Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

NN 88/2010 (14.7.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

HRVATSKI SABOR

2465

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. srpnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/60

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 6. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Članak 1.

U Zakonu o članarinama o turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 152/08.) u članku 4. PRVA SKUPINA mijenja se i glasi:

»PRVA SKUPINA

– Smještaj (55)

– Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (56)

– Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (79)

– Agencije za promidžbu (73.11) i to: kreiranje promidžbenih kampanja (kreiranje reklama u novinama, časopisima i ostalim medijima, kreiranje reklama na otvorenom prostoru, reklamiranje iz zraka, uređenje štandova i ostalih objekata i prostora) i vođenje marketinških kampanja i ostale usluge oglašavanja koje su usmjerene na privlačenje i zadržavanje kupaca (marketing na mjestu prodaje, oglašavanje izravnom poštom i marketinško savjetovanje)

– Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (93.29)

– Vodeni prijevoz (50)

– Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom (52.22)

– Zračni prijevoz putnika (51.10)

– Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom (52.23)

– Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (49.31)

– Ostali kopneni prijevoz putnika (49.39)

– Djelatnost mjenjačnica (66.12)

– Ostalo osiguranje (65.12) i to: osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode; osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode; putno zdravstveno osiguranje; turističko osiguranje; osiguranje pomoći (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivališta; ostala osiguranja turističkih rizika; osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine; osiguranje jamstva (osiguranje jamčevine za paket aranžmane); osiguranje opasnosti otkaza turističkih putovanja

– Poslovanje nekretninama (68)

– Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje (69.2)

– Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (81.30)

– Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (82.3)

– Rad sportskih objekata (93.11)

– Sportske djelatnosti (93.1)

– Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport (77.21)

– Iznajmljivanje videokaseta i diskova (77.22)«.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Obveznici plaćanja članarine iz članka 4. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

A

B

C

D

Prva
skupina

0,2000

0,1840

0,1600

0,1440

Druga skupina

0,1600

0,1440

0,1200

0,1040

Treća
skupina

0,1200

0,1040

0,0800

0,0640«

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Obveznici plaćanja članarine iz članka 5. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

A

B

C

D

Prva
skupina

0,0400

0,0384

0,0344

0,0320

Druga skupina

0,0320

0,0304

0,0280

0,0264

Treća
skupina

0,0240

0,0224

0,0200

0,0184

Četvrta skupina

0,0160

0,0104

0,0080

0,0080«

Članak 4.

U članku 14. stavku 2. riječi: »javne potrebe« zamjenjuju se riječima: »druge javne potrebe«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Od ukupno uplaćenih sredstva članarine, banka kod koje su otvoreni računi iz stavka 2. ovoga članka, u roku od dva dana, izdvaja 7,5% na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koristi se namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima, a preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu:

1. 65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada,

2. 10% sredstava turističkoj zajednici županije,

3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Raspodjela 7,5% uplaćenih sredstava članarine iz stavka 3. ovoga članka vrši se na temelju pravilnika koji donosi Glavni ured Hrvatske turističke zajednice uz prethodnu suglasnost ministra turizma.«

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 5.

U članku 18. stavak 2. briše se.

Članak 6.

U članku 19. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 334-01/10-01/01

Zagreb, 2. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.