Pravilnik o aromama

NN 86/2010 (12.7.2010.), Pravilnik o aromama

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2431

Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 5. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O AROMAMA[1]

OPĆE ODREDBE

Poglavlje I.
PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Predmet

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti uporabe aroma i sastojaka hrane s aromatičnim svojstvima u i na hrani, s ciljem osiguravanja učinkovitog funkcioniranja tržišta, visoke razine zaštite zdravlja ljudi, visoke razine zaštite potrošača kao i njihovih interesa, uključujući pravednu praksu u trgovini s hranom, a prema potrebi i zaštitu okoliša.

(2) Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

(a) popis aroma i izvornih sirovina odobrenih za uporabu u i na hrani, koji je naveden u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

(b) uvjeti uporabe aroma i sastojaka hrane s aromatičnim svojstvima u i na hrani;

(c) zahtjevi za označavanje aroma.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na:

(a) arome koje se upotrebljavaju ili su namijenjene za uporabu u i na hrani;

(b) sastojke hrane s aromatičnim svojstvima;

(c) hranu koja sadrži arome i/ili sastojke hrane s aromatičnim svojstvima;

(d) izvorne sirovine za arome i/ili izvorne sirovine za sastojke hrane s aromatičnim svojstvima.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

(a) tvari isključivo slatkog, kiselog ili slanog okusa;

(b) neprerađenu hranu;

(c) osnovne sastojke hrane i mješavine, kao što su između ostalog, svježi, sušeni ili smrznuti začini i/ili bilje, mješavine čaja i mješavine za oparak kao takve, ako se ne koriste kao sastojci hrane.

Definicije

Članak 3.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se pojmovi utvrđeni Zakonom o hrani (»Narodne novine« broj 46/07)[2] i Pravilnikom o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine« broj 110/08)[3]

(2) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

(a) arome su proizvodi:

– koji nisu namijenjeni za izravnu konzumaciju i dodaju se hrani kako bi joj dali ili promijenili miris i/ili okus;

– koji su proizvedeni ili se sastoje od: aromatičnih tvari, aromatičnih pripravaka, aroma dobivenih termičkim postupkom, aroma dima, prekursora aroma ili ostalih aroma ili njihovih mješavina;

(b) aromatična tvar jest kemijski definirana tvar s aromatičnim svojstvima;

(c) prirodna aromatična tvar jest aromatična tvar dobivena odgovarajućim fizikalnim enzimskim ili mikrobiološkim postupkom od materijala biljnog, životinjskog ili mikrobiološkog podrijetla, neprerađena ili prerađena za prehranu ljudi uporabom jednog ili više tradicionalnih postupaka prerade hrane navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika. Prirodne aromatične tvari su tvari koje su prirodno prisutne i koje se nalaze u prirodi;

(d) aromatični pripravak jest proizvod koji je različit od tvari koje su određene pojmom aromatična tvar, a dobiven je od:

– hrane, odgovarajućim fizikalnim, enzimskim ili mikrobiološkim postupkom bilo u sirovom stanju, ili prerađene za prehranu ljudi, uporabom jednog ili više tradicionalnih postupaka prerade hrane navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika;

i/ili

– odgovarajućim fizikalnim, enzimskim ili mikrobiološkim postupkom sirovine biljnog, životinjskog ili mikrobiološkog podrijetla koji nisu hrana, pri čemu se materijal koristi kao takav, ili prerađen uporabom jednog ili više tradicionalnih postupaka prerade hrane navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(e) arome dobivene termičkim postupkom su proizvodi dobiveni zagrijavanjem mješavine sastojaka za koje nije nužno da sami imaju aromatična svojstva i od kojih najmanje jedan sadrži dušik (amino skupina), a drugi je reducirajući šećer. Sastojci za proizvodnju aroma dobivenih termičkim postupkom mogu biti:

– hrana;

i/ili

– izvorne sirovine koje nisu hrana;

(f) aroma dima jest proizvod dobiven frakcioniranjem i pročišćavanjem kondenziranog dima, pri čemu nastaju primarni kondenzati dima, primarne katranske frakcije i/ili derivirane arome dima,

(g) prekursor arome jest proizvod koji kao takav nema nužno svojstva aroma, a koji se namjerno dodaje hrani s isključivom namjenom stvaranja arome njegovom razgradnjom ili reakcijom s drugim sastojcima tijekom obrade hrane, a može se dobiti iz:

– hrane;

i/ili

– izvornih sirovina koje nisu hrana;

(h) ostale arome su arome koja se dodaju ili su namijenjene za dodavanje hrani radi davanja mirisa i/ili okusa, a nisu obuhvaćene definicijama navedenima u točkama (b) do (g) ovoga članka;

(i) sastojak hrane sa aromatičnim svojstvima jest sastojak hrane koji nije aroma, a može se dodati hrani prvenstveno radi davanja ili promjene arome i koji značajno doprinosi prisutnosti nekih nepoželjnih tvari koje se prirodno pojavljuju u hrani;

(j) izvorna sirovina jest sirovina biljnog, životinjskog, mikrobiološkog ili mineralnog podrijetla od koje se proizvode arome ili sastojci hrane sa aromatičnim svojstvima, a može biti:

– hrana;

i/ili

– izvorna sirovina koja nije hrana;

(k) odgovarajući fizikalni postupak jest fizikalni postupak kojim se ne mijenja kemijska priroda sastojaka arome, ne dovodeći u pitanje popis tradicionalnih postupaka pripreme hrane naveden u Prilogu II. ovoga Pravilnika, i ne uključuje, između ostalog, uporabu singletnog kisika, ozona, anorganskih katalizatora, metalnih katalizatora, organometalnih reagensa i/ili UV zračenja.

(3) Izvorne sirovine definirane u točkama (d), (e), (g) i (j) ovoga članka, a za koje postoje značajni dokazi dosadašnje uporabe u proizvodnji aroma, smatraju se u smislu ovoga Pravilnika hranom.

(4) Arome mogu sadržavati prehrambene aditive dopuštene Pravilnikom o prehrambenim aditivima[4] i/ili druge sastojke hrane dodane u tehnološke svrhe.

Poglavlje II.
UVJETI ZA UPORABU AROMA, SASTOJAKA HRANE S AROMATIČNIM SVOJSTVIMA I IZVORNIH SIROVINA

Opći uvjeti za uporabu aroma ili sastojaka hrane s aromatičnim svojstvima

Članak 4.

