Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba

NN 83/2010 (5.7.2010.), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2376

Na temelju članka 65. stavka 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA SUFINANCIRANJE GRADNJE GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE U VLASNIŠTVU FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i mjerila za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba iz državnog proračuna u okviru provedbe Nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj.

(2) Sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske za gradnju građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba.

(3) Sufinanciranje iz stavka 1. ovog članka obuhvaća: sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije, izgradnju i sanaciju građevina ili dijelova građevina za navodnjavanje i to za usluge i radove izvedene u tekućoj i dvije prethodne financijske godine u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za sufinanciranje za prvu godinu prijave po javnom natječaju, a svaka sljedeća prijava odnosit će se na usluge i radove izvedene u prethodnoj godini u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

»Projekt« je cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost nekog korisnika koji se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za sufinanciranje građevina za navodnjavanje;

»Ulaganje« je prihvatljivi dio projekta navedenog u ovom članku za koji se traži sufinanciranje putem natječaja raspisanog na temelju ovog Pravilnika;

»Podnositelj« je svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu temeljem natječaja za dodjelu sredstava za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje;

»Korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba za koju se sukladno odredbama ovoga Pravilnika, u postupku javnoga natječaja, donese Odluka o odobrenju sredstava za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje.

II. ULAGANJA I UVJETI

Članak 3.

(1) Korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a.

(2) Podnositelj prijave za sufinanciranje u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Članak 4.

(1) Troškovi projekta koji su prihvatljivi za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje:

a) izrada tehničke dokumentacije,

b) izgradnja objekata vodozahvata, koji mogu biti na otvorenom vodotoku ili podzemnoj vodi,

c) izgradnja crpnih stanica, distribucijske tlačne mreže, otvorenih natapnih kanala,

d) sanacija građevina za navodnjavanje.

(2) Troškovi projekta iz stavka 1. točaka b), c) i d) ovoga članka su prihvatljivi ukoliko je korisnik ishodio dozvole i druge odgovarajuće akte kojima se dopušta zahvat u prostoru sukladno posebnim propisima.

Članak 5.

Troškovi projekta koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje:

a) oprema za navodnjavanje na parceli,

b) kupnja nekretnina,

c) trošak PDV-a,

d) troškovi poslovanja, uključujući troškove održavanja i najma opreme, strojeva i prostorija, plaće zaposlenih na djelatnostima upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora,

e) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slični troškovi,

f) troškovi upravnih pristojbi,

g) troškovi iskazani kroz plaćanja u naturi,

h) troškovi vlastitog rada,

i) troškovi komunalnih naknada, doprinosa i drugih sličnih pristojbi.

III. MJERILA

Članak 6.

Visina udjela sufinanciranja i prihvatljivi troškovi gradnje građevina za navodnjavanje ovisit će o veličini poljoprivrednih površina za koji se sustav dovoda vode izgrađuje i to:

a) sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje za vrlo male sustave (manje od 5 ha) sufinancirat će se u iznosu do 30% od ukupnih troškova, a razumijeva bušenje bunara i izgradnju vodozahvata,

b) sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje za male sustave (5-10 ha) razumijeva bušenje bunara i izgradnju vodozahvata u iznosu do 50%,

c) sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje za srednje sustave (10-200 ha) razumijeva izgradnju dovoda vode do parcele u iznosu do 70%,

d) sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje za velike sustave (veće od 200 ha) razumijeva izgradnju dovoda vode do parcele u iznosu do 80%.

Članak 7.

Fizička i pravna osoba prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenje sredstava za sufinanciranje, uz druge navedene uvjete u ovom Pravilniku, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

a) da je osnovana na neodređeno vrijeme te posjeduju rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili je upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili je registrirana kao obrt,

b) da nad pravnom osobom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije odnosno ako je otvoren postupak stečaja da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana, u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe,

c) da su u trenutku podnošenja zahtjeva za sufinanciranje ispunili obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

d) da je solventan u trenutku podnošenja zahtjeva za odobrenje sredstava za sufinanciranje.

Članak 8.

Utvrđuju se sljedeći kriteriji za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje:

a) pogodnost tla za navodnjavanje,

b) raspoložive količine vode za navodnjavanje,

c) ekonomska isplativost projekta.

IV. PRIJAVA I POSTUPAK

Članak 9.

(1) Prijave za odobrenje sredstava za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje podnose se Hrvatskim vodama, na temelju javnog natječaja kojeg raspisuju Hrvatske vode, u visini sredstava izdvojenih za ove namjene.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u »Narodnim novinama«, na službenim web-stranicama ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i na službenim web-stranicama Hrvatskih voda.

