Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru

NN 89/2010 (19.7.2010.), Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2507

Na temelju članka 16. stavka 7. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2010. godine donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE NAJMA, ZAKUPA, SLUŽNOSTI I GRAĐENJA NA JAVNOM VODNOM DOBRU

I.

Ovom Odlukom se određuje visina naknade za pravo najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru radi ostvarenja gospodarskih, odnosno osobnih potreba pravnih i fizičkih osoba.

Ova Odluka ne primjenjuje se na pomorsko dobro i morske luke.

II.

U smislu ove Odluke izraz:

1. »Zaštićeno obalno područje mora« je zaštićeno obalno područje mora, u smislu propisa koji uređuju prostorno uređenje i gradnju;

2. »Ostala područja« čine područje Republike Hrvatske koje nije područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora;

3. »Područja posebne državne skrbi« su područja tako određena u smislu propisa koji uređuju područja državne skrbi.

Najam

III.

Visina najamnine na javnom vodnom dobru utvrđuje se kako slijedi:

1. radi održavanja sajmova, priredaba, ili drugih sličnih privremenih ili povremenih događaja:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 2,00 kn/m²/dnevno,

– ostala područja – 1,50 kn/m²/dnevno,

2. radi održavanja sportskih natjecanja i priredbi humanitarnog karaktera (humanitarni koncerti, akcije za pomoć i sl.):

– 0,10 kn/m²/dnevno,

3. radi postavljanja smjerokaza, meteoroloških mjernih postaja, mjernih uređaja i drugih sličnih predmeta:

– 500,00 kn po komadu/objektu godišnje,

4. za najam čuvarnica koje nisu u funkciji zaštite od štetnog djelovanja voda:

– 6,00 kn/m²/mjesečno,

5. za ostale namjene:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 2,00 kn/m²/dnevno,

– ostala područja – 1,50 kn/m²/dnevno.

Za zasnivanje prava najma na javnom vodnom dobru radi održavanja vježbi u svrhu zaštite i spašavanja ljudi i imovine ne plaća se najamnina.

Zakup

IV.

Visina zakupnine na javnom vodnom dobru utvrđuje se u iznosu kako slijedi:

1. radi košnje i ispaše kojim se održava javno vodno dobro:

– 150,00 kn/ha/godišnje,

2. radi poljoprivredne proizvodnje koja nije u suprotnosti s odredbama članka 126. Zakona o vodama:

– 650,00 kn/ha/godišnje,

3. radi postavljanja pokretnih i/ili privremenih naprava u svrhu proizvodnje električne energije:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 2,00 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 1.000,00 kn/godišnje,

– ostala područja – 1,00 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 500,00 kn/godišnje,

4. radi postavljanja pokretnih i/ili privremenih objekata u druge svrhe, te postavljanje štandova:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 500,00 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 2.000,00 kn/godišnje,

– ostala područja – 300,00 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 1.500,00 kn/godišnje,

5. radi uređenja privremenih parkirališta, te skladišta i deponija na otvorenom:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 4,00 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 1.700,00 kn/godišnje,

– ostala područja – 3,00 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 1.500,00 kn/godišnje,

6. radi uređenja sportsko-rekreativnih terena:

– 0,20 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 20.000,00 kn/godišnje,

7. za postavljanje reklamnih ploča u marketinške svrhe (jednostrane, dvostrane, višestrane):

– 40,00 kn/m² reklame mjesečno, ali ne ispod 1.000,00 kn/mjesečno,

8. za ostale namjene:

– 8,00 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 2.000,00 kn/godišnje.

Služnost

V.

Visina naknade za pravo služnosti na javnom vodnom dobru utvrđuje se u jednokratnom iznosu kako slijedi:

1. za služnost puta:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 100,00 kn/m²,

– ostala područja – 50,00 kn/m²,

2. za služnost vodova:

– za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih vodova – 20,00 kn/m²,

– za polaganje produktovoda, kabelske kanalizacije – 100,00 kn/m²,

– za polaganje plinovodnih, toplovodnih i vrelovodnih vodova – 40,00 kn/m²,

– za polaganje električnih vodova – 30,00 kn/m².

Građenje

VI.

