Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice

NN 83/2010 (5.7.2010.), Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

2375

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 45/09), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA IZDAVANJE DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI, UVJETIMA ZA REAKREDITACIJU ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA I SADRŽAJU DOPUSNICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže uređuju uvjeti za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjeti za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaj dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti.

II. UVJETI ZA IZDAVANJE DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Uvjeti za izdavanje dopusnice

Članak 2.

(1) Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti izdat će se javnom znanstvenom institutu i znanstvenoj organizaciji kojoj je osnivač Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: javna znanstvena organizacija) te privatnoj znanstvenoj organizaciji koja zatraži izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, ako u postupku ispunjavanja nužnih uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti Agencija za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) donese pozitivnu akreditacijsku preporuku za obavljanje znanstvene djelatnosti.

(2) Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti izdat će se znanstvenoj organizaciji koja ima pozitivnu akreditacijsku preporuku Agencije za obavljanje znanstvene djelatnosti, na temelju sljedeće dokumentacije koju uz zahtjev za izdavanje dopusnice dostavlja podnositelj zahtjeva:

1. osnivački akt;

2. elaborat o obavljanju znanstvene djelatnosti koji sadrži višegodišnji strateški program znanstvenih istraživanja u znanstvenome području za koje se traži izdavanje dopusnice sukladan članku 3. ovog Pravilnika;

3. dokaze o odgovarajućem prostoru i opremi za provedbu strateškog programa znanstvenih istraživanja sukladno članku 4. ovog Pravilnika;

4. dokaze o osiguranom potrebnom broju znanstvenika izabranih u odgovarajuće znanstveno zvanje ili s odgovarajućim brojem znanstvenih radova potrebnih za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje, radi provedbe predloženog strateškog programa znanstvenih istraživanja sukladno članku 5. ovog Pravilnika;

5. dokaze o osiguranim potrebnim sredstvima za rad znanstvene organizacije sukladno članku 6. ovog Pravilnika.

(3) Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti izdat će se javnoj znanstvenoj organizaciji u osnivanju ako podnositelj zahtjeva za izdavanje dopusnice, pored dokumentacije navedene u stavku 2. ovog članka, uz zahtjev za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti dostavi i sljedeću dokumentaciju:

– studiju opravdanosti osnivanja sukladno strateškom dokumentu mreže javnih znanstvenih organizacija iz članka 18. stavka (4) Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Elaborat o obavljanju znanstvene djelatnosti

Članak 3.

(1) Elaborat o obavljanju znanstvene djelatnosti znanstvenih organizacija mora sadržavati:

1. strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje od najmanje pet godina, koji obvezno uključuje:

– svrhu osnivanja i rada znanstvene organizacije,

– analizu znanstvenog potencijala znanstvene organizacije i njenog položaja u znanstvenom i poslovnom okruženju,

– strateške ciljeve znanstvene organizacije,

– očekivane ishode strateškog programa znanstvenih istraživanja,

– znanstvene teme koje znanstvena organizacija namjerava istraživati s detaljnim programom rada i posebnim ciljevima za svaku temu,

– plan organizacijskog razvoja znanstvene organizacije,

– pokazatelje uspješnosti provedbe strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje od najmanje pet godina u najmanje jednom od sljedećih poslova znanstvene organizacije:

a) temeljnim znanstvenim istraživanjima;

b) primijenjenim i razvojnim znanstvenim istraživanjima te prijenosu tehnologija;

c) pružanju znanstvenih, savjetodavnih i stručnih usluga;

d) znanstvenom i stručnom osposobljavanju i usavršavanju doktoranada, postdoktoranada te ostalih znanstvenih i stručnih kadrova;

2. najmanje jednu recenziju strateškog programa znanstvenih istraživanja od strane neovisnih priznatih znanstvenika (recenzenata) koji nisu u sukobu interesa, što recenzenti potvrđuju pisanom izjavom znanstvenoj organizaciji;

3. znanstvena područja (jedno ili više) za koje se traži dopusnica koja su obuhvaćena strateškim programom znanstvenih istraživanja.

(2) Podaci iz elaborata o obavljanju znanstvene djelatnosti podnose se na odgovarajućim obrascima koje utvrđuje Agencija i koji su dostupni na internetskim stranicama Agencije.