Arome ili sastojci hrane s aromatičnim svojstvima, mogu se upotrebljavati u i na hrani samo ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) na temelju raspoloživih znanstvenih dokaza ne ugrožavaju zdravlje potrošača;

(b) njihova uporaba ne dovodi potrošača u zabludu.

Zabrana stavljanja na tržište aroma i/ili hrane koje nisu u skladu s ovim Pravilnikom

Članak 5.

Zabranjuje se stavljanje na tržište arome i/ili hrane koja sadrži aromu i/ili sastojak hrane s aromatičnim svojstvima čija uporaba nije u skladu s ovim Pravilnikom.

Prisutnost određenih tvari

Članak 6.

(1) Tvari navedene u dijelu A Priloga III. ovoga Pravilnika ne smiju se kao takve dodavati hrani.

(2) Najveće dopuštene količine određenih tvari koje su prirodno prisutne u aromama i/ili sastojcima hrane s aromatičnim svojstvima, ne smiju se prekoračiti u složenoj hrani navedenoj u dijelu B Priloga III. ovoga Pravilnika, uporabom aroma i/ili sastojaka hrane s aromatičnim svojstvima u i na toj hrani. Najveće dopuštene količine tvari navedene u Prilogu III. ovoga Pravilnika odnose se na hranu koja se stavlja na tržište, osim ako nije drugačije uređeno posebnim propisima.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, za osušenu i/ili koncentriranu hranu, najveće dopuštene količine odnose se na hranu pripravljenu prema uputama na naljepnici, uzimajući u obzir najmanji faktor razrjeđenja.

Uporaba određenih izvornih sirovina

Članak 7.

(1) Tvari navedene u dijelu A Priloga IV. ovoga Pravilnika ne smiju se upotrebljavati za proizvodnju aroma i/ili sastojaka hrane s aromatičnim svojstvima.

(2) Arome i/ili sastojci hrane s aromatičnim svojstvima proizvedene od izvornih sirovina navedenih u dijelu B Priloga IV. ovoga Pravilnika, mogu se upotrebljavati samo pod uvjetima navedenim u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

Arome i sastojci hrane s osobinama aroma za koje nije potrebna procjena sigurnosti i odobrenje

Članak 8.

(1) Sljedeće arome i sastojci hrane s aromatičnim svojstvima mogu se upotrebljavati u i na hrani bez procjene sigurnosti i odobrenja, pod uvjetom da zadovoljavaju odredbe članka 4. ovoga Pravilnika:

(a) aromatični pripravci iz članka 3. stavka 2. točke (d) podstavka 1. ovoga Pravilnika;

(b) arome dobivene termičkim postupkom iz članka 3. točke (e) podstavka 1., koje ispunjavaju uvjete za proizvodnju aroma dobivenih termičkim postupkom i najveće dopuštene količine za određene tvari u aromama dobivenim termičkim postupkom navedene u Prilogu V. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio;

(c) prekursori aroma iz članka 3. stavka 2. točke (g) podstavka 1. ovoga Pravilnika;

(d) sastojci hrane s aromatičnim svojstvima.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako Povjerenstvo za arome Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi ili Hrvatska agencija za hranu (u daljnjem tekstu: Agencija) izraze sumnju glede sigurnosti arome ili sastojka hrane s aromatičnim svojstvima iz stavka 1. ovoga članka, Agencija provodi procjenu rizika takve arome ili sastojka hrane s aromatičnim svojstvima. Na temelju znanstvenog mišljenja Agencije, Povjerenstvo za arome može donijeti mjere o privremenoj zabrani ili ograničenju njihove uporabe. Ako je potrebno, iste mjere Povjerenstvo može donijeti u odnosu na Priloge III., IV. i/ili V. ovoga Pravilnika.

Poglavlje III.
POPIS AROMA I IZVORNIH SIROVINA ODOBRENIH ZA UPORABU U I NA HRANI

Arome i izvorne sirovine za koje je potrebna procjena sigurnosti i odobrenje

Članak 9.

Odredbe poglavlja III. ovoga Pravilnika primjenjuju se na:

(a) aromatične tvari;

(b) aromatične pripravke iz članka 3. stavka 2. točke (d) podstavka 2. ovoga Pravilnika;

(c) arome dobivene termičkim postupkom, koje se dobivaju zagrijavanjem sastojaka obuhvaćene u potpunosti ili djelomično člankom 3. stavkom 2. točkom (e) podstavkom 2. ovoga Pravilnika i/ili koji ne ispunjavaju uvjete za proizvodnju aroma dobivenih termičkim postupkom i/ili nisu u skladu s najvećim dopuštenim količinama određenih nepoželjnih tvari navedenih u Prilogu V. ovoga Pravilnika;

(d) prekursore aroma navedene u članku 3. stavku 2. točki (g) podstavku 2. ovoga Pravilnika;

(e) ostale arome navedene u članku 3. stavku 2. točki (h) ovoga Pravilnika;

(f) izvorne sirovine koje nisu hrana, navedene u članku 3. stavku 2. točki (j) podstavku 2. ovoga Pravilnika.

Popis aroma i izvornih sirovina

Članak 10.

Arome i izvorne sirovine iz članka 9. ovoga Pravilnika, mogu se stavljati na tržište i upotrebljavati u i na hrani, samo ako su uvrštene u popis u Prilogu I. ovoga Pravilnika, a u skladu s navedenim uvjetima uporabe.

Uvrštavanje aroma i izvornih sirovina na Popis aroma i izvornih sirovina

Članak 11.

(1) Aroma ili izvorna sirovina može se uvrstiti u popis iz Priloga I. ovoga Pravilnika u skladu s postupkom iz članka 12.*[5] ovoga Pravilnika, samo ako ispunjava uvjete navedene u članku 4. ovoga Pravilnika.

(2) Pri upisu arome ili izvorne sirovine u popis iz Priloga I. ovoga Pravilnika, navodi se:

(a) identifikacija odobrene arome ili izvorne sirovine;

(b) ako je potrebno, uvjeti pod kojima se aroma može upotrebljavati.

(3) Ako postoji zahtjev za odobravanje i uvrštavanje arome ili izvorne sirovine na Popis iz Priloga I. ovoga Pravilnika, ministar zdravstva i socijalne skrbi, na temelju mišljenja Povjerenstva za arome (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) i prethodnog znanstvenog mišljenja Agencije, rješenjem odobrava ili uskraćuje uporabu i uvrštavanje arome ili izvorne sirovine na Popis.

