Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

NN 88/2010 (14.7.2010.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2474

Na osnovi članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09. i 71/10.), članka 24. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.) i članka 27. stavka 3. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 67/09., 116/09., 4/10. i 13/10.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 1. srpnja 2010. godine donijelo je

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI OSIGURANE OSOBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se ostvarivanje prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe (u daljnjem tekstu: zdravstvena njega), te uvjeti i način njihova ostvarivanja.

Članak 2.

Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu kada je takav postupak medicinski indiciran u skladu s odredbama ovog Pravilnika i drugih općih akata Zavoda.

Članak 3.

(1) Zdravstvena njega osigurane osobe provodi se u svrhu poboljšanja njezinog zdravstvenog stanja i sprječavanja njegovog pogoršanja.

(2) Provođenje zdravstvene njege uključuje i poduku osigurane osobe te članova njezine obitelji o provođenju postupaka zdravstvene njege.

II. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU NJEGU

Članak 4.

Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu na osnovi utvrđenih sljedećih stanja:

– nepokretnosti ili teške pokretnosti (osigurane osobe koje za kretanje trebaju pomoć druge osobe ili koriste pomagala za kretanje)

– kronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, uz uvjet da izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite u djelatnosti opće/obiteljske medicine, odnosno zdravstvene zaštite predškolske djece (u daljnjem tekstu: izabrani doktor) istodobno provodi liječenje u kući, te da indicira i potrebu provođenja zdravstvene njege

– prolaznih ili trajnih zdravstvenih stanja kod kojih nije moguće samozbrinjavanje

– nakon složenijih operativnih zahvata koji zahtijevaju previjanje i njegu rane, te skrb za stome

– kod osigurane osobe u terminalnoj fazi bolesti.

Članak 5.

(1) Zdravstvenu njegu osiguranoj osobi propisuje izabrani doktor.

(2) Zdravstvenu njegu iz stavka 1. ovog članka izabrani doktor propisuje na tiskanici »NALOG Broj__ZA PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI«, koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

(1) Izabrani doktor propisuje provođenje zdravstvene njege osiguranoj osobi iz članka 4. ovog Pravilnika nakon što je izvršio uvid u medicinsku dokumentaciju, obavio pregled i utvrdio zdravstveno stanje osigurane osobe, kao i stupanj zahtjevnosti potrebne zdravstvene njege.

Tablica 1. Stupanj zahtjevnosti zdravstvene njege

Redni broj

Šifra

Naziv postupka

Opis postupka

Trajanje njege (min)

1

NJEGA1

minimalna zdravstvena njega

Potrebna minimalna zdravstvena njega teško pokretnog pacijenta, uključuje edukaciju bolesnika i/ili njegove obitelji, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, kateterizaciju mokraćnog mjehura žena, primjenu i. m. i s. c. injekcije, zdravstvenu njegu stome (ileostoma, kolostoma, urostoma, traheostoma, gastrostoma).

30

2

NJEGA2

pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama

Podrazumijeva kompletnu njegu teško pokretnog bolesnika (sa ili bez inkontinencije), uključuje stavke iz DTP NJEGA 1 uz provjeru vitalnih znakova, previjanje rane 1. stupnja, hranjenje putem nazogastrične sonde.

60

3

NJEGA3

opsežna zdravstvena njega

Opsežna zdravstvena njega nepokretnog bolesnika, uključuje stavke iz DTP NJEGA 1 i 2, previjanje rane 2. i 3. stupnja, primjenu oksigenoterapije.

90

4

NJEGA4

zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti

Zdravstvena njega izrazito teškog ili umirućeg bolesnika (palijativna skrb), uključuje sve stavke iz DTP NJEGA 1, 2 i 3, previjanje rane 4. stupnja.

120

Tablica 2. Dodatni postupci zdravstvene njege

Redni broj

Šifra

Naziv*

5

NJEGA5

Primjena klizme

6

NJEGA6

Toaleta i previjanje rane 1 i 2 stupnja

7

NJEGA7

Toaleta i previjanje rane 3 i 4 stupnja

8

NJEGA8

Postavljanje i promjena nazogastrične sonde

* ne može se ispostavljati račun Zavodu ukoliko se istovremeno provodi DTP NJEGA1 do NJEGA4

(2) Izabrani doktor na tiskanici iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika propisuje DTP postupke u skladu s Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i određuje vremensko razdoblje i dinamiku provođenja zdravstvene njege.

