Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda

NN 84/2010 (7.7.2010.), Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2404

Na temelju članka 76. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju obveznici, način obračuna naknade za korištenje voda (u daljnjem tekstu: naknada), obračunska razdoblja, konačni i privremeni obračun naknade, način i rokovi plaćanja i vođenje očevidnika naknade.

Članak 2.

Naknadu plaćaju pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: obveznici) koji:

1. zahvaćaju vodu iz tijela površinskih i/ili podzemnih voda radi njihovog korištenja za potrebe javne vodoopskrbe (isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe),

2. koriste vodnu snagu radi proizvodnje električne energije,

3. koriste vodnu snagu za pogon uređaja, osim proizvodnje električne energije,

4. zahvaćaju vodu radi korištenja za tehnološke i slične potrebe,

5. zahvaćaju vodu za potrebe hlađenja u tehnološkom postupku,

6. zahvaćaju mineralne, termalne i termomineralne vode i koriste je za zdravstvene i balneološke potrebe, šport i rekreaciju,

7. zahvaćaju vodu za navodnjavanje za različite namjene,

8. zahvaćaju izvorske, mineralne i (termo)mineralne vode radi stavljanja na tržište u izvornom obliku u bocama ili drugoj ambalaži,

9. zahvaćaju vodu za potrebe grijanja i hlađenja stambenih i poslovnih prostorija.

II. NAČIN OBRAČUNA NAKNADE

Članak 3.

(1) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točaka 1., 4., 5., 6. i 8. ovog Pravilnika određuje se prema izrazu:

N = N0xV1

u kojem su:

N = ukupni iznos naknade

N0 = visina naknade za korištenje voda prema članku 2., odnosno članku 9. stavku 3. Uredbe o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine« broj 82/10, u daljnjem tekstu: Uredba).

V1 = količina vode u m3 za obračunsko razdoblje.

(2) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika:

a) iznad 5 MW određuje se prema izrazu:

N = N1×E

u kojem je:

N = ukupni iznos naknade,

N1 = visina naknade za korištenje voda prema članku 3. stavku 1.Uredbe,

E = količina proizvedene električne energije u kWh u obračunskom razdoblju na pragu svih hidroelektrana pojedinog obveznika,

b) do 5 MW određuje se prema izrazu

N = N2×E

u kojem je:

N = ukupni iznos naknade,

N2 = visina naknade za korištenje voda prema članku 3. stavku 2. Uredbe,

E = količina proizvedene električne energije u kWh u obračunskom razdoblju na pragu svih hidroelektrana pojedinog obveznika.

(3) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točke 3. ovog Pravilnika određuje se prema izrazu:

N = N3×S

u kojem je:

N = ukupni iznos naknade

N3 = visina naknade za korištenje voda prema članku 4. Uredbe,

S = ukupna snaga postrojenja u kW.

(4) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točke 7. ovog Pravilnika:

a) vezano za članak 6. stavak 1. Uredbe određuje se prema izrazu:

N = N0xV2×k1

u kojem su:

N = ukupni iznos naknade

N0 = visina naknade za korištenje voda prema članku 2. Uredbe

V2 = količina vode u m3 za obračunsko razdoblje.

k1 = korekcijski koeficijent ukupnog iznosa naknade prema članku 7. stavku 1. Uredbe

b) vezano za članak 6. stavak 2. Uredbe određuje se prema izrazu:

N = N5 x Bha

u kojem su:

N = ukupni iznos naknade

N5= visina naknade za korištenje voda prema članku 6. stavku 2. Uredbe

Bha = broj hektara (ha) navodnjavane površine.

(5) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točke 9. ovoga Pravilnika određuje se prema izrazu:

N= N4xV4

u kojem je:

N = ukupni iznos naknade

N4 = visina naknade za korištenje voda prema članku 5. Uredbe,

V4= količina vode u m3 za obračunsko razdoblje.