(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka imenuje ministar zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 12.

(1) Zahtjev za odobrenje za uporabu arome ili izvorne sirovine podnosi se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sukladno odredbama ovoga članka.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo dostavlja Povjerenstvu u svrhu davanja mišljenja.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i dokumentacija podnose se u pisanom obliku.

(4) Uz zahtjev za odobrenje za uporabu arome ili izvorne sirovine, podnositelj zahtjeva obvezan je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– ime i adresu podnositelja zahtjeva,

– dokumentaciju (izvješće o zdravstvenoj ispravnosti, sastav, podaci kojima je označena aroma ili izvorna sirovina, te druge dokumente koje Povjerenstvo zatraži),

– prirodno pojavljivanje u hrani,

– ukupna količina tvari koja je dodana u hranu,

– uobičajena i najveća dopuštena količina u uporabi tvari u kategorijama hrane kako je navedeno u Prilogu III., Dio B. ovoga Pravilnika i,

– sve relevantne toksikološke i metaboličke studije o tvari ili o blisko povezanim tvarima, uključujući one o genetski modificiranim organizmima sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje moraju ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika (»Narodne novine« broj 39/08)5[6]

– argumentiranu izjavu koja potvrđuje da proizvod udovoljava uvjetima iz članka 4. ovoga Pravilnika

– popis dokumentacije.

(5) Troškove rada Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka, snosi podnositelj zahtjeva.

Arome i izvorne sirovine iz područja primjene propisa o stavljanju genetski modificirane hrane na tržište

Članak 13.

(1) Aroma ili izvorna sirovina iz područja primjene Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine« broj 110/08)3 može se uvrstiti u popis aroma u Prilog I. ovoga Pravilnika, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, samo ako je obuhvaćena odobrenjem izdanim u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine« broj 110/08)3.

(2) Ako se aroma koja je uvrštena u popis aroma u Prilogu I. ovoga Pravilnika proizvodi iz različitog izvora iz područja primjene Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine« broj 110/08)3, nije potrebno novo odobrenje prema odredbama ovoga Pravilnika, sve dok je novi izvor obuhvaćen odobrenjem u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine« broj 110/08)3 i dok aroma udovoljava specifikacijama utvrđenim u ovom Pravilniku.

Članak 14.

Tumačenje odluka

Prema potrebi, Povjerenstvo iz članka 11., točke 4. ovoga Pravilnika može odlučiti:

(a) je li određena tvar ili mješavina tvari, sirovina ili vrsta hrane obuhvaćena kategorijama navedenim u članku 2. stavku 1. ovoga Pravilnika;

(b) kojoj kategoriji iz članka 3. stavka 2. točaka (b) do (j) ovoga Pravilnika pripada određena tvar;

(c) pripada li određeni proizvod kategoriji hrane, ili se radi o hrani navedenoj u Prilogu I. ovoga Pravilnika ili Prilogu III. dijelu B. ovoga Pravilnika.

Poglavlje IV.
OZNAČAVANJE

Označavanje aroma koje nisu namijenjene za prodaju krajnjem potrošaču

Članak 15.

Arome koje nisu namijenjene za prodaju krajnjem potrošaču, mogu se stavljati na tržište označene sukladno odredbama članaka 16. i 17. ovoga Pravilnika. Podaci moraju biti lako vidljivi, jasno čitljivi i neizbrisivi, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Dopušteno je višejezično označavanje.

Članak 16.

Opći zahtjevi za označavanje aroma koje nisu namijenjeni za prodaju krajnjem potrošaču

(1) Arome koje nisu namijenjene za prodaju krajnjem potrošaču, a prodaju se pojedinačno ili međusobno pomiješane i/ili sa sastojcima hrane i/ili s drugim tvarima koje su im dodane u skladu s člankom 3. stavkom 4. ovoga Pravilnika, moraju na ambalaži ili spremnicima sadržavati sljedeće podatke:

(a) naziv proizvoda ili riječ »aroma«, ili detaljniji naziv ili opis arome;

(b) navod: »za hranu« ili »ograničena uporaba u hrani« ili detaljnije upućivanje na hranu za koju je aroma namijenjena;

(c) ako je potrebno, posebni uvjeti skladištenja i/ili uporabe;

(d) oznaka serije ili lota;

(e) popis prema padajućem redoslijedu s obzirom na masu:

– prisutnih aroma po kategorijama i

– naziva svih ostalih tvari ili sirovina u proizvodu ili, ako je potrebno, njihovih E-brojeva;

(f) naziv i adresa proizvođača, ili onoga koji aromu pakira ili stavlja na tržište;

(g) podatke o najvećoj dopuštenoj količini za svaki sastojak ili skupinu sastojaka, čija količina je ograničena u hrani, i/ili odgovarajući podatak iskazan jasnim i lako razumljivim izrazima koji kupcu omogućavaju da se uskladi s odredbama ovoga Pravilnika ili drugih odgovarajućih propisa o hrani6[7];

(h) neto količina;

(i) najkraći rok trajanja ili datum isteka roka trajanja;

(j) prema potrebi, podaci o aromi ili ostalim tvarima iz ovog članka i iz popisa u Prilogu 3. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 41/08)7[8].

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, podaci iz stavka 1. točke (e) i (g) ovoga članka mogu se nalaziti samo na popratnom dokumentu koji se odnosi na pošiljku, a koji se dostavlja prije isporuke ili neposredno s njom, pod uvjetom da se oznaka »nije za maloprodaju« nalazi na dobro vidljivom dijelu ambalaže ili spremnika predmetnog proizvoda.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se arome dostavljaju u cisternama, svi se podaci mogu nalaziti samo u popratnim dokumentima, koji se dostavljaju pri isporuci pošiljke.

Posebni zahtjevi za uporabu riječi »prirodna«

Članak 17.

(1) Ako se za opisivanje arome iz članka 16. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika koristi riječ »prirodna«, primjenjuju se odredbe stavaka 2. do 6. ovoga članka.

(2) Izraz »prirodna« može se upotrijebiti za opisivanje arome samo ako aromatični sastojak sadrži samo aromatične pripravke i/ili prirodne aromatične tvari.

