Odluka o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu polaganja i održavanja podmorskog kabela 10(20) kV Runke - Pineta

NN 89/2010 (19.7.2010.), Odluka o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu polaganja i održavanja podmorskog kabela 10(20) kV Runke - Pineta

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2509

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. srpnja 2010. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPORABU POMORSKOG DOBRA U SVRHU POLAGANJA I ODRŽAVANJA PODMORSKOG KABELA 10(20) Kv RUNKE – PINETA

I.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju zahtjeva društva Hrvatska elektroprivreda d.d., koju zastupa direktor distribucijskog područja Elektroistra Pula, mr. sc. Davor Mišković, u HEP – Operatoru distibucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), daje koncesiju za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu polaganja i održavanja podmorskog kabela 10(20) Kv Runke – Pineta na k.č. br. 1123/16, k.č.br. 1123/35, k.č. br. 1725/1, sve k.o. Medulin, a u skladu sa lokacijskom dozvolom izdanom od Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Odsjek za prostorno uređenje, klase: UP/I-350-05/06 -01/556, urbroja: 2163-04-02-06-13, od 7. rujna 2006. godine i Rješenjem Istarske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula, klase: UP/I-350-05/08-02/4449, urbroja: 2163/1-18-06/9-09-2, od 22. siječnja 2009. godine kojim se produžuje rok važenja lokacijske dozvole.

II.

Ukupna dužina kabela iznosi 621,96 metara, od čega je 46,89 metara kopneni dio, a 575,07 metara morski dio.

III.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti dodijeljeno pomorsko dobro u skladu s pozitivnim propisima, te je dužan za svaku eventualnu rekonstrukciju na dodijeljenom području u redovnoj proceduri ishoditi prethodnu suglasnost Davatelja koncesije.

IV.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, ni djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugog, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

V.

Davatelj koncesije daje Ovlašteniku koncesije na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke, na vremensko razdoblje od 30 godina.

VI.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra iznosi:

– 10 kuna po metru dužnom pomorskog dobra godišnje, za prvih 5 godina korištenja koncesije, što iznosi 6.219,60 kuna godišnje;

– 17 kuna po metru dužnom pomorskog dobra godišnje, za razdoblje od 5 do 10 godina korištenja koncesije, što iznosi 10.573,32 kune godišnje;

– 24 kune po metru dužnom pomorskog dobra godišnje, za razdoblje od 10 do 15 godina korištenja koncesije, što iznosi 14.927,04 kuna godišnje;

– 31 kunu po metru dužnom pomorskog dobra godišnje, za razdoblje od 15 do 20 godina korištenja koncesije, što iznosi 19.280,76 kuna godišnje;

– 38 kuna po metru dužnom pomorskog dobra godišnje, za razdoblje od 20 do 25 godina korištenja koncesije, što iznosi 23.634,48 kune godišnje;

– 45 kuna po metru dužnom pomorskog dobra godišnje, za razdoblje od 25 do 30 godina korištenja koncesije, što iznosi 27.988,29 kuna godišnje.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

– od trenutka zaključivanja ugovora o koncesiji, u roku 45 dana;

– za sljedeće godine naknada se plaća uvijek za tekuću godinu unaprijed, do 1. ožujka. Za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja.

VII.

Ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture, da sklopi ugovor o koncesiji u roku jedne godine od dana donošenje ove Odluke, ukoliko Ovlaštenik koncesije dostavi potvrdu glavnog projekta.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne dostavi potvrdu glavnog projekta u roku jedne godine od dana donošenja ove Odluke, prestat će sva prava i obveze predviđene ovom Odlukom.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-02/02

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 15. srpnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.