Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 88/2010 (14.7.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2477

Na osnovi članka 33. stavka 3. i 111. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 150/09. i 71/10.), članka 26. točke 20. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 1. srpnja 2010. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OVLASTIMA I NAČINU RADA OVLAŠTENIH DOKTORA I LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj: 113/09., 126/09. i 4/10.) u članku 11. stavku 1. točka 10. briše se.

Dosadašnje točke 11., 12. i 13. postaju točke 10., 11. i 12.

U stavku 5. riječi: »i 10.«, te riječi u zagradi: »zdravstvena njega«, brišu se.

Članak 2.

Iza članka 14. dodaje se novi podnaslov pod e) i članak 14.a. koji glase:

»e) Nadzor nad korištenjem prava na zdravstvenu njegu u kući

Članak 14.a.

Ovlašteni doktor obvezan je najmanje jednom u tri mjeseca provesti nadzor nad provođenjem zdravstvene njege u kući osigurane osobe.

Nadzor iz stavka 1. ovog članka ovlašteni doktor obavlja pregledom medicinske dokumentacije ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse, kao i pregledom osigurane osobe u njezinoj kući ako ocijeni da je to nužno radi utvrđivanja zdravstvenog stanja osigurane osobe i postojanja medicinske indikacije za daljnje provođenje zdravstvene njege u kući osigurane osobe.

O izvršenom nadzoru ovlašteni doktor obvezno daje nalaz, mišljenje i ocjenu na tiskanici propisanoj člankom 5. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2010. godine.

Klasa: 025-04/10-01/137

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 1. srpnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.