Prostor i oprema

Članak 4.

(1) Znanstvena organizacija mora osigurati odgovarajući prostor i opremu za provedbu strateškog programa znanstvenih istraživanja koji se dokazuju vjerodostojnim ispravama o vlasništvu te pravu korištenja, zakupu ili drugoj valjanoj pravnoj osnovi na temelju koje će se koristiti prostor i oprema za obavljanje znanstvene djelatnosti.

(2) Dokumentacija o prostoru i opremi mora sadržavati još i:

1. podatke o prostoru namijenjenom laboratorijima;

2. podatke o uredskim prostorima namijenjenim osobama koje obavljaju znanstvena istraživanja i tehničkom osoblju izravno uključenom u provedbu istraživanja;

3. podatke o znanstvenoj infrastrukturi koje znanstvena organizacija ima na raspolaganju za provedbu znanstvenih istraživanja iz strateškog programa znanstvenih istraživanja;

4. podatke o uredskim prostorima za rad stručnih službi (na primjer, tajništva, računovodstva, informatičke službe i slično).

(3) Podaci iz stavka (2) ovog članka podnose se na odgovarajućem obrascu kojega utvrđuje Agencija i koji je dostupan na internetskim stranicama Agencije.

Znanstvenici

Članak 5.

(1) Znanstvena organizacija mora osigurati odgovarajuću strukturu znanstvenika za provedbu strateškog programa znanstvenih istraživanja koja se dokazuje popisom znanstvenika za provedbu znanstvenih istraživanja i dodatnom dokumentacijom.

(2) Dodatna dokumentacija za kadrovsku strukturu znanstvene organizacije sastoji se od:

– ugovora o radu znanstvenika sa znanstvenom organizacijom ili od iskaza namjere znanstvenika o zasnivanju radnog odnosa sa znanstvenom organizacijom,

– životopisa znanstvenika s popisom objavljenih znanstvenih radova te sažetim prikazom najvažnijih znanstvenih postignuća,

– ugovora o radu i životopisa osoba koje nisu izabrane u odgovarajuće znanstveno zvanje s dokazom o odgovarajućem broju znanstvenih radova potrebnih za njihov izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje ili od njihova iskaza namjere zasnivanja radnog odnosa sa znanstvenom organizacijom.

(3) Javna znanstvena organizacija mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje 7 znanstvenika, od čega najmanje 3 znanstvenika u znanstvenom području za koje se traži dopusnica. Ukoliko se radi o organizaciji u osnivanju, ista iskazuje namjeru zapošljavanja navedenog broja znanstvenika, odnosno navedenog broja osoba s odgovarajućim brojem znanstvenih radova potrebnih za izbor u odgovarajuća znanstvena zvanja.

(4) Privatna znanstvena organizacija mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje 3 znanstvenika, od čega najmanje 2 znanstvenika u znanstvenom području za koje se traži dopusnica. Ukoliko se radi o organizaciji u osnivanju, ista iskazuje namjeru zapošljavanja navedenog broja znanstvenika, odnosno navedenog broja osoba s odgovarajućim brojem znanstvenih radova potrebnih za izbor u odgovarajuća znanstvena zvanja.

(5) Iznimno, na javnu znanstvenu organizaciju koja nije sveučilište ili njegova sastavnica te koja nije javni znanstveni institut primjenjuje se stavak (4) ovog članka u pogledu uvjeta potrebnog broja znanstvenika.

(6) Podaci o znanstvenicima iz ovog članka podnose se na odgovarajućim obrascima kojeg utvrđuje Agencija i koji su dostupni na internetskim stranicama Agencije.

Financijska sredstva

Članak 6.

(1) Dokumentacija o osiguranim sredstvima za rad znanstvene organizacije mora sadržavati:

1. podatke o broju računa i banci preko koje će znanstvena organizacija poslovati;

2. financijski plan prihoda i rashoda znanstvene organizacije za razdoblje od pet godina iz kojeg su razvidni izvori financiranja znanstvene organizacije i struktura rashoda prema namjenama.

(2) Podaci iz prethodnog stavka ovog članka podnose se na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Agencija i koji je dostupan na internetskim stranicama Agencije.

III. UVJETI ZA REAKREDITACIJU ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Uvjeti za reakreditaciju

Članak 7.

