama intolerantnim na gluten sadrži i sastojke koji zamjenjuju pšenicu, raž, ječam, zob ili njihove hibridne vrste i sastojke proizvedene od pšenice, raži, ječma, zobi ili njihovih hibridnih vrsta koji su posebno prerađeni s ciljem smanjenja udjela glutena, primjenjuju se stavci 1., 2. i 3. ovoga članka.

6. Navodi »vrlo mali sadržaj glutena« ili »bez glutena« iz stavaka 2. i 4. ovoga članka, moraju se navesti uz naziv pod kojim se hrana prodaje.

Članak 4.

Sastav i označavanje ostale hrane prikladne za osobe intolerantne na gluten

1. Ne dovodeći u pitanje članak 3. stavak 1. podstavak 3. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« br. 41/08)[3], prilikom označavanja, reklamiranja i prezentiranja hrana navedena u podstavku a) i b) ovoga stavka, može se označiti navodom »bez glutena« ukoliko sadržaj glutena nije viši od 20 mg/kg u gotovom proizvodu, i to:

(a) hrane za opću konzumaciju;

(b) hrane za posebne prehrambene potrebe koja je posebno formulirana, prerađena i/ili pripremljena kako bi zadovoljila posebne prehrambene potrebe, osim potreba osoba intolerantnih na gluten, ali koja im je ipak prikladna budući zbog svoga sastava ispunjava posebne prehrambene potrebe osoba intolerantnih na gluten.

2. Prilikom označavanja, reklamiranja i prezentiranja hrana iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti označena navodom »vrlo mali sadržaj glutena«.

Članak 5.

Prijelazne i završne odredbe

Hrana koja ne udovoljava odredbama ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište najkasnije do 1. siječnja 2012. godine

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine« broj 81/2004) u dijelu koji se odnosi na hranu bez glutena.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-02/77

Urbroj: 534-07-1-1/2-10-2

Zagreb, 1. lipnja 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ-a) br. 41/2009 od 20. siječnja 2009. o sastavu i označavanju hrane prikladne za osbe koje na podnose gluten

[2] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Komisije 2006/141/EZ od 22. prosinca 2006. o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad

[3] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju zakonodavstva država članica vezano za označavanje, prezentiranje i reklamiranje hrane