Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje

NN 83/2010 (5.7.2010.), Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2380

Temeljem članka 221. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, na prijedlog Hrvatskih voda, donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODOISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH HIDROGEOLOŠKIH RADOVA, PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA, TE UPRAVLJANJA DETALJNIM GRAĐEVINAMA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU I VODNIM GRAĐEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE

1. PREDMET PROPISIVANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti iz članka 220. točaka 1., 2. i 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09; u daljnjem tekstu: Zakon o vodama), a osobito tehnička opremljenost, brojnost i stručnost zaposlenika, te branjena područja.

2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODOISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH HIDROGEOLOŠKIH RADOVA

Djelatnost vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova

Članak 2.

Djelatnost iz članka 220. točka 1. Zakona o vodama uključuje:

1. hidrogeološka istraživanja,

2. geofizička istraživanja,

3. bušenje istražnih bušotina i zdenaca.

Posebni uvjeti za obavljanje hidrogeoloških istraživanja

Članak 3.

Poslove hidrogeoloških istraživanja može obavljati pravna osoba koja ispunjava niže posebne uvjete:

1. da je osnovana na neodređeno vrijeme i registrirana za poslove hidrogeoloških istraživanja i/ili geofizičkih istraživanja i/ili bušenje istražnih bušotina i zdenaca,

2. da nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije,

3. da je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja ili je sklopio nagodbu o podmirenju tih obveza,

4. da je solventan u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja,

5. da ima najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije, zaposlenog na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s položenim stručnim ispitom i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima hidrogeoloških istraživanja,

6. da ima pravo korištenja najmanje jednog licenciranoga informatičkog programa za izradu karata,

7. da ima pravo korištenja najmanje jednog licenciranoga informatičkog programa za obradu podataka iz područja hidrogeoloških istraživanja,

8. da ima u vlasništvu osnovnu opremu za obavljanje hidrogeoloških istraživanja i to najmanje: 1 geološki čekić, 1 kompas, 1 mjerač razine podzemne vode i 1 terenski laboratorij s potrebnim sondama za dubinsko mjerenje kemijskih parametara u podzemnoj vodi (temperatura vode, električna vodljivost, pH vrijednost i slično).

Posebni uvjeti za obavljanje geofizičkih istraživanja

Članak 4.

Poslove geofizičkih istraživanja može obavljati pravna osoba koja ispunjava niže posebne uvjete:

1. da ima najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije, fizike ili rudarstva, zaposlenog na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s položenim stručnim ispitom i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima geofizičkih istraživanja,

2. da ima u vlasništvu opremu za geofizička istraživanja za dvije ili više metoda: metoda geoelektričnih istraživanja ili seizmičkih istraživanja ili elektromagnetskih istraživanja ili metoda georadara ili metoda karotažnih mjerenja u bušotinama, i to, ovisno o metodi najmanje: 1 instrument za geoelektrična istraživanja s pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 instrument za istraživanje metodom refrakcijske seizmike ili plitke reflektivne seizmike sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 instrument za elektromagnetska istraživanja sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 georadar sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 instrument za karotažna mjerenja u bušotinama sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja,

3. da ima pravo korištenja najmanje jednog licenciranoga informatičkog programa za obradu podataka geofizičkih mjerenja,

4. da ima pravo korištenja najmanje jednog licenciranoga informatičkog programa za izradu karata,

5. da ispunjava uvjete iz članka 3. točaka 1. do 4. ovoga Pravilnika.

Posebni uvjeti za obavljanje bušenja istražnih bušotina i zdenaca

Članak 5.

Poslove bušenja istražnih bušotina i zdenaca može obavljati pravna osoba koja ispunjava niže posebne uvjete:

1. da ima najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije, geotehnike, rudarstva, naftnog rudarstva ili inženjera geotehnike, zaposlenog na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s položenim stručnim ispitom i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima bušenja istražnih bušotina i zdenaca,

2. da ima najmanje jednog kvalificiranog bušača i dva pomoćna bušača, zaposlene na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme,

3. da ima u vlasništvu ili leasingu najmanje 1 stroj za bušenje istražnih bušotina sa jezgrovanjem ili 1 stroj za bušenje zdenaca, sa pripadajućim alatom i priborom za bušenje,

4. da ima u vlasništvu ili leasingu opremu za čišćenje i osvajanje bušotina i to najmanje 1 kompresor i 1 air-lift,

5. da ima u vlasništvu ili leasingu opremu za ispitivanje istražnih bušotina ili zdenaca i to 1 potopnu crpku i 1 agregat,

6. da ispunjava uvjete iz članka 3. točaka 1. do 4. ovoga Pravilnika.

3. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA

Posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava

Članak 6.

Djelatnosti iz članka 220. točke 2. Zakona o vodama može obavljati pravna osoba koja ispunjava niže posebne uvjete:

1. da je osnovana na neodređeno vrijeme i registrirana za poslove izgradnje objekata niskogradnje i/ili izgradnje hidrograđevinskih objekata odnosno gradnje vodnih građevina,

2. da nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije,

3. da ima najmanji broj zaposlenika sa stručnim kvalifikacijama, kako je određeno u Prilogu 1 ovoga Pravilnika,

4. da zaposlenici iz točke 3. ovoga Pravilnika imaju prebivalište na branjenom području ili najdalje 15 km zračne udaljenosti od granice branjenoga područja,

5. da ima u vlasništvu ili leasingu najmanji broj i vrstu suhozemnih odnosno plovnih strojeva, alata i ostale opreme s najmanje utvrđenim svojstvima, kako je određeno u Prilogu 2 ovoga Pravilnika,

6. da ima sjedište na branjenom području,

7. da ima suglasnost izdanu temeljem Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (»Narodne novine« broj 89/06 i 139/06), kojom je razvrstan najmanje u izvođače za građenje građevina skupine IV ili da ima suglasnost za građenje građevina najmanje skupine F izdanu temeljem Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 152/08),

8. da ima potvrdu o ispunjavanju standarda ISO 9001, izdanu od certifikacijskog zastupnika, akreditiranoga pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji,

9. da uredno ispunjava obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja ili je sklopio nagodbu o podmirenju tih obveza,

10. da u okviru broja zaposlenika iz točke 3. ovoga članka najmanje dva rukovodna zaposlenika imaju najmanje 5 godina rukovodnoga radnoga iskustva u obavljanju poslova redovne i izvanredne obrane od poplava ili da u okviru broja zaposlenika iz točke 3. ovoga članka najmanje dva zaposlenika imaju najmanje 5 godina radnoga iskustva u građenju vodnih građevina iz članka 22. stavka 1. točke 1., točke 3. za građevine iz stavka 2. točke 1., te točke 5. Zakona o vodama ili da u okviru broja zaposlenika iz točke 3. ovoga članka najmanje jedan rukovodni zaposlenik ima najmanje 5 godina rukovodnoga radnoga iskustva u obavljanju poslova redovne i izvanredne obrane od poplava i da najmanje jedan zaposlenik ima najmanje 5 godina radnoga iskustva u građenju vodnih građevina iz članka 22. stavka 1. točke 1., točke 3. za građevine iz stavka 2. točke 1., te točke 5. Zakona o vodama,

11. da je solventan u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta.

4. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UPRAVLJANJA DETALJNIM GRAĐEVINAMA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU I VODNIM GRAĐEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE

Posebni uvjeti za upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju

Članak 7.

Djelatnost iz članka 220. točke 3. Zakona o vodama koja se odnosi na upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju može obavljati pravna osoba koja ispunjava niže posebne uvjete:

1. da je osnovana na neodređeno vrijeme i registrirana za poslove izgradnje objekata niskogradnje i/ili izgradnje hidrograđevinskih objekata odnosno gradnje vodnih građevina,

2. da nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije,

3. da ima najmanji broj zaposlenika sa stručnim kvalifikacijama, kako je određeno u Prilogu 3a ovoga Pravilnika,

4. da ima u vlasništvu ili leasingu najmanji broj i vrstu suhozemnih strojeva, alata i ostale opreme s najmanje utvrđenim svojstvima, kako je određeno u Prilogu 3a ovoga Pravilnika,

5. da ima suglasnost izdanu temeljem Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (»Narodne novine« broj 89/06 i 139/06), kojom je razvrstan najmanje u izvođače za izvođenje pojedinih radova na građevinama skupine I, II, III i IV ili da ima suglasnost za izvođenje pojedinih radova na građevinama najmanje skupine H izdanu temeljem Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 152/08),

6. da je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja ili je sklopio nagodbu o podmirenju tih obveza,

7. da je solventan u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta.

Posebni uvjeti za upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje

Članak 8.

Djelatnost iz članka 220. točke 3. Zakona o vodama koja se odnosi na upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje može obavljati pravna osoba koja ispunjava niže posebne uvjete:

1. da ima najmanji broj zaposlenika sa stručnim kvalifikacijama, kako je određeno u Prilogu 3b ovoga Pravilnika,

2. da ima u vlasništvu ili leasingu najmanji broj i vrstu suhozemnih strojeva, alata i ostale opreme s najmanje utvrđenim svojstvima, kako je određeno u Prilogu 3b ovoga Pravilnika,

3. da ispunjava posebne uvjete iz članka 7. točaka 1., 2., 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Posebni uvjeti iz članaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika moraju postojati u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta, kao i sve vrijeme dok je to rješenje na snazi, osim gdje je to u ovom Pravilniku drugačije određeno.

5. BRANJENA PODRUČJA

Članak 10.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika izdaje se po sljedećim branjenim područjima: branjeno područje 1: područje maloga sliva Biđ-Bosut; branjeno područje 2: područje maloga sliva Brodska Posavina; branjeno područje 3: područje maloga sliva Orljava – Londža; branjeno područje 4: područje maloga sliva Šumetlica – Crnac; branjeno područje 5: područje maloga sliva Subocka – Strug; branjeno područje 6: područje maloga sliva Ilova – Pakra; branjeno područje 7: područje maloga sliva Česma – Glogovnica; branjeno područje 8: područje maloga sliva Zelina – Lonja i područje općine Rugvica; branjeno područje 9: područje maloga sliva Lonja – Trebež; branjeno područje 10: područje maloga sliva Banovina; branjeno područje 11: područje maloga sliva Kupa; branjeno područje 12: područje maloga sliva Krapina – Sutla i sjeverni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: Grad Zaprešić i općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra; branjeno područje 13: južni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje»što uključuje: Grad Veliku Goricu i općine Orle, Kravarsko i Pokupsko; branjeno područje 14: središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju; te općinu Stupnik; branjeno područje 15: područje maloga sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava; branjeno područje 16: područje maloga sliva Baranja, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava; branjeno područje 17: područje maloga sliva Karašica – Vučica, osim međudržavne rijeke Drave; branjeno područje 18: područje maloga sliva Županijski kanal, osim međudržavne rijeke Drave; branjeno područje 19: područje maloga sliva Bistra, osim međudržavne rijeke Drave; branjeno područje 20: područje maloga sliva Plitvica – Bednja, osim međudržavne rijeke Drave; branjeno područje 21: područje maloga sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave; branjeno područje 22: područja malih slivova Mirna – Dragonja i Raša – Boljunčica; branjeno područje 23: područja malih slivova: Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci; branjeno područje 24: područje maloga sliva Gorski Kotar; branjeno područje 25: područje maloga sliva Lika; branjeno područje 26: područje maloga sliva Zrmanja – zadarsko primorje; branjeno područje 27: područje maloga sliva Krka – šibensko primorje; branjeno područje 28: područje maloga sliva Cetina; branjeno područje 29: područje maloga sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci; branjeno područje 30: područje maloga sliva Matica; branjeno područje 31: područje maloga sliva Vrljika; branjeno područje 32: područja malih slivova Neretva – Korčula i Dubrovačko primorje i otoci; branjeno područje 33: međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih slivova Plitvica – Bednja, Trnava i Bistra; branjeno područje 34: međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka, Karašica – Vučica i Županijski kanal.

Svako branjeno područje iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća vode I. i II. reda, te građevine osnovne melioracijske odvodnje, osim branjenih područja 33 i 34 koja obuhvaćaju samo vode I. reda.

6. POSTUPAK UTVRĐIVANJA POSEBNIH UVJETA (CERTIFIKACIJSKI POSTUPAK)

Tijelo i postupak

Članak 11.

Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta (certifikacijski postupak) vodi ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem tročlanog povjerenstva, koje imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo.

Certifikacijski postupak je upravni postupak.

Certifikacijski postupak se provodi kao posebni ispitni postupak.

Službene akte u certifikacijskom postupku, osim upravnih akata, potpisuje predsjednik povjerenstva.

Neposredan zahtjev

Članak 12.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika izdaje se na neposredan zahtjev stranke.

