Pravilnik o stručnoj izobrazbi, stručnoj osposobljenosti i drugim uvjetima koje mora ispunjavati zrakoplovno tehničko osoblje ovlašteno za održavanje komponenti zrakoplova

NN 84/2010 (7.7.2010.), Pravilnik o stručnoj izobrazbi, stručnoj osposobljenosti i drugim uvjetima koje mora ispunjavati zrakoplovno tehničko osoblje ovlašteno za održavanje komponenti zrakoplova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

2396

Na temelju članka 142. točka 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09) ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOJ IZOBRAZBI, STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I DRUGIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI ZRAKOPLOVNO TEHNIČKO OSOBLJE OVLAŠTENO ZA ODRŽAVANJE KOMPONENTI ZRAKOPLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti u pogledu stručne izobrazbe, stručne osposobljenosti i drugi uvjeti koje mora ispunjavati zrakoplovno tehničko osoblje ovlašteno za održavanje komponenti zrakoplova, a u skladu s Aneksom III, Pododjeljkom C, odredbom 66.A.200 Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

Pojmovi i kratice korišteni u ovom Pravilniku definirani su u Zakonu o zračnom prometu i Pravilniku o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove.

II. POTREBNA STRUČNA IZOBRAZBA, STRUČNA OSPOSOBLJENOST I DRUGI UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI ZRAKOPLOVNO TEHNIČKO OSOBLJE OVLAŠTENO ZA ODRŽAVANJE KOMPONENTI ZRAKOPLOVA

Opći uvjet

Članak 3.

Zrakoplovno tehničko osoblje ovlašteno za održavanje komponenti zrakoplova mora imati završen četvrti stupanj stručne spreme strojarske, elektrotehničke ili škole zrakoplovno tehničkog smjera ili odgovarajuću strukovnu školu, mora biti stručno osposobljeno te imati najmanje 21 godinu starosti.

Stručno osposobljavanje

Članak 4.

Stručno osposobljavanje za vrstu komponente može se obaviti kod proizvođača komponente, kod organizacije za održavanje koja je ovlaštena od strane proizvođača odnosne komponente po programu kojeg je odobrila nadležna civilna zrakoplovna vlast države proizvođača komponente ili nadležna civilna zrakoplovna vlast države u kojoj se nalazi ovlaštena organizacija, ili u organizaciji koja je po svojoj djelatnosti prihvatljiva Agenciji za civilno zrakoplovstvo.

Kvalifikacije od značaja za ovlaštenje

Članak 5.

Zrakoplovno tehničko osoblje ovlašteno za održavanje komponenti zrakoplova mora imati, ovisno o vrsti komponente za koju je ovlašteno, od jedne do tri godine radnog iskustva u održavanju zrakoplova ili komponenti zrakoplova, stečenog u ovlaštenoj organizaciji za obavljanje navedenih poslova ili u organizaciji koja je po svojoj djelatnosti prihvatljiva Agenciji za civilno zrakoplovstvo i pod nadzorom ovlaštenog osoblja za obavljanje navedenih poslova, a prije stjecanja vlastitog ovlaštenja za samostalan rad.

Priznavanje Dozvole zrakoplovnog mehaničara ICAO Tip I

Članak 6.

Zrakoplovno tehničko osoblje koje posjeduje važeću Dozvolu zrakoplovnog mehaničara ICAO Tip I za održavanje komponenti zrakoplova, izdanu prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, te koje može dokazati da kontinuirano obavlja poslove navedene u dozvoli, moći će i nadalje obavljati navedene poslove bez obaveze udovoljavanja općim i posebnim uvjetima propisanima ovim Pravilnikom.

Odobravanje rada osoblja

Članak 7.

(1) Agencija za civilno zrakoplovstvo će odobravati rad zrakoplovno tehničkog osoblja ovlaštenog za održavanje komponenti zrakoplova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, putem odobrenja organizacijskog priručnika ovlaštene organizacije za održavanje komponenti (MOE/MOM) izrađenoga u skladu s Pravilnikom o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove.

(2) Osoblje koje udovoljava uvjetima propisanima ovim Pravilnikom ovlašteno je potpisati Obrazac EASA 1 propisan Pravilnikom o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove.

Interna ovlaštenja i dosjei osoblja

Članak 8.

Ovlaštena organizacija za održavanje komponenti zrakoplova dužna je svojem zrakoplovno tehničkom osoblju ovlaštenom za održavanje komponenti zrakoplova koje udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom izdati interno ovlaštenje za obavljanje radova održavanja komponenti za koje je osoba osposobljena, te za svakog od njih voditi osobni dosje koji mora sadržavati sljedeće podatke:

1. Ime i prezime

2. Datum rođenja

3. Stručna sprema

4. Stručna osposobljenost za vrstu komponente

5. Kvalifikacije od značaja za ovlaštenje

6. Datum prvog izdavanja ovlaštenja

7. Broj ovlaštenja

8. Datum isteka ovlaštenja.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovlaštene organizacije za održavanje komponenti zrakoplova koje su svoje ovlaštenje stekle prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dužne su svoj organizacijski priručnik (MOE/MOM) uskladiti s njegovim odredbama u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-05/27
Urbroj: 530-09-10-2
Zagreb, 28. lipnja 2010.

Ministar mora, prometa
i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.