Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN 84/2010 (7.7.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2400

Na temelju članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2., članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 5., članka 34. stavka 9. i 10., članka 38. stavka 3., članka 39. stavka 3., 7. i 8., članka 41. stavka 3., članka 45. stavka 2., članka 46. stavka 4. i članka 47. stavka 5. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA ORGANIZAMA ŠTETNIH ZA BILJE, BILJNE PROIZVODE I DRUGE NADZIRANE PREDMETE I MJERAMA SUZBIJANJA TIH ORGANIZAMA[1]

Članak 1.

U Pravilniku o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine«, br. 74/06), u članku 6. stavku 1. podstavak prvi i drugi zamjenjuju se točkama 1. i 2., koje glase:

»1. moraju biti popunjeni velikim (ako se popunjavaju ručno) ili tiskanim slovima, na hrvatskom, engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku;

2. moraju sadržavati dopunsku izjavu, ako je tako propisano u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I. ili Popisu IV., dijelu B, koja se upisuje:

a) u rubriku »Dopunska izjava«, u vidu poziva na jedan ili više posebnih fitosanitarnih zahtjeva navedenih u Popisu IV., za koji(-e) se fitosanitarnim certifikatom potvrđuje da je (su) ispunjen(-i) ili, u slučajevima kad je to izričito propisano, navođenjem određenog podatka ili teksta; poziv na odgovarajući posebni fitosanitarni zahtjev mora se navesti u fitosanitarnom certifikatu samo ako unutar određenoga posebnog zahtjeva postoji mogućnost odabira između dviju ili više alternativa, a navodi se kao oznaka odgovarajućeg popisa, dijela, odjeljka, pododjeljka, točke, podtočke i podstavka;

b) u neku drugu rubriku, ako je tako propisano, navođenjem određenog podatka ili teksta.«

Članak 2.

U članku 20. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, fitosanitarni inspektor može izdati fitosanitarni certifikat za reeksport i bez provjere zdravstvenoga stanja ako su ispunjeni ovi uvjeti:

– da je fitosanitarnim certifikatom zemlje izvoznice zajamčeno da su ispunjeni fitosanitarni zahtjevi zemlje uvoznice,

– da pošiljka nije prepakirana na teritoriju Republike Hrvatske i

– da tijekom skladištenja u Republici Hrvatskoj pošiljka nije bila izložena zarazi štetnim organizmima.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavcima 3., 4. i 5.

Članak 3.

Iza članka 20. dodaje se članak 20.a koji glasi:

»Članak 20.a

Izvoznik mora jamčiti fitosanitarnu ispravnost pošiljke nakon izdavanja fitosanitarnog certifikata, a do izlaska iz carinskoga područja Republike Hrvatske, što znači da pošiljku do toga trenutka moraju pratiti isti dokumenti kao u trenutku izdavanja fitosanitarnog certifikata i da je očuvan identitet i zdravstveno stanje pošiljke.«

Članak 4.

U članku 21. dosadašnji stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Radi zaštite od krivotvorenja i zloporabe, obrasci iz stavka 1. i 2. ovoga članka tiskaju se na bijelom zaštićenom papiru s ugrađenim vodenim znakom u vidu grba Republike Hrvatske. U podlozi obrazaca otisnute su giljoširane linije u tonovima zelene ili smeđe boje, ovisno o tipu fitosanitarnog certifikata. Mogu se primijeniti i drugi vidovi zaštite.«

U istom članku dodaju se stavci 4. i 5., koji glase:

»(4) Obrasci iz stavka 1. i 2. ovoga članka tiskaju se kao izvornici i kao kopije, u različitom broju primjeraka, a označeni su zasebnim neponovljivim serijskim brojevima.

(5) Fitosanitarni certifikati iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdaju se u pravilu u jednom primjerku (izvornik). Jedna ili više kopija fitosanitarnih certifikata izdaju se na izričit zahtjev izvoznika, pri čemu se na predviđeno mjesto u rubriku broj 2. obrasca kopije upisuje serijski broj izvornika.«

Članak 5.

U članku 22. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5., koji glase:

»(3) Ako postoji opasnost od širenja štetnih organizama, pošiljke iz članka 36. Zakona smatraju se pošiljkama koje se unose iz trećih zemlja i podliježu fitosanitarnom pregledu u skladu sa člankom 34. Zakona.

