Pravilnik o izmjeni Pravilnika o lovostaju

NN 87/2010 (13.7.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o lovostaju

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2461

Na temelju članka 59. stavka 5. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05 i 75/09) i prethodnog mišljenja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O LOVOSTAJU

Članak 1.

U Pravilniku o lovostaju (»Narodne novine« broj 67/10) u članku 4. točki B. SITNA DIVLJAČ, riječi: »pućpura (Coturnix coturnix L.) – od 1. prosinca do 15. kolovoza« zamjenjuju se riječima: »pućpura (Coturnix coturnix L.) – od 15. studenoga do 31. srpnja«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/08

Urbroj: 538-08-10-05

Zagreb, 2. srpnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.