(1) Postupku reakreditacije podliježu sve znanstvene organizacije iz članka 2. stavka (1) ovog Pravilnika kojima je izdana dopusnica, svakih pet godina.

(2) U postupku reakreditacije znanstvenih organizacija Agencija provjerava ispunjenost uvjeta za nastavak obavljanja znanstvene djelatnosti i to:

– strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje od najmanje pet godina u znanstvenom području u kojem znanstvena organizacija obavlja djelatnost koji sadrži elemente navedene u članku 3. stavku (1) točki 1. ovog Pravilnika,

– potreban broj zaposlenih znanstvenika izabranih u odgovarajuće zvanje ili s odgovarajućim brojem znanstvenih radova, sukladno stavku (3), (4) i (5) ovog članka,

– odgovarajući prostor i opremu sukladno članku 4. ovog Pravilnika,

– potrebna novčana sredstva sukladno članku 6. ovog Pravilnika.

(3) Javna znanstvena organizacija mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje 15 znanstvenika, od čega najmanje 5 u znanstvenom području u kojem obavlja znanstvenu djelatnost.

(4) Privatna znanstvena organizacija mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje 5 znanstvenika, od čega najmanje 3 u znanstvenom području u kojem obavlja znanstvenu djelatnost.

(5) Iznimno, na javnu znanstvenu organizaciju koja nije sveučilište ili njegova sastavnica te koja nije javni znanstveni institut primjenjuje se stavak (4) ovog članka u pogledu uvjeta potrebnog broja znanstvenika.

(6) U postupku reakreditacije znanstvene organizacije dostavljaju Agenciji izvještaj o provedbi strateškog programa znanstvenih istraživanja za prethodno razdoblje od najmanje pet godina, s osvrtom na:

– ostvarenje strateških ciljeva znanstvene organizacije,

– ostvarenje očekivanih ishoda strateškog programa,

– ostvarenje posebnih ciljeva istraživanja znanstvenih tema iz strateškog programa,

– ostvarenje plana organizacijskog razvoja znanstvene organizacije,

– ispunjenje pokazatelja uspješnosti provedbe strateškog programa znanstvenih istraživanja tijekom prethodnog razdoblja od najmanje pet godina iz članka 3. stavka 1. točke 1. alineje 7. ovog Pravilnika.

(7) U postupku reakreditacije znanstvene organizacije dostavljaju Agenciji izvještaj o provedbi financijskog plana prihoda i rashoda znanstvene organizacije za prethodno razdoblje od najmanje pet godina.

(8) Podaci iz ovog članka podnose se na odgovarajućim obrascima koje utvrđuje Agencija i koji su dostupni na internetskim stranicama Agencije.

IV. SADRŽAJ DOPUSNICE

Članak 8.

Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti sadrži sljedeće podatke:

1. naziv, sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) znanstvene organizacije kojoj se izdaje dopusnica;

2. znanstvena područja za koja se dopusnica izdaje;

3. ostale dijelove u skladu s propisima o općem upravnom postupku.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Znanstvene organizacije kojima je izdana dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika i znanstvene organizacije kojima je nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika izdana dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti u postupcima prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i propisima donesenim na temelju tog Zakona, uskladit će svoje opće akte i svoj rad i poslovanje s odredbama ovog Pravilnika u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Agencija će započeti s postupcima reakreditacije znanstvenih organizacija iz stavka (1) ovog članka nakon isteka roka iz stavka (1) ovog članka.

(3) Agencija je dužna završiti s postupcima reakreditacije znanstvenih organizacija iz stavka (2) ovog članka nakon što istekne tri godine od isteka roka iz stavka (1) ovog članka.

(4) U postupcima prve reakreditacije znanstvenih organizacija iz stavka (2) ovog članka ne primjenjuje se članak 7. stavci (6) i (7) ovog Pravilnika.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti (»Narodne novine« broj 97/07 i 98/07-ispr.) i Pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija (»Narodne novine« broj 104/08), osim u postupcima izdavanja dopusnica i vrednovanja znanstvenih organizacija koji su započeti prije stupanja na snagu Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-01/10-06/00020

Urbroj: 533-04-10-0001

Zagreb, 30. lipnja 2010.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.