(4) Provjera zdravstvenoga stanja pošiljke iz stavka 3. ovoga članka nije obvezna ako se na temelju procjene rizika utvrdi da nema opasnosti od širenja štetnih organizama.

(5) Ako fitosanitarnim pregledom utvrdi da pošiljka ne ispunjava propisane fitosanitarne zahtjeve, fitosanitarni će inspektor zadržati pošiljku i odrediti mjere u skladu sa člankom 46. stavkom 1. Zakona.«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavcima 6., 7. i 8.

Članak 6.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Članak 23.

Fitosanitarna inspekcija vodi evidenciju o prijavljenim, pregledanim i zadržanim pošiljkama bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koje se unose iz trećih zemalja, izvoze ili provoze, te uzorcima bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta uzetima radi laboratorijske analize. Evidencija se vodi u pisanom ili elektroničkom obliku.«

Članak 7.

U članku 30. stavak 1. briše se.

U stavku 3. istoga članka podstavak drugi briše se.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

Članak 8.

U Prilogu 1. Pravilnika, Popisu I., dijelu A, odjeljku I., pododjeljku (a), iza točke 10. dodaje se točka 10.0. koja glasi:

»10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov«.

U istom pododjeljku točka 10.4. mijenja se i glasi:

»10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith«.

U istom pododjeljku iza točke 19. dodaje se točka 19.1. koja glasi:

»19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)«.

Članak 9.

U Prilogu 1., Popisu I., dijelu A, odjeljku II., pododjeljku (a), ispred točke 1. dodaje se točka 0.1. koja glasi:

»0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte«.

U istom pododjeljku točka 3. briše se.

Članak 10.

U Prilogu 1., Popisu I., dijelu B, pododjeljku (a), točki 1., u desnom stupcu, riječi unutar zagrada iza slova »P« mijenjaju se i glase:

»Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (općine Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche i Torres Vedras) i Trás-os-Montes«.

U istom dijelu, pododjeljku (b), točki 1., u desnom stupcu slova: »LT« brišu se.

Članak 11.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu A, odjeljku I., pododjeljku (a), iza točke 1. dodaje se točka 1.1. koja glasi:

»1.1. Agrilus planipennis Fairmaire

Bilje Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. namijenjeno sadnji, osim kulture tkiva, te drvo i kora, podrijetlom iz Kanade, Kine, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a.«

U istom pododjeljku točka 24. briše se.

U istom pododjeljku, točki 28., u desnom stupcu iza riječi: »više od 3 m,« dodaju se riječi: »isključujući plodove i sjeme,«.

U istom pododjeljku iza točke 28. dodaje se točka 28.1. koja glasi:

»28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Gomolji Solanum tuberosum L.«

Članak 12.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu A, odjeljku I., pododjeljku (c), iza točke 14. dodaje se točka 14.1. koja glasi:

»14.1. Stegophora ulmea
(Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

Bilje Ulmus L. i Zelkova L., namijenjeno sadnji«.

Članak 13.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu A, odjeljku I., pododjeljku (d), iza točke 5. dodaje se točka 5.1. koja glasi:

»5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus

Bilje Dendranthema (DC.) Des Moul. i Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., namijenjeno sadnji«.

Članak 14.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu A, odjeljku II., pododjeljku (a), iza točke 6.1. dodaje se točka 6.2. koja glasi:

»6.2. Helicoverpa armigera (Hübner)

Bilje Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait. i bilje iz porodice Solanaceae namijenjeno sadnji«.

U istom pododjeljku iza točke 6.2. dodaje se točka 6.3. koja glasi:

»6.3. Parasaissetia nigra (Nietner)

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i njihovi hibridi, isključujući plodove i sjeme«.

U istom pododjeljku iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. Paysandisia archon (Burmeister)

Bilje Arecaceae (Palmae) namijenjeno sadnji, koje ima promjer stabljike pri osnovi veći od 5 cm i pripada jednom od sljedećih rodova: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.«

U istom odjeljku, pododjeljku (c), točka 2. briše se.

U istom odjeljku, pododjeljku (d), točki 6., iza riječi: »MLO« brišu se tri zvjezdice (***).

