Odluka o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja

NN 84/2010 (7.7.2010.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2388

Na temelju članka 23. stavaka 1. i 3. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2010. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA OBILJEŽAVANJE EUROPSKE GODINE VOLONTIRANJA

I.

Osniva se Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo je međuresorno, stručno i koordinativno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom pripreme obilježavanja Europske godine volontiranja, te s ciljem senzibiliziranja i osvješćivanja hrvatskih građana o vrijednostima volonterskog rada i aktivnog, demokratskog građanstva.

III.

Povjerenstvo čine:

– predstavnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, predsjednik Povjerenstva

– predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

– predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

– predstavnik Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

– predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– predstavnik Ureda za udruge

– predstavnik Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

– predstavnik jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– predstavnik Sveučilišta u Zagrebu

– tri predstavnika organizacija civilnoga društva

– predstavnik poslovnog sektora

– predstavnik medija.

Predstavnike ministarstava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za udruge i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva imenovat će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog čelnika navedenih tijela, dok će predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imenovati Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Saveza Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske, predstavnika Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, predstavnika organizacija civilnoga društva na prijedlog Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika poslovnog sektora na prijedlog Hrvatske gospodarske komore i predstavnika medija na prijedlog Hrvatskog novinarskog društva.

U rad Povjerenstva mogu se, prema potrebi, uključiti i druge osobe, o čemu odlučuje Povjerenstvo.

IV.

Povjerenstvo ima Tajništvo koje vodi stručne i administrativno-tehničke poslove.

Tajništvo Povjerenstva ustrojava se u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Tajništvo čine tajnik i zamjenik tajnika, koje imenuje ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

V.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, na poziciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 112-07/10-02/02

Urbroj: 5030104-10-1

Zagreb, 24. lipnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.