Visina naknade za pravo građenja na javnom vodnom dobru utvrđuje se u iznosu kako slijedi:

1. za gradnju trajnih građevina u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti (trgovački centar, ugostiteljski objekti i sl.):

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 25,00 kn/m²/godišnje,

– ostala područja – 20,00 kn/m²/godišnje,

2. za gradnju trajnih građevina u svrhu obavljanja drugih djelatnosti (skladišta, luke, pristaništa i sl.):

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 10,00 kn/m²/godišnje,

– ostala područja – 5,00 kn/m²/godišnje,

3. za gradnju trajnih građevina za sportske i rekreacijske namjene:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 10,00 kn/m²/godišnje,

– ostala područja – 5,00 kn/m²/godišnje,

4. za gradnju hidroelektrana i mlinova:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 5,00 kn/m²/godišnje,

– ostala područja – 3,50 kn/m²/godišnje,

5. za rekonstrukciju vodne građevine u svrhu proizvodnje električne energije koja nije u vlasništvu Republike Hrvatske:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 5,00 kn/m²/godišnje,

– ostala područja – 3,50 kn/m²/godišnje,

6. za gradnju i/ili rekonstrukciju druge vodne građevine koja nije u vlasništvu Republike Hrvatske:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 20,00 kn/m²/godišnje,

– ostala područja – 15,00 kn/m²/godišnje,

Naknada za pravo građenja na javnom vodnom dobru od točke 1. do točke 6. plaća se jednokratno za sve godine trajanja prava građenja unaprijed.

7. za rekonstrukciju postojećih mlinica u svrhu očuvanja zaštićene kulturne baštine:

– 10,00 kn/m²,

8. za gradnju pristupnog puta (most, propust ili druga građevina):

8.1. do zemljišne čestice na kojoj je zgrada ne veća od 400 m² građevinske (bruto) površine:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 150,00 kn/m²,

– ostala područja – 100,00 kn/m²,

8.2. do zemljišne čestice na kojoj je zgrada veća od 400 m² građevinske (bruto) površine:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 300,00 kn/m²,

– ostala područja – 200,00 kn/m²,

8.3. do zemljišne čestice na kojoj je složena građevina:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 400,00 kn/m²,

– ostala područja – 300,00 kn/m²,

8.4. do zemljišne čestice na kojoj je zgrada isključivo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, ne veća od 600 m² građevinske (bruto) površine:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 150,00 kn/m²,

– ostala područja – 100,00 kn/m²,

8.5. do zemljišne čestice na kojoj je zgrada isključivo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, veća od 600 m² građevinske (bruto) površine:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 200,00 kn/m²,

– ostala područja – 150,00 kn/m²,

8.6. do ostalih objekata:

– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 400,00 kn/m2,

– ostala područja – 300,00 kn/m²,

8.7. do zemljišne čestice na kojoj nema nikakve građevine:

– 50,00 kn/m²,

9. za gradnju trajnih građevina za koje prema propisima o gradnji nisu potrebni akti kojima se

odobrava građenje i/ili lokacijska dozvola:

– 80 kn/m2.

Naknada za pravo građenja na javnom vodnom dobru od točke 7. do točke 9. plaća se jednokratno unaprijed.

VII.

Republika Hrvatska i jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, kao i pravne osobe kojima je Republika Hrvatska ili jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave većinski udjeličar ili dioničar, odnosno osnivač s većinskim pravom odlučivanja, ne plaćaju naknade iz točaka III. i IV. ove Odluke pod uvjetom da one ne naplaćuju najam ili zakup Hrvatskim vodama, u istoj površini.

Republika Hrvatska, kao i pravne osobe kojima je Republika Hrvatska većinski udjeličar ili dioničar, odnosno osnivač s većinskim pravom odlučivanja, ne plaćaju naknadu iz točaka V. i VI. ove Odluke, u istoj površini.

Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, kao i pravne osobe kojima su jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave većinski udjeličar ili dioničar, odnosno osnivač s većinskim pravom odlučivanja, ne plaćaju naknadu iz točaka V. i VI. ove Odluke pod uvjetom da one ne naplaćuju naknadu za pravo služnosti, odnosno pravo građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje u vlasništvu Republike Hrvatske, u istoj površini.

VIII.

Na područjima posebne državne skrbi visina naknade određuje se u iznosu od 50% od iznosa iz točaka III., IV., V. i VI. ove Odluke.

IX.

Pravo najma i zakupa zasniva se u postupku javnoga natječaja, a visina najamnine i zakupnine određene ovom Odlukom najniži je ponudbeni iznos.

Pravo služnosti i građenja zasniva se na neposredni zahtjev stranke, a visina naknade za pravo služnosti, odnosno pravo građenja određene ovom Odlukom, ugovorni su iznos naknade.

U slučajevima kada dodjela prava zakupa ili najma uključuje i zasnivanje prava građenja, ta prava će se dodijeliti u postupku iz stavka 2. ovoga članka.

X.

Naknade iz točaka III., IV., V. i VI. ove Odluke izračunavaju se prema površini zemljišta, odnosno vodne građevine na kojima se isto pravo zasniva, osim za one naknade za koje je u ovoj Odluci određivanje visine drukčije određeno.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/10-01/04

Urbroj: 5030125-10-1

Zagreb, 24. lipnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.