(3) Natječajem iz stavka 1. ovog članka određuju se rokovi, uvjeti za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje i udjeli sufinanciranja po pojedinom ulaganju.

(4) Hrvatske vode zaprimaju prijave i popratnu dokumentaciju, utvrđuju pravodobnost i potpunost prijave i provode kontrolu na terenu iz članka 14. stavak 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: prethodna obrada prijave) i istu podnose povjerenstvu iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Ministar nadležan za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministar) osniva tročlano povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje daje Ministru prijedlog rješenja o odobrenju sufinanciranja ili rješenja o odbijanju prijave.

(2) Rješenje o odobrenju sufinanciranja ili rješenje o odbijanju prijave donosi Ministar.

Članak 11.

(1) Nakon prethodne obrade prijave, Povjerenstvo utvrđuje udovoljavanje prijave propisanim uvjetima iz ovoga Pravilnika i natječaja te izračunava iznos potpore koja se može odobriti. Visina iznosa utvrđuje se na temelju nespornog dijela uredno plaćenih situacija/računa izvođača radova uz primjenu kriterija iz članaka 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika.

(2) Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Takve će ponude odbaciti Hrvatske vode.

(3) Podnositelj potpune i pravodobne prijave koja ne udovoljava uvjetima iz ovoga Pravilnika i natječaja, o tome će biti obaviješten pisanim putem rješenjem o odbijanju prijave.

(4) Podnositelj čija prijava udovoljava uvjetima iz ovoga Pravilnika i natječaja, o tome će biti obaviješten pisanim putem, rješenjem o odobrenju isplate sredstava za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje.

(5) Na rješenja iz stavka 3. i 4. ovoga članka podnositelj prijave može uložiti prigovor u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima koje imenuje Ministar.

(6) Rješenje po prigovoru na prijedlog povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka donosi Ministar. Rješenja po prigovorima su konačna.

(7) Sredstva za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje korisniku će biti doznačena temeljem rješenja o odobrenju sufinanciranja – isplatom sredstava za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje.

Članak 12.

(1) Najniži iznos ulaganja za koji se može odobriti sufinanciranje za gradnju građevina za navodnjavanje iznosi 100.000,00 kuna.

(2) Najviši iznos ulaganja za koji se može odobriti sufinanciranje za gradnju građevina za navodnjavanje iznosi 10.000.000,00 kuna.

Članak 13.

(1) Evidenciju sufinanciranja za gradnju građevina za navodnjavanje po korisnicima i stavkama sufinanciranja za koja su odobrena i isplaćena sredstva vode Hrvatske vode i o tome dostavljaju godišnje izvješće Ministarstvu.

(2) Za isti projekt ili dijelove projekta, korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje samo jednom u tekućoj godini.

(3) Korisnik koji je ostvario pravo na proračunska sredstva za projekt odnosno sredstva za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje izvan okvira ovoga Pravilnika, ne može za to isto ulaganje ostvariti pravo na potporu po osnovi ovoga Pravilnika.

(4) Korisnik koji je ostvario pravo na sredstva državne potpore sufinanciranjem ne smije ni na koji način otuđiti predmetno ulaganje, 5 godina od odobrenja isplate, niti se ulaganju može promijeniti namjena najmanje 20 godina od odobrenja isplate, u kojem roku je korisnik, u čijem je vlasništvu, dužan održavati ga u svrsi i funkciji.

V. KONTROLA NA TERENU I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 14.

(1) U postupku prethodne prijave, Hrvatske vode provode kontrolu na terenu stvarnoga stanja u naravi, na mjestu građenja građevina za navodnjavanje.

(2) Inspekcijski nadzor nad korisnicima sredstava za sufinanciranje provodi državna vodopravna inspekcija nakon donošenja rješenja o odobrenju isplate sredstava za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje.

VI. POVRAT SREDSTAVA

Članak 15.

(1) Na prijedlog Povjerenstva, Ministar donosi rješenje o povratu isplaćenih financijskih sredstava od korisnika u slučaju:

a) administrativne pogreške,

b) ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario sredstva sufinanciranja,

c) ukoliko korisnik koji je ostvario pravo na sredstva državne potpore sufinanciranjem na bilo koji način otuđi predmetno ulaganje ili mu promjeni namjenu ili ga ne održava u svrsi i funkciji, suprotno od odredbi članka 13. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik odobrenih financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka dužan je isplaćena sredstva vratiti u roku od 15 dana od primitka odluke o povratu isplaćenih sredstava.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/21

Urbroj: 538-10/3-0-52-10/14

Zagreb, 17. lipnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.