III. UTVRĐIVANJE OBRAČUNSKIH POKAZATELJA

Članak 4.

(1) Za potrebe obračuna naknade uzima se kategorija vode kako je utvrđena planom iz članka 46. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09; u daljnjem tekstu Zakon o vodama).

(2) Za potrebe obračuna naknade uzima se kategorija vode na mjestu zahvaćanja, a za obveznike koji zahvaćaju vodu s više mjesta, u obračun se uzima kategorija vode prema kategoriji pretežnog dijela zahvaćene vode.

Članak 5.

(1) Količina vode utvrđuje se:

1. za obveznike iz članka 2. točke 1. ovog Pravilnika – prema ukupnoj količini zahvaćene vode,

2. za obveznike iz članka 2. točke 4. ovog Pravilnika – prema ukupnoj količini zahvaćene vode,

3. za obveznike iz članka 2. točke 5. ovog Pravilnika – prema ukupnoj količini vode koja se gubi u postupku hlađenja (razlika zahvaćene i nakon postupka ispuštene vode),

4. za obveznike iz članka 2. točke 6. ovog Pravilnika – prema ukupnoj količini zahvaćene vode,

5. za obveznike iz članka 2. točke 7. ovog Pravilnika – prema ukupnoj količini zahvaćene vode,

6. za obveznike iz članka 2. točke 8. ovog Pravilnika – prema ukupnoj količini zahvaćene vode,

7. za obveznike iz članka 2. točke 9. ovog Pravilnika – prema ukupnoj količini zahvaćene vode.

(2) Količina proizvedene električne energije za obveznike iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika utvrđuje se prema ukupnoj evidentiranoj proizvodnji električne energije na pragu svih hidroelektrana pojedinog obveznika.

(3) Snaga postrojenja za obveznike iz članka 2. točke 3. ovog Pravilnika utvrđuje se prema ukupnoj instaliranoj snazi postrojenja.

Članak 6.

Podatke o obračunskim pokazateljima iz članka 5. ovog Pravilnika, obveznici iz članka 2. ovog Pravilnika dostavljaju Hrvatskim vodama na način kako je određeno propisom iz članka 80. stavka 2. Zakona o vodama.

Članak 7.

Ako obveznici, protivno odredbama propisa iz članka 80. stavka 2. Zakona o vodama ne omoguće uvid u pokazatelje iz članka 5. ovog Pravilnika ili ne dostavljaju podatke odnosno ne dostavljaju podatke u propisanim rokovima ili dostavljaju očito netočne podatke iz članka 6. ovog Pravilnika, Hrvatske vode će naknadu obračunati na temelju podataka nadzora ili najviše dopuštenih količina iz ugovora o koncesiji i/ili vodopravnog akta, a za obveznike iz članka 2. točke 2. i točke 3. ovog Pravilnika na temelju financijske i tehničke dokumentacije.

IV. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA. KONAČNI I PRIVREMENI OBRAČUN. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

Članak 8.

(1) Obveznici iz članka 2. točaka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog Pravilnika plaćaju naknadu na temelju rješenja Hrvatskih voda u mjesečnim, tromjesečnim i godišnjim obračunskim razdobljima po zaprimanju prijave koja je uređena propisom iz članka 80. stavka 2. Zakona o vodama.

(2) Obveznici iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika privremeno obračunavaju naknadu za korištenje voda prema članku 25. stavku 3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) na temelju ostvarene prosječne ponderirane cijene električne energije u prethodnoj godini i ukupne količine proizvedene električne energije u tijeku prethodnog mjeseca, a plaćaju je do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(3) Istekom obračunske godine, obveznici iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika plaćaju naknadu na temelju rješenja Hrvatskih voda po konačnom obračunu za proteklu godinu.

Članak 9.

