Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

NN 88/2010 (14.7.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2478

Na osnovi članka 19. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09. i 71/10.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 1. srpnja 2010. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine« broj 17/09., 23/09., 53/09., 116/09. i 4/10.) stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagala koja su utvrđena Popisom pomagala, odnosno Popisom ortodontskih naprava koji su sastavni dio ovih Pravilnika, a na osnovi medicinske dokumentacije utvrđene za svako pojedino pomagalo u skladu s ovim Pravilnikom i odgovarajuće medicinske dokumentacije.«

U Popisu pomagala iz članka 3. stavka 2., za pomagalo pod rednim brojem:

– 374., šifra EPSM373, u stupcu broj 9 riječ: »tuba« zamjenjuje se riječju: »gram«

– 375., šifra EPSM381, u stupcu broj 9 riječ: »tuba« zamjenjuje se riječju: »gram«.

Pomagala pod rednim brojem 670., šifra 52460, pod rednim brojem 671., šifra 52461, pod rednim brojem 672., šifra 52462, pod rednim brojem 673., šifra 52463, pod rednim brojem 674., šifra 52470, pod rednim brojem 675., šifra 52471, pod rednim brojem 676., šifra 52472, pod rednim brojem 683., šifra 52464 i pod rednim brojem 684., šifra 52465, brišu se.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Vrijednost rada ortodontskih naprava, popravka mobilnih ortodontskih naprava i vrijednost rada i materijala dentalnog tehničara za izradu ortodontskih naprava iskazuje se u kunama. Cijena rada i materijala dentalnog tehničara i cijena pomagala uključene su u cijenu DTP-a.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

U članku 10. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od stavka 2. ovog članka ortodontske naprave kao i popravak mobilnih ortodontskih naprava propisuju se na tiskanici Potvrde o stomatološkim pomagalima iz stavka 1. ovog članka, a uz potvrdu ugovorni doktori specijalisti ortodonti dostavljaju račun za isporučeni uređaj odnosno izvršeni popravak obračunat putem DTP-a utvrđenog općim aktom Zavoda.«

Članak 4.

U članku 82. stavku 1. točke d) i e) mijenjaju se i glase:

»d) ortodontske naprave:

– pomične

– nepomične

– retencijske

e) reparatura (popravak) mobilne ortodontske naprave.«

U stavku 6. tekst: »i na ortodontske uređaje i nakon 18. godine života, te« briše se.

Članak 5.

U članku 89. u stavku 1. točki 3. riječi: »ortodontski uređaji« zamjenjuju se riječima: »ortodontske naprave«, a u točki 8. riječi: »ortodontske uređaje« zamjenjuju se riječima: »ortodontske naprave«.

Članak 6.

U članku 90. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Troškove materijala pri izradi ortodontskih naprava snosi u cijelosti Zavod i isti su uključeni u cijenu pomagala iz Popisa pomagala.«

Članak 7.

Popis ortodontskih naprava iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njihov sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2010. godine.

Klasa: 025-04/10-01/139

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 1. srpnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.

POPIS ORTODONTSKIH NAPRAVA

Red br.

Šifra
Pomagala

NAZIV POMAGALA I POPRAVKA POMAGALA

Indikacija prema članku Pravilnika

Pomagalo predlaže

Pomagalo propisuje

Pomagalo odobrava

Količina odobrene ortodonske naprave do 18. god.

Jedinica mjere pomagala

Rok uporabe ortodonske naprave do 18. god.

Dužina jamstvenog roka u mjesecima

Cijena rada i materijala
dentalnog
tehničara (kn)*

Cijena pomagala (kn)*

Medicinska indikacija/uvjeti za ostvarivanje prava na pomagalo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

STOMATOLOŠKA POMAGALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

685

52491

Fiksna ortodontska naprava za jednu čeljust – 1x u tijeku ortodontske terapije

čl. 82.

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

Ovlašteni radnik PU

1

kom.

1x do 18. godine

6

65,00

2.900,00

Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Kompresije, Pokrovni zagriz, ostale ortodontske anomalije

686

52492

Headgear – 1x u tijeku fiksne ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji

čl. 82.

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik PU

1

kom.

1x do 18. godine

6

65,00

300,00

Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Kompresije, Pokrovni zagriz, Sidrište, ostale ortodontske anomalije

687

52493

Mobilna ortodontska naprava – monomaksilarna za jednu čeljust – 1x tijekom ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji**

čl. 82.

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik PU

1

kom.

1x do 18. godine

6

500,00

1.015,00

Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Kompresije, Pokrovni zagriz, ostale ortodontske anomalije

688

52494

Mobilna ortodontska naprava – bimaksilarna – 1x tijekom ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji**

čl. 82.

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik PU

1

kom.

1x do 18. godine

6

595,00

1.280,00

Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Kompresije, Pokrovni zagriz, ostale ortodontske anomalije

689

52495

Retainer – ortodontska naprava za retenciju nakon ortodontske terapije – mobilni i/ili fiksni po čeljusti – jedan put u tijeku ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji

čl. 83.

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik PU

1

kom.

1x do 18. godine

16

250,00

600,00

Završetak aktivne ortodontske terapije

690

52496

Reparatura mobilne ortodontske naprave – jedan put godišnje u tijeku ortodontske terapije

čl. 82.

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik PU

1

kom.

1x do 18. godine

6

120,00

250,00

Oštećenje naprave

691

52497

Delairova maska – jedan put u tijeku ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji

čl. 82.

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik PU

1

kom.

1x do 18. godine

6

400,00

1.500,00

Progenijski kompleks, Sidrište

692

52498

Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca-RPE- jedan put u tijeku ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji

čl. 82.

doktor specijalist ortodont

doktor specijalist ortodont

ovlašteni radnik PU

1

kom.

1x do 18. godine

6

460,00

1.290,00

Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Pokrovni zagriz

* cijena rada i materijala dentalnog tehničara i cijena pomagala uključeni su u cijenu DTP-a

** u slučaju kada se zbog ubrzanog rasta i razvoja čeljusti ne može prilagoditi postojeća mobilna ortodontska naprava osigurana osoba pod uvjetom da se terapija provodi isključivo mobilnim ortodontskim napravama može ostvariti pravo na dodatne dvije monomasilarne ili jednu bimaksilarnu ortodontsku napravu u skladu s općim aktom Zavoda