Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

NN 88/2010 (14.7.2010.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2479

Na osnovi članka 14.g Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 150/08. i 71/10.) i članka 27. točka 5. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 1. srpnja 2010. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, UVJETIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA PRAVA NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna (»Narodne novine« broj 156/08.) u članku 1. riječi: »(Narodne novine« broj 85/06. i 150/08.)«, brišu se.

Članak 2.

U članku 2. riječi u zagradi: »klasa: 052-04/08-01/349, urbroj: 338-01-01-08-1 od 30. prosinca 2008. godine«, zamjenjuju se riječima: »Narodne novine« broj 2/09., 59/09., 91/09., 118/09., 4/10. i klasa: 025-04/10-01/144, urbroj: 338-01-01-10-1 od 1. srpnja 2010. godine«, a riječi u zagradi: »klasa: 025-04-/08-01/348, urbroj:
338-01-01-08-1 od 30. prosinca 2008. godine«, zamjenjuju se riječima: »Narodne novine« broj 118/09.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna ostvaruju:

1. osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim i mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih se ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi,

2. osigurane osobe darivatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,

3. osigurane osobe dobrovoljni davatelji krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene),

4. osigurane osobe redoviti učenici i studenti stariji od 18 godina,

5. osigurane osobe čiji prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi iznos utvrđen člankom 14.b Zakona.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna utvrđuje se za:

1. osigurane osobe s invaliditetom iz članka 5. točke 1. ovog Pravilnika, koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, na temelju službene evidencije Zavoda o osiguranim osobama Zavoda, odnosno na osnovi rješenja nadležnog tijela uprave kojim im je taj status priznat (Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, drugog nadležnog ministarstva, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

2. osigurane osobe iz članka 5. točke 1. ovog Pravilnika kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim i mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih se ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi, na temelju službene evidencije Zavoda o osiguranim osobama Zavoda, na osnovi rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb kojim je utvrđeno takvo oštećenje, odnosno psihička bolest,

3. osigurane osobe iz članka 5. točke 2. ovog Pravilnika na temelju potvrde zdravstvene ustanove o darovanom dijelu ljudskog tijela u svrhu liječenja,

4. osigurane osobe iz članka 5. točke 3. ovog Pravilnika na temelju potvrde Hrvatskog crvenog križa ili Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju darivanja krvi,

5. osigurane osobe iz članka 5.a točke 4. ovog Pravilnika na osnovi potvrde nadležne obrazovne ustanove o redovnom školovanju, odnosno studiranju.

Osigurane osobe iz stavka 1. točke 1., ovog članka kojima je rješenjem nadležnog tijela status invalida utvrđen do određenog roka, a ne trajno, pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna mogu ostvariti samo do roka do kojeg im je priznat status invalida.«

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. broj: »6« zamjenjuju se brojem: »5«.

Članak 6.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osiguranikom – samcem iz članka 14.b stavka 2. Zakona smatra se osigurana osoba Zavoda koja nema članova obitelji u smislu članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika«.

Članak 7.

Ugovori o dopunskom zdravstvenom osiguranju koje je Zavod sklopio na temelju članka 14.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 150//08.) do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 71/10.) važe do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/144

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 1. srpnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.