Članak 15.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu B, pododjeljku (a), točkama 6.(a), 6.(b), 6.(c), 6.(d) i 6.(e), u srednjem stupcu iza riječi: »više od 3 m,« dodaju se riječi: »isključujući sjeme i plodove,«.

U istom pododjeljku točka 10. briše se.

Članak 16.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu B, pododjeljku (b), točki 2., desni stupac mijenja se i glasi:

»E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalabrija, Campania, Emilia-Romagna (pokrajine Parma i Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (osim pokrajine Mantova), Marche, Molise, Piedmont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajine Rovigo i Venice, općine Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana u pokrajini Padova i područje smješteno južno od autoceste A4 u pokrajini Verona)), LV, LT, P, SI (osim regija Gorenjska, Koruška, Maribor i Notranjska), SK (osim općina Blahová, Horné Mýto i Okoč (okrug Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov), FI, UK (Sjeverna Irska, Otok Man i Kanalski otoci)«.

Članak 17.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu B, pododjeljku (c), točki 01., u desnom stupcu riječi: »DK, EL (Kreta, Lezbos)« brišu se.

Članak 18.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu B, pododjeljku (d), u dosadašnjoj jedinoj točki, u lijevom stupcu ispred riječi »Citrus« dodaje se redni broj: »1.«, a u desnom stupcu iza slova: »P« dodaju se riječi: »(osim Madeire)«.

U istom pododjeljku, iza točke 1. dodaje se točka 2. koja glasi:

»2. Grapevine flavescence dorée MLO

Bilje Vitis L., isključujući plodove i sjeme

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine i Alsace), IT (Basilicata)«.

Članak 19.

U Prilogu 3., Popisu III., dijelu B, točki 1. i točki 2., desni stupac mijenja se i glasi:

»E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalabrija, Campania, Emilia-Romagna (pokrajine Parma i Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy (osim pokrajine Mantova), Marche, Molise, Piedmont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajine Rovigo i Venice, općine Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana u pokrajini Padova i područje smješteno južno od autoceste A4 u pokrajini Verona)), LV, LT, P, SI (osim regija Gorenjska, Koruška, Maribor i Notranjska), SK (osim općina Blahová, Horné Mýto i Okoč (okrug Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Sjeverna Irska, Otok Man i Kanalski otoci)«.

U istom dijelu, u točki 2., u lijevom stupcu riječ: »Cardit« zamjenjuje se riječju: »Cardot«.

Članak 20.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Drveni materijal za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, koji se rabe pri prijevozu svih vrsta predmeta; isključujući neobrađeno drvo debljine do 6 mm, te prerađeno drvo proizvedeno lijepljenjem, zagrijavanjem, primjenom tlaka ili njihovom kombinacijom, podrijetlom iz trećih zemalja, osim Švicarske

Drveni materijal za pakiranje mora:

– biti bez kore, s izuzetkom pojedinačnih komada užih od 3 cm (bez obzira na dužinu), ili širih od 3 cm ukupne površine do 50 cm2,

– biti podvrgnut jednom od odobrenih postupaka tretiranja koji su određeni Prilogom I. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere br. 15. (FAO) – »Smjernice za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu« i

– biti označen oznakom koja je određena Prilogom II. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere br. 15. (FAO) – »Smjernice za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu« i koja upućuje da je drveni materijal za pakiranje bio podvrgnut odobrenom fitosanitarnom postupku tretiranja.

Prvi podstavak primjenjuje se od 1. siječnja 2009.«

U istom odjeljku, točki 2.2., u lijevom stupcu riječ: »listova« zamjenjuje se riječju: »ploča«.

U istom odjeljku, iza točke 2.2. dodaju se točke 2.3., 2.4. i 2.5., koje glase:

»2.3. Drvo Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V, dijela B ili nije, isključujući:

— drvo u obliku iverja, u cijelosti ili dijelom dobivenog od drva navedenih rodova,

— drveni materijal za pakiranje u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete koji se rabe pri prijevozu svih vrsta predmeta,

— drvo koje se rabi za učvršćivanje i podupiranje tereta u kojem nema drva,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz Kanade, Kine, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a

Službena izjava:

(a) da drvo potječe iz područja za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice utvrdila da nije zaraženo štetnim organizmom Agrilus planipennis Fairmaire, u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere; ili

(b) da je drvo učetvoreno (grubo obrađeno) do te mjere da je u potpunosti uklonjena njegova obla površina.