Zahtjev stranke mora sadržavati njezin naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta, te oznaku za koje se djelatnosti traži certifikacijsko rješenje. Stranka koja traži izdavanje certifikacijskog rješenja za djelatnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika navodi i za koje se branjeno područje traži certifikacijsko rješenje.

Nedopušten zahtjev

Članak 13.

Imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika za jedno branjeno područje ne može podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika za drugo branjeno područje.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odbacit će se kao nedopušten.

Prilozi uz zahtjev

Članak 14.

Uz zahtjev za izdavanje bilo kojeg certifikacijskog rješenja prilaže se:

1. izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

2. izjava da nad pravnom osobom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da je otvoren stečajni postupak, ali da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe,

3. potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

4. isprava izdana od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost stranke, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

5. propisana upravna pristojba.

Uz zahtjev za izdavanje pojedinih certifikacijskih rješenja prilažu se i:

1. popis zaposlenih u najmanjem propisanom broju koji uključuje i osobe iz točke 2. ovoga stavka, sa sljedećim podacima: imenom, prezimenom, datumom i mjestom rođenja, prebivalištem, stručnom spremom, stručnim zvanjem, radnim iskustvom u poslovima koji odgovaraju stručnom zvanju, radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 3. točke 5., članka 4. točke 1., članka 5. točaka 1. i 2., članka 6. točke 3., članka 7. točke 3. i članka 8. točke 1. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

2. izdvojen popis zaposlenih iz popisa iz točke 1. ovoga stavka, koji imaju posebnu stručnu spremu i/ili radno iskustvo, radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 6. točke 10. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

3. radni životopis zaposlenih iz članka 3. točke 5., članka 4. točke 1., članka 5. točke 1. i članka 6. točke 10. ovoga Pravilnika uz naznaku poslodavaca/poslodavca kod kojih je traženo radno iskustvo i oznaku osobe nadležne za kontakt radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz tih odredaba; u izvorniku potpisanom od strane zaposlenika iz točke 2. ovoga stavka,

4. radne knjižice za osobe s popisa iz točke 1. ovoga stavka; preslike stranica iz kojih su vidljivi podaci iz točke 1. ovoga stavka,

5. osobne iskaznice osoba s popisa iz točke 1. ovoga stavka, u preslici; osim za osobe na koje upućuje članak 6. točka 4. ovoga Pravilnika,

6. osobne iskaznice za osobe na koje upućuje članak 6. točke 4. ovoga Pravilnika; ako se razlikuje prebivalište od onoga označenoga u osobnoj iskaznici prilaže se potvrda Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

7. potvrde poslodavca ili bivšega poslodavca o sudjelovanju osoba iz članka 6. točke 10. ovoga Pravilnika na poslovima redovne ili izvanredne obrane od poplava s razdobljima sudjelovanja odnosno o sudjelovanju u građenju vodnih građevina iz članka 22. stavka 1. točke 1., točke 3. za građevine iz stavka 2. točke 1., te točke 5. Zakona o vodama s razdobljem sudjelovanja, kao i potvrdu Hrvatskih voda ili glavnoga izvođača o sudjelovanju poslodavca ili bivšega poslodavca na tim poslovima s razdobljima sudjelovanja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

8. licence za informatičke programe radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 3. točaka 6. i 7. i članka 4. točaka 3. i 4. ovoga Pravilnika; u preslici,

9. popis opreme s oznakom pravne osnove za posjed na istima uz svaku od navedenih stavki (vlasništvo ili leasing) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 3. točke 8., članka 4. točke 2., članka 5. točaka 3. i 4., članka 6. točke 5., članka 7. točke 4. i članka 8. točke 2. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

10. suglasnost izdana temeljem Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (»Narodne novine« broj 89/06 i 139/06) ili suglasnost izdana temeljem Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine»broj 152/08), radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 6. točke 7., članka 7. točke 5. i članka 8. točke 3. u dijelu gdje upućuje na članak 7. točku 5. ovoga Pravilnika; u javnobilježnički ovjerenoj preslici,

11. potvrda o ispunjavanju standarda ISO 9001 radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 6. točke 8. ovoga Pravilnika; u javnobilježnički ovjerenoj preslici.

Uz zahtjev za izdavanje certifikacijskog rješenja uz koji se obvezatno prilažu i dokazi iz točaka 1., 2., 4., 5. i 8. stavka 2. ovoga članka prilaže se i izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su isprave iz točaka 1., 2., 4., 5. i 8. stavka 2. ovoga članka vjerodostojne i sadržajno istinite; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe.

Dokazni dio certifikacijskog postupka

Članak 15.

Dokazni dio certifikacijskog postupka obvezatno obuhvaća:

– uvid i ocjenu dostavljenih isprava,

– uvid na licu mjesta u dopunske isprave pohranjene kod stranke (osobito izvornike isprava koje su dostavljene uz zahtjev, ugovore, kartice kupaca, karticu dugotrajne imovine i sl.) i ocjenu istih,

– očevid na licu mjesta kod stranke, odnosno pregled strojeva, alata i druge opreme.

Dokazni dio certifikacijskog postupka može obuhvatiti i druga dokazna sredstva, ako postoji dvojba u istinitost ili potpunost onih navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Po dovršenom dokaznom dijelu certifikacijskog postupka Povjerenstvo sastavlja zapisnik s prijedlogom za odbijanje ili prihvaćanje zahtjeva.

Mjerila za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 16.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika izdaje se svakoj stranci koja ispunjava uvjete iz članaka 3., 4., 5., 6., 7. odnosno 8. ovoga Pravilnika.

Za svaku djelatnost, odnosno posao iz članaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika izdaje se zasebno rješenje, osim gdje je ovim Pravilnikom drugačije određeno.

Važenje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 17.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članaka 3., 4., 5., 7. i 8. ovoga Pravilnika važi na području Republike Hrvatske.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika važi za branjeno područje za koje je izdano.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika izdano za jedno branjeno područje važi i na susjednom branjenom području ili branjenim područjima kada se zbog izvanrednih okolnosti u stadijima redovne i izvanredne obrane od poplava ne može očekivati da će imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika na odnosnom branjenom području uspješno provesti obranu od poplava vlastitim ljudstvom i opremom.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika važi i za djelatnosti iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika izdano za jedno branjeno područje važi i na susjednom branjenom području, ako za to branjeno područje nije izdano rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta do 30. rujna tekuće godine, zbog toga što nijedna pravna osoba ne ispunjava posebne uvjete iz članka 6. ovoga Pravilnika, a izvršna rješenja odnosno suglasnosti izdane za odnosno područje su prestala važiti sukladno članku 26. točkama (a) i (b) ovoga Pravilnika.