(3) Izraz »prirodna aromatična tvar« može se upotrijebiti samo za arome u kojima aromatični sastojak sadrži isključivo prirodne aromatične tvari.

(4) Izraz »prirodna« može se upotrijebiti s upućivanjem na hranu, kategoriju hrane ili biljnu ili životinjsku sirovinu ako je aromatični sastojak dobiven isključivo ili od najmanje 95 postotnog masenog udjela navedene izvorne sirovine.

Opis treba glasiti »prirodna aroma »hrane ili kategorije hrane ili izvorne/ih sirovina« ».

(5) Izraz »prirodna aroma »hrane ili kategorije hrane ili izvorne/ih sirovina« s drugim prirodnim aromama« može se upotrijebiti samo ako je aromatični sastojak djelomično dobiven iz navedene izvorne sirovine, čija se aroma može lako prepoznati.

(6) Izraz »prirodna aroma« može se upotrijebiti jedino ako je aromatični sastojak dobiven od različitih izvornih sirovina čije navođenje ne ukazuje na njihovu aromu ili okus.

Označavanje aroma koje su namijenjene za prodaju krajnjem potrošaču

Članak 18.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane («Narodne novine« broj 41/08)7 i Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine« broj 110/08)3 arome koje su namijenjene za prodaju krajnjem potrošaču pojedinačno ili pomiješane međusobno i/ili sa sastojcima hrane i/ili kojima su dodane ostale tvari, mogu se stavljati na tržište samo ako se na ambalaži nalazi navod »za hranu« ili »ograničena uporaba u hrani«, ili detaljnije upućivanje na uporabu za koju su namijenjene, što mora biti lako vidljivo, jasno čitljivo i neizbrisivo.

(2) Ako se za opisivanje arome u nazivu iz članka 16. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika koristi izraz »prirodna«, primjenjuju se odredbe članaka 17. ovoga Pravilnika.

Ostali zahtjevi za označavanje

Članak 19.

Odredbe članka od 15. do 18. ovoga Pravilnika ne isključuju primjenu drugih zakona, propisa ili upravne akte koji se odnose na težine i mjere ili prezentiranje, klasifikaciju, ambalažu i označavanje opasnih tvari i pripravaka ili način transporta takvih tvari i pripravaka.

Poglavlje V.
POPIS AROMATIČNIH TVARI

Članak 20.

(1) Pri proizvodnji aroma proizvođači moraju upotrebljavati odobrene aromatične tvari određenih kemijskih skupina iz Popisa aromatičnih tvari navedenih u Prilogu VIII. ovoga Pravilnika i nalazi se na web-stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (http://www.mzss.hr).

(2) Popis aromatičnih tvari je uređen prema njihovim Flavis brojevima (u daljnjem tekstu: FL brojevima) i tamo gdje su poznati, navedeni su brojevi CAS, broj Einecs, CoE i FEMA, kemijska formula, nomenklatura IUPAC, njihovo podrijetlo te uvjeti za njihovu uporabu.

Poglavlje VI.
ODREDBE O POSTUPANJU I PROVEDBA

Obveza obavješćivanja

Članak 21.

(1) Proizvođač ili korisnik aromatične tvari, ili zastupnik proizvođača ili korisnika, na zahtjev Povjerenstva dostavlja podatke o količini tvari dodanih u hranu tijekom razdoblja od 12 mjeseci. Tako dobivene informacije smatraju se povjerljivim, ako nisu tražene za potrebe procjene rizika.

(2) Ako je potrebno, za aromu koja je već odobrena u skladu s odredbama ovoga Pravilnikom, a koja je proizvedena metodama ili uporabom izvornih sirovina koje su značajno različite od onih koje su uključene u procjenu rizika Agencije, proizvođač ili korisnik, prije stavljanja arome na tržište, dostavlja Povjerenstvu podatke koji su Agenciji potrebni za ocjenu arome s obzirom na promijenjenu proizvodnu metodu ili svojstva.

(3) Proizvođač ili korisnik aroma i/ili izvornih sirovina mora obavijestiti Povjerenstvo o svim novim znanstvenim i tehničkim informacijama koje su mu poznate i dostupne, a koje mogu utjecati na procjenu sigurnosti aromatične tvari.

Članak 22.

Nadzor i izvješćivanje

(1) Ministarstvo će uz suglasnost nadležnog tijela uspostaviti i održavati sustave za praćenje potrošnje i uporabu aroma iz popisa u Prilogu I. ovoga Pravilnika, te potrošnje tvari navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika, u skladu s postupkom koji se temelji na procjeni rizika i s odgovarajućom učestalošću izvještavati o svojim nalazima Agenciju.

(2) Ministarstvo u suradnji s Agencijom donosi jedinstvenu metodologiju za prikupljanje podataka o potrošnji i uporabi aroma iz popisa Priloga I. ovoga Pravilnika i tvari iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Financiranje službenih kontrola

Financiranje službenih kontrola regulirano je člankom 78. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07)8[9]

Poglavlje VII.
AROME DIMA

Članak 24.

Pojedini pojmovi aroma dima u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(a) Primarni kondenzat dima odnosi se na pročišćenu vodenu fazu kondenziranog dima i spada pod pojam »aroma dima«,

(b) Primarna katranska frakcija odnosi se na pročišćenu frakciju u vodi ne topljive katranske faze kondenzata dima visoke gustoće i spada pod pojam »aroma dima«,

(c) Primarni proizvodi odnose se na primarne kondenzate dima i primarne katranske frakcije,

(d) Derivirane arome dima odnose se na arome nastale kao rezultat daljnje obrade primarnih proizvoda, a koje se upotrebljavaju ili se namjeravaju upotrijebiti u ili na hrani da bi dali aromu dima toj hrani.

Sigurnosni zahtjevi

Članak 25.

Ako aroma dima ili hrana u ili na kojoj je prisutna nije primarni proizvod odobren sukladno članku 27. ovoga Pravilnika, ili ako nije derivat istog te ako uvjeti korištenja utvrđeni u odobrenju sukladno odredbama ovoga Pravilnika nisu poštovani, ne smije se stavljati na tržište.

Uvjeti proizvodnje

Članak 26.