2.4. Drvo Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V, dijela B ili nije, koje je u obliku iverja, u cijelosti ili dijelom dobivenog od drva navedenih rodova, podrijetlom iz Kanade, Kine, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a

Službena izjava:

(a) da drvo potječe iz područja za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice utvrdila da nije zaraženo štetnim organizmom Agrilus planipennis Fairmaire, u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere; ili

(b) da je drvo prerađeno u komade koji ne prelaze 2,5 cm u debljinu i širinu.

2.5. Izolirana kora drva Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. podrijetlom iz Kanade, Kine, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a

Službena izjava:

(a) da izolirana kora potječe iz područja za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice utvrdila da nije zaraženo štetnim organizmom Agrilus planipennis Fairmaire, u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere; ili

(b) da je izolirana kora prerađena u komade koji ne prelaze 2,5 cm u debljinu i širinu.«

U istom odjeljku, točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Drvo koje se rabi za učvršćivanje i podupiranje tereta u kojem nema drva, uključujući i ono koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, isključujući neobrađeno drvo debljine do 6 mm, te prerađeno drvo proizvedeno lijepljenjem, zagrijavanjem, primjenom tlaka ili njihovom kombinacijom, podrijetlom iz trećih zemalja

Drvo mora:

– biti bez kore, s izuzetkom pojedinačnih komada užih od 3 cm (bez obzira na dužinu), ili širih od 3 cm ukupne površine do 50 cm2,

– biti podvrgnuto jednom od odobrenih postupaka tretiranja koji su određeni Prilogom I. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere br. 15. (FAO) – »Smjernice za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu« i

– biti označeno oznakom koja je određena Prilogom II. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere br. 15. (FAO) – »Smjernice za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu« i koja upućuje da je drvo bilo podvrgnuto odobrenom fitosanitarnom postupku tretiranja.

Prvi podstavak primjenjuje se od 1. siječnja 2009.«

U istom odjeljku, točki 11.3., u desnom stupcu:

1. u podtočki (a) zarez iza riječi: »mjere« zamjenjuje se točkom-zarezom, a riječi: »a koja se navodi« zamjenjuju se riječima: »naziv toga područja mora se navesti«,

2. tekst podtočke (b) zamjenjuje se sljedećim tekstom:

»(b) da potječe s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice na temelju službenog inspekcijskog pregleda obavljenog na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini u razdoblju od početka posljednja tri cjelokupna vegetacijska ciklusa, u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, utvrdila da nije zaraženo štetnim organizmom Anisogramma anomala (Peck) E. Müller i da nije zaraženo tim štetnim organizmom; naziv toga mjesta proizvodnje mora se navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«.«

U istom odjeljku iza točke 11.3. dodaje se točka 11.4. koja glasi:

»11.4. Bilje Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc namijenjeno sadnji, osim kulture tkiva podrijetlom iz Kanade, Kine, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a

Službena izjava:

(a) da je bilje kroz cijeli životni ciklus raslo u području za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja utvrdila da nije zaraženo štetnim organizmom Agrilus planipennis Fairmaire, u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere; ili

(b) da je bilje, u periodu od najmanje dvije godine prije izvoza, raslo na mjestu proizvodnje na kojem tijekom dva službena pregleda koji su obavljeni u prikladno vrijeme, uključujući i pregled neposredno prije izvoza, nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmom Agrilus planipennis Fairmaire.«

U istom odjeljku, točki 14. tekst u desnom stupcu mijenja se i glasi:

»Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 11.4., službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmom Elm phlöem necrosis mycoplasm nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.«

U istom odjeljku, točki 16.2., u desnom stupcu:

1. u podtočki (b) zarez iza zagrade zamjenjuje se točkom-zarezom, a riječi: »što se mora« zamjenjuju se riječima: »naziv toga područja mora se« i

2. u podtočki (c), u posljednjoj alineji riječi: »priznat kao« brišu se.

U istom odjeljku, točki 16.3., u desnom stupcu, podtočki (b) zarez iza riječi: »Mendes« zamjenjuje se točkom-zarezom, a riječi: »što se mora« zamjenjuju se riječima: »naziv toga područja mora se«.