Važnost rješenja iz stavka 5. ovoga članka na susjednom branjenom području traje od 1. listopada tekuće godine do 31. prosinca sljedeće godine.

Troškovi postupka

Članak 18.

Troškove postupka (troškovi očevida, naknade za rad članova povjerenstva i drugi troškovi) u vezi s izdavanjem rješenja snosi podnositelj zahtjeva.

Trajanje rješenja

Članak 19.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika izdaje se na razdoblje od 10 godina.

Ako je za branjeno područje izdano samo jedno rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika, a imatelj toga rješenja najmanje 120 dana prije isteka toga rješenja podnese zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika za isto branjeno područje s prilozima iz članka 14. ovoga Pravilnika, postojeće rješenje važi do ranijeg od sljedećih datuma:

- izvršnosti novoga rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika izdanoga istom imatelju za to branjeno područje,

- izvršnosti rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika izdanoga drugoj stranci za to branjeno područje, ili

- izvršnosti rješenja o odbacivanju ili odbijanju zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika istom imatelju.

Sadržaj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 20.

Izreka rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika sadrži:

1. naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta imatelja rješenja,

2. utvrđenje da imatelj rješenja ispunjava uvjete iz članaka 3., 4., 5., 6., 7. odnosno 8. ovoga Pravilnika,

3. oznaku djelatnosti za koje se rješenje izdaje uključujući i slučaj iz članka 17. stavka 4. ovoga Pravilnika,

4. oznaku branjenoga područja za koje važi rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika,

5. datum isteka rješenja,

6. utvrđenje iz članka 27. ovoga Pravilnika, gdje je primjenjivo.

Popis izdanih certifikacijskih rješenja

Članak 21.

Ministarstvo je dužno na svojim internetskim stranicama objaviti ažuran popis svih važećih rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta izdanih temeljem ovoga Pravilnika.

U popisu iz stavka 1. podaci o izdanim rješenjima se razvrstavaju po datumu izdavanja u 6 skupina koje odgovaraju djelatnostima odnosno poslovima iz članaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika.

Popis iz stavka 1. ovoga članka sadržava, pored datuma izdavanja, i podatke iz članka 20. točaka 1., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

7. UKIDANJE RJEŠENJA O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA

Članak 22.

Izvršno ili pravomoćno rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta može se ukinuti, po službenoj dužnosti i bez pristanka stranke:

1. u slučaju iz članka 221. stavka 5. Zakona o vodama,

2. ako je imatelj rješenja u certifikacijskom postupku podnio neistinitu ili nevjerodostojnu ispravu,

3. ako imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika ne izvršava ili neuredno izvršava svoje obveze iz članka 117. Zakona o vodama,

4. ako imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika ne ispuni svoje obveze iz članka 28. ovoga Pravilnika.

8. INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PROVEDBOM PRAVILNIKA

Članak 23.

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Pravilnika obavlja Državna vodopravna inspekcija.

Hrvatske vode su ovlaštene i dužne ukazati Državnoj vodopravnoj inspekciji na okolnosti iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika, koje spoznaju tijekom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti.

9. PRILOZI

Članak 24.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su prilozi koji se objavljuju uz ovaj Pravilnik i to:

– Prilog 1: Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava,

– Prilog 2: Posebni uvjeti tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava,

– Prilog 3a: Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama, te tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje djelatnosti upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju,

– Prilog 3b: Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama, te tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje djelatnosti upravljanja vodnim građevinama za navodnjavanje.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Popis važećih suglasnosti i rješenja

Članak 25.

U roku od 15 dana po stupanju na snagu ovoga Pravilnika, Ministarstvo će na svojim internetskim stranicama objaviti popis svih važećih suglasnosti izdanih temeljem Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (»Narodne novine« broj 34/96), odnosno rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta izdana temeljem Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05) i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (»Narodne novine« broj 34/96) i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (»Narodne novine« broj 43/08) – za poslove iz članka 172. točke 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i članka 172. točke 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05).

Popis iz stavka 1. ovoga članka sadržava:

1. datum izdavanja suglasnosti odnosno rješenja,

2. naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta imatelja suglasnosti odnosno rješenja,

3. oznaku područja za koje je suglasnost odnosno rješenje izdano, ako je to u suglasnosti odnosno rješenju navedeno, a ako nije navedeno sadržava izričaj: »bez oznake područja«,

4. datum isteka rješenja, gdje je primjenjivo.

Prestanak važenja suglasnosti i rješenja izdanih po ranijim propisima

Članak 26.

Suglasnosti izdane temeljem Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (»Narodne novine« broj 34/96) odnosno rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta izdana temeljem Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05) i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (»Narodne novine« broj 34/96) i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (»Narodne novine« broj 43/08), prestaju važiti:

(a) u odnosu na imatelja suglasnosti odnosno rješenja za poslove iz članka 172. točaka 2., 3. i 4. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i članka 172. točaka 2., 3. i 4. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95 i 150/05), koji je podnio zahtjev iz članka 12. ovoga Pravilnika do 30. rujna 2010. ranijim od sljedećih datuma:

1. danom izvršnosti rješenja o odbacivanju zahtjeva,

2. danom izvršnosti rješenja o odbijanju zahtjeva,

3. danom izvršnosti rješenja o ispunjenju uvjeta iz članaka 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika.

(b) u odnosu na imatelja suglasnosti odnosno rješenja za poslove iz članka 172. točaka 2., 3. i 4. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i članka 172. točaka 2., 3. i 4. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05), koji nije podnio zahtjev iz članka 8. ovoga Pravilnika do 30. rujna 2010. na dan 1. listopada 2010.

(c) u odnosu na imatelja suglasnosti odnosno rješenja za poslove iz članka 172. točka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i članka 172. točka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05) – na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 27.

U slučaju iz članka 26. točke (a) ovoga Pravilnika, u izreku akata iz članka 26. točke (a) podtočkama 1. do 3. unosi se utvrđenje o prestanku važenja suglasnosti odnosno rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje poslova osobito značajnih za upravljanje vodama izdanih temeljem propisa navedenih u članku 26. ovoga Pravilnika.

Dodatne obveze imatelja rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 28.

