Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

NN 87/2010 (13.7.2010.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2458

Na temelju članaka 32., 39. i 46. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, ISPRAVAMA O SUKLADNOSTI I OZNAČAVANJU GRAĐEVNIH PROIZVODA

Članak 1.

U članku 4., stavku 2. Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (»Narodne novine« br. 103/08 i 147/09) riječi »2. i« brišu se.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Iznimno od stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, radnju ocjenjivanja sukladnosti za koju nema ovlaštene osobe, može podugovaranjem provesti osoba određena Tablicom 1. koja je tiskana u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. U slučaju da je prijavljeno ili akreditirano tijelo radnju ocjenjivanja sukladnosti već provelo, osoba određena Tablicom 1. umjesto podugovaranja priznaje dokument o radnji ocjenjivanja sukladnosti.

Stavak 4. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje na izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje ili potvrde o sukladnosti građevnog proizvoda.«

Članak 2.

U članku 5., stavku 2., podstavku 1. riječ »i« mijenja se riječju »odnosno«.

Članak 3.

U članku 16., stavku 1., podstavku 3. iza riječi »kontrola proizvodnog procesa« dodaju se riječi », mjere za utvrđivanje i otklanjanje nedostataka proizvodnje«.

Članak 4.

U članku 21. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Ovlaštenja za obavljanje radnji ocjenjivanja sukladnosti, za izdavanje potvrda o sukladnosti te za izdavanje potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje građevnih proizvoda važe do:

– isteka roka važenja iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka, ili

– do promjene tehničkih specifikacija u skladu s kojima je ovlaštenje dano.

U slučaju iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka, ovlaštenje ostaje na snazi ako ovlaštena osoba u roku od 30 dana od dana prihvaćanja promijenjene tehničke specifikacije pisano izjavi da je promjena takva da ne utječe na ocjenjivanje sukladnosti i/ili izdavanje potvrda u smislu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu.«

Članak 5.

U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Potvrda o sukladnosti obavezno sadrži:

– tvrtku i sjedište ovlaštene osobe koja je izdala potvrdu o sukladnosti građevnog proizvoda,

– tvrtku i sjedište, odnosno ime i adresu proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili uvoznika,

– naziv, kratki opis i namjeravanu uporabu građevnog proizvoda,

– referencijske oznake tehničkih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje sukladnosti građevnog proizvoda,

– oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden ili se provodi,

– identifikacijsku oznaku i datum izdavanja potvrde o sukladnosti,

– ime i potpis odgovorne osobe ovlaštene za potpisivanje potvrde o sukladnosti.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Identifikacijska oznaka iz podstavka 6. stavka 3. ovoga članka sastoji se od:

– evidencijskog broja oblika XX/Y1 ovlaštene osobe koja izdaje potvrdu o sukladnosti dodijeljenog od Ministarstva,

– kratice »ZGP«,

– brojčane, slovne ili kombinirane oznake koja osigurava jedinstvenost izdane potvrde o sukladnosti (npr. zadnje dvije znamenke godine u kojoj se potvrda izdaje, oblika Y2, te rednog broja potvrde u godini izdavanja, oblika ZZZZ),

pri čemu se svi dijelovi identifikacijske oznake ispisuju kao niz oblika XX/Y1 – ZGP -Y2/ZZZZ.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Odredbe stavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje građevnog proizvoda.«

Članak 6.

U članku 31. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Izjava o sukladnosti obavezno sadrži:

– tvrtku i sjedište, odnosno ime i adresu osobe koja daje izjavu (proizvođač, ovlašteni zastupnik ili uvoznik),

– tvrtku i sjedište, odnosno ime i adresu proizvođača u slučaju da izjavu o sukladnosti izdaje ovlašteni zastupnik ili uvoznik,

– naziv, kratki opis i namjeravanu uporabu građevnog proizvoda,

– izjavu da je građevni proizvod sukladan tehničkoj specifikaciji određenoj za taj proizvod s referencijskom oznakom te tehničke specifikacije,

– referencijske oznake tehničkih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje sukladnosti građevnog proizvoda,

– oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden ili se provodi,

– identifikacijsku oznaku potvrde odnosno dokumenta temeljem kojih se izjava izdaje:

a) potvrde o sukladnosti, za građevne proizvode koji podliježu sustavu ocjenivanja sukladnosti 1 ili 1+, odnosno

b) potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje, za građevne proizvode koji podliježu sustavu ocjenjivanja sukladnosti 2 ili 2+, odnosno

c) dokumenata o ocjenjivanju sukladnosti za građevne proizvode koji podliježu sustavu ocjenjivanja sukladnosti 3 ili 4,

– identifikacijska oznaka i datum izdavanja izjave,

– ime, svojstvo i potpis osobe koja je ovlaštena za potpisivanje u ime osobe koja daje izjavu.«

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Identifikacijska oznaka iz stavka 3. podstavka 8. ovoga članka sastoji se od:

– osobnog identifikacijskog broja osobe koja daje izjavu (proizvođača, ovlaštenog zastupnika odnosno uvoznika građevnog proizvoda) dodijeljenog prema posebnom propisu (OIB),

– kratice »ZGP«, te

– brojčane, slovne ili kombinirane oznake koja osigurava jedinstvenost izdane izjave o sukladnosti (npr. zadnje dvije znamenke godine u kojoj se izjava izdaje, oblika Y3, te rednog broja izjave u godini izdavanja, oblika VVVV),

pri čemu se svi dijelovi identifikacijske oznake ispisuju kao niz oblika OIB – ZGP -Y3/VVVV.

