Naputak o izmjeni Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

NN 88/2010 (14.7.2010.), Naputak o izmjeni Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2471

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine« broj 40/07.), ministar pravosuđa donosi

NAPUTAK

O IZMJENI NAPUTKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE S REGISTARSKIM SUDOM RADI UPISA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U SUDSKI REGISTAR

Članak 1.

U članku 1. Naputka o uvjetima i načinu ostvarenja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću (»Narodne novine« broj 109/07., 62/08., 20/09., 4/10. i 53/10), mijenja se stavak 3. i glasi:

»Pilot projekt trajat će do 15. rujna 2010. godine.«

Članak 2.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-13/08-01/2

Urbroj: 514-03-01-04/1-10-29

Zagreb, 12. srpnja 2010.

Ministar pravosuđa
Dražen Bošnjaković, v. r.