Ako stranka koja podnosi zahtjev temeljem članka 12. ovoga Pravilnika ne ispunjava uvjet iz članka 3. točke 1., članka 4. točke 5. u dijelu koji upućuje na članak 3. točku 1., članka 5. točke 6. u dijelu koji upućuje na članak 3. točku 1., članka 6. točke 1., članka 7. točke 1. i članka 8. točke 3. u dijelu koji upućuje na članak 7. točku 1. ovoga Pravilnika, zbog toga što ranije nije imala suglasnost ili rješenje iz članka 26. ovoga Pravilnika, uvjet će se smatrati ispunjenim u trenutku podnošenja zahtjeva, a stranka je dužna upisati u sudski registar kao predmet poslovanja djelatnosti iz članka 220. točke 1., 2. odnosno 3. Zakona o vodama, prema propisima o sudskom registru, u roku od 60 dana od primitka rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta.

Imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika dužan je u roku od 3 godine od izvršnosti tog rješenja ishoditi potvrdu o ispunjavanju standarda ISO 14001 i istu dostaviti Ministarstvu.

Stupanje na snagu

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (»Narodne novine« broj 43/08).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama».

Klasa: 011-02/10-01/0045

Urbroj: 538-10/3-1-58-10/7

Zagreb, 18. lipnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 1

POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA

BRANJENO PODRUČJE

NAJMANJI BROJ I STRUKA ZAPOSLENIKA

Broj:

SVEUKUPNO

TEHNIČKIH STRUKA

OSTALIH STRUKA

UKUPNO

DSS

ILI

VSS

PSS

ILI

VŠS

SSS

VKV I KV

PKV I NKV

UKUPNO

DSS

SSS

1

86

80

3

4

13

15

45

6

2

4

2

101

94

4

4

6

30

50

7

2

5

3

39

36

1

1

2

9

23

3

1

2

4

53

50

1

2

3

10

34

3

1

2

5

38

35

1

1

2

9

22

3

1

2

6

50

47

2

3

3

9

30

3

1

2

7

60

57

1

2

2

12

40

3

1

2

8

63

59

1

1

5

10

42

4

1

3

9

81

77

1

2

3

13

58

4

1

3

10

90

85

2

3

5

17

58

5

2

3

11

78

72

2

2

3

15

50

6

2

4

12

110

101

4

4

29

31

33

9

1

8

13

80

76

2

2

3

16

53

4

1

3

14

216

203

5

7

9

42

140

13

2

11

15

70

66

1

2

3

24

36

4

1

3

16

37

34

1

2

1

8

22

3

1

2

17

75

69

2

3

4

20

40

6

2

4

18

48

45

2

2

3

12

26

3

1

3

19

42

40

2

2

2

8

26

2

1

2

20

50

47

2

2

2

9

32

3

1

2

21

39

36

1

1

3

10

21

3

1

2

22

95

90

2

3

4

19

62

5

1

4

23

95

90

2

3

4

19

62

5

1

4

24

39

36

1

1

2

7

25

3

1

2

25

39

36

1

1

2

7

25

3

1

2

26

46

43

1

2

1

9

30

3

1

2

27

32

30

1

1

1

6

21

2

1

1

28

32

30

1

1

1

6

21

2

1

1

29

66

62

2

2

2

13

42

4

1

3

30

33

31

1

1

2

6

21

2

1

1

31

19

17

1

1

1

4

10

2

1

1

32

66

63

2

2

2

10

47

3

1

2

33

74

70

2

2

10

15

37

4

1

3

34

92

88

2

2

15

15

54

4

1

3

Tumač:

1. Broj branjenoga područja iz članka 6. Pravilnika

2. DSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

3. VSS – visoka stručna sprema

4. PSS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

5. VŠS – viša stručna sprema

6. SSS – srednja stručna sprema uključujući gimnaziju

7. VKV – visokokvalificirani

8. KV – kvalificirani

9. PKV – polukvalificirani

10. NKV – nekvalificirani

11. Kratice VSS, VŠS, SSS, VKV, PKV, KV i NKV preuzete su iz Nacionalne klasifikacije zanimanja (»Narodne novine« broj 111/98 i 124/08).

PRILOG 2

POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA

Branjeno područje

Oprema

Vrste opreme

Najmanji broj

 

bageri

klasični do 120 kW

5

broj 1

klasični veći od 120 kW

3

 

koračajući do 100 kW

1

 

long reach veći od 100 kW

1

 

utovarivači

do 75 kW

0

 

veći od 75 kW

1

 

buldozeri

do 85 kW

2

 

veći od 85 kW

2

 

kombinirani strojevi

do 50 kW

0

 

veći od 50 kW

4

 

vibronabijači

valjci

1

 

pločasti vibronabijači

4

 

pumpe i agregati

pumpe za vodu

5

 

agregati

4

 

kamioni i prikolice

do 100 kW

2

 

veći od 100 kW

1

 

prikolice za prijevoz strojeva

1

 

mlatilice

do 30 kW

2

 

30 – 70 kW

3

 

veće od 70 kW

2

 

kosilice

do 10 kW

5

 

10 – 30 kW

2

 

30 – 60 kW

5

 

veće od 60 kW

4

 

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2

 

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

50

bageri

klasični do 120 kW

5

broj 2

klasični veći od 120 kW

2

koračajući do 100 kW

1

long reach veći od 100 kW

2

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

2

buldozeri

do 85 kW

0

veći od 85 kW

4

kombinirani strojevi

do 50 kW

0

veći od 50 kW

2

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

5

pumpe i agregati

pumpe za vodu

6

agregati

5

kamioni i prikolice

do 100 kW

4

veći od 100 kW

2

prikolice za prijevoz strojeva

2

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

2

veće od 70 kW

2

kosilice

do 10 kW

2

10 – 30 kW

2

30 – 60 kW

5

veće od 60 kW

5

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak) priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači sjekači

