Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 88/2010 (14.7.2010.), Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2483

Na osnovi članka 71. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 150/08., 94/09., 153/09. i 71/10.), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05. i 41/08.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09. i 33/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 1. srpnja 2010. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU

OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Općim uvjetima ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 50/10. i 71/10.) u članku 6. stavku 2. tiskanica »Prijava ozljede/bolesti« mijenja se, tiskana je uz ove Izmjene i dopune Općih uvjeta i čini njihov sastavni dio.

Članak 2.

U članku 28. stavku 4. tiskanica »Izvješće/plan patronažne sestre (produženje zdravstvene njege u kući osigurane osobe) mijenja se, tiskana je uz ove Izmjene i dopune Općih uvjeta i čini njihov sastavni dio.

Članak 3.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Članak 35.

»Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se provoditi ugovorenu zdravstvenu njegu na području utvrđenom Mrežom javne zdravstvene službe (u daljnjem tekstu: Mreža), a u skladu s odredbama općeg akta Zavoda o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu njegu u kući bolesnika.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se zdravstvenu njegu provoditi prema uputama i pod stručnim nadzorom izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i patronažne sestre.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se ugovorenu zdravstvenu njegu provoditi u skladu s odredbama Zakona o radu.«

Članak 4.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se radi praćenja ugovorene i izvršene zdravstvene njege, redovito i uredno voditi dnevno izvješće po osiguranim osobama, broju i vrsti pruženih postupaka zdravstvene njege, te broju sati pružene njege, posebice za svakog ugovorenog zdravstvenog radnika.«

U stavku 2. tiskanica »Mjesečno izvješće o provedenoj zdravstvenoj njezi u kući« mijenja se tiskana je uz ove Izmjene i dopune Općih uvjeta i čini njihov sastavni dio.

Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se da će uz račun o izvršenoj ugovorenoj zdravstvenoj njezi dostaviti i nalog za provođenje zdravstvene njege u kući i jedan primjerak izvješća iz stavka 2. ovog članka nadležnom područnom uredu Zavoda.«

Zavod je obvezan mjesečno pratiti izvršenje ugovorene zdravstvene njege u kući bolesnika po ugovorenom zdravstvenom radniku ustanove, odnosno privatnika, razvrstano po izabranom doktoru koji su ih odabrali za provođenje zdravstvene njege za njega opredijeljenih osiguranih osoba, kontrolirati prosječnu zastupljenost prema stupnju zahtjevnosti zdravstvene njege i osnovom izvješća o izvršenju poduzimati odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa sklopljenim ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.«

Članak 5.

Za zdravstvenu njegu započetu do dana primjene Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe (klasa: 025-04/10-01/138, urbroj: 338-01-01-10-1 od 1. srpnja 2010. godine) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstveno osiguranja (klasa: 025-04/10-01/140, urbroj: 338-01-01-10-1 od 1. srpnja 2010. godine), a koja se provodi prema općim aktima Zavoda koji su bili na snazi do primjene rečenih općih akata Zavoda primjenjuje se tiskanica »Mjesečno izvješće o provedenoj zdravstvenoj njezi u kući« iz članka 36. stavka 2. Općih uvjetima ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 50/10., 71/10.).

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/142

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 1. srpnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.