U istom odjeljku, točki 16.4., u desnom stupcu, podtočki (b) zarez iza zagrade zamjenjuje se točkom-zarezom, a riječi: »što se mora« zamjenjuju se riječima: »naziv toga područja mora se«.

U istom odjeljku, točki 16.5., u desnom stupcu, u prvoj rečenici riječi: »Popisu III., dijelu B, točkama 2. i 3. i« brišu se.

U istom odjeljku, točki 23.2., u lijevom stupcu:

1. iza riječi: »namijenjeno« dodaje se dvotočka i briše se riječ: »sadnji:«,

2. u podtočki (a) na početku rečenice dodaju se riječi: »sjetvi ili sadnji,« i

3. u podtočki (b) i (c) na početku rečenice dodaje se riječ: »sadnji«.

U istom odjeljku, točki 24., u lijevom stupcu:

1. iza riječi: »namijenjeno« dodaje se dvotočka i briše se riječ: »sadnji:«,

2. u podtočki (a) na početku rečenice dodaju se riječi: »sjetvi ili sadnji« i

3. u podtočki (b) na početku rečenice dodaje se riječ: »sadnji«.

U istom odjeljku, točki 25.1. i točki 25.2., u desnom stupcu, podtočki (b), riječi: »priznate kao« brišu se.

U istom odjeljku iza točke 25.4. dodaju se točke 25.4.1. i 25.4.2. koje glase:

»25.4.1. Gomolji Solanum tuberosum L., isključujući one namijenjene sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na gomolje navedene u Popisu III., dijelu A, točki 12. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 25.1., 25.2. i 25.3., službena izjava da gomolji potječu iz područja za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

25.4.2. Gomolji Solanum tuberosum L.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na gomolje navedene u Popisu III., dijelu A, točki 10., 11. i 12. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 25.1., 25.2., 25.3., 25.4. i 25.4.1., službena izjava da:

(a) gomolji potječu iz zemlje za koju je poznato da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Scrobipalpopsis solanivora Povolny, ili

(b) gomolji potječu iz područja za koje je nacionalna služba za zaštitu utvrdila da nije zaraženo štetnim organizmom Scrobipalpopsis solanivora Povolny, u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere.«

U istom odjeljku, točki 25.7., ispred riječi: »Nicotiana L.« dodaju se riječi: »Musa L.«

U istom odjeljku točka 25.8. briše se.

U istom odjeljku, točki 27.1., u desnom stupcu, riječi: »Heliothis armigera Hübner« zamjenjuju se riječima: »Helicoverpa armigera Hübner«.

U istom odjeljku, točki 27.2., u lijevom stupcu, na kraju rečenice dodaju se riječi: », isključujući sjeme«.

U istom odjeljku nakon točke 28. dodaje se točka 28.1. koja glasi:

»28.1. Bilje Dendranthema (DC.) Des Moul. i Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw, namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 13. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 25.5., 25.6., 25.7., 27.1., 27.2. i 28., službena izjava:

(a) da je bilje kroz cijeli životni ciklus raslo u zemlji koja nije zaražena štetnim organizmom Chrysanthemum stem necrosis virus; ili

(b) da je bilje kroz cijeli životni ciklus raslo u području za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice utvrdila da nije zaraženo štetnim organizmom Chrysanthemum stem necrosis virus, u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere; ili

(c) da je bilje kroz cijeli životni ciklus raslo na mjestu proizvodnje za koje je ustanovljeno da nije zaraženo štetnim organizmom Chrysanthemum stem necrosis virus, što je potvrđeno službenim pregledima i ako je moguće testiranjima.«

U istom odjeljku, točki 31., u lijevom stupcu na početku rečenice dodaje se riječ: »Bilje«.

U istom odjeljku, točki 32.1., u desnom stupcu:

1. u podtočki (a) zarez iza riječi: »mjere« zamjenjuje se točkom-zarezom, a riječi: »a što se mora« zamjenjuju se riječima: »naziv toga područja mora se«,

2. u podtočki (b) zarez iza riječi: »mjere« zamjenjuje se točkom-zarezom, a riječi: »a što se mora« zamjenjuju se riječima: »naziv toga mjesta proizvodnje mora se«.