(1) Drvo koje se koristi za proizvodnju primarnih proizvoda ne smije biti obrađivano, bilo namjerno ili ne, kemijskim tvarima tijekom šest mjeseci neposredno prije i nakon sječe, osim ako se dokaže da tvar korištena u tretmanu ne uzrokuje potencijalno toksične tvari tijekom izgaranja.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom koji na tržište stavlja primarne proizvode mora odgovarajućim certifikatom ili dokumentacijom dokazati da su zahtjevi utvrđeni u stavku 1. ovoga članka ispunjeni.

(3) Uvjeti za proizvodnju primarnih proizvoda utvrđeni su u Prilogu VI. ovoga Pravilnika. Uljna faza netopljiva u vodi koja predstavlja nusproizvod procesa ne smije biti korištena u proizvodnji aroma dima.

(4) Primarni proizvodi mogu biti dalje obrađivani odgovarajućim fizikalnim postupcima za proizvodnju deriviranih aroma dima.

Popis odobrenih primarnih proizvoda

Članak 27.

(1) Primarni proizvodi unose se na Popis primarnih proizvoda isključivo odobrenih za uporabu u ili na hrani i/ili za proizvodnju deriviranih aroma dima, koji se nalazi na web-stranicama Ministarstva (http://www.mzss.hr).

(2) Svaki odobreni primarni proizvod, koji se nalazi na Popisu iz stavka 1. ovoga članka, ima jedinstvenu oznaku proizvoda, ime proizvoda, ime i adresa posjednika odobrenja, jasan opis i karakteristike proizvoda, uvjete njegove uporabe u ili na određenoj hrani ili kategorijama hrane te datum izdavanja odobrenja.

Podnošenje zahtjeva za odobravanje primarnog proizvoda

Članak 28.

(1) Zahtjev za odobrenje i uvrštavanje primarnog proizvoda na Popis primarnih proizvoda podnosi se Povjerenstvu koje:

(a) potvrđuje primitak zahtjeva i u roku od 14 dana od primitka zahtjeva obavještava podnositelja zahtjeva o primitku zahtjeva. U potvrdi o primitku navodi se datum primitka zahtjeva,

(b) bez odgode obavještava Agenciju i,

(c) dostavlja Agenciji zahtjev i sve dodatne obavijesti koje su primljene od strane podnositelja zahtjeva.

(2) Pisano mišljenje o podnesenom zahtjevu, procjenu rizika i rezultate procjene rizika vezane uz zdravstvenu ispravnost primarnog proizvoda Agencija dostavlja Povjerenstvu u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva.

(3) Zahtjev za uvrštavanje primarnog proizvoda na Popis primarnih proizvoda mora sadržavati sljedeće:

(a) ime i adresu podnositelja zahtjeva;

(b) dokumentaciju (izvješće o zdravstvenoj ispravnosti, sastav, te druge dokumente koje Povjerenstvo pismeno zatraži);

(c) podatke iz Priloga VII. ovoga Pravilnika,

(d) argumentiranu izjavu koja potvrđuje da proizvod udovoljava uvjetima iz članka 4. ovoga Pravilnika,

(e) popis dokumentacije.

Mišljenje Povjerenstva i odobravanje primarnog proizvoda

Članak 29.

(1) Povjerenstvo donosi mišljenje udovoljava li proizvod i njegova uporaba uvjetima iz članka 4. ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana primitka valjanog zahtjeva. Povjerenstvo može produljiti rok za donošenje mišljenja. U tom slučaju, navest će objašnjenje odgode donošenja mišljenja.

(2) Povjerenstvo može prema potrebi zahtijevati od podnositelja zahtjeva da u određenom roku, koji ne može biti dulji od 12 mjeseci, dopuni dostavljenu dokumentaciju. Ako je Povjerenstvo zatražilo dopunu dokumentacije ili je podnositelju zahtjeva dopuštena priprema usmenih ili pisanih objašnjenja, rok za donošenje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka ne teče.

(3) Za potrebe donošenja mišljenja Povjerenstvo:

(a) provjerava jesu li podaci i dokumenti podneseni od strane podnositelja zahtjeva sukladni odredbama članka 28. stavka 3. ovoga Pravilnika, u kojem slučaju se zahtjev smatra valjanim;

(b) obavještava podnositelja zahtjeva u slučaju da zahtjev nije valjan.

(4) Ako je mišljenje o podnesenom zahtjevu pozitivno u odnosu na odobravanje procijenjenog proizvoda, mišljenje uključuje:

(a) sve uvjete ili ograničenja primjene procijenjenog primarnog proizvoda kao takvog i/ili kao deriviranih aroma dima u ili na određenoj hrani ili kategorijama hrane;

(b) procjenu o tome je li predložena analitička metoda u skladu s točkom 4. Priloga VII. ovoga Pravilnika prikladna za potrebe kontrole koje se namjeravaju provesti.

(5) Povjerenstvo prosljeđuje svoje mišljenje podnositelju zahtjeva.

(6) Na temelju pozitivnog mišljenja ministar donosi rješenje kojim se podnositelju zahtjeva odobrava uvrštavanje primarnog proizvoda na Popis primarnih proizvoda koji se nalazi na web-stranici Ministarstva.

Članak 30.

(1) Rješenje kojim je odobren primarni proizvod izdaje se na rok od 10 godina i obnavlja se sukladno članku 32. ovoga Pravilnika

(2) Nakon što je rješenjem odobren primarni proizvod, nositelj odobrenja, kao i bilo koji subjekt u poslovanju hranom koji upotrebljava odobreni primarni proizvod ili derivirane arome dima, obvezan je pridržavati se svih uvjeta ili zabrana navedenih u rješenju.

(3) Nositelj odobrenja obvezan je pravodobno izvještavati Povjerenstvo o novim znanstvenim ili tehničkim spoznajama koje bi mogle utjecati na procjenu sigurnosti odobrenog primarnog proizvoda ili deriviranih aroma dima u vezi s ljudskim zdravljem. Ako je potrebno, Povjerenstvo će tada ponovo razmotriti mišljenje Agencije iz članka 28. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Rješenje o odobrenju primarnog proizvoda ne isključuje građansku i kaznenu odgovornost bilo kojeg subjekta u poslovanju hranom s obzirom na odobreni primarni proizvod, deriviranu aromu dima ili hranu koja sadrži odobreni primarni proizvod ili deriviranu aromu dima.

Izmjena i poništavanje odobrenja

Članak 31.

