Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora

NN 84/2010 (7.7.2010.), Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2395

Na temelju članka 142. točka 9. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I IZGLEDU ISKAZNICE ZRAKOPLOVNOG INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac iskaznice zrakoplovnog inspektora (dalje u tekstu: iskaznica) za obavljanje inspekcijskih poslova, način izdavanja, uporabe, zamjene i vraćanja iskaznice, način vođenja očevidnika obavljenih inspekcijskih nadzora, te način vođenja evidencije o izdanim, izgubljenim, vraćenim, oduzetim i zamijenjenim iskaznicama.

Članak 2.

(1) Zrakoplovni inspektor ima identifikacijsku iskaznicu kojom se dokazuje njegovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Osoba koja posjeduje iskaznicu ovlaštena je u okviru svojih ovlaštenja obavljati zadaće zrakoplovnog inspektora Agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Iskaznicu izdaje Agencija, a potpisuje direktor Agencije.

(4) Zrakoplovni inspektor koji posjeduje iskaznicu ovlašten je:

a) za neometan i neograničen pristup zrakoplovima, zrakoplovnim objektima, sredstvima i opremi, dokumentima i drugim stvarima kod nadziranih osoba,

b) saslušati pojedine osobe u upravnom postupku, pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba, kao i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora,

c) zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave, ako mu se prilikom provođenja inspekcijskog nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje.

(5) Opseg ovlaštenja zrakoplovnog inspektora utvrđuje se na temelju kriterija i postupka kojeg propisuje Agencija u svojim internim propisima u skladu sa Zakonom.

Članak 3.

(1) Iskaznica je izrađena tehnikom zaštitnog tiska na papiru svijetlo plave boje, pravokutnog oblika, dimenzija 85x54 mm.

(2) Obrazac iskaznice sadrži tekst na hrvatskom i engleskom jeziku.

(3) Obrazac iskaznice tiskan je u Dodatku I ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

(1) Iskaznica se smije koristiti samo u okviru nadležnosti propisanih Zakonom o zračnom prometu radi obavljanja poslova inspekcije zračnog prometa.

(2) Svaka zloupotreba iskaznice povlači odgovornost za povredu radne obveze i kaznenu odgovornost.

(3) Iskaznicu je zabranjeno davati drugim osobama na korištenje.

Članak 5.

(1) Zrakoplovni inspektor koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice osim u slučajevima iz članka 6. ovoga Pravilnika, dužan je o tome odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana saznanja za nestanak iskaznice pisano obavijestiti direktora Agencije.

(2) Nova iskaznica izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice snosi zrakoplovni inspektor koji je iskaznicu izgubio ili na drugi način ostao bez iskaznice.

Članak 6.

(1) Zrakoplovni inspektor mora vratiti iskaznicu u sljedećim slučajevima:

1. ako je razriješen dužnosti zrakoplovnog inspektora;

2. ako mu je prestao radni odnos;

3. ako je u postupku zbog povrede radne obveze utvrđeno da je grubo prekršio svoja ovlaštenja.

(2) Iskaznica se vraća osobi koju je na to ovlastio direktor Agencije. Ta osoba je dužna uništiti vraćenu iskaznicu.

(3) Zrakoplovnom inspektoru može se privremeno oduzeti iskaznica ako je protiv njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti o čemu odluku donosi direktor Agencije.

Članak 7.

(1) Radi osiguranja uvida u provođenje inspekcijskog nadzora, u Agenciji se vodi očevidnik obavljenih inspekcijskih nadzora, u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-očevidnik).

(2) Podaci o obavljenom inspekcijskom nadzoru i poduzetim mjerama vode se u aplikaciji koja sadrži podatke o:

– rednom broju obavljenog inspekcijskog nadzora (redni broj u aplikaciji),

– kodu odjela koji je obavio nadzor,

– nazivu organizacije nad kojom je obavljen nadzor,

– nadležnom inspektoru (team leader),

– ostalim inspektorima koji su sudjelovali u nadzoru (team members),

– datumu obavljenog nadzora,

– opisu nesukladnosti (finding description),

– podatke o propisu u vezi kojeg je utvrđena nesukladnost,

– razini težine nesukladnosti (level),

– opisu odobrene korektivne mjere organizacije (corrective action taken),

– datum otklanjanja utvrđenih nesukladnosti (date closed),

– poduzetim mjerama,

– izvršenju mjera,

– datumu izjavljivanja žalbe i ishodu postupka po žalbi,

– datumu pokretanja upravnog spora i ishodu upravnog spora,

– pokrenutom kaznenom ili prekršajnom postupku,

– prekršajnopravnim i kaznenopravnim sankcijama.

Članak 8.

(1) Evidenciju o izdanim, izgubljenim, vraćenim, oduzetim i zamijenjenim iskaznicama vodi osoba koju je na to ovlastio direktor Agencije.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće rubrike: ime i prezime zrakoplovnog inspektora kojem je izdana iskaznica, broj iskaznice, evidencijski broj iskaznice, datum izdavanja, datum gubitka, datum vraćanja, datum oduzimanja, datum zamjene, potpis zrakoplovnog inspektora te odjeljak za napomene.

Članak 9.

(1) Direktor Agencije će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, zrakoplovnim inspektorima izdati nove iskaznice u skladu s ovim Pravilnikom. Do izdavanja novih iskaznica zrakoplovni inspektori služit će se iskaznicama koje je izdala Agencija prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Danom izdavanja nove iskaznice prestaje važiti ranije izdana iskaznica.

(3) Prilikom zamjene iskaznice zrakoplovni inspektor je dužan vratiti ranije izdanu iskaznicu osobi iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iskaznici zrakoplovnog inspektora i o načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj 122/99).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/48

Urbroj: 530-09-10-2

Zagreb, 28. lipnja 2010.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK I.