15

plovna mehanizacija

bager vedričar

1

plovne dizalice

1

motorni tegljač

3

bageri

klasični do 120 kW

1

broj 3

klasični veći od 120 kW

2

koračajući do 100 kW

2

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

0

veći od 85 kW

3

kombinirani strojevi

do 50 kW

0

veći od 50 kW

3

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

3

pumpe i agregati

pumpe za vodu

3

agregati

3

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

4

prikolice za prijevoz strojeva

2

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

2

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

4

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

0

veće od 60 kW

1

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

12

bageri

klasični do 120 kW

5

broj 4

klasični veći od 120 kW

2

koračajući do 100 kW

3

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

1

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

3

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

4

pumpe i agregati

pumpe za vodu

6

agregati

4

kamioni i prikolice

do 100 kW

2

veći od 100 kW

3

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

2

veće od 70 kW

4

kosilice

do 10 kW

5

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

5

veće od 60 kW

2

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

20

bageri

klasični do 120 kW

4

broj 5

klasični veći od 120 kW

0

koračajući do 100 kW

2

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

2

veći od 85 kW

0

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

2

pumpe i agregati

pumpe za vodu

3

agregati

2

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

1

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

1

30 – 70 kW

1

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

5

10 – 30 kW

0

30 – 60 kW

2

veće od 60 kW

1

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10

bageri

klasični do 120 kW

5

broj 6

klasični veći od 120 kW

1

koračajući do 100 kW

0

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

1

kombinirani strojevi

do 50 kW

2

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

1

pumpe i agregati

pumpe za vodu

8

agregati

4

kamioni i prikolice

do 100 kW

2

veći od 100 kW

1

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

1

30 – 70 kW

0

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

3

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

1

veće od 60 kW

0

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

15

bageri

klasični do 120 kW

6

broj 7

klasični veći od 120 kW

2

koračajući do 100 kW

1

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

3

kombinirani strojevi

do 50 kW

2

veći od 50 kW

2

vibronabijači

valjci

2

pločasti vibronabijači

5

pumpe i agregati

pumpe za vodu

6

agregati

5

kamioni i prikolice

do 100 kW

2

veći od 100 kW

6

prikolice za prijevoz strojeva

2

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

1

veće od 70 kW

1

kosilice

do 10 kW

5

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

3

veće od 60 kW

6

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

25

bageri

klasični do 120 kW

6

broj 8

klasični veći od 120 kW

0

koračajući do 100 kW

1

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

2

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

2

pumpe i agregati

pumpe za vodu

3

agregati

3

kamioni i prikolice

do 100 kW

3

veći od 100 kW

2

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

1

30 – 70 kW

1

veće od 70 kW

1

kosilice

do 10 kW

4

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

2

veće od 60 kW

6

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10

bageri

klasični do 120 kW

2

broj 9

klasični veći od 120 kW

3

koračajući do 100 kW

2

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

2

veći od 85 kW

3

kombinirani strojevi

do 50 kW

0

veći od 50 kW

2

vibronabijači

valjci

0

pločasti vibronabijači

3

pumpe i agregati

pumpe za vodu

4

agregati

3

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

3

prikolice za prijevoz strojeva

2

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

2

veće od 70 kW

2

kosilice

do 10 kW

5

10 – 30 kW

3

30 – 60 kW

6

veće od 60 kW

4

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

0

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

29

bageri

klasični do 120 kW

2

broj 10

klasični veći od 120 kW

2

koračajući do 100 kW

1

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

1

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

2

veći od 85 kW

3

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

2

pločasti vibronabijači

2

pumpe i agregati

pumpe za vodu

6

agregati

3

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

2

prikolice za prijevoz strojeva

2

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

1

veće od 70 kW

7

kosilice

do 10 kW

6

10 – 30 kW

2

30 – 60 kW

1

veće od 60 kW

4

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

25

bageri

klasični do 120 kW

5

broj 11

klasični veći od 120 kW

1

koračajući do 100 kW

1

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

1

kombinirani strojevi

do 50 kW

0

veći od 50 kW

0

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

5

pumpe i agregati

pumpe za vodu

6

agregati

5

kamioni i prikolice

do 100 kW

5

veći od 100 kW

1

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

1

veće od 70 kW

1

kosilice

do 10 kW

6

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

3

veće od 60 kW

3

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

38

bageri

klasični do 120 kW

4

broj 12

klasični veći od 120 kW

2

koračajući do 100 kW

2

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

3

veći od 85 kW

1

kombinirani strojevi

do 50 kW

0

veći od 50 kW

2

vibronabijači

valjci

0

pločasti vibronabijači

2

pumpe i agregati

pumpe za vodu

9

agregati

5

kamioni i prikolice

do 100 kW

7

veći od 100 kW

2

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

3

veće od 70 kW

4

kosilice

do 10 kW

18

10 – 30 kW

0

30 – 60 kW

0

veće od 60 kW

9

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

27

bageri

klasični do 120 kW

4

broj 13

klasični veći od 120 kW

4

koračajući do 100 kW

1

long reach veći od 100 kW

2

utovarivači

do 75 kW

1

veći od 75 kW

1

buldozeri

do 85 kW

3

veći od 85 kW

2

kombinirani strojevi

do 50 kW

3

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

4

pločasti vibronabijači

6

pumpe i agregati

pumpe za vodu

7

agregati

6

kamioni i prikolice

do 100 kW

7

veći od 100 kW

8

prikolice za prijevoz strojeva

3

mlatilice

do 30 kW

1

30 – 70 kW

1

veće od 70 kW

3

kosilice

do 10 kW

4

10 – 30 kW

3

30 – 60 kW

5

veće od 60 kW

5

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

20

bageri

klasični do 120 kW

9

broj 14

klasični veći od 120 kW

2

koračajući do 100 kW

3

teleskopski veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

1

veći od 75 kW

2

buldozeri

do 85 kW

4

veći od 85 kW

5

kombinirani strojevi

do 50 kW

3

veći od 50 kW

6

vibronabijači

valjci

2

pločasti vibronabijači

4

pumpe i agregati

pumpe za vodu

15

agregati

12

kamioni i prikolice

do 100 kW

12

veći od 100 kW

12

prikolice za prijevoz strojeva

3

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

10

veće od 70 kW

3

kosilice

do 10 kW

18

10 – 30 kW

6

30 – 60 kW

8

veće od 60 kW

4

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

0

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

60

bageri

klasični do 120 kW

4

broj 15

klasični veći od 120 kW

0

koračajući do 100 kW

0

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

0

kombinirani strojevi

do 50 kW

0

veći od 50 kW

2

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