Iznimno od članka 8. stavaka 1. i 3. ovoga Pravilnika, rješenje o obračunu naknade za korištenje voda Hrvatske vode mogu donijeti i za razdoblje kraće ili dulje od obračunskog razdoblja za obveznike:

– nad kojima je u tijeku obračunskog razdoblja otvoren stečajni, likvidacijski ili drugi postupak, uslijed koga su nastupile statusne promjene,

– kojima u tijeku obračunskog razdoblja prestane koncesija ili vodopravna dozvola za korištenje voda,

– kojima u tijeku obračunskog razdoblja prestane pravo vlasništva ili drugi zakoniti posjed na objektu koji služi za korištenje vode.

Članak 10.

(1) Naknada se plaća u roku dospijeća određenog rješenjem Hrvatskih voda iz članka 8. ovog Pravilnika, koji rok ne može biti kraći od 15 dana po primitku rješenja.

(2) Naknada se uplaćuje na posebni uplatni račun Hrvatskih voda propisan naredbom ministra financija.

Članak 11.

(1) Povrat preplaćenog iznosa naknade za obveznike iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika Hrvatske vode su dužne izvršiti u roku 15 dana nakon uredno podnesenog pisanoga zahtjeva obveznika.

(2) Zahtjev za povrat preplaćenog iznosa iz stavka 1. ovoga članka, obveznik iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika može postaviti u roku od 15 dana nakon primitka rješenja o konačnom obračunu naknade.

(3) Ne postavi li obveznik zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, iznos preplaćene naknade Hrvatske vode uračunavaju u iznos naknade prvog sljedećeg obračunskog razdoblja.

V. OČEVIDNIK NAKNADE

Članak 12.

Očevidnik naknade sadržava sljedeće podatke:

1. matični podaci o obvezniku:

– za pravne osobe: naziv ili tvrtka, oblik odgovornosti, MB, OIB, sjedište i poslovna adresa, poslovni račun, pravni status u odnosu na nekretninu,

– za fizičke osobe-poduzetnike (obrti i slobodna zanimanja): naziv obrta/slobodnoga zanimanja i vlasnika obrta/slobodnoga zanimanja, MB, OIB, sjedište i poslovna adresa, poslovni račun,

– za fizičke osobe koje nisu poduzetnici: ime i prezime, MBG, OIB, prebivalište i trajno boravište i adresa;

2. podaci o osnovici i to: vodozahvat i količina vode odnosno količina proizvedene električne energije u kWh u obračunskom razdoblju na pragu svih hidroelektrana pojedinog obveznika odnosno ukupna snaga postrojenja u kW odnosno broj hektara (ha) navodnjavane površine odnosno količina korištene vode izražena kroz obujam bazena, ribogojilišta ili uzgajališta drugih vodenih organizama u m3;

3. podaci o iznosu naknade:

– iznos naknade u obračunskom razdoblju, dospijeća, podaci o uplatama,

– status rješenja (izvršno, konačno ili pravomoćno) i podaci o stanju predmeta (u žalbenom postupku, u upravnom sporu, u postupku po izvanrednom pravnom lijeku ili u ovrsi).

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Kategorija vode iz članka 4. ovoga Pravilnika se utvrđuje sukladno članku 8. Uredbe.

Članak 14.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda (»Narodne novine« broj 97/07), osim članka 2. stavka 1. točke 1. i članka 3. stavka 1. navedenog Pravilnika, osim u dijelovima koji upućuju na Odluku o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine« broj: 94/07), te članka 5. stavka 1. točke 1., članka 9. stavka 1. točke 1. i članka 12. navedenog Pravilnika osim u dijelu kojim upućuje na članak 14. Pravilnika o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda (»Narodne novine« broj 97/07) koje prestaju važiti 31. prosinca 2014. godine.

(2) Uplate naknade za korištenje voda iz članka 12. Pravilnika o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda (»Narodne novine« broj 97/07), obavljaju se na uplatni račun iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 011-02/10-01/0013

Urbroj: 538-10/1-2-80-10/0010

Zagreb,

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.