(3) Izabrani doktor obvezan je svaku propisanu zdravstvenu njegu prijaviti mjerodavnoj patronažnoj službi, te voditi brigu da zdravstvenu njegu provodi zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni radnik privatne prakse ugovoreni za područje na kojem se zdravstvena njega provodi.

(4) Patronažna služba obvezna je tijekom razdoblja pružanja njege obići osiguranu osobu najmanje jednom u 14 dana, te izvijestiti izabranog doktora o njezinom zdravstvenom stanju, rezultatima dotada provedene zdravstvene njege i potrebi njezinog daljnjeg provođenja, odnosno potrebi obavljanja pregleda od strane izabranog doktora.

Članak 7.

(1) Provođenje zdravstvene njege može se propisati maksimalno pet puta tjedno kroz 30 dana.

(2) Provođenje zdravstvene njege može se, iznimno propisati u trajanju od 90 dana kod najtežih bolesnika, posebno onih s definiranim trajnim stanjima, a prema dijagnozama utvrđenim u Popisu bolesti i stanja kako slijedi:

Tablica 3. Popis bolesti i stanja za odobrenje zdravstvene njege kroz 90 dana

Redni broj

Šifra prema MKB-10

Dijagnoza

1

G12.0-9

Spinalna mišićna atrofija

2

G35, G36.0-9, G37.0-9

Demijelinizirajuće bolesti središnjeg živčanog sustava

3

G80.0-9, G81.0-9, G82.0-5

Cerebralna paraliza i ostali paralitički sindromi (hemiplegija, paraplegija, tetraplegija)

4

R40.2

Koma

5

Z51.5

Zbrinjavanje bolesnika u terminalnoj fazi bolesti

6

Z99.1

Ovisnost o respiratoru

(3) Samo u slučaju potrebe dugotrajnog provođenja zdravstvene njege u kući osiguranih osoba prema dijagnozama utvrđenim u Popisu bolesti iz stavka 2. ovog članka, kao i kod osiguranih osoba s prirođenim malformacijama i deformacijama (MKB klasifikacija Q00-Q89) zdravstvena njega u kući može se propisati u trajanju od godine dana u jednom odobrenju.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka provođenje zdravstvene njege može se propisati sedam puta tjedno.

Članak 8.

(1) Ovlašteni doktor Zavoda u obvezi je najmanje jednom u tri mjeseca provjeriti opravdanost nastavka provođenja zdravstvene njege u kući.

(2) Ako ovlašteni doktor Zavoda utvrdi potrebu izmjene propisanog DTP-a, odnosno potrebu prestanka provođenja zdravstvene njege u kući, o istome je obvezan donijeti nalaz, mišljenje i ocjenu na tiskanici iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika.

(3) Osigurana osoba nezadovoljna nalazom, mišljenjem i ocjenom ovlaštenog doktora Zavoda o provođenju zdravstvene njege u kući iz stavka 2. ovog članka ima pravo, radi zaštite prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, u područnom uredu Zavoda, nadležnom prema mjestu njezinog prebivališta, odnosno boravka, zatražiti izdavanje rješenja u prvostupanjskom upravnom postupku.

Članak 9.

(1) Zdravstvenu njegu provodi medicinska sestra/medicinski tehničar općeg smjera u privatnoj praksi ili medicinska sestra/ medicinski tehničar, radnik ustanove za zdravstvenu njegu u kući koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor za provođenje zdravstvene njege u kući.

(2) Zdravstvenu njegu zdravstveni radnici iz stavka 1. ovog članka provode samostalno u skladu s uputama izabranog doktora.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Zdravstvena njega započeta do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavlja se provoditi prema općim aktima Zavoda koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, a najdulje do 1. studenog 2010. godine.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za provođenje zdravstvene njege u kući (»Narodne novine« broj 40/07., 91/09. i 118/09.).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2010. godine.

Klasa: 025-04/10-01/138

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 1. srpnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.