2

pumpe i agregati

pumpe za vodu

3

agregati

2

kamioni i prikolice

do 100 kW

0

veći od 100 kW

2

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

1

veće od 70 kW

4

kosilice

do 10 kW

10

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

4

veće od 60 kW

2

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

60

bageri

klasični do 120 kW

1

broj 16

klasični veći od 120 kW

0

koračajući do 100 kW

0

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

1

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

0

vibronabijači

valjci

0

pločasti vibronabijači

2

pumpe i agregati

pumpe za vodu

2

agregati

2

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

1

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

1

veće od 70 kW

1

kosilice

do 10 kW

5

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

3

veće od 60 kW

0

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

15

bageri

klasični do 120 kW

0

broj 17

klasični veći od 120 kW

6

koračajući do 100 kW

1

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

1

buldozeri

do 85 kW

0

veći od 85 kW

2

kombinirani strojevi

do 50 kW

0

veći od 50 kW

3

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

3

pumpe i agregati

pumpe za vodu

3

agregati

2

kamioni i prikolice

do 100 kW

2

veći od 100 kW

1

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

4

veće od 70 kW

2

kosilice

do 10 kW

5

10 – 30 kW

0

30 – 60 kW

3

veće od 60 kW

3

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

32

bageri

klasični do 120 kW

4

broj 18

klasični veći od 120 kW

4

koračajući do 100 kW

1

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

1

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

3

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

3

pumpe i agregati

pumpe za vodu

4

agregati

4

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

2

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

4

veće od 70 kW

2

kosilice

do 10 kW

4

10 – 30 kW

2

30 – 60 kW

1

veće od 60 kW

1

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

25

bageri

klasični do 120 kW

2

broj 19

klasični veći od 120 kW

0

koračajući do 100 kW

0

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

0

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

2

pumpe i agregati

pumpe za vodu

3

agregati

2

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

1

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

1

30 – 70 kW

1

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

4

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

2

veće od 60 kW

1

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10

bageri

klasični do 120 kW

3

broj 20

klasični veći od 120 kW

3

koračajući do 100 kW

0

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

1

buldozeri

do 85 kW

2

veći od 85 kW

3

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

2

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

3

pumpe i agregati

pumpe za vodu

4

agregati

3

kamioni i prikolice

do 100 kW

2

veći od 100 kW

3

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

1

30 – 70 kW

1

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

1

10 – 30 kW

0

30 – 60 kW

2

veće od 60 kW

2

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10

bageri

klasični do 120 kW

3

broj 21

klasični veći od 120 kW

0

koračajući do 100 kW

0

long reach veći od 100 kW

0

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

0

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

2

pumpe i agregati

pumpe za vodu

3

agregati

2

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

1

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

1

veće od 70 kW

1

kosilice

do 10 kW

5

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

3

veće od 60 kW

2

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10

bageri

klasični do 120 kW

5

broj 22

klasični veći od 120 kW

1

koračajući do 100 kW

1

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

1

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

2

veći od 85 kW

1

kombinirani strojevi

do 50 kW

3

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

4

pločasti vibronabijači

4

pumpe i agregati

pumpe za vodu

7

agregati

8

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

7

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

0

veće od 70 kW

4

kosilice

do 10 kW

3

10 – 30 kW

4

30 – 60 kW

2

veće od 60 kW

5

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

27

bageri

klasični do 120 kW

3

broj 23

klasični veći od 120 kW

1

koračajući do 100 kW

1

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

1

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

0

kombinirani strojevi

do 50 kW

3

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

2

pločasti vibronabijači

4

pumpe i agregati

pumpe za vodu

3

agregati

6

kamioni i prikolice

do 100 kW

3

veći od 100 kW

2

prikolice za prijevoz strojeva

2

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

0

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

17

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

0

veće od 60 kW

0

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

25

bageri

klasični do 120 kW

3

broj 24

klasični veći od 120 kW

0

koračajući do 100 kW

0

long reach veći od 100 kW

0

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

1

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

1

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

3

pumpe i agregati

pumpe za vodu

2

agregati

3

kamioni i prikolice

do 100 kW

2

veći od 100 kW

1

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

0

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

7

10 – 30 kW

0

30 – 60 kW

0

veće od 60 kW

0

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

0

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10

bageri

klasični do 120 kW

2

broj 25

klasični veći od 120 kW

0

koračajući do 100 kW

0

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

0

veći od 85 kW

1

kombinirani strojevi

do 50 kW

0

veći od 50 kW

2

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

3

pumpe i agregati

pumpe za vodu

2

agregati

3

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

2

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

1

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

12

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

0

veće od 60 kW

0

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10

bageri

klasični do 120 kW

2

broj 26

klasični veći od 120 kW

0

koračajući do 100 kW

0

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

0

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

2

pumpe i agregati

pumpe za vodu

1

agregati

2

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

1

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

1

30 – 70 kW

0

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

7

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

0

veće od 60 kW

0

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

25

bageri

klasični do 120 kW

1

broj 27

klasični veći od 120 kW

0

koračajući do 100 kW

0

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

0

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

2

pumpe i agregati

pumpe za vodu

1

agregati

2

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

1

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

1

30 – 70 kW

1

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

4

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

2

veće od 60 kW

1

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

15

bageri

klasični do 120 kW

2

broj 28

