Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora

NN 89/2010 (19.7.2010.), Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2506

Na temelju odredbe članka 2. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 2010. godine donijela

ODLUKU

O GRANICI IZMEĐU KOPNENIH VODA I VODA MORA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se crta razgraničenja između kopnenih voda i voda mora, koja se odnosi na ušća rijeka koje se ulijevaju u more i kanale spojene s morem.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na granice ribolovnog mora, određene posebnim propisima kojima se uređuju pitanja upravljanja živim bogatstvima u okviru morskog i slatkovodnog ribarstva.

II.

Crta razgraničenja između kopnenih voda i voda mora iz točke I. ove Odluke, utvrđuje se kako slijedi:

1. Na rijeci Dragonji:

– spojnica lijeve obale rijeke Dragonje s obalom mora i točke prema moru koja će biti određena nakon što proces razgraničenja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije bude okončan.

2. Na Umaškom potoku:

– spojnica zatvorenog korita vodotoka s obalom mora.

3. Na rijeci Mirni:

– spojnica točke A (spoj desne obale rijeke Mirne) i točke B (krajnja točka na lijevoj obali rijeke Mirne).

4. Na rijeci Raši:

– spojnica točke A (spoj desne obale rijeke Raše i mora) i točke B (na lijevoj obali u smjeru 90° od točke A).

5. Na Boljunčici:

– spojnica točke A (rt na spoju lijeve obale i obale mora) i točke B (pravac u smjeru sjever – jug od točke A do desne obale).

6. Na Rječini:

– južna strana željezničkog mosta najbližeg moru.

7. Na bujici Bakarački rov:

– zapadna strana pješačkog mosta najbližeg moru.

8. Na Dubračini:

– spojnica desne obale Dubračine s obalom mora i korijena lukobrana na lijevoj obali.

9. Na Novljanskoj Ričini:

– južna strana cestovnog mosta na jadranskoj magistrali.

10. Na Kolanu – Senj:

– spojnica obala Kolana s obalom mora.

11. Na Bašćanskoj Ričini:

– spojnica korita vodotoka s obalom mora.

12. Na rijeci Zrmanji:

– spojnica točke A (rt Rijeka na desnoj obali) i točke B (u smjeru 112° od točke A do lijeve obale).

13. Na potoku Bašćici:

– spojnica obala Bašćice s obalom mora.

14. Na potoku Miljašić Jarugi:

– spojnica krajnjeg rta na lijevoj obali i korijena lukobrana na desnoj obali.

15. Na kanalu Prosika – Vransko jezero – more:

– spojnica obala kanala s obalom mora (rt uvala Kalebić i rt uvala Prosika).

16. Na rijeci Krki:

– nizvodna strana mostovskog prijelaza preko rijeke Krke na državnoj cesti D-56.

17. Na rijeci Gudući:

– spojnica točke A (rt Peluča na lijevoj obali) i točke B (u smjeru 215° od točke A do desne obale).

18. Na rijeci Jadru:

– zapadna strana željezničkog mosta (industrijski kolosijek, neposredno uzvodno od ušća Jadra u more).

19. Na rijeci Žrnovnici:

– južna strana cestovnog mosta na jadranskoj magistrali (MC 2).

20. Na rijeci Cetini:

– spojnica točke A (korijen lukobrana na desnoj obali) i točke B (korijen lukobrana na lijevoj obali).

21. Baćinska jezera – more (spojni kanal):

– južna strana cestovnog mosta u Baćini neposredno prije ulijeva u more.

22. Na Crnoj rijeci:

– zapadna strana zapadnog cestovnog mosta u Pločama.

23. Na spojnom kanalu Jezero Vlaška – more:

– spojnica točke A (korijen pera na lijevoj obali kanala Vlaška) i točke B (korijen nasipa »Digić« na desnoj obali kanala Vlaška).

24. Na rijeci Neretvi:

– spojnica točke A (korijen lukobrana na lijevoj obali ušća Neretve) i točke B (korijen lukobrana na desnoj obali ušća Neretve).

25. Na rijeci Maloj Neretvi:

– spojnica: lokalne ceste Opuzen – Blace (kod CS Modrič), preko nizvodne (zapadne) strane brane na ušću Male, zapadnim rubom ceste Opuzen – Blace (od brane na ušću Male Neretve do brodske prevodnice) te južnim (nizvodnim) rubom brodske prevodnice.

26. Na rijeci Ombli:

– na nizvodnoj strani stepenica pri ušću rijeke u more.

Crte razgraničenja između kopnenih voda i voda mora iz stavka 1. ove točke ucrtane su na kartama mjerila 1:5.000, koje su sastavni dio ove Odluke.

III.

Karte s ucrtanim granicama između kopnenih voda i voda mora iz točke II. stavka 2. ove Odluke čuvaju se, kao izvornik, u Hrvatskim vodama, u analognom i digitalnom obliku, i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

IV.

Crta razgraničenja između kopnenih voda i voda mora iz točke II. stavka 1. ove Odluke čini granicu između vodnog dobra i pomorskog dobra.

V.

Lučka područja utvrđena posebnim propisima izuzimaju se iz statusa javnog vodnog dobra.

Sukladno Pomorskom zakoniku (»Narodne novine«, br. 181/2004, 76/2007 i 146/2008), pomorskom plovidbom smatra se plovidba rijekama hrvatskog Jadranskog slijeva do granice do koje su one plovne s morske strane.

VI.

Crtu razgraničenja na vodotocima i kanalima spojenih s morem koja nije utvrđena u točki II. stavku 1. ove Odluke, utvrđuje po potrebi Nadležno tijelo za utvrđivanje granica pomorskog dobra sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, u koji su obvezatno uključeni predstavnici ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda, kao promjenjivi članovi.

Članovi iz ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda sudjeluju u radu Nadležnog tijela iz stavka 1. ove točke samo kad se radi o određivanju crte razgraničenja na vodotocima i kanalima spojenima s morem.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Sporazum o utvrđivanju crte razgraničenja kopnenih voda i voda mora (»Narodne novine«, broj 104/2000).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/10-01/05

Urbroj: 5030112-10-1

Zagreb, 1. srpnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

2. Umaški potok

3. rijeka Mirna

4. rijeka Raša

5. Boljunčica

6. Rječina

7. bujica Bakarački rov

8. Dubračina

9. Novljanska Ričina

10. Kolan

11. Bašćanska Ričina

12. Zrmanja

13. potok Bašćica

14. Miljašić Jaruga

15. Kanal Prosika – Vransko jezero – more

16. rijeka Krka

17. rijeka Guduća

18. rijeka Jadro

19. rijeka Žrnovnica

20. rijeka Cetina

21. Baćinska jezera – more (spojni kanal)

22. Crna rijeka

23. spojni kanal Jezero Vlaška – more

24. rijeka Neretva

25. Mala Neretva

26. rijeka Ombla