Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanitarnoj inspekciji

NN 88/2010 (14.7.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanitarnoj inspekciji

HRVATSKI SABOR

2468

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANITARNOJ INSPEKCIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanitarnoj inspekciji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. srpnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/63

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 6. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANITARNOJ INSPEKCIJI

Članak 1.

U Zakonu o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 113/08.), u članku 2. stavku 1. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »te na području zaštite javnozdravstvenog interesa.«.

Članak 2.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

Sanitarna inspekcija na području zaštite javnozdravstvenog interesa nadzire provedbu zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita javnozdravstvenog interesa, odnosno nadzire provedbu mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja populacije određenog područja ili cijele države.«.

Članak 3.

U članku 20. iza riječi: »obavljati uzorkovanja,« dodaju se riječi: »fotografirati sve radne i pomoćne prostorije i prostore, predmete rada i poslovanja, opremu, osobe,«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Pod poslovnim prostorijama, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se i stambene prostorije prijavljene kao poslovni prostor i druge prostorije, prijevozna sredstva i slično, u kojima nadzirana pravna i fizička osoba obavlja odobrenu djelatnost, odnosno rad.

Sanitarni inspektor u skladu s propisima o zaštiti okoliša obavlja inspekcijski nadzor nad postrojenjima u kojima su prisutne opasne tvari, postrojenjima za koje se utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite okoliša te provedbu mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša (monitoring) utvrđenih u rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš u okviru koordiniranih nadzora.«.

Članak 4.

U članku 23. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Smatra se da nadzirana pravna ili fizička osoba nije omogućila obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga članka ako u trenutku nadzora nije prisutna osoba određena za zastupanje od strane nadzirane pravne ili fizičke osobe.«.

Članak 5.

U članku 26. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Troškove daljnjeg vođenja postupka iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti snosi stranka.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 6.

U članku 31. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. i stavci 4. i 5. koji glase:

»U obavljanju koordiniranih inspekcijskih nadzora na temelju propisa o zaštiti okoliša nadležni sanitarni inspektor poduzima mjere propisane odredbama toga propisa.

U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi usmenim rješenjem zabraniti uporabu radnih i pomoćnih prostorija, odnosno prostora, postrojenja, uređaja, pribora i opreme za obavljanje djelatnosti u trajanju od 8 do 30 dana, ako su nedostaci utvrđeni prvi put, odnosno u trajanju od 30 dana do 6 mjeseci, ako su istovjetni nedostaci utvrđeni drugi i svaki sljedeći put računajući od dana donošenja prvog usmenog rješenja.

Zabrana iz stavka 4. ovoga članka stupa na snagu donošenjem usmenog rješenja.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 7.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

Žalba izjavljena protiv rješenja donesenih na temelju odredbi članka 30. i 31. ovoga Zakona ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 540-01/10-01/01

Zagreb, 2. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.