Prijepis izjave o sukladnosti kojeg je proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik građevnog proizvoda dužan dati u tehničkoj uputi koja prati proizvod iznimno može sadržavati samo podatke iz stavka 3., podstavka 3., 4. i 8. ovoga članka, ako je to zbog tehničkih mogućnosti konkretnog proizvoda i njegove ambalaže primjerenije.

Izjavu o sukladnosti trajno čuva proizvođač. Kada izjavu o sukladnosti izdaje ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik, osim proizvođača izjavu trajno čuva i osoba koja ju je izdala.«

Dosadašnji stavak 4. briše se.

Članak 7.

Iza članka 31. dodaje se članak 31a. koji glasi:

»Dokumenti o ocjenjivanju sukladnosti, potvrde o sukladnosti građevnih proizvoda, potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i izjave o sukladnosti građevnih proizvoda važe do:

– promjene u proizvodnji građevnog proizvoda kojom se utječe na svojstva građevnog proizvoda, i/ili

– promjene u tehničkim specifikacijama u skladu s kojima su izdane, ako su promjene takve da to utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

U slučaju promjene u proizvodnji građevnog proizvoda kojom se ne utječe na svojstva građevnog proizvoda (npr. uporabom druge sirovine od one za koju su provedene radnje ocjenjivanja sukladnosti, ali koja sirovina ima svojstva unutar granica uređenih tehničkom specifikacijom za taj proizvod) ne izdaje se nova izjava o sukladnosti.

U slučaju promjene naziva građevnog proizvoda mora se izdati nova izjava o sukladnosti, a nove radnje ocjenjivanja i/ili potvrđivanja sukladnosti građevnog proizvoda moraju se provesti samo ako su istovremeno promijenjena i svojstva proizvoda.

Osoba koja je izdala izjavu o sukladnosti dužna je u slučaju iz stavka 2. ili stavka 3. ovoga članka o promjeni pravovremeno i s obrazloženjem obavijestiti ovlaštenu osobu koja je izdala dokument o radnji ocjenjivanja sukladnosti odnosno koja je izdala potvrdu o sukladnosti ili potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje. Ako ovlaštena osoba utvrdi da se radi o promjeni kojom se utječe na svojstva proizvoda dužna je o tome obavijestiti osobu koja je izdala izjavu o sukladnosti i Ministarstvo.«

Članak 8.

U članku 32. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Odredbe stavaka 1., 2., 3. i 4. odnose se i na skup na određeni način tehnički i/ili funkcionalno povezanih pojedinačnih građevnih proizvoda sa zajedničkom namjeravanom uporabom, za koju tako povezani ispunjavaju zahtjeve (sklop građevnih proizvoda).«

Članak 9.

U Prilogu 3. i 4. u grafičkom prikazu riječi »klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja isprave o sukladnosti« zamjenjuju se riječima »identifikacijska oznaka izjave o sukladnosti«.

Članak 10.

Sustav pisanih pravila iz članka 16. stavka 1. podstavka 3. Pravilnika, proizvođači moraju dopuniti mjerama za utvrđivanje i otklanjanje nedostatka proizvodnje u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove izmjene i dopune Pravilnika.

Članak 11.

Dokumenti o ocjenjivanju sukladnosti, potvrde o sukladnosti građevnih proizvoda, potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i izjave o sukladnosti građevnih proizvoda izdani u skladu sa ranije važećim propisima smatraju se dokumentima, potvrdama odnosno izjavama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom.

Dokumenti o ocjenjivanju sukladnosti, potvrde o sukladnosti građevnih proizvoda, potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i izjave o sukladnosti građevnih proizvoda mogu se izdavati sa sadržajem propisanim ranije važećim propisima u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Odredbe članka 4. podstavka 4. i 5. prestaju se primjenjivati nakon dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Na obvezni sadržaj potvrde o sukladnosti, potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i izjave o sukladnosti građevnih proizvoda propisan ovim Pravilnikom se, nakon dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a za građevne proizvode na koje se odnosi usklađena europska specifikacija u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna, primjenjuje odgovarajući sadržaj propisan za zajednički europski ekonomski prostor.

Članak 13.

Postupci započeti prema ranije važećim propisima, završit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/09-04/21

Urbroj: 531-01-266-10-8

Zagreb, 2. srpnja 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

Tablica 1. Iznimni slučajevi i načini provođenja radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, izdavanja potvrda o sukladnosti građevnih proizvoda i potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje građevnih proizvoda

(1) tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno Europskoj komisiji (»notified body«) za provođenje one radnje ocjenjivanja sukladnosti i/ili izdavanja potvrde o sukladnosti i/ili izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje koja je predmetom podugovaranja, za građevni proizvod koji je u pitanju

(2) tijelo koje je akreditirano od strane akreditacijskog tijela priznatog u Republici Hrvatskoj prema odgovarajućoj normi, uz dodatak specifičnih uvjeta za građevni proizvod koji je u pitanju