(1) Nositelj odobrenja može, sukladno postupku iz članka 28. ovoga Pravilnika, podnijeti zahtjev za izmjenu rješenja o odobrenju.

(2) Na vlastitu inicijativu ili na zahtjev nadležnog tijela, Povjerenstvo donosi mišljenje o tome je li odobrenje još uvijek sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Obnova odobrenja

Članak 32.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 31. zahtjev za obnovu odobrenja podnosi se najkasnije 18 mjeseci prije isteka roka važenja odobrenja.

(2) Uz zahtjev za obnovu odobrenja potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

(a) presliku rješenja iz članka 29. ovoga Pravilnika;

(b) sve dostupne podatke sukladno Prilogu VII. ovoga Pravilnika koji nadopunjuju već postojeće podatke najnovijim znanstvenim i tehničkim dostignućima;

(c) argumentiranu izjavu koja potvrđuje da proizvod udovoljava uvjetima iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Odredbe članaka 28. do 30. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na postupak obnove odobrenja.

(4) Ako odluka iz stavka 1. ovoga članka nije donesena najviše mjesec dana prije isteka roka istog, a iz razloga koji su izvan kontrole nositelja odobrenja, odobrenje se produžuje za idućih šest mjeseci. Povjerenstvo će obavijestiti nositelja odobrenja o odgodi.

Sljedivost

Članak 33.

(1) Pri stavljanju na tržište prvi put odobrenog primarnog proizvoda ili derivirane arome dima iz odobrenog proizvoda određenih Popisom iz članka 27. ovoga Pravilnika, subjekti u poslovanju hranom osiguravaju da sljedeći podaci budu preneseni subjektima u poslovanju hranom koji upotrebljavaju proizvod:

(a) oznaku odobrenog proizvoda sukladno članku 27. ovoga Pravilnika;

(b) uvjeti uporabe odobrenog proizvoda sukladno članku 27. ovoga Pravilnika;

(c) u slučaju derivirane arome dima, količinski odnos prema primarnom proizvodu treba biti iskazan jasnim i lako razumljivim pojmovima, kako bi subjekt u poslovanju s hranom mogao upotrebljavati deriviranu aromu dima sukladno uvjetima uporabe iznesenima na popisu navedenom u članku 27. ovoga Pravilnika.

(2) Tijekom daljnjeg stavljanja na tržište proizvoda navedenih u stavku 1. ovoga članka, subjekti u poslovanju hranom osiguravaju da podaci iz stavka 1. ovoga članka budu preneseni subjektima u poslovanju hranom koji upotrebljavaju proizvode.

(3) Subjekti u poslovanju hranom imaju propisane sustave i postupke koje omogućuju sljedivost proizvoda iz stavka 1. ovoga članka.

Transparentnost

Članak 34.

(1) Rješenja o odobrenju, dodatne podatke podnositelja zahtjeva i mišljenja Povjerenstva, osim povjerljivih informacija dostupni su javnosti.

Povjerljivost

Članak 35.

(1) Podnositelj zahtjeva, uz obrazloženje, može zahtijevati da određeni podaci budu označeni kao poslovna tajna ili kao podaci koji uživaju zaštitu na temelju posebnoga propisa.

(2) Ne dovodeći u pitanje stavak 3. ovoga članka, Povjerenstvo utvrđuje, nakon savjetovanja s podnositeljem zahtjeva, koji podaci moraju biti označeni kao poslovna tajna te o tome izvještava podnositelja zahtjeva.

(3) Podaci koji se ne mogu smatrati poslovnom tajnom:

(a) ime i adresa podnositelja zahtjeva te ime proizvoda,

(b) podaci iz članka 27. stavka 2. ovoga Pravilnika,

(c) informacije od neposredne važnosti za procjenu sigurnosti proizvoda,

(d) analitička metoda.

(4) Povjerenstvo će poduzet potrebne mjere da se osigura odgovarajući stupanj tajnosti podataka sukladno odredbama ovoga Pravilnika, osim podataka koji moraju biti javni u svrhu zaštite ljudskog zdravlja.

(6) Ako podnositelj zahtjeva povlači ili je povukao zahtjev, Povjerenstvo mora poštovati tajnost komercijalnih i industrijskih podataka, uključujući podatke o istraživanju i razvoju kao informacije s kojima se Povjerenstvo i podnositelj zahtjeva ne slažu po pitanju tajnosti.

Zaštita podataka

Članak 36.

Drugi podnositelj zahtjeva smije upotrijebiti podatke iz zahtjeva podnesenog od strane vlasnika odobrenja sukladno članku 28. stavka 3. ovoga Pravilnika, samo ako se usuglasi sa vlasnikom odobrenja o uporabi tih podataka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Prilozi od I. do VIII. čine sastavni dio ovoga Pravilnika. Prilozi od I. do VII. otisnuti su uz ovaj Pravilnik, a Prilog VIII. nalazi sa na web-stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (http://www.mzss.hr).

Članak 38.

Subjekti u poslovanju s hranom koji posluju s hranom koja u sebi sadrži arome, obvezni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 30. lipnja 2011. godine.

Članak 39.

Hrana koja u sebi sadrži arome i koja je stavljena na tržište prije 30. lipnja 2011. godine, može se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja, ako je stavljena na tržište sukladno odredbama Pravilnika o aromama (»Narodne novine« broj 53/08).

Članak 40.

Danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku Uniju prestaje važiti članak 11. stavak 3. i 4., članak 12., te članci 28. do 32. ovoga Pravilnika.

Članak 41.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o aromama (»Narodne novine« broj 53/08).

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-02/62

Urbroj: 534-07-1-1/2-10-2

Zagreb, 5. svibnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

Popis aroma i izvornih sirovina odobrenih za uporabu u i na hrani**

* * Uvrštavanje aroma i izvornih sirovina u Popis aroma i izvornih sirovina odobrenih za uporabu u i na hrani u ovaj Prilog izvršit će se nakon donošenja odgovarajućih odluka na razini Europske unije o uvrštavanju aroma i izvornih aditiva u Popis Zajednice aroma i izvornih sirovina odobrenih za upotrebu u i na hrani

PRILOG II.