U istom odjeljku, točki 32.3., u desnom stupcu, podtočka (c) mijenja se i glasi:

»(c) da je neposredno prije izvoza na odgovarajući način tretirano radi suzbijanja štetnih organizama Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess) te da je službenim inspekcijskim pregledom utvrđeno da bilje nije zaraženo štetnim organizmima Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess). Pojedinosti u vezi s tretiranjem moraju se navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.«

U istom odjeljku, točki 36.1.:

1. u lijevom stupcu, iza riječi: »Bilje« briše se zarez,

2. u desnom stupcu:

a) u podtočki (a) zarez iza riječi: »izvoznice« zamjenjuje se točkom-zarezom, a riječi: »što se mora« zamjenjuju se riječima: »naziv toga područja mora se« i

b) podtočka (b) mijenja se i glasi:

»(b) da potječe s mjesta proizvodnje koje nije zaraženo štetnim organizmom Thrips palmi Karny, koje je takvim, u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, proglasila nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice, i da je službenim inspekcijskim pregledima, koji su obavljani najmanje jedanput mjesečno tijekom posljednja tri mjeseca prije izvoza, utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom Thrips palmi Karny; naziv toga mjesta proizvodnje mora se navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, u rubrici »Dopunska izjava«, ili«.

U istom odjeljku nakon točke 37. dodaje se točka 37.1. koja glasi:

»37.1. Bilje Arecaceae (Palmae), namijenjeno sadnji, koje ima promjer stabljike pri osnovi veći od 5 cm i pripada jednom od sljedećih rodova: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Ne dovodeći u pitanje zabrane koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 17. i zahtjevima navedenim u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 37., službena izjava:

(a) da je bilje tijekom cijelog životnog ciklusa raslo u zemlji za koju je poznato da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Paysandisia archon (Burmeister), ili

(b) da je bilje tijekom cijelog životnog ciklusa raslo u području za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja utvrdila da nije zaraženo štetnim organizmom Paysandisia archon (Burmeister), u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

(c) da je bilje, u periodu od najmanje dvije godine prije izvoza, raslo na mjestu proizvodnje:

– koje je registrirala i nadzirala nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji porijekla, i

– na kojem je bilje bilo smješteno na mjestu s potpunom fizičkom zaštitom od unosa štetnog organizma Paysandisia archon (Burmeister) ili na mjestu na kojem se primjenjuju prikladna preventivna tretiranja, i

– na kojem tijekom tri službena pregleda godišnje, koji su obavljeni u prikladno vrijeme, uključujući i pregled neposredno prije izvoza, nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmom Paysandisia archon (Burmeister).«

U istom odjeljku, točki 46., u lijevom stupcu ispred riječi: »gomolje« dodaje se riječ: »lukovice«, a u desnom stupcu broj: »45« briše se.

Članak 21.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., iza točke 19. dodaje se točka 19.1. koja glasi:

»19.1. Bilje Arecaceae (Palmae), namijenjeno sadnji, koje ima promjer stabljike pri osnovi veći od 5 cm i pripada jednom od sljedećih rodova: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Službena izjava:

(a) da je bilje tijekom cijelog životnog ciklusa raslo u području za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja utvrdila da nije zaraženo štetnim organizmom Paysandisia archon (Burmeister), u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

(b) da je bilje, u periodu od najmanje dvije godine prije izvoza, raslo na mjestu proizvodnje:

– koje je registrirala i nadzirala nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji porijekla, i

– na kojem je bilje bilo smješteno na mjestu s potpunom fizičkom zaštitom od unosa štetnog organizma Paysandisia archon (Burmeister) ili na mjestu na kojem se primjenjuju prikladna preventivna tretiranja, i

– na kojem tijekom tri službena pregleda godišnje koji su obavljeni u prikladno vrijeme, uključujući i pregled neposredno prije izvoza, nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmom Paysandisia archon (Burmeister).«

Članak 22.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 20., u desnom stupcu riječi: »Heliothis armigera Hübner« zamjenjuju se riječima: »Helicoverpa armigera Hübner«.

Članak 23.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu B, točki 1., 2., 3., 4., 5. i 6., u srednjem stupcu, riječi: »Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i 7.« mijenjaju se i glase:

»Popisu IV. dijelu A, odjeljku I., točkama 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 i 1.7.«

U istom dijelu, točki 6.3. i 14.9., u desnom stupcu, riječi: »DK, EL (Kreta, Lezvos)« brišu se.

