Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 88/2010 (14.7.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2475

Na osnovi članka 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09. i 71/10.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 1. srpnja 2010. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 43/10., 71/10. i 78/10.) u članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Tim opće/obiteljske medicine može za svoje osigurane osobe imati prosječnu zastupljenost zdravstvene njege u kući prema stupnju zahtjevnosti u skladu s člankom 28. stavkom 3. Odluke o ugovaranju.«

Članak 2.

U članku 23. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

»– popis ortodontskih anomalija, postupaka i naprava u djelatnosti ortodoncije.«

Članak 3.

Iza članka 24. dodaje se novi članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a.

Standard iz članka 23. stavka 1. podstavka 4. ovog Pravilnika utvrđuje se kako slijedi:

a – popis ortodontskih anomalija

VRSTE ANOMALIJA

1.) RASCJEPI

– usne

– usne i nepca (ortodontska terapija)

2.) PROGENIJSKI KOMPLEKS

– obrnuti preklop

– prisilni zagriz

– pseudoprogenija

– prava progenija (nasljedna)

3.) OTVORENI ZAGRIZ

– dentoalveolarni (nepodesne navike)

– skeletni (nasljeđe)

4.) KRIŽNI ZAGRIZ

– jednostrani

– obostrani

5.) KOMPRESIJE

– primarna kompresija

– sekundarna kompresija

– tercijarna kompresija

6.) POKROVNI ZAGRIZ

7.) OSTALE ORTODONTSKE ANOMALIJE

b – popis postupaka za djelatnost ortodoncije

Redni broj

Postupci

1.

Prvi specijalistički ortodontski pregled s analizom Rtg slike – jedanput pred početak ortodontske terapije

2.

Kontrolni specijalistički ortodontski pregled s Rtg analizom – 2x pred početak ortodontske terapije

3.

Kontrola tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne monomaksilarne ortodontske naprave – 20x u tijeku ortodontske terapije

4.

Kontrola tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne bimaksilarne ortodontske naprave – 20x u tijeku ortodontske terapije

5.

Kontrola tijeka ortodontske terapije s readaptacijom fiksne ortodontske naprave po čeljusti – 24x u tijeku ortodontske terapije

6.

Kontrola tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera-naprave za retenciju po čeljusti – 8x u tijeku ortodontske terapije retainerom

7.

Skidanje fiksne ortodontske naprave u jednoj čeljusti – jedanput u tijeku ortodontske terapije

8.

Kontrola tijeka ortodontske terapije Delairovom maskom s readaptacijom – 8x u tijeku ortodontske terapije

9.

Kefalometrijska analiza – 2x u tijeku ortodontske terapije

10.

Rtg analiza šake – 2x i to jedanput u dijagnostičke svrhe i jedanput u tijeku ortodontske terapije

c – popis ortodontskih naprava

Redni broj

Ortodontske naprave

1.

Fiksna ortodontska naprava za jednu čeljust – 1x u tijeku ortodontske terapije

2.

Headgear-potporanj po Delair-u – 1x u tijeku fiksne ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji

3.

Mobilna ortodontska naprava – monomaksilarna – 1x tijekom ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji*

4.

Mobilna ortodontska naprava – bimaksilarna – 1x tijekom ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji*

5.

Retainer-ortodontska naprava za retenciju nakon ortodontske terapije – mobilni i/ili fiksni po čeljusti – jedan put u tijeku ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji

6.

Reparatura mobilne ortodontske naprave – jedan put godišnje u tijeku ortodontske terapije

7.

Delairova maska – jedan put u tijeku ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji

8.

Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca-RPE- jedan put u tijeku ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji

* u slučaju kada se zbog ubrzanog rasta i razvoja čeljusti ne može prilagoditi postojeća mobilna ortodontska naprava osigurana osoba, pod uvjetom da se terapija provodi isključivo mobilnim ortodontskim napravama, može ostvariti pravo na dodatne dvije monomasilarne ili jednu bimaksilarnu ortodontsku napravu u skladu s općim aktom Zavoda.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2010. godine.

Klasa: 025-04/10-01/135

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 1. srpnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.