Popis tradicionalnih postupaka pripreme hrane

usitnjavanje

oblaganje

zagrijavanje, kuhanje, pečenje, prženje (do 240 °C pri atmosferskom tlaku) i kuhanje pod tlakom (do 120 °C)

hlađenje

rezanje

destilacija/rektifikacija

sušenje

emulgiranje

uparivanje

ekstrakcija, uključujući ekstrakciju otapalom u skladu s Pravilnikom o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (»Narodne novine« 38/08)

fermentacija

filtriranje

mljevenje

parenje

maceracija

mikrobiološki postupak

miješanje

guljenje

perkolacija

prešanje

rashlađivanje/zamrzavanje

pečenje/pečenje na žaru

cijeđenje

namakanje

PRILOG III.

Prisutnost određenih tvari

Dio A: Tvari koje se kao takve ne smiju dodavati hrani

Agaricinska kiselina

Aloin

Kapsaicin

1,2-benzopiron, kumarin

Hipericin

Beta-azaron

1-alil-4-metoksibenzen, metil-kavikol (estragol)

Cijanovodična kiselina

Mentofuran

4-alil-1,2-dimetoksi-benzen, metil-eugenol

Pulegon

Kvasin

1-alil-3,4-metilen-dioksi-benzen, safrol

Teukrin A

Tujon (alfa i beta)

Dio B: Najveće dopuštene količine određenih tvari, koje su prirodno prisutne u aromama i sastojcima hrane s aromatičnim svojstvima u pojedinoj složenoj hrani, onako kako se konzumira a kojoj su dodane arome i/ili sastojci hrane s aromatičnim svojstvima

Ime tvari

Složena hrana u kojem je prisutnost tvari ograničena

Najveća dopuštena količina mg/kg

Beta-azaron

Alkoholna pića

1,0

1-alil-4-metoksibenzen, metil-kavikol, (estragol)

Mliječni proizvodi

50

Prerađeno voće, povrće (uključujući jestive gljive, gljivice, korijenje, gomolje, sjemenke leguminoza i leguminoze), orasi i sjemenke

50

Riblji proizvodi

50

Bezalkoholna pića

10

Cijanovodična kiselina

Nugat, marcipan ili njegovi nadomjesci ili slični proizvodi

50

Konzervirano koštunjavo voće

5

Alkoholna pića

35

Mentofuran

Konditorski proizvodi koji sadrže metvicu/paprenu metvicu, osim mikro konditorskih proizvoda za osvježavanje daha

500

Mikro konditorski proizvodi za osvježavanje daha

3 000

Žvakaće gume

1 000

Alkoholna pića koja sadrže metvicu/paprenu metvicu

200

4-alil-1,2-dimetoksi-benzen, metil-eugenol*

Mliječni proizvodi

20

Mesni pripravci i mesni proizvodi, uključujući perad i divljač

15

Riblji pripravci i riblji proizvodi

10

Juhe i umaci

60

Gotova pikantna jela

20

Bezalkoholna pića

1

Pulegon

Konditorski proizvodi koji sadrže metvicu/paprenu metvicu, osim mikro konditorskih proizvoda za osvježavanje daha

250

Mikro konditorski proizvodi za osvježavanje daha

2 000

Žvakaće gume

350

Bezalkoholna pića koja sadrže metvicu/paprenu metvicu

20

Alkoholna pića koja sadrže metvicu/paprenu metvicu

100

Kvasin

Bezalkoholna pića

0,5

Pekarski proizvodi

1

Alkoholna pića

1,5

1-alil-3,4-metilen-dioksi-benzen, safrol*

Mesni pripravci i mesni proizvodi, uključujući perad i divljač

15

Riblji pripravci i riblji proizvodi

15

Juhe i umaci

25

Bezalkoholna pića

1

Teukrin A

Gorka jaka alkoholna pića ili bitter1

5

Likeri2 gorkog okusa

5

Druga alkoholna pića

2

Tujon (alfa i beta)

Alkoholna pića, osim onih koja su proizvedena od vrste Artemisia

10

Alkoholna pića proizvedena od vrste Artemisia

35

Bezalkoholna pića proizvedena od vrste Artemisia

0,5

Kumarin

Tradicionalni i/ili sezonski pekarski proizvodi na čijoj je oznaci navedeno da sadrže cimet

50

Žitarice za pripremu doručka, uključujući müsli

20

Fini pekarski proizvodi, osim tradicionalnih i/ili sezonskih pekarskih proizvoda na čijoj je oznaci navedeno da sadrže cimet

15

Slastice

5

* Najveće dopuštene količine se ne primjenjuju kada složena hrana ne sadrži dodane arome, a jedini sastojci s aromatičnim svojstvima koji su dodani su svježe, osušene ili zamrznute aromatične biljke i začini.

1 Sukladno prilogu II točka 30. Pravilnika o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine« broj 61/09 i 141/09) kojim su preuzeteu odredbe Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštititi zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića

2 Sukladno prilogu II točka 32. Pravilnika o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine« broj 61/09 i 141/09) kojim su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštititi zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića

PRILOG IV.

Popis izvornih sirovina na koje se primjenjuju ograničenja uporabe u proizvodnji aroma i sastojaka hrane s aromatičnim svojstvima

Dio A: Izvorne sirovine koje se ne smiju upotrebljavati za proizvodnju aroma i sastojaka hrane s aromatičnim svojstvima

Izvorna sirovina

Latinsko ime

Uobičajeno ime

Tetraploidni oblik Acorus calamus L.

Tetraploidni oblik iđirota

Dio B: Uvjeti uporabe aroma i sastojaka hrane s aromatičnim svojstvima, koji su proizvedeni od određenih izvornih sirovina

Izvorna sirovina

Uvjeti uporabe

Latinsko ime

Uobičajeno ime

Quassia amara L.

Picrasma excelsa (sw) Planch

Kvazija

Arome i sastojci hrane s aromatičnim svojstvima koji su proizvedeni od ovih izvornih sirovina, mogu se upotrebljavati samo za proizvodnju pića i pekarskih proizvoda

Laricifomes officinalis (Vill.: Fr) Kotl. Et Pouz

Ili

Fomes officinalis

Bijeli agarikon

Arome i sastojci hrane s aromatičnim svojstvima koji su proizvedeni od ovih izvornih sirovina, mogu se upotrebljavati samo za proizvodnju alkoholnih pića

Hypericum perforatum L.

Gospina trava

Teucrium chamaedrys L.

Obični dubačac

PRILOG V.