Članak 24.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu B, točki 7., 8., 9., 10., 11. i 12., u lijevom stupcu iza riječi: »više od 3 m«, dodaju se riječi: », isključujući plodove i sjeme«.

Članak 25.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu B, točka 17. briše se.

Članak 26.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu B, točki 20.1. i 20.2, u desnom stupcu, slova: »LT« brišu se.

Članak 27.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu B, točki 21., u srednjem stupcu, podtočki (b), riječi: »trećih zemalja« zamjenjuju se riječima: »nezaraženih područja u trećim zemljama«, a podtočka (c) mijenja se i glasi:

»(c) da bilje potječe iz kantona Valais u Švicarskoj, ili«.

U istoj točki desni stupac mijenja se i glasi:

»E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalabrija, Campania, Emilia-Romagna (pokrajine Parma i Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardija (osim pokrajine Mantova), Marche, Molise, Piedmont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajine Rovigo i Venice, općine Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana u pokrajini Padova i područje smješteno južno od autoceste A4 u pokrajini Verona)), LV, LT, P, SI (osim regija Gorenjska, Koruška, Maribor i Notranjska), SK (osim općina Blahová, Horné Mýto i Okoč (okrug Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Sjeverna Irska, Otok Man i Kanalski otoci).«

Članak 28.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu B, točki 21.3., u srednjem stupcu podtočka (b) mijenja se i glasi:

»(b) potječu iz kantona Valais u Švicarskoj, ili«.

U istoj točki desni stupac mijenja se i glasi:

»E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalabrija, Campania, Emilia-Romagna (pokrajine Parma i Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardija (osim pokrajine Mantova), Marche, Molise, Piedmont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajine Rovigo i Venice, općine Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana u pokrajini Padova i područje smješteno južno od autoceste A4 u pokrajini Verona)), LV, LT, P, SI (osim regija Gorenjska, Koruška, Maribor i Notranjska), SK (osim općina Blahová, Horné Mýto i Okoč (okrug Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Sjeverna Irska, Otok Man i Kanalski otoci).«

Članak 29.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu B, točki 22., 23., 25., 26., 27.1., 27.2. i 30., u desnom stupcu slova: »LT« brišu se.

U istom dijelu, točki 24.1., 24.2. i 24.3., u desnom stupcu riječ: »Alentejo« briše se, a iza riječi: »Ribatejo e Oeste« dodaju se riječi: »(općine Alcobaca, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos Peniche i Torres Vedras)«.

U istom dijelu, točki 24.3., u lijevom stupcu riječ: »lukovice« zamjenjuje se riječju: »podanke«.

U istom dijelu, točki 31., u desnom stupcu iza slova: »P« dodaju se riječi: »(osim Madeire)«.

U istom dijelu, iza točke 31. dodaje se točka 32. koja glasi:

»32. Bilje Vitis L., isključujući plodove i sjeme

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 15., Popisu III. dijelu A, odjeljku II, točki 17., i Popisu IV, dijelu B, točki 21.1., službena izjava:

(a) da bilje potječe i da je uzgojeno na mjestu proizvodnje u zemlji gdje se ne pojavljuje Grapevine flavescence dorée MLO, ili

(b) da bilje potječe i da je uzgojeno na mjestu proizvodnje u području koje je uspostavljeno od strane nacionalne organizacije za zaštitu bilja u skladu s relevantnim međunarodnim normama i koje nije zaraženo s Grapevine flavescence dorée MLO, ili

(c) da bilje potječe i da je uzgojeno ili u CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine i Alsace) ili IT (Basilicata), ili

(d) da bilje potječe i da je uzgojeno na mjestu proizvodnje gdje:

(aa) nisu zapaženi simptomi Grapevine flavescence dorée MLO na matičnim stablima od početka zadnja dva vegetacijska ciklusa, i

(bb) ili

(i) nisu nađeni simptomi Grapevine flavescence dorée MLO na biljkama na mjestu proizvodnje, ili

(ii) su biljke prošle tretiranje vrućom vodom na temperaturi od najmanje 50 °C u trajanju od 45 minuta da se ukloni prisutnost Grapevine flavescence dorée MLO

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine i Alsace), IT (Basilicata)«.

