Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke na dijelu k.o. Tisno

NN 86/2010 (12.7.2010.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke na dijelu k.o. Tisno

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2423

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. srpnja 2010. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U UVALI LUKE NA DIJELU k.o. TISNO

I.

U Odluci o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke na dijelu k.o. Tisno (»Narodne novine«, broj 74/2010) u točki VIII. stavku 1. riječi: »u roku 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke« zamjenjuju se riječima: »u roku od 90 (devedeset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/08-02/10

Urbroj: 5030116-10-3

Zagreb, 8. srpnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.