Uvjeti za proizvodnju aroma dobivenih termičkim postupkom i najveće dopuštene količine za određene tvari u aromama dobivenim termičkim postupkom

Dio A: Uvjeti proizvodnje

(a) Temperatura proizvoda tijekom obrade ne smije prijeći
180 °C.

(b) Trajanje termičke obrade ne smije biti duže od 15 minuta pri temperaturi od 180 °C, s odgovarajuće dužim trajanjem pri nižim temperaturama, tj. vrijeme zagrijavanja se udvostručava za svako smanjenje temperature od 10 °C do najviše 12 sati.

(c) Vrijednost pH tijekom obrade ne smije biti veća od 8,0.

Dio B: Najveće dopuštene količine za određene tvari

Tvar

Najveće dopuštene količine μg/kg

2-amino-3.4,8-trimetilimidazo [4,5-f] kvinoksalin (4,8-DiMeIQx)

50

2-amino-1-metil-6-fenilimidazol [4,5-b]piridin (PhIP)

50

PRILOG VI.

AROME DIMA
Uvjeti za proizvodnju primarnih proizvoda

1. Dim nastaje iz drva navedenog u članku 26. stavku 1. ovoga Pravilnika. Bilje, začini, grančice smreke i grančice, iglice i češeri vrste Picea mogu se dodavati ako u njima nema ostataka namjerne ili nenamjerne kemijske obrade ili ako udovoljavaju posebnim propisima. Izvorne tvari podvrgavaju se kontroliranom gorenju, suhoj destilaciji ili obradi s pregrijanom parom s kontroliranim dotokom kisika pri maksimalnoj temperaturi do 600 °C.

2. Dim se kondenzira. Za odjeljivanje faza mogu se dodavati voda i/ili otapala. Za izolaciju, frakcioniranje i/ili pročišćavanje mogu se primjenjivati fizikalni postupci kojima se dobivaju sljedeće faze:

(a) »primarni kondenzat dima« na osnovi vode koji sadrži karboksilne kiseline, karbonilne i fenolne skupine, s maksimalnim udjelima:

benzopirena 10 μg/kg

benzoantracena 20 μg/kg

(b) u vodi netopljiva katranska faza visoke gustoće, koja se za vrijeme razdvajanja faza taloži, i koja se kao takva ne može koristiti za proizvodnju aroma dima nego tek nakon odgovarajućeg fizikalnog postupka kojim se iz u vodi netopljive katranske faze dobivaju frakcije s niskim udjelom policikličkih aromatskih ugljikovodika, a koje su definirane kao »primarna katranska frakcija«, s maksimalnim udjelima:

benzopirena 10 μg/kg

benzoantracena 20 μg/kg

(c) »u vodi netopljiva uljna faza«.

Ako se tijekom ili nakon kondenzacije faze nisu razdvojile, nastali kondenzat dima treba se smatrati u vodi netopljivom katranskom fazom visoke gustoće te se mora podvrći odgovarajućem fizikalnom postupku kako bi se dobile primarne katranske frakcije, koje su u granicama navedenih vrijednosti.

PRILOG VII.

PODACI POTREBNI ZA ZNANSTVENU PROCJENU PRIMARNIH PROIZVODA

Podaci moraju biti sastavljeni u skladu s odredbama članka 28. ovoga Pravilnika i moraju biti dostavljene kako je tamo opisano. Ne dovodeći u pitanje odredbe članaka 29. stavak 2. ovoga Pravilnika, sljedeći podaci moraju biti uključeni u zahtjev za odobrenje iz članka 28. ovoga Pravilnika:

1. vrsta drva koje se koristi za proizvodnju primarnih proizvoda,

2. detaljni podaci o metodama proizvodnje primarnih proizvoda i daljnjoj obradi pri proizvodnji deriviranih aroma dima,

3. kvalitativni i kvantitativni kemijski sastav primarnog proizvoda i određivanje udjela nepoznatih sastojaka. Najvažnije su kemijske specifikacije primarnog proizvoda i podaci o stabilnosti te stupnju varijabilnosti kemijskog sastava. Udjeli nepoznatih sastojaka, tj., broj tvari čija je kemijska struktura nepoznata, mora biti što je moguće manji i mora se odrediti odgovarajućim analitičkim metodama npr. kromatografskim i spektrometrijskim metodama,

4. validirane analitičke metode za uzorkovanje, identifikaciju i određivanje primarnog proizvoda,

5. podaci o predviđenim količinama uporabe u ili na određenoj hrani ili kategorijama hrane,

6. toksikološki podaci.

[1]Pravilnik preuzima odredbe:

– Uredbe (EZ-a) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama

– Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) 2065/2003 od 10. studenog 2003. o aromama dima koje se koriste ili se namjeravaju koristiti u ili na hrani

– Odluka Komisije 1999/217 od 23. veljače 1999. godine kojom se uvodi registar aromatičnih tvari koje se koriste u ili na hrani u skladu s Uredbom (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. listopada 1996. godine

[2]Zakonom o hrani (»Narodne novine« broj 46/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ-a) br. 178/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. kojom se utvrđuju opća načela i zahtjevi zakona o hrani kojim se uspostavlja Europsko tijelo za sigurnost hrane te kojom se utvrđuju postupci u pitanjima sigurnosti hrane

[3]Pravilnikom o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine« broj 110/2008), preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje

[4]Pravilnikom o prehrambenim aditivima (»Narodne novine« broj 62/10) preuzete su odredbe Uredbe (EC) 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. godine o prehrambenim aditivima

[5]* Uredba (EZ-a) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. kojom se uspostavlja zajednički postupak za odobravanje prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma, bit će izravno primjenjiva danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

[6]5 Pravilnik preuzima odredbe Direktive 2001/18/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom ispuštanju genetički modificiranih organizama u okoliš, kojom se ukida Direktiva Vijeća 90/220/EEZ

[7]6 Nacionalno zakonodavstvo kojim se preuzima zakonodavstvo Europske unije ili zakonodavstvo Europske unije koje će se izravno primjenjivati po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

[8]7 Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 41/08), preuzete su odredbe Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na označavanje, prezentaciju i reklamiranje prehrambenih proizvoda i Direktive Vijeća ministara 89/396/EEZ o oznakama ili znakovima koje određuju seriju kojoj hrana pripada

[9]8 Zakonom o hrani (»Narodne novine« broj 46/07) preuzete su djelomično odredbe Uredbe (EZ-a) br. 882/2004 o službenoj kontroli