Odluka o izmjenama Odluke o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10350 k.o. Omišalj

NN 89/2010 (19.7.2010.), Odluka o izmjenama Odluke o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10350 k.o. Omišalj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2520

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. srpnja 2010. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPORABU POMORSKOG DOBRA U SVRHU POSTAVLJANJA PODZEMNOG CJEVOVODA I IZGRADNJE DIJELA CESTE NA DIJELU KATASTARSKE ČESTICE ZEMLJE 10350 k.o. OMIŠALJ

I.

U Odluci o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10350 k.o. Omišalj (»Narodne novine«, br. 49/2008 i 50/2009) u nazivu Odluke riječi: »na dijelu katastarske čestice zemlje 10350 k.o. Omišalj« zamjenjuju se riječima: »i građevine za smještaj opreme tehnološkog procesa sušenja PVC praha na novoformiranoj čestici zemljišta zemljišnoknjižne oznake 14051 prema novoj katastarskoj izmjeri za k.o. Omišalj«.

II.

Točka I. mijenja se i glasi:

»I.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju zahtjeva trgovačkog društva Dina Petrokemija d.d. proizvodnja, terminali i servisi iz Omišlja (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), daje koncesiju za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda, izgradnje dijela ceste i građevine za smještaj opreme tehnološkog procesa sušenja PVC praha na novoformiranoj čestici zemljišta zemljišnoknjižne oznake 14051 prema novoj katastarskoj izmjeri za k.o. Omišalj.«.

III.

Točka II. mijenja se i glasi:

»II.

Površina čestice, koja se daje u koncesiju, iznosi 1557 metara kvadratnih, a kako je prikazano na grafičkom prilogu – kopiji katastarskog plana, u mjerilu 1:1000, koji čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama.«.

IV.

Ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da zaključi dodatak Ugovoru o koncesiji u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/08-02/03

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 15. srpnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.