klasični veći od 120 kW

0

koračajući do 100 kW

0

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

0

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

2

pumpe i agregati

pumpe za vodu

1

agregati

2

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

1

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

1

30 – 70 kW

0

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

3

10 – 30 kW

0

30 – 60 kW

1

veće od 60 kW

0

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10

bageri

klasični do 120 kW

3

broj 29

klasični veći od 120 kW

1

koračajući do 100 kW

1

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

1

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

0

kombinirani strojevi

do 50 kW

3

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

2

pločasti vibronabijači

3

pumpe i agregati

pumpe za vodu

3

agregati

2

kamioni i prikolice

do 100 kW

3

veći od 100 kW

2

prikolice za prijevoz strojeva

2

mlatilice

do 30 kW

1

30 – 70 kW

0

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

12

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

0

veće od 60 kW

0

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10

bageri

klasični do 120 kW

2

broj 30

klasični veći od 120 kW

0

koračajući do 100 kW

0

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

0

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

2

pumpe i agregati

pumpe za vodu

1

agregati

2

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

1

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

0

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

12

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

0

veće od 60 kW

0

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

0

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10

bageri

klasični do 120 kW

1

broj 31

klasični veći od 120 kW

0

koračajući do 100 kW

0

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

0

kombinirani strojevi

do 50 kW

1

veći od 50 kW

0

vibronabijači

valjci

0

pločasti vibronabijači

2

pumpe i agregati

pumpe za vodu

1

agregati

2

kamioni i prikolice

do 100 kW

1

veći od 100 kW

1

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

1

30 – 70 kW

0

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

10

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

0

veće od 60 kW

0

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10

bageri

klasični do 120 kW

5

broj 32

klasični veći od 120 kW

2

koračajući do 100 kW

0

long reach veći od 100 kW

2

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

1

kombinirani strojevi

do 50 kW

0

veći od 50 kW

2

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

1

pumpe i agregati

pumpe za vodu

7

agregati

4

kamioni i prikolice

do 100 kW

0

veći od 100 kW

3

prikolice za prijevoz strojeva

1

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

3

veće od 70 kW

2

kosilice

do 10 kW

1

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

0

veće od 60 kW

0

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10

plovna mehanizacija

refuler

bageri

klasični do 120 kW

1

broj 33

klasični veći od 120 kW

2

koračajući do 100 kW

1

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

1

buldozeri

do 85 kW

0

veći od 85 kW

1

kombinirani strojevi

do 50 kW

0

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

5

pumpe i agregati

pumpe za vodu

6

agregati

5

kamioni i prikolice

do 100 kW

2

veći od 100 kW

2

prikolice za prijevoz strojeva

2

mlatilice

do 30 kW

1

30 – 70 kW

0

veće od 70 kW

0

kosilice

do 10 kW

4

10 – 30 kW

1

30 – 60 kW

1

veće od 60 kW

1

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10

bageri

klasični do 120 kW

3

broj 34

klasični veći od 120 kW

1

koračajući do 100 kW

1

long reach veći od 100 kW

1

utovarivači

do 75 kW

0

veći od 75 kW

0

buldozeri

do 85 kW

1

veći od 85 kW

1

kombinirani strojevi

do 50 kW

2

veći od 50 kW

1

vibronabijači

valjci

1

pločasti vibronabijači

5

pumpe i agregati

pumpe za vodu

6

agregati

5

kamioni i prikolice

do 100 kW

2

veći od 100 kW

2

prikolice za prijevoz strojeva

2

mlatilice

do 30 kW

0

30 – 70 kW

1

veće od 70 kW

2

kosilice

do 10 kW

5

10 – 30 kW

2

30 – 60 kW

4

veće od 60 kW

2

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak) priključak)

1

motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10

sjekači

 

plovna mehanizacija

plovni bager

2

plovne dizalice

1

motorni tegljač

5

Tumač:

Broj branjenoga područja iz članka 6. Pravilnika

PRILOG 3a

POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA, TE TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UPRAVLJANJA DETALJNIM GRAĐEVINAMA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU

A. BROJNOST I STRUČNOST ZAPOSLENIKA

BROJNOST I STRUČNOST ZAPOSLENIKA

NAJMANJI

BROJ

1.

ZAPOSLENICI UKUPNO

15

1.1.

ZAPOSLENICI TEHNIČKIH STRUKA

13

1.1.1.

DSS ILI VSS/PSS ILI VŠS

1

1.1.2.

VKV I KV

5

1.1.3.

PKV I NKV

7

1.2.

ZAPOSLENICI OSTALIH STRUKA

2

1.2.1.

DSS ILI PSS

1

1.2.2.

SSS

1

B. TEHNIČKA OPREMLJENOST

TEHNIČKA OPREMLJENOST

NAJMANJI BROJ

2.

STROJEVI I ALATI UKUPNO

16

2.1.

KORAČAJUĆI BAGERI SNAGE DO 100 kW (za rad u težim uvjetima i na nepristupačnim terenima)

1

2.2.

BAGERI VELIKOG DOHVATA SNAGE VEĆE OD 100 kW

1

2.3.

KOMBINIRANI STROJEVI SNAGE VEĆE OD 50 kW (prikladni kao zamjena za klasične bagere i buldozere)

1

2.4.

KOSILICA SNAGE VEĆE OD 60 kW (motorna kosilica za travu, korov i šiblje do 3 cm, te za rad na većim pokosima; sposobna za rad s većim kranovima za priključak reznog alata za košnju trave, te rad s reznim alatom za drvenasto raslinje – rotacijskim i strižnim)

1

2.5.

MLATILICA SNAGE VEĆE OD 70 kW (stroj za uklanjanje i usitnjavanje trave s većim radnim alatom, te za uklanjanje korova i šiblja do 10 cm sa sposobnošću rada s većim kranom; što može biti i mlatilica priključena na bager ili traktor snage cca 100 kW ili veći.)

1

2.6.

MOTORNE PILE I RUČNI ROTACIJSKI SJEKAČI SJEKAČI

10

2.7.

PRIKOLICE ZA PRIJEVOZ STROJEVA

1

Tumač:

1. DSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

2. VSS – visoka stručna sprema

3. PSS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

4. VŠS – viša stručna sprema

5. SSS – srednja stručna sprema uključujući gimnaziju

6. VKV – visokokvalificirani

7. KV – kvalificirani

8. PKV – polukvalificirani

9. NKV – nekvalificirani

10. Kratice VSS, VŠS, SSS, VKV, PKV, KV i NKV preuzete su iz Nacionalne klasifikacije zanimanja (»Narodne novine« broj 111/98 i 124/08).

PRILOG 3b

POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA, TE TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UPRAVLJANJA VODNIM GRAĐEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE

A. BROJNOST I STRUČNOST ZAPOSLENIKA

BROJNOST I STRUČNOST ZAPOSLENIKA

NAJMANJI BROJ

1.

ZAPOSLENICI UKUPNO

8

1.1.

ZAPOSLENICI TEHNIČKE STRUKE

8

1.1.1.

DSS ILI VSS/ PSS ILI VŠS

– strojarskog smjera 1

– elektro smjera 1

2

1.1.2.

VKV i KV

4

1.1.3.

PKV I NKV

2

B. TEHNIČKA OPREMLJENOST

TEHNIČKA OPREMLJENOST

NAJMANJI BROJ

2.

STROJEVI I ALATI UKUPNO

3

2.1.

Kamion 15 tona

1

2.2.

BAGERI VELIKOG DOHVATA SNAGE VEĆE OD 100 kW

1

2.3.

KOMBINIRANI STROJEVI SNAGE VEĆE OD 50 kW (prikladni kao alternativa za klasične bagere i buldožere)

1

Tumač:

1. DSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

2. VSS – visoka stručna sprema

3. PSS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

4. VŠS – viša stručna sprema

5. SSS – srednja stručna sprema uključujući gimnaziju

6. VKV – visokokvalificirani

7. KV – kvalificirani

8. PKV – polukvalificirani

9. NKV – nekvalificirani

10. Kratice VSS, VŠS, SSS, VKV, PKV, KV i NKV preuzete su iz Nacionalne klasifikacije zanimanja (»Narodne novine« broj 111/98 i 124/08).