Članak 30.

U Prilogu 5., Popisu V., dijelu A, odjeljku I., točki 1.7., podtočki (b), u lijevom stupcu tablice opisa Carinske tarife, oznaka: »iz 4401 30 90« zamjenjuje se oznakom: »iz 4401 30 80«.

Članak 31.

U Prilogu 5., Popisu V., dijelu A, odjeljku I., točki 2.1. iza riječi: »križanci« dodaje se zarez, a riječi: »sjetvi ili sadnji, te« zamjenjuju se riječju: »sadnji,«.

U istom odjeljku, u točki 2.2. riječi: »sjetvi ili« brišu se.

U istom odjeljku, iza točke 2.3. dodaje se nova točka 2.3.1. koja glasi:

»2.3.1. Bilje Arecaceae (Palmae), namijenjeno sadnji koje ima promjer stabljike pri osnovi veći od 5 cm i pripada jednom od sljedećih rodova: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.«

Članak 32.

U Prilogu 5., Popisu V., dijelu A, odjeljku II., točka 1.3. mijenja se i glasi:

»1.3. Bilje, isključujući plodove i sjeme Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. i Vitis L.«

Članak 33.

U Prilogu 5., Popisu V., dijelu B, odjeljku I., točki 1., riječi: »Bilje namijenjeno sadnji i sjeme« mijenjaju se i glase:

»Sve bilje namijenjeno sadnji i sjeme sljedećih porodica, rodova i vrsta:«.

U istom odjeljku u točki 5. dodaje se treća alineja koja glasi:

»- Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., podrijetlom iz Kanade, Kine, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a.«

U istom odjeljku u točki 6. podtočki (a) dodaje se šesta alineja koja glasi:

»- Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz Kanade, Kine, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a.«

U istom odjeljku, točki 6., podtočki (b), u tablici opisa Carinske tarife:

1. redak: »iz 4401 30 10 Piljevina« briše se i zamjenjuje retkom:

»iz 4401 30 40

piljevina, neaglomerirana u oblice, brikete, pelete ili slične oblike«

2. redak: »iz 4407 99« briše se i zamjenjuje sljedećim redcima:

»iz 4407 93

Drvo Acer saccharum Marsh, uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

4407 95

Drvo jasena (Fraxinus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

iz 4407 99

Drvo, isključujući drvo četinjača i tropsko drvo specificirano u poglavlju 44. Carinske tarife, u napomeni uz tarifne podbrojeve, točki 1. i drugo tropsko drvo te hrast (Quercus spp.), bukva (Fagus spp.), javor (Acer spp.), trešnja (Prunus spp.) ili jasen (Fraxinus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm«

3. u lijevom stupcu, oznaka: »iz 4401 30 90« zamjenjuje se oznakom: »iz 4401 30 80«.

U istom odjeljku, točki 7., podtočki (a) riječi: »takav, koji se sastoji« zamjenjuju se riječima: »takvi, koji se sastoje«.

U istom odjeljku, točki 7., podtočki (b) riječi: »sastoje u cijelosti ili djelomično« zamjenjuju se riječima: »dijelom sastoji«.

Članak 34.

Obrazac prijave za fitosanitarni pregled pošiljke iz Priloga 6. Pravilnika zamjenjuje se novim obrascem u Prilogu, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Obrazac zahtjeva za izdavanje fitosanitarnoga certifikata iz Priloga 10. Pravilnika zamjenjuje se novim obrascem u Prilogu, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Obrazac fitosanitarnog certifikata iz Priloga 11. Pravilnika zamjenjuje se novim obrascem u Prilogu, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Obrazac fitosanitarnog certifikata za reeksport iz Priloga 12. Pravilnika zamjenjuje se novim obrascem u Prilogu, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 35.

U Prilogu 13. iza riječi: »Italija« dodaje se riječ: »Kosovo«.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/08-01/113
Urbroj: 525-02-2-0025/10-8
Zagreb, 14. lipnja 2010.

Ministar poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

OBRAZAC PRIJAVE ZA FITOSANITARNI PREGLED POŠILJKE

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE FITOSANITARNOG CERTIFIKATA

OBRAZAC FITOSANITARNOG CERTIFIKATA

OBRAZAC FITOSANITARNOG CERTIFIKATA ZA REEKSPORT