Zakon o izmjenama Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta

NN 88/2010 (14.7.2010.), Zakon o izmjenama Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta

HRVATSKI SABOR

2463

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POTPORI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. srpnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/58

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 6. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POTPORI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Članak 1.

U Zakonu o potpori za očuvanje radnih mjesta (»Narodne novine«, br. 94/09.), članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac koji u cilju očuvanja radnih mjesta skrati trajanje punog radnog vremena i kao puno radno vrijeme odredi prosječno radno vrijeme u trajanju do 32 sata tjedno, može koristiti potporu u visini razlike plaće i doprinosa na plaće radnika prije skraćivanja radnog vremena i nakon skraćivanja radnog vremena, a najviše do 20% ukupnog iznosa plaće i doprinosa iz i na plaću radnika prije skraćivanja radnog vremena.

(2) Skraćeno radno vrijeme u trajanju do 32 sata tjedno tijekom razdoblja ostvarivanja potpore iz stavka 1. ovoga članka ne mora biti raspoređeno jednako po danima, tjednima i mjesecima, te se u tom slučaju skraćeno radno vrijeme utvrđuje kao prosječno skraćeno tjedno radno vrijeme unutar razdoblja ostvarivanja potpore.

(3) Plaća iz stavka 1. ovoga članka, u smislu ovoga Zakona, smatra se plaćom utvrđenom u bruto iznosu iz kojeg je poslodavac obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak te ostala davanja prema posebnim propisima.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4) prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore nema nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema posebnom propisu, odnosno ima rješenje tijela državne uprave nadležnog za utvrđivanje, nadzor i naplatu javnih davanja o odgodi naplate duga po osnovi poreza i doprinosa prema posebnim propisima.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »potpora« stavlja se točka, a riječi: »najkasnije do 30. lipnja 2010. godine« brišu se.

U stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4) dokaz da prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore nema nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema posebnom propisu, odnosno ima rješenje tijela državne uprave nadležnog za utvrđivanje, nadzor i naplatu javnih davanja o odgodi naplate duga po osnovi poreza i doprinosa prema posebnim propisima.«

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Potpore iz članka 3. ovoga Zakona, Zavod poslodavcu isplaćuje na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske najkasnije do 31. prosinca 2010. godine.

(2) Obvezne doprinose i poreze iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona poslodavac je obvezan uplatiti na propisane račune za plaćanje doprinosa i poreza prema posebnim propisima, a razliku plaće nakon umanjenja za doprinose i poreze isplatiti radniku, sve istodobno s isplatom plaće.«

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a važit će do 31. prosinca 2010.

Klasa: 300-01